Vietgle Tra Từ Điển Tài Chính Ngân Hàng Cực Bổ Ích, Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Tài Chính

Besides being a great place to waste hours upon hours of time, the internet is a great source of cheap music, cheap movies and cheap banking. Internet banks are offering more for less to people who are brave enough to give up the comfort of a brick and mortar branch in their neighborhoods. In this article, we”ll look at whether an online bank is the best choice for you and why.

Đang xem: Từ điển tài chính ngân hàng

*

Bên cạnh là nơi giết thời gian cực kỳ hiệu quả, mạng internet còn là nguồn cung cấp khổng lồ những bộ phim, bản nhạc không tốn kém và dịch vụ ngân hàng ít tốn phí. Các ngân hàng trực tuyến đang cho đi nhiều hơn là nhận về đối với những người đủ dũng cảm từ bỏ tiện nghi của một chi nhánh ngân hàng truyền thống nơi mình sinh sống. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem ngân hàng trực tuyến có phải là một lựa chọn tốt nhất hay không và vì sao.
Internet banks offer some of the lowest fees in banking. This can be done because the online banks don”t have the same level of costs as traditional banks. If you bank with a nationwide brick and mortar bank, your fees are paying for the cost of staffing across the nation, advertising and handling fees.
Ngân hàng trực tuyến có một số phí dịch vụ là thấp nhất trong ngành ngân hàng. Là bởi vì các ngân hàng trực tuyến không phải bỏ ra chi phí giống như các ngân hàng truyền thống. Nếu bạn giao dịch với một ngân hàng truyền thống toàn quốc nào đó, bạn phải nộp phí dịch vụ cho các chi phí nhân sự khắp nước, phí quảng cáo và phí thủ tục.
With an internet bank, most of that overhead is non-existent or paid for with different revenues, allowing for the reduction of fees.
Còn với ngân hàng trực tuyến, hầu hết đều không có các chi phí hoạt động ấy hoặc phí bỏ ra đều có các khoản thu khác nhau tương ứng, cho phép họ cắt giảm phí dịch vụ.
Because internet accounts often cost you nothing in fees, you can open as many accounts as you need. Although this might sound eccentric, it”s a powerful tool for personal finance. You can set up a savings account for a car, your future house and your retirement, automatically allocating the percentage you want to go into each. Splitting your savings according to financial goals and being able to easily mark the progress is more satisfying, and may increase your motivation to stick to your financial plan. With a traditional bank you usually lose money opening extra accounts because each one has fees, minimum balances and so on. This forces you to group your savings and try to mentally tally how much is being allotted to each goal – not nearly as simple or as satisfying.
Vì các tài khoản ngân hàng trực tuyến thường không thu một xu phí nào của bạn, nên bạn có thể mở bao nhiêu tài khoản mình muốn cũng được. Mặc dù điều này nghe có vẻ kỳ cục, nhưng nó là một công cụ cực kỳ hữu hiệu đối với tài chính cá nhân đó. Bạn có thể lập tài khoản tiết kiệm để mua xe, mua nhà tương lai và tài khoản tiết kiệm nghỉ hưu sau này, tự động phân bổ theo tỷ lệ bạn muốn vào từng tài khoản một. Chia nhỏ tiền tiết kiệm ra làm nhiều món tuỳ theo các mục tiêu tài chính và có thể dễ dàng biết được mục tiêu của mình đã hoàn thành được đến đâu rồi thì đem lại sự thoả mãn nhiều hơn, và có thể làm tăng động lực để bạn tiếp tục thực hiện kế hoạch tài chính của mình. Với ngân hàng truyền thống, bạn thường mất tiền khi mở thêm tài khoản vì mỗi tài khoản đều thu phí, số dư tối thiểu, vân vân. Chuyện này buộc bạn phải gom hết tiền tiết kiệm của mình lại và phải đau đầu tính toán xem phân bổ như thế nào cho từng mục tiêu đây – hầu như chẳng đơn giản hoặc thoải mái gì.
Aside from fees, the limited costs of internet banks also allow them to pay out better interest rates. Whereas most traditional banks offer less than half a percent on a designated savings account, internet banks offer significantly more for savings and pay some interest for a regular checking account to boot. On the flipside, internet banks also tend to have lower interest rates on small loans and are steadily expanding the credit vehicles they offer. You can get a credit card, line of credit, car loan and even a mortgage through your internet bank at decent rates, if your credit rating is solid.

Xem thêm:

Ngoài phí dịch vụ, thì các chi phí ngân hàng trực tuyến bỏ ra không nhiều cũng cho phép các ngân hàng trả cho người gửi tiền lãi suất cao hơn. Trong khi hầu hết các ngân hàng truyền thống trả lãi suất tiền gửi cố định thấp hơn 0,5% thì các ngân hàng trực tuyến đưa ra lãi suất cao hơn đáng kể đối với các khoản tiết kiệm và trả lãi thấp hơn đối với tài khoản vãng lai để bù lại. Ngược lại, các ngân hàng trực tuyến còn thường có lãi suất thấp hơn đối với các khoản vay nhỏ và không ngừng mở rộng các phương thức tín dụng đối với khách hàng. Bạn có thể có thẻ tín dụng, mức tín dụng, khoản vay để mua xe hơi và thậm chí có thể thế chấp qua ngân hàng trực tuyến với lãi suất vừa phải nếu điểm tín dụng của bạn cao.
One of the biggest attractions of internet banks is the level of online accessibility. Many traditional banks underestimated the demand for online services before, but now almost every bank has some form of online banking. Internet banks, by their nature, have above average online services. You can check your balance daily, hourly, or every minute should you choose. You can set up online bill payments, apply for loans, buy fixed-term investments and handle transfers between accounts. Simply put, you can do everything you”d normally do at a branch bank from the comfort of your own home.
Một trong những sức hút lớn nhất của ngân hàng trực tuyến là mức độ khả năng truy cập trực tuyến. Nhiều ngân hàng truyền thống trước đây đánh giá thấp nhu cầu về sử dụng dịch vụ trực tuyến, nhưng hiện nay hầu hết mỗi ngân hàng đều có một số hình thức dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Về cơ bản, các ngân hàng trực tuyến có các dịch vụ trực tuyến trên mức bình thường. Bạn có thể kiểm tra số dư hàng ngày, hàng giờ, hoặc từng phút nếu bạn muốn. Bạn có thể thanh toán hoá đơn trực tuyến, nộp hồ sơ vay trực tuyến, mua các khoản đầu tư cố định trực tuyến, chuyển khoản trực tuyến. Tóm lại, bạn có thể làm mọi thứ như với một chi nhánh ngân hàng thoái mái ngay tại nhà mình.
Before we get too excited about internet banks, there are a few drawbacks that shouldn”t be ignored. The most common complaint about internet banking is that making a deposit can be slow. If you are not on a direct deposit payroll, the chances are good that you will have to mail your checks or use an ATM. This means your funds will take time to make it into your accounts, and even then they may be subject to a hold. Generally speaking, a week or two wait isn”t the end of the world – provided that you”re not living paycheck to paycheck. There are other ways to get around this problem, such as opening an account at another bank just for transferring deposits, but it remains a sticking point for many people used to having immediate access to their paychecks.
Trước khi phấn khích với những tiện ích ngân hàng trực tuyến đem lại, chúng ta cần nhớ rằng vẫn còn đó những hạn chế không nên bỏ qua. Nhiều người than phiền về ngân hàng trực tuyến nhất là chuyện ký gửi tiền diễn ra chậm. Nếu bạn không có tên trên bảng lương ký gửi tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng thì rất có thể bạn phải gửi chi phiếu của bạn qua thư hoặc dùng một máy ATM. Điều này có nghĩa là tiền của bạn sẽ mất một thời gian trước khi về đến tài khoản của bạn, và mặc dù vậy số tiền đó có thể phải bị giữ lại. Nói chung, một hoặc hai tuần chờ đợi không chết ai cả – với điều kiện là bạn không làm nhiêu tiêu nhiêu. Để tránh chuyện này, có những cách khác, chẳng hạn đó là mở một tài khoản ở một ngân hàng khác chỉ với mục đích chuyển tiền gửi, nhưng vẫn còn là một điểm vướng mắc với nhiều người muốn sử dụng ngay tức thì tiền lương của mình.
Another drawback is that you can”t walk in for a face to face meeting with a loan officer. Although the loan process has been highly automated at traditional banks as well, your personal relationship with the loan officer can make a difference. With internet banks, your credit is either good enough or it isn”t – there”s no allowance for a nice smile
Một hạn chế nữa là bạn không thể gặp trực tiếp cán bộ tín dụng. Mặc dù quy trình cho vay cũng đã được tự động hoá cao tại các ngân hàng truyền thống, nhưng mối quan hệ cá nhân của bạn với cán bộ tín dụng vẫn có thể tạo ra sự khác biệt. Với ngân hàng trực tuyến, điểm tín dụng của bạn hoặc đủ để vay được hoặc không – chứ chẳng có chuyện tay bắt mặt mừng là vay được tiền đâu.
It takes time for people to get comfortable with new innovations, and this has held true for internet banks. These banks offer a mix that makes them very attractive to people looking to save on fees, as well as for those who want to save up money. Whereas the lack of a physical location and face-to-face staff might turn off the older generations, the younger, tech-savvy generation can directly benefit from banks that don”t have the overhead costs that traditional banking entails. Young or old, if you can reconcile yourself with the drawbacks, an online bank is a great way to sock away cash and handle your daily banking needs.

Xem thêm: Giáo Trình Kỹ Năng Giao Tiếp Pdf, (Pdf) Tài Liệu Giảng Dạy Môn Kỹ Năng Giao Tiếp

Cần có thời gian cho mọi người thích nghi với những đổi mới, và điều này vẫn đúng đối với các ngân hàng trực tuyến. Những ngân hàng này đưa ra một gói dịch vụ tổng hợp rất hấp dẫn dành cho những người tìm cách tiết kiệm phí phải nộp cũng như những ai muốn dành dụm tiền. Mặc dù không có những địa điểm vật lý và không phải gặp mặt nhân viên ngân hàng, với những người thuộc thế hệ trước thì điều này có thể đi theo một hướng khác, nhưng với những người trẻ sành công nghệ thì có thể tận dụng các lợi ích từ những ngân hàng không tốn chi phí hoạt động chung mà các ngân hàng truyền thống phải trả. Bạn thuộc thế hệ nào, trẻ hay già, không quan trọng, nhưng nếu bạn có thể chấp nhận các hạn chế kia thì một ngân hàng trực tuyến là một giải pháp tuyệt vời để tiết kiệm tiền và giải quyết các nhu cầu về ngân hàng hàng ngày của bạn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *