Nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu yếu học tập tiếng Anh của các em học viên lớp 12, edquebecor.com đang chỉnh sửa rất nhiều tài liệu tài liệu định hướng - bài xích tập giờ Anh lớp 12 khác nhau. Bên cạnh tài liệu Ngữ pháp giờ Anh 12 theo chương trình new + chương trình cũ, edquebecor.com đã cập nhật không hề ít tài liệu từ vựng giờ đồng hồ Anh theo từng Unit không giống nhau.

Bạn đang xem: Từ vựng unit 2 lớp 12

* Xem thêm Hướng dẫn học tập Unit 2 SGK tiếng Anh 12 tại

Soạn Unit 2 lớp 12 Cultural Diversity hệ 7 năm

Tài liệu Từ vựng giờ Anh Unit 2 Cultural Diverisity tất cả tổng thể trường đoản cú mới giờ Anh đặc trưng bao gồm trong các bài học kinh nghiệm (lesson) vào Unit như: Reading; Speaking; Listening, Writing với Language focus.

Từ vựng Tiếng Anh Unit 2 lớp 12 Cultural Diversity

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu nhằm huấn luyện và giảng dạy, các em học viên gồm thêm tài liệu giỏi để xem thêm, edquebecor.com vẫn tham khảo với tổng đúng theo thành tài liệu Từ vựng tiếng Anh 12 Unit 2 Cultural Diversity. Mời quý thầy giáo viên với các em học viên tìm hiểu thêm nhằm mục tiêu nâng cấp chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh vào công tác.


* Bài tiếp theo: Ngữ pháp Unit 2 lớp 12: Cultural diversity NEW

A. Reading trang trăng tròn 21 22 SGK giờ đồng hồ Anh 12 Unit 2

Từ vựng Phiên âm Định nghĩa 1. culture (n) /"kʌlt∫ə/ văn hóa truyền thống 2. cultural  (adj) /ˈkʌltʃərəl/ trực thuộc văn hóa truyền thống 3. precede (v) /pri:"si:d/ mang đến trước, đi trước 4. lớn confide in sb (v) kən"faid tin yêu, giao phó 5. partnership  (n) /"pɑ:tnə∫ip sự cộng tác 6. determine (v) /di"tə:min/ đưa ra quyết định, xác định 7. determination  (n) /dɪˌtɜːmɪˈneɪʃn/ sự khẳng định 8. sacrifice (v) /"sækrifais/ quyết tử 9. oblige (v) /ə"blaidʒ/ yêu cầu, cưỡng bức 10. diversity (n) /dai"və:siti/ tính nhiều chủng loại 11. factor  (n) /"fæktə/ yếu tố 12. to approve sầu (v) /ə"pru:v/ chấp thuận 13. approval (n) /əˈpruːvl/ sự chấp thuận đồng ý 14. tradition (n) /trə"di∫n/ truyền thống cuội nguồn 15. traditional (adj) /trəˈdɪʃənə/ theo truyền thống lịch sử 16. traditionally (adv) /trəˈdɪʃənəli/ truyền thống cuội nguồn 17. khổng lồ marry  (v) /"mæri/ kết duyên, đem vợ, lấy ck 18. marriage (n) /"mæridʒ/ hôn nhân 19. to lớn believe in (v) /bɪˈliːv/ tin vào đôi mươi. romantic  (adj) /rəʊˈmæntɪk/ hữu tình 21. khổng lồ be attracted lớn (v) /əˈtrækt/ bị nóng bỏng 22. attractiveness (n) /əˈtræktɪvnəs/ sự say mê 23. to lớn fall in love with   rung rộng ai 24. On the other hand    mặt khác 25. contractual  (adj) /kən"træktjuəl/ thỏa thuận 26. bride  (n) /braid/ nàng dâu 27. groom  (n) /grum/ chụ rể 28. to be supposed  (v) /səˈpəʊzd/ được biết 29. survey (n) /"sə:vei/ cuộc điều tra 30. surveyor   (n) /səˈveɪə(r)/ nhân viên cấp dưới khảo sát 31. lớn conduct (v) /"kɔndʌkt/ thực hiện 32. respone = answer  (n) /ri"spɔns/ câu vấn đáp 33. key value  (n) /kiː ˈvæljuː/ quý giá cơ bản 34. concerned  (adj) /kənˈsɜːnd/ quyên tâm 35. lớn maintain  (v) /mein"tein/ giữ, gia hạn 36. khổng lồ reject  (v) /"ri:dʒekt/ khước từ, tự quăng quật 37. trust  (n) /trʌst/ tin tưởng 38. record  (n) /"rekɔ:d/ sổ sách ghi chnghiền.

B. Speaking trang 22 23 24 SGK tiếng Anh 12 Unit 2

Từ mới Phiên âm Định nghĩa 1. point of view  (n) /pɔɪnt əv vjuː/ cách nhìn 2. generation  (n) /,dʒenə"rei∫n/ cầm hệ 3. lớn be based on (v) /beɪst/ dựa vào 4. to hold hands (v) /həʊld hænd/ vắt tay 5. in public  (n) /"pʌblik/ thân công bọn chúng, công khai minh bạch 6. roof  (n) ruːf/ mái nhà 7. old-age  (adj) già 8. nursing home  (n) /ˈnɜːsɪŋ həʊm/ viện chăm sóc lão 9. khổng lồ lead an independent  (v) /liːd ən ˌɪndɪˈpendənt laɪf/ sinh sống cuộc sống thường ngày từ bỏ lập 10. typical  (adj) /"tipikl/ điển hình 11. feature (n) /"fi:t∫ə/ đường nét đặc trưng, đường nét đặc thù 12. corresponding  (adj) /,kɔris"pɔndiη/ tương ứng 13. income  (n) /"iηkʌm/ thu nhập 14. khổng lồ greet  (v) /gri:t/ kính chào hỏi 15. greeting  (n) /ˈɡriːtɪŋ/ lời kính chào hỏi 16. groceries  (n) /"grousəriz/ sản phẩm tạp phẩm

C. Listening trang 24 5 SGK tiếng Anh 12 Unit 2

Từ mới Phiên âm Định nghĩa 1. altar (n) /"ɔ:ltə/ bàn thờ 2. banquet (n) /"bæηkwit/ buổi tiệc, yến tiệc 3. wedding banquet  (n) /ˈwedɪŋ "bæηkwit/ tiệc cưới 4. ceremony (n) /"seriməni/ nghi lễ 5. wedding ceremony   (n) /ˈwedɪŋ "seriməni/ hôn lễ 6. wedding day (n) /ˈwedɪŋ deɪ/ ngày cưới 7. wedding ring (n) /ˈwedɪŋ rɪŋ/ nhẫn cưới 8. wedding card   (n) /ˈwedɪŋ kɑːd/ thiệp mờ đám hỏi 9. the couple  (n) cặp vk ck 10. to be wrapped  (v) được gói 11. tray <> -n): (n) /trei/ chiếc khay 12. khổng lồ be charge of sb/sth:    đảm trách, prúc trách 13. Master of ceremonies (MC)   công ty lễ, người dẫn lịch trình 14. ancestor (n) /"ænsistə/ thánh sư 15. to lớn ask their ancestors" permission (v) xin phxay ông bà 16. to lớn be/get married to sb (v) đem ai 17. to exchange  (v) /ɪksˈtʃeɪndʒ/ dàn xếp 18. reception  (n) /ri"sep∫n/ tiệc tiếp đãi 19. in return  (v) /rɪˈtɜːn/ nhằm đền đáp lại, nhằm trả lại trăng tròn. envelope  (n) /in"veləp/ phong suy bì 21. to lớn contain  (v) /kənˈteɪn/ tiềm ẩn 22. the newly wedded couples   những cặp vợ ông chồng mới cưới 23. blessing (n) /"blesiη/ lời cầu chúc

D. Writing trang 25 26 SGK giờ Anh 12 Unit 2

Từ mới Phiên âm Định nghĩa 1. rim  (n) /rim/ vành nón 2. rib  (n) /rib/ gọng, sườn, gân 3. conical  (adj) /"kɔnikəl/ gồm hình nón 4. symbol  (n) /"simbəl/ hình tượng 5. equivalent  (n) /i"kwivələnt/ từ tương tự 6. spirit (n) /"spirit/ lòng tin 7. material (n) /mə"tiəriəl/ gia công bằng chất liệu 8. bamboo (n) /bæm"bu:/ cây tre 9. diamater (n) /dai"æmitə/ đường kính 10. trap  (n) /træp/ dây nón 11. palm leaf  (n) /pɑːm liːf/ lá cọ 12. sew (v) /sou/ khâu, may 13. trim  (v) /trim/ trang trí, xen tỉa 14. khổng lồ be trimmed (v) /trimd/ được giảm xén 15. attar oil  (n) /ˈætə(r) ɔɪl/ một loại tinch dầu được thiết kế trường đoản cú cánh hoả hồng 16. a coat of attar oil (n) một tấm tinc dầu 17. process  (n) /"prouses/ tiến trình 18. lớn be cover with (v) /ˈkʌvə(r)/ được che phủ 19. lớn protect...... from (v) /prəˈtekt/ đảm bảo an toàn... ngoài 20. attractive sầu (adj) /ə"træktiv/ thu hút, hấp dẫn, gồm dulặng

E. Language Focus trang 27 28 29 SGK giờ đồng hồ Anh 12 Unit 2

Từ mới Phiên âm Định nghĩa 1. wildlife  (n) /ˈwaɪldlaɪf/ động vật hoang dã hoang dại 2. lớn photograph (v) /"foutəgrɑ:f/ chụp hình 3. photograph = photo  (n) /"foutəgrɑ:f/ bức ảnh 4. photographer  (n) /fəˈtɒɡrəfə(r)/ fan tự sướng 5. photography  (n) /fəˈtɒɡrəfi/ thuật chụp ảnh,nghề nức hiếp ảnh 6. prize (n) /praiz/ phần thưởng 7. rhino  (n) /"rainou/ nhỏ kia giác 8. khổng lồ attract  (v) /əˈtrækt/ theo dõi và quan sát, theo dấu vết 9. to complain to sb about sth (v) /kəmˈpleɪn/ than vãn 10. upstairs   (adv) /ˌʌpˈsteəz/ tại tầng trên 11. neighbour   (n) /ˈneɪbə(r)/ bạn hàng xóm, fan bóng giềng 12. to lớn turn down (v) /tɜːn daʊn/ căn vặn bé dại 13. khổng lồ fail the exam (v) /feɪl ðə ɪɡˈzæm/ thi rớt, tđuổi 14. grateful   (adj) /"greiful/ hàm ơn

Xem thêm: Trắc nghiệm tự vựng Unit 2 lớp 12: Cultural Diversity hệ 7 năm MỚI

Trên đây là Từ bắt đầu giờ đồng hồ Anh 12 công tác cũ Unit 2 Cultural Diversity. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 không giống như: Để học tập xuất sắc Tiếng Anh lớp 12, bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực đường, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tiếp trên edquebecor.com.

Xem thêm: mẫu kế hoạch diễn tập pccc


Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham mê gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết những tư liệu học hành lớp 12 các môn năm 20đôi mươi - 2021.