4 Comments 40 Likes Statistics Notes


Bạn đang xem: Trắc nghiệm thị trường chứng khoán có đáp án

Xem thêm: Bí Quyết Luyện Thi Ielts British Council Pdf + Mp3, Bí Quyết Luyện Thi Ielts

12 hours ago   Delete Reply Bloông xã

Trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán thù gồm lời giải

1. ĐÁPhường ÁN 23. TRẮC NGHIỆM - CƠ BẢN VỀ TTCK - ĐỀ SỐ 23 Câu 1. Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán là: a.Tư vấn b.Chuẩn bị hồ sơ xin phxay gây ra c .Định giá c hứng khoán thù thiết kế d.Bao tiêu 1 phần hoặc cục bộ số c hứng khân oán kiến tạo Câu 2. khi lãi vay Thị trường tăng hoặc giảm, giá chỉ của những nhiều loại CK như thế nào dưới đây sẽ dịch chuyển mạnh nhất. a.Trái phiếu trung hạn b.Trái phiếu dài hạn c .Cổ phiếu d.Cổ phiếu khuyến mãi Câu 3. Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A vào phiên giao dịch trmong là 9.800 đồng, solo vị yết giá là 100 đồng, biên độ khoảng giá là 5%. Các mức giá mà nhà đầu bốn chứng khoán có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là: a.9310, 9819, 1000, 10290 b.9300, 9700, 9800, 10200 c.9500, 9700, 9900, 1000, 10400 d.9400, 9500, 9600, 9700, 10200 Câu 4. Tỷ lệ sở hữu buổi tối nhiều ở trong phòng chi tiêu quốc tế so với CP của một tổ chức triển khai niêm yết bên trên Thị trường chứng khân oán VN là: a. 25% b.27% c.35% d.49% Câu 5. Một trong các điều kiện nào dưới đây không phải là điều kiện tối tgọi của việc phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng ở Việt Nam. a.Mức vốn điều lệ tối tđọc là 10 tỷ VND b.Kinch doanh c ó lãi trong năm gần nhất c .Đội ngũ lãnh đạo c ủa c ông ty c ó năng lực làm chủ giỏi d.Tối tđọc 20% vốn c ổ phần xuất bản ra c ông c húng Câu 6. Các tổ chức có thể tđê mê gia hoạt động trực tiếp bên trên trung tâm thương mại chứng khoán tập trung là: I. Các nhà đầu tứ có tổ chức II. Các nhà đầu tư cá thể III. Các cửa hàng chứng khoán IV. Các ngân hàng thương mại được UBCKNN cấp phép hoạt động a.Chỉ c ó I b.Chỉ c ó II c .Chỉ c ó III 2. d.Không c ó c âu nào đúng Câu 7. khi cửa hàng ko có lãi, nó sẽ: a.Trả c ổ tức c ho c ổ phiếu thường xuyên b.Trả lãi trái phiếu c .Trả c ổ tức c ho c ổ phiếu chiết khấu d.Không phải trả lãi và c ổ tức Câu 8. Việc tách cổ phiếu trong tổ thay mặt để tính đủ số giá chứng khoán theo phương thơm pháp Dow Jones sẽ làm cho hệ số chia: a.Tăng b.Giảm c .Không đổi khác Câu 9. Hãy xác định ngày giao dịch chứng khoán không có cổ tức tại sơ đồ dưới trên đây. Biết rằng ngày kết thúc năm tài chánh là 30/6 và thời gian tkhô hanh toán là T+3 a.27/6 b.28/6 c .29/6 (ngày ĐK danh sác h c ổ đông c uối c ùng) d.30/6 (Ngày đóng sổ c ổ đông) e.1/7 (Đại hội đồng c ổ đông họp) Câu 10. Theo pháp luật Việt Nam, các tổ chức được phép phát hành cổ phiếu là: a.Shop chúng tôi trác rến h nhiệm hữu hạn b.Doanh nghiệp bên nước triển khai c ổ phần hóa c .Công ty c ổ phần và công ty bên nước triển khai c ổ phần hóa d.Shop chúng tôi c ổ phần Câu 11. Việc phát hành cổ phiếu làm tăng: a.Nợ c ủa cửa hàng b.Tài sản c ủa c ông ty c .Vốn c ổ phần c ủa c ông ty d.Cả b và c Câu 12. Một cổ phiếu bán theo quyền sở hữu cổ phiếu mới với giá 90.000đ/CPhường, nhưng mà hiện ni, giá thị trường là 100.000đ/CPhường, theo điều lệ của cửa hàng cứ 05 CP.. cũ được sở hữu một CPhường. mới. Vậy giá của quyền là: a.3000 b.2000 c.20000 d.10000 Câu 13. Theo trình tự chào bán chứng chĩ quỹ đầu tứ lần đầu và đăng ký việc thành 3. lập quỹ: 1. Shop chúng tôi quản lý quỹ công bố việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tứ trên báo chí (Trong vòng 05 ngày ssau thời điểm được UBCKNN đến phép phát hành chứng chỉ quỹ đầu bốn lần đầu). 2. Niêm yết bản cáo bạch tóm tắt tại trụ sở công ty quản lý quỹ. 3. Chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư trải qua ngân hàng giám sát (trong vòng 45 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép phát hành). 4. Quỹ đăng ký thành lập chính thức (nếu đủ các tiêu chí quy định mang đến đợt phát hành lần đầu) và tiến hành hoạt động đầu tư. 5. Báo cáo phát hành chứng chỉ quỹ đầu bốn cho UBCKNN a.1, 2, 3, 5 cùng 4 b.5, 2, 3, 4 với 1 c.1, 5, 2, 4 cùng 3 d.3, 5, 4, 2 với 1 Câu 14. Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc nghĩa vụ của thành viên a.Nộp phí member, phí giao dịc h, tầm giá thực hiện hệ thống giao dịc h b.Nghĩa vụ góp sức lập quỹ cung ứng tkhô nóng tân oán c .Nghĩa vụ nộp báo c áo tài chủ yếu chào bán niên d.Nghĩa vụ báo c áo Giám đốc hoặc nhân viên cấp dưới sale c ủa thành viên là đối tượng c hịu sự điều tra c ủa c ơ quan lại quy định hoặc c hịu dự kết luận c ủa TAND Câu 15. Mục đích của công tác tkhô cứng tra giám sát là: I. Giúp các tổ chức cá nhân hoạt động đúng pháp luật II. Đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn công khai minh bạch, công bằng và hiệu quả. III. Bảo vệ quyền hợp pháp của nhà đầu bốn. IV. Góp phần hoàn thiện cơ chế pháp lý. a.Chỉ I b.Chỉ I với II c .Chỉ I, II với III d.Cả I, II, III với IV Câu 16. Tổ chức phát hành bị đình chỉ giấy phép phát hành vào những trường hợp sau: I. Không thực hiện việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ xin phép phát hành theo thông bốn 01 UBCKNN. II. Tài sản của tổ chức phát hành bị tổn thất, bị phong tỏa, bị tịch thu có tỷ lệ tương đương hơn 10% bên trên tổng quý hiếm cổ phiếu hoặc trái phiếu được phép phát hành. III. Tổ chức phát hành vi phạm pháp luật, vi phạm cá c quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán gây thiệt hại nghiêm trọng mang đến nhà đầu tư. a.I và II b.II với III c.I với III d.I, II với III Câu 17. Quy định về vốn khả dụng của Công ty Chứng khoán với tỷ lệ là: 4. a.5% b.6% c.8% d.10% Câu 18. Điều kiện cơ bản để thành lập và xin giấy phép hoạt động của Cửa Hàng chúng tôi Chứng khoán I. Phải tuân thủ luật cửa hàng. II. Giám đốc đơn vị phải là người có quốc tịch Việt Nam. III. Điều kiện về cán bộ: có đa số nhân viên, kể cả nhân viên sáng dạ của chủ thể, có lý lịch cá nhân tốt, được trang bị giỏi kiến thức về kinh doanh chứng khoán và nắm vững pháp luật về ngành chứng khoán. IV. Điều kiện về tài chính: thể nhân và pháp nhân tmê man gia thành lập chủ thể chứng khoán phải có thực lực tuyệt về tiền vàng. a.Chỉ c ó I, III với IV b.Chỉ c ó I, II và III c .Chỉ I, II và IV d.Cả I, II, III và IV Câu 19. Công ty chứng khoán không được: I. Dùng quá 70% vốn điều lệ để đầu tư vào bất động sản và mua sắm trang thiết bị. II. Đầu bốn vượt quá 20% tổng số chứng khoán đang lưu lại hành của một công ty niêm yết. III. Đầu tư vượt quá 15% tổng số chứng khoán sẽ lưu lại hành của một đơn vị niêm yết. IV. Bảo lãnh phát hành chứng khoán ra sức chúng vượt quá 4 lần hiệu số giữa giá trị tài sản lưu động và tổng nợ ngắn hạn. a.Chỉ c ó I cùng II b.Chỉ c ó II và III c .Chỉ c ó II, III và IV d.Tất c ả I, II, III và IV Câu trăng tròn. Người hành nghề marketing chứng khoán được phép: a.Cùng làm việc hoặc góp vốn vào hai hoặc các c ông ty c hứng khân oán b.Cho mượn giấy tờ hành nghề sale c hứng khoán thù c .Tđê mê gia c ác chuyển động kinh doanh c hứng khân oán d.Làm người đứng đầu , thành viên hội đồng cai quản trị hoặc c ổ đông download trên 5% c ổ phiếu c ó quyền biểu quyết c ủa 1 tổ c hức sản xuất. ĐÁP. ÁN 1. TRẮC NGHIỆM - CƠ BẢN VỀ TTCK - ĐỀ SỐ 1 Câu 1. Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng a.Lãi suất c ố định b.Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động c ủa c ông ty c .Được quyền thai c ử tại Đại hội c ổ đông d.Lãi suất từ vốn nhưng mình đầu tư chi tiêu vào c ông ty Câu 2. Nhà đầu bốn download 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu bốn sẽ tìm thấy tiền lãi là: 5. a.60 USD b.600 USD c.570 USD d.500 USD Câu 3. Cổ phiếu quỹ a.Được c hia c ổ tức b.Là nhiều loại c ổ phiếu được xây cất và được tổ c hức xây dừng mua lại bên trên Thị Phần c .Người cài c ó quyền biểu quyết d.Là một trong những phần c ổ phiếu c hưa được phnghiền sản xuất Câu 4. Các câu nào tiếp sau đây đúng với thị trường sơ cấp a.Làm tăng lượng vốn đầu tư chi tiêu c ho nền kinh tế tài chính b.Làm tăng lượng chi phí vào giữ thông c .Không có tác dụng tăng lượng tiền trong giữ thông d.Giá phát hành bởi vì dục tình c ung c ầu quyết định Câu 5. Thị trường thứ cấp a.Là vị trí c ác doanh nghiệp hy hễ vốn trung cùng lâu năm thông qua việc phát hành c ổ phiếu với trái khoán b.Là vị trí giao thương mua bán c ác một số loại c hứng khoán kém c hất lượng c .Là địa điểm giao thương mua bán c ác c hứng khân oán sẽ thành lập d.Là Thị trường c hứng khân oán kém nhẹm cách tân và phát triển Câu 6. Hình thức bảo lãnh mà vào đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ cài đặt toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành đến dù họ có thể bán hết hay là không được gọi là a.Bảo lãnh vớ c ả hoặc ko b.Bảo lãnh cùng với c ố cầm cố buổi tối nhiều c .Bảo lãnh với c am kết c hắc c hắn d.Bảo lãnh với giới hạn ở mức tối tphát âm Câu 7. Đối với công chúng đầu tứ, tài liệu nào quan tiền trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra sức bọn chúng a.Bản sao giấy tờ thành lập và hoạt động cùng đăng ký marketing b.Danh sác h và sơ yếu hèn lý lịc h thành viên Hội đồng Quản Trị với Ban Giám đốc c .Đơn xin phép xuất bản d.Bản c áo bạc h Câu 8. Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là a.Thời gian, giá bán, con số b.Giá, thời hạn, con số c .Số lượng, thời gian, giá chỉ d.Thời gian, số lượng, giá chỉ 6. Câu 9. Lệnh giới hạn là lệnh a.Được ưu tiên thực hiện trước c ác các loại lệnh không giống b.Được triển khai tại mức giá thành nhưng mà bạn đặt lệnh c hỉ định c .Được triển khai trên mức giá khớp lệnh d.Người đặt cung cấp cùng bạn đặt cài những c ó ưu tiên tương đương nhau Câu 10. Lệnh dùng để bán được chỉ dẫn a.Với giá chỉ c ao rộng giá chỉ thị trường hiện tại hành b.Với chi phí rẻ hơn giá chỉ Thị phần hiện tại hành c .Hoặc c ao hơn hoặc phải chăng rộng giá chỉ Thị trường hiện hành d.Ngay tại giá trị trường hiện hành Câu 11. Lý bởi nào tiếp sau đây đúng với bán khống chứng khoán: a.Ngnạp năng lượng c hặn sự chiến bại lỗ b.Hưởng lợi tự sụt giá c hứng khoán thù c .Hưởng lợi từ việc đội giá c hứng khoán thù d.Hạn c hế khủng hoảng Câu 12. Các chỉ tiêu nào dưới đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản: a.Các c hỉ tiêu đề đạt kĩ năng có lãi c ủa c ông ty b.Các c hỉ tiêu phản chiếu tài năng tkhô giòn toán c ủa c ông ty c .Tỷ số P/E d.Chỉ số giá chỉ c ủa Thị Phần c hứng khoán thù Câu 13. Giao dịch theo phương thơm pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đối kháng vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là: a.100đ b.200đ c .300đ d.500đ Câu 14. Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của chủ thể A với giá 40 USD/cổ phiếu. Ông ta cài cổ phiếu đó một năm trước đây với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2 USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trmong thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là: a.1000 USD b.1200 USD c.1300 USD d.Tất c ả đa số không đúng Câu 15. Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là: a.Tối tđọc là 100.000 đồng cùng bội số c ủa 100.000 đồng b.100.000 đồng c .10.000 đồng d.200.000 đồng 7. Câu 16. Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì: a.Lãi suất hiện nay hành c ủa trái khoán < lãi vay danh nghĩa c ủa trái phiếu b.Lãi suất hiện tại hành c ủa trái khoán = lãi suất vay danh nghĩa c ủa trái khoán c .Lãi suất hiện hành c ủa trái phiếu > lãi vay danh nghĩa c ủa trái khoán d.Không c ó c ơ ssinh hoạt nhằm so sánh Câu 17. Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn hai mươi năm. Nlỗi vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất mang đến 2 trái phiếu bên trên nhỏng thế nào? a.Lãi suất trái khoán X > lãi vay trái khoán Y b.Lãi suất trái phiếu X = lãi suất vay trái phiếu Y c .Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y d.Còn tùy ngôi trường vừa lòng c ụ thể. Câu 18. Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống Lúc họ dự đoán giá của cổ phiếu: a.Tăng lên b.Giảm đi c .Không đổi khác d.Không c âu làm sao đúng. Câu 19. Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trmong là: 101.000 đồng, theo quy chế giao dịch ở trung tâm thương mại chứng khoán Việt Nam hiện nay, mức giá nào sẽ là mức đặt lệnh hợp lệ trong các mức giá sau: a.101.500 đồng b.100.000 đồng c .106.050 đồng d.95.000 đồng Câu đôi mươi. Lệnh dừng để sở hữu được gửi ra: a.Hoặc c ao rộng hoặc phải chăng rộng giá Thị Trường hiện tại hành b.Với giá rẻ hơn giá Thị phần hiện tại hành c .Với giá c ao rộng giá chỉ Thị phần hiện tại hành d.Ngay trên giá thị trường hiện hành. ĐÁP. ÁN 2. TRẮC NGHIỆM - CƠ BẢN VỀ TTCK - ĐỀ SỐ 2 Câu 1. Thị trường vốn là trung tâm thương mại giao dịch. a.Các c ông c ụ tài c hính ngắn hạn b.Các c ông c ụ tài c hính trung và dài hạn c .Kỳ phiếu d.Tiền tệ Câu 2. Thị trường chứng khoán là một bộ phận của: a.thị trường tín dụng thanh toán b.Thị trường liên ngân hàng c .Thị Phần vốn d.thị phần msinh hoạt 8. Câu 3. Thặng dư vốn phát sinch khi: a.công ty chúng tôi làm cho nạp năng lượng c ó lãi b.Chênh lệc h giá bán Khi tạo c ổ phiếu mới c .Tất c ả c ác ngôi trường vừa lòng trên. Câu 4. Công ty cổ phần bắt buộc phải có: a.Cổ phiếu càng nhiều b.Cổ phiếu ưu đãi c .Trái phiếu c ông ty d.Tất c ả c ác một số loại c hứng khoán trên Câu 5. Quỹ đầu bốn chứng khoán dạng mở là quỹ: a.Có c hứng c hỉ được niêm yết bên trên Thị Phần c hứng khoán thù b.Liên tục thiết kế c hứng c hỉ quỹ c .Không thâu tóm về c hứng c hỉ quỹ d.Chỉ gây ra c hứng c hỉ quỹ một lượt Câu 6. Quỹ đầu tứ chứng khoán dạng đóng là quỹ: a.Phát hành c hứng c hỉ quỹ các lần b.cũng có thể được niêm yết c hứng c hỉ quỹ trên Thị trường c hứng khân oán c .Được quyền mua lại c hứng c hỉ quỹ từ bên đầu tư d.Được quyền desgin bổ sung cập nhật ra c ông c hứng Câu 7. Mục đích phân biệt phát hành biệt lập và phát hành ra sức chúng là: a.Để tiện lợi cai quản b.Để bảo đảm c ông c húng đầu t ư c .Để thu tiền phí xây dừng d.Để dễ dàng huy động vốn Câu 8. Năm N, chúng tôi ABC có thu nhập ròng là 800 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là 40.000, ko có cổ phiếu free. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu cổ tức. Như vậy từng cổ phiếu được trả cổ tức là: a.1500 đ b.2000 đ c .1000 đ d.1300 đ Câu 9. Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ: a.Là c hủ nợ c hung b.Mất toàn cục số chi phí chi tiêu c .Được ưu tiên trả lại c ổ phần đã góp trước d.Là bạn c uối c ùng được tkhô cứng toán 9. Câu 10. lúc phá sản, giải thể chủ thể, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả: a.Trước c ác khoản vay c ó thế c hấp cùng c ác khoản nên trả b.Trước thuế c .Sau c ác khoản vay c ó cụ c hấp cùng c ác khoản buộc phải trả d.Trước c ác c ổ đông sở hữu c ổ phiếu ưu đãi và c ổ phiếu ít nhiều Câu 11. Một vào những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra sức chúng ở Việt Nam là : a.Có vốn tối tđọc là 10 tỷ VND, vận động sale c ủa 2 năm ngay tức thì trước năm đăng ký đề nghị c ó lãi. b.Có vốn về tối tgọi là 10 tỷ USD, hoạt động marketing c ủa năm ngay tắp lự trước năm đăng ký thành lập yêu cầu c ó lãi c .Có vốn về tối tđọc là 5 tỷ VND, hoạt động sale c ủa hai năm ngay tức thì trước năm đăng ký phải c ó lãi. d.Có vốn tối tphát âm là 5 tỷ VND, vận động marketing c ủa năm ngay tắp lự trước năm đăng ký thành lập buộc phải c ó lãi. Câu 12. Tỷ lệ nắm giữ tối nhiều của nhà đầu tứ nmong ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật Việt Nam là: a.25% toàn bô c ổ phiếu b.49% tổng thể c ổ phiếu c .30% tổng số c ổ phiếu d.27% toàn bô c ổ phiếu Câu 13. Một vào những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp lε a.Là c ông ty c ổ phần, c ông ty trác h nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp lớn bên nước c ó vốn điều lệ sẽ góp tại thời điểm xin phxay niêm yết từ bỏ 10 tỷ VND trsống lên. b.Là c ông ty c ổ phần, c ông ty trác rến h nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp lớn công ty nước c ó vốn điều lệ vẫn góp tại thời khắc xin phnghiền niêm yết trường đoản cú 5 tỷ VND trở lên. c .Là c ông ty c ổ phần, c ông ty trác rến h nhiệm hữu hạn, công ty lớn đơn vị nước , doanh nghiệp tư nhân c ó vốn điều lệ vẫn góp trên thời khắc xin phnghiền niêm yết từ 5 tỷ VND trnghỉ ngơi lên. d.Không c âu làm sao đúng. Câu 14. Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của Việt Nam là quỹ: a.Đầu tư tối tgọi 40% quý hiếm gia tài c ủa quỹ vào c hứng khoán. b.Đầu tư tối thiểu 50% quý hiếm t ài sản c ủa quỹ vào c hứng khoán. c .Đầu bốn tối tphát âm 60% cực hiếm gia sản c ủa quỹ vào c hứng khoán thù. d.Đầu tứ về tối tđọc 70% cực hiếm gia tài c ủa quỹ vào c hứng khân oán. Câu 15. Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc cung cấp cổ phiếu trong vòng: a.60 ngày Tính từ lúc ngày giấy c hứng dấn ĐK phát hành c ó hiệu lực thực thi hiện hành . b.70 ngày kể từ ngày giấy c hứng dấn ĐK kiến thiết c ó hiệu lực thực thi . c .80 ngày Tính từ lúc ngày giấy c hứng dìm đăng ký xây đắp c ó hiệu lực hiện hành . d.90 ngày Tính từ lúc ngày giấy c hứng thừa nhận đăng ký xây dừng c ó hiệu lực . Câu 16. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của Cửa Hàng chúng tôi niêm yết phải nắm giữ. a.Ít tuyệt nhất 20% vốn c ổ phần c ủa Công ty. 10. b.Ít độc nhất vô nhị 20% vốn c ổ phiếu vày mình thiết lập trong 3 năm kể từ ngày niêm yết. c .Ít độc nhất 1/2 vốn c ổ phiếu vày bản thân sở hữu trong 3 năm Tính từ lúc ngày niêm yết. d.Ít độc nhất 30% vốn c ổ phiếu vì bản thân cài vào 3 năm kể từ ngày niêm yết. Câu 17. Cửa Hàng chúng tôi đại bọn chúng nên công bố không thiếu câu chữ ban bố về Báo cáo tài chính năm đã làm được kiểm toán thù trên: a.a. Trang thông tin năng lượng điện tử c ủa c ông ty đại c húng cùng bên trên phương tiện c ông ba biết tin c ủa UBCKNN, SGDCK (ngôi trường thích hợp là tổ c hức niêm yết, đăng ký giao dịc h). b.b. Trang ban bố năng lượng điện tử c ủa c ông ty đại c húng, bên trên phương tiện c ông tía báo cáo c ủa UBCKNN, SGDCK (trường hòa hợp là tổ c hức niêm yết, đăng ký giao dịc h) và 0một số báo xây dựng VN . c .c . Trang thông báo điện tử c ủa c ông ty đại c húng, bên trên phương tiện c ông ba thông báo c ủa UBCKNN, SGDCK (trường vừa lòng là tổ c hức niêm yết, đăng ký giao dịc h) và 02 số báo kiến thiết nước ta. d.d. Trang thông tin năng lượng điện tử c ủa c ông ty đại c húng, trên phương tiện c ông cha thông báo c ủa UBCKNN, SGDCK (ngôi trường đúng theo là tổ c hức niêm yết, đăng ký giao dịc h) cùng 03 số báo gây ra VN . Câu 18. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố biết tin bất thường vào thời gian: a.10 giờ kể từ khi sự khiếu nại xảy ra b.24 tiếng kể từ lúc sự khiếu nại xẩy ra c .30 giờ đồng hồ kể từ khi sự kiện xẩy ra d.14 tiếng kể từ thời điểm sự kiện xảy ra Câu 19. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính được hành nghề: a.Môi giới c hứng khân oán b.Tư vấn chi tiêu c hứng khoán thù, support bảo hộ thiết kế c hứng khoán. c .Tự doanh c hứng khân oán d.Cả bố đáp án bên trên Câu trăng tròn. Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá dưới 50.000 đồng lε a.100 đ b.200 đ c .300 đ d.500 đ ĐÁP ÁN 3. TRẮC NGHIỆM - CƠ BẢN VỀ TTCK - ĐỀ SỐ 3 Câu 1. Doanh nghiệp nhà nước CP hóa triển khai đấu giá cổ phiếu lần áp ra output công chúng cần phải thực hiện đấu giá qua trung tâm giao dịch thanh toán triệu chứng khân oán ví như kăn năn lượng CP đẩy ra công bọn chúng có giá trị: 11. a.10 tỷ đồng trngơi nghỉ lên b.Từ 1 mang lại 10 tỷ c.5 tỷ việt nam đồng trsinh sống lên d.Tùy công ty lớn có muốn tiến hành đấu giá bán qua trung trọng tâm hay không Câu 2. Lúc công ty đầu tư download CP qua đấu giá bán trên Trung trung tâm Giao dịch Chứng khân oán Hà Nội, nhà đầu tư phải đặt cọc: a.10% quý hiếm cổ phần ĐK thiết lập tính theo giá chỉ khởi điểm b.15% quý hiếm cổ phần đăng ký thiết lập tính theo giá bán khởi điểm c.5% quý giá cổ phần đăng ký cài đặt tính theo giá khởi điểm d.Không phải kê cọc. Câu 3. lúc triển khai cung cấp cổ phần của chúng ta công ty nước, cổ đông chiến lược được phxay mua: a.Tối đa 20% toàn bô cổ phần bán ra bên phía ngoài với cái giá sút 20% so với cái giá đấu trung bình b.Tối đa 25% tổng thể CP đẩy ra bên phía ngoài với mức giá bớt 20% so với cái giá đấu trung bình. c.Tối đa 25% tổng cộng CP đẩy ra bên ngoài với cái giá sút 25% so với cái giá đấu trung bình. d.Tối nhiều 20% tổng thể cổ phần bán ra bên ngoài với cái giá bớt 25% so với cái giá đấu trung bình. Câu 4. Biên độ xê dịch giá chỉ bên trên Thị Phần bệnh khoán thù toàn quốc do: a.Bộ trưởng Bộ tài bao gồm chế độ. b.Chủ tịch ủy ban Chứng khân oán Nhà nước giải pháp. c.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước luật d.Giám đốc Trung trung ương giao hoán Chứng khân oán lao lý Câu 5. Đối tượng chào làng thông tin thị trường triệu chứng khân oán gồm: a.chúng tôi đại chúng b.Tổ chức xuất bản (ngoại trừ ngôi trường hòa hợp gây ra trái phiếu được nhà nước bảo lãnh), công ty chúng tôi hội chứng khân oán, đơn vị quản lý quỹ, c.Ssinh sống thanh toán giao dịch bệnh khoán thù (SGDCK), Trung trọng điểm Lưu ký bệnh khân oán (TTLKCK) d.Người gồm liên quan e.Tất cả giải đáp bên trên Câu 6. Tại một thời điểm một mực, giả dụ tất cả các trái khoán có thể biến đổi hầu hết được trái chủ thay đổi CP thêm thì: a.EPS tăng b.EPS không bị tác động c.EPS giảm d.P/E bị ảnh hưởng còn EPS không xẩy ra ảnh hưởng Câu 7. Cổ đông là member Hội đồng quản ngại trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc cùng Kế tân oán trưởng của doanh nghiệp đề xuất khẳng định thay giữ: a.100% số CP vì mình mua trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết với 50% số cổ 12. phiếu này vào thời gian 6 mon tiếp theo không tính số CP thuộc sở hữu Nhà nước do những cá thể bên trên b.100% số cổ phiếu bởi vì bản thân sở hữu trong thời hạn 12 mon Tính từ lúc ngày niêm yết và 1/2 số CP này vào thời gian 12 mon tiếp theo sau ko kể số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước vì chưng các cá thể trê c.100% số CP vì mình sở hữu vào thời hạn 24 tháng Tính từ lúc ngày niêm yết với 1/2 số CP này vào thời hạn 12 mon tiếp theo sau ko kể số CP thuộc sở hữu Nhà nước bởi các cá nhân trê d.Không câu làm sao đúng. Câu 8. Việc phân pân hận cổ phiếu niêm yết phải: a.Theo giá thành được xác định vào phiên bản cáo bạch đang ĐK cùng với ủy ban Chứng khân oán Nhà nước b.Theo giá chỉ thỏa thuận với nhà đầu tư chi tiêu. c.Theo giá Thị Trường qua đấu giá chỉ. d.Theo giá chỉ khuyến mãi bởi Hội đồng cai quản trị của người sử dụng tạo đưa ra quyết định. Câu 9. thị trường tài đó là chỗ kêu gọi vốn: a.Nđính hạn. b.Trung hạn. c.Dài hạn. d.Nđính hạn, trung hạn với lâu năm Câu 10. Nhà chi tiêu đặt lệnh mua bán hội chứng khân oán niêm yết tại: a.Ủy ban Chứng khoán thù b.Trung trọng điểm Giao dịch bệnh khoán c.cửa hàng triệu chứng khân oán. Câu 11. Hình thức bảo hộ thành lập trong các số đó lần phát hành có khả năng sẽ bị bỏ quăng quật nếu toàn thể triệu chứng khoán thù ko bán tốt hết, Hotline là: a.Bảo lãnh với khẳng định chắc chắn rằng b.Bảo lãnh với nỗ lực buổi tối đa. c.Bảo lãnh tất cả hoặc ko d.Tất cả các vẻ ngoài bên trên. Câu 12. Trong các nhận định dưới đây, nhận định và đánh giá như thế nào không nên về Thị trường triệu chứng khân oán thiết bị cấp cho. a.thị trường thứ cung cấp là nơi thanh toán các chứng khoán kỉm phđộ ẩm chất b.Thị Phần trang bị cung cấp chế tác tính thanh khoản cho các CP sẽ lưu giữ hành. c.Thị Trường máy cấp chế tạo cho những người mua triệu chứng khoán thù thời cơ nhằm rút ít vốn đầu tư của họ. d.Thị Phần trang bị cấp làm cho phần lớn bạn chi tiêu thời cơ cơ cấu lại danh mục chi tiêu của chính bản thân mình. Câu 13. Cổ đông mua cổ phiếu ưu tiên cổ tức ở nước ta gồm quyền: I. Nhận cổ tức với mức ưu đãi. 13. II.Tđê mê dự với biểu quyết toàn bộ các sự việc trực thuộc thđộ ẩm quyền của Đại hội đồng người đóng cổ phần. III. lúc đơn vị giải thể, được nhận lại 1 phần gia sản tương xứng cùng với số CP góp vào công ty. IV. Được nhận cổ tức ưu tiên như lãi suất trái phiếu của cả Lúc công ty làm cho ăn nhằm lỗ. a.I b.I với II c.I cùng III d.Chỉ IV e.I, III cùng IV f.Tất cả Câu 14. Công ty XYZ tất cả 10.000 CP đã giữ hành cùng tuyên tía trả cổ tức bởi cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng của công ty bao gồm 100 CP XYZ. Sau Lúc nhấn cổ tức bởi cổ phiếu, xác suất tải CP của ông ta vào chủ thể XYZ là bao nhiêu? a.1% b.1.3% c.1.5% d.1.1% Câu 15. Việc ĐK lưu cam kết chứng khoán trên TTGDCK được tiến hành bởi: a.Người sở hữu hội chứng khoán thù b.Tổ chức desgin c.Tổ chức bảo hộ xây cất d.Thành viên lưu ký Câu 16. Cửa Hàng chúng tôi SAM được phép xây đắp 7.000.000 CP theo Điều lệ đơn vị. Công ty xây cất được 6.000.000 cổ phiếu, trong đó có một.000.000 cổ phiếu ngân quỹ. Vậy Công ty SAM có từng nào CP sẽ giữ hành? a. 7.000.000 cổ phiếu b. 6.000.000 cổ phiếu c. 5.000.000 cổ phiếu d. 4.000.000 CP e. 3.000.000 cổ phiếu f. Tiêu chuẩn giao dịch; a.a, b với c b.a, b, c cùng d c.b, c với d d.c cùng d 14. e.Chỉ c Câu 17. Để giao dịch chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch thanh toán triệu chứng khoán rất cần phải có các bước: I. Trung trung tâm giao dịch hội chứng khoán thù thực hện ghxay lệnh với thông báo tác dụng giao dịch thanh toán mang đến đơn vị triệu chứng khân oán. II. Nhà đầu tư mnghỉ ngơi thông tin tài khoản, đặt lệnh giao thương mua bán bệnh khoán. III. Cửa Hàng chúng tôi triệu chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống thanh toán giao dịch của Trung trung khu. IV. Nhà đầu tư chi tiêu nhận ra triệu chứng khân oán (trường hợp là fan mua) hoặc chi phí (ví như là fan bán) trên tài khoản của bản thân tại shop bệnh khân oán sau 3 ngày thao tác làm việc kể từ ngày giao thương. V. chúng tôi chứng khân oán thông báo công dụng giao dịch mang lại bên đầu tư chi tiêu. Anh (chị) hãy chỉ ra rằng trình tự các bước thanh toán hội chứng khân oán theo các giải pháp sau: a.I, II, III, IV, V b.I, III, V, II, IV c.II, I, V, IV, III d.II, III, I, V, IV e.Không tất cả phương pháp làm sao đúng. Câu 18. Giả sử giá bán đóng cửa của chứng khoán thù A vào phiên giao dịch trước là 10.200 đồng, đơn vị chức năng yết giá là 100 đồng, biên độ dao động giá là 2,2%. Các mức giá thành mà công ty chi tiêu có thể đặt lệnh vào phiên thanh toán tới là: a.9998, 10998, 10608 b.9900, 10000, 10100, 10300, 10300 c.9900, 1000, 10100, 10500, 10600 d.1000, 10100, 10200, 10300, 10400 e.Không giải pháp như thế nào đúng. Câu 19. Phiên tạm dừng hoạt động tuần n của Thị trường chứng khân oán toàn quốc, cả nước.Index là 237,78 điểm, tăng 2,64 điểm đối với phiến đóng của tuần n-1, Có nghĩa là mức tăng tương đương với: a.1,12% b.1,11% c.1% d.1,2% Câu đôi mươi. Người sở hữu CP với trái phiếu đều được hưởng: a.Lãi suất cố định b.Thu nhập phụ thuộc vào vào hoạt động của công ty c.Được quyền thai cử trên Đại hội cổ đông d.Lãi suất trường đoản cú vốn nhưng mình đầu tư chi tiêu vào cửa hàng ĐÁP. ÁN 4. TRẮC NGHIỆM - CƠ BẢN VỀ TTCK - ĐỀ SỐ 4 15. Câu 1. Đối với các doanh nghiệp nhà nmong cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán, điều kiện niêm yết cổ phiếu nào tiếp sau đây sẽ được giảm nhẹ: a.Vốn điều lệ b.Thời gian vận động c ó lãi c .Thời gian c am kết nắm giữ c ổ phiếu c ủa member Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc , Ban kiểm soát điều hành. d.Tỷ lệ nắm giữ c ủa c ác c ổ đông quanh đó tổ c hức kiến thiết Câu 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ làm: a.Làm tăng quyền lợi và nghĩa vụ theo tỷ lệ c ủa c ổ đông trong c ông ty. b.Không làm chuyển đổi Phần Trăm nghĩa vụ và quyền lợi c ủa c ổ đông c .Làm sút nghĩa vụ và quyền lợi theo Tỷ Lệ c ủa c ổ đông vào c ông ty d.Không c ó c âu như thế nào đúng. Câu 3. Hãy xác định cực hiếm tài sản ròng của một quỹ và quý hiếm tài sản ròng của từng cổ phần của quỹ nếu tổng số cổ phần hiện vẫn giữ hành của quỹ là 1 triệu cổ phần. Giả sử quỹ có các khoản mục như sau: Đơn vị tính: đồng 1. Tiền mặt và các công cụ tài chánh tương đương tiền mặt: 1.500.000.000 2. Các cổ phiếu nắm giữ và thị giá: 3. Tổng nợ: 3.0đôi mươi.000.000 Tên CPhường Số lượng Thị giá chỉ REE 200.000 29.000 AGF 100.000 39.500 SGH 50.000 16.000 HAPhường 20.000 42 nghìn GMD 80.000 51.000 Đài truyền hình BBC 180.000 22.500 a.18.2 tỷ việt nam đồng - 18.2 ngàn đồng b.18.0 tỷ đồng – 18.0 nghìn đồng c .18.5 tỷ việt nam đồng – 18.5 ngàn VNĐ d.16.5 tỷ VNĐ – 16.5 nghìn đồng Câu 4. Chức năng nơi buôn bán chứng khoán thứ cấp của Trung trung tâm giao dịch chứng khoán được thể hiện, bởi: a.Đấu giá bán c ổ phần công ty bên nước c ổ phần hóa b.Đấu thầu trái phiếu Chính phủ và c ác gia sản c hính c .Giao dịc h c hứng khoán thù niêm yết/đăng ký giao dịc h Câu 5. Môi giới chứng khoán là một các bước kinh doanh chứng khoán, trong đó một chủ thể chứng khoán bảo hộ mang đến bạn tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua: a.Cơ c hế giao dịc h tại Slàm việc giao dịc h c hứng khân oán hoặc Thị trường OTC, trong các số đó Snghỉ ngơi giao dịc h CK / Thị phần OTC c ùng c hia sẻ trác h nhiệm về công dụng kinh tế tài chính c ủa giao dịc h đó với không giống h mặt hàng. b.Cơ c hế giao dịc h tại Ssinh sống giao dịc h trong những số đó không giống h hàng c hịu trác rưởi h nhiệm về hiệu quả gớm 16. tế c ủa giao dịc h kia. c .Cơ c hế giao dịc h trên Thị phần OTC trong các số ấy không giống h sản phẩm c hịu trác rưởi h nhiệm về tác dụng kinh tế c ủa giao dịc h đó d.b và c Câu 6. Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử khách hàng là người đầu tư bán cổ phiếu bên trên thị trường chứng khoán tập trung và đã được báo là bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Thời gian tkhô giòn toán theo quy định hiện hành là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của khách hàng là: a.Chủ nhật 18/7 b.Thđọng nhị 19/7 c .Thđọng ba 20/7 d.Thứ tứ 21/7 e.Các phương án trên đông đảo không đúng. Câu 7. Việc quản lý chứng khoán tại Hệ thống giữ ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện a.Thông qua Hệ thống thông tin tài khoản giữ ký kết c hứng khoán thù tại Trung vai trung phong lưu lại ký kết c hứng khân oán so với c hứng khoán ghi sổ. b.Lưu giữ lại quan trọng đặc biệt - giữ gìn c hứng c hỉ c hứng khân oán trong kho Trung trọng tâm lưu giữ ký kết c hứng khân oán thay mặt đứng tên fan gửi. c .Do tổ c hức xây cất quản lý d.a cùng b Câu 8. Khi giữ lại chứng khoán tập trung tại một Trung trung tâm giữ ký chứng khoán, người đầu tứ được quyền: a.Rút c hứng khoán ra bởi c hứng c hỉ b.Chuyển khoản c hứng khoán thù thông qua hệ thống thông tin tài khoản mở trên Trung vai trung phong lưu lại cam kết c.a với b Câu 9. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phát hành chứng khoán ra công chúng là: a. Phát hành qua tổ chức trung gian; b. Phát hành để niêm yết; c. Có ít nhất 50 nhà đầu bốn ngoài tổ chức phát hành; d. Có ít nhất 50 nhà đầu tư. a.a, b và c b.a và c c.a, b và d d.b với d Câu 10. Mục tiêu chính của công tác tkhô giòn tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán là: a.Bảo vệ nghĩa vụ và quyền lợi c ủa bạn chi tiêu b.Góp phần bảo đảm c ho chuyển động Thị trường c hứng khoán c ông bằng, c ông knhị, hiệu quả. c .Giảm tđọc rủi ro hệ thống d.Để tín đồ chi tiêu ngày c àng c ó lãi. e.a, b và c f.Cả a, b, c với d 17. Câu 11. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: I. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau phát âm là cổ phần. II. Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn về nghĩa vụ nợ III. Cổ đông có quyền tự bởi vì chuyển nhượng toàn bộ các loại cổ phần của mình. IV. Không hạn chế số lượng cổ đông tối nhiều a.I và II b.I, II cùng III c.I, II cùng IV d.I, III và IV e.Tất c ả hồ hết không nên Câu 12. Lệnh thị trường là lệnh: a.Mua, bán theo giá Thị Trường b.Lưu giữ sống sổ căn bệnh mang lại lúc mua bán được new thôi c .Lệnh đặt tải, buôn bán c hứng khoán thù ở 1 giá chỉ một mực nhằm Thị phần c hấp nhận d.Không c ó giải đáp nào bên trên đúng. Câu 13. Loại hình niêm yết nào dưới đây với tính chất thâu tóm, sáp nhập công ty: a.Niêm yết thứ nhất b.Niêm yết lại c .Niêm yết bổ sung d.Niêm yết c ửa sau e.Niêm yết tác h, gộp c ổ phiếu Câu 14. Thị trường tiền vàng bao gồm: a.thị trường tiền tệ cùng Thị trường vốn b.Thị Phần hối đoái và Thị Phần vốn c .Thị Trường c hứng khoán với Thị Phần chi phí tệ d.Thị Phần mướn sở hữu và Thị trường bảo hiểm Câu 15. Thị trường chứng khoán khái quát a.thị trường vốn với Thị trường thuê sở hữu b.Thị phần c ổ phiếu và Thị Trường trái khoán c .Thị Phần ăn năn đoái và Thị phần c ho vay mượn thời gian ngắn d.Tất c ả c ác c âu trên Câu 16. Căn cứ vào sự luân chuyển của các nguồn vốn, TTCK chia thành a.Thị phần nợ với Thị Phần trái khoán b.thị trường tập trung và thị phần OTC c .Thị Trường sơ c ấp với Thị Phần thiết bị c ấp d.Cả 3 c âu bên trên đa số đúng 18. Câu 17. Căn cứ vào phương thơm thức hoạt động, TTCK bao gồm: a.thị phần đồ vật 3 và Thị phần OTC b.Thị Phần tập trung cùng Thị Phần phi tập trung c .Cả a & b các đúng d.Cả a & b số đông không đúng. Câu 18. Một chủ thể XYZ thông báo sẽ tiến hành gộp cổ phiếu, điều này sẽ làm a.Không chuyển đổi gì b.Tăng mệnh giá chỉ với bớt số lượng c ổ phần c .Giảm mệnh giá chỉ cùng tăng số lượng c ổ phần d.Tăng mệnh giá chỉ tương đương với c hỉ số gộp. Câu 19. Một Cửa Hàng chúng tôi XYZ thông báo sẽ tiến hành tách cổ phiếu, điều này sẽ làm a.Tăng mệnh giá tương đương với c hỉ số tác h b.Không biến hóa gì c .Giảm mệnh giá với tăng con số c ổ phần d.Tăng mệnh giá bán cùng giảm con số c ổ phần Câu trăng tròn. Ai vào số những người sau đây là chủ sở hữu cửa hàng I. Những người nắm giữ trái phiếu II. Những cổ đông có giấy bảo đảm quyền thiết lập cổ phiếu mới III. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường IV. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi a.I & II b.II & III c .Chỉ c ó I d.II, III &IV ĐÁP ÁN 5. TRẮC NGHIỆM - CƠ BẢN VỀ TTCK - ĐỀ SỐ 5 Câu 1. Thị trường cài đặt bán lần đầu các chứng khoán mới phát hành là a.thị phần tiền tệ b.Thị Phần sơ c ấp c .Thị trường vật dụng c ấp d.Thị trường c hính thức Câu 2. Loại chứng khoán nào dưới đây được phép phát hành tất nhiên trái phiếu hoặc cổ phiếu khuyến mãi, đến phép người nắm giữ nó được quyền tải 1 khối lượng cổ phiếu phổ thông nhất định theo 1 giá đã được xác định trmong trong một thời kỳ nhất định. a.Cổ phiếu khuyến mãi 19. b.Trái phiếu c .Chứng quyền d.Quyền sở hữu c ổ phần Câu 3. Phương thức phát hành qua đấu giá lε a.Nhận bán c hứng khoán thù c ho tổ c hức sản xuất bên trên c ơ ssống thỏa thuận về giá bán. b.Tổ c hức tạo ra thẳng chào bán c ho c ác tổ c hức , c á nhân c ó nhu c ầu c .Nhận phân phối lại c hứng khân oán c ủa tổ c hức xây dừng d.Chào buôn bán c hứng khoán thù dựa vào c ơ sngơi nghỉ c ạnh trỡ sinh ra giá và cân nặng trúng thầu Câu 4. Quy trình giao dịch chứng khoán là nlỗi sau: I. Khách hàng để lệnh. II. chúng tôi chứng khoán nhận và kiểm tsai bảo III. Lệnh đăng ký tại quầy giao dịch hoặc máy chủ IV. Lệnh được chuyển đến trung trung khu giao dịch a.I, II, III & IV b.I, II, IV& III c.I, III, II & IV d.I, III, IV & II Câu 5. SGDCK là I. Thị trường giao dịch tập trung II. Giao dịch CK niêm yết III. Thị trường tmùi hương lượng a.I & II b.I, II & III c.II & III d.Tất c ả mọi đúng Câu 6. Những điều này sau đây đúng với phạm trù trung tâm thương mại thứ cấp I. Thị trường giao dịch chứng khoán download đi bán lại II. Tạo tính tkhô nóng khoản đến vốn đầu bốn III. Tạo ra người đầu cơ IV. Tạo ra vốn mang lại tổ chức phát hành a.I & II b.I, II & III c.I, III & IV d.Tất c ả Câu 7. Quỹ đầu tư theo nghị định 144 là I. Hình thành từ vốn góp của người đầu tứ II. Được cửa hàng quản lý quỹ quản lý III. Dành tối tphát âm 60% giá trị tài sản để đầu tứ vào chứng khoán IV. Chỉ được đầu tứ vào chứng khoán. a.I, II & IV b.I, II & III c.II, III & IV d.Tất c ả hầu như không đúng đôi mươi. Câu 8. Trên TTCK, hành vi có tiêu cực là: a.Giao dịc h c ủa nhà đầu tư béo b.Mua cung cấp c ổ phiếu c ủa c ổ đông cùng chỉ đạo c ác c ông ty niêm yết c .Mua chào bán nội gián d.Mua chào bán lại c hính c ổ phiếu c ủa c ông ty niêm yết. Câu 9. Sự tách biệt giữa phòng môi giới và phòng tự doanh của công ty chứng khoán sẽ làm cho: a.Tăng c hi phí tổn giao dịc h b.Tăng c hi tổn phí nghiên c ứu c .Gây trở ngại c ho c ông ty trong c ông Việc d.Khác h mặt hàng yên trọng tâm với tin cẩn vào c ông ty Câu 10. Phát hành thêm cổ phiếu hot nhất công chúng để niêm yết phải theo các quy định dưới phía trên, ngoại trừ: a.Lần xây cất thêm c ác h lần tạo trước không nhiều nhấ t một năm b.Có kế hoạc h cùng ĐK trước cùng với UBCK 3 tháng c .Giá trị c ổ phiếu xây đắp thêm không lớn hơn tổng giá trị c ổ phiếu đang lưu hành d.Tất c ả Câu 11. Đại diện giao dịch tại TTGDCK a.Là tín đồ được member c ủa TTGDCK c ử có tác dụng đại diện thay mặt b.Là công ty c hứng khân oán được UBCK c ấp giấy phép hoạt động c .Là c ông ty c hứng khoán thù member c ủa TTGDCK Câu 12. TTGDCK tạm ngừng giao dịch của 1 loại chứng khoán khi a.Lúc c hứng khoán không c òn ở trong diện bị điều hành và kiểm soát b.Khi c hứng khân oán bị lâm vào hoàn cảnh tình trạng bị kiểm soát c .Tác h, gộp c ổ phiếu c ủa c ông ty niêm yết d.Tất c ả các đúng Câu 13. Theo quy định tại thông bốn 01/UBCK, bảo lãnh phát hành ở Việt Nam được thực hiện dưới hình thức: a.Cố chũm c ao độc nhất b.Tối tphát âm - về tối nhiều c .Cam kết c hắc c hắn d.Tất c ả hoặc ko Câu 14. Bản cáo bạch tóm tắt là tài liệu mà tổ chức phát hành a.Cung c ấp c ho c ác đơn vị đầu tư chi tiêu b.Cung c ấp c ho nhân viên cấp dưới c ủa tổ c hức chế tạo c .Nộp c ho UBCKNN vào hồ sơ xin phxay phát hành CK d.Dùng nhằm thăm dò thị phần trong thời gian c hờ UBCKNN chăm chú hồ sơ xin phép phát hành. Câu 15. Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành là a.Tư vấn 21. b.Bao tiêu c hứng khoán thù c .Định giá CK thiết kế d.Chuẩn bị hồ sơ xin phép thành lập Câu 16. Trong các nhận định sau đây, nhận định nào không nên về nhóm chợ thứ cấp a.Là địa điểm c hào cung cấp c ác CK bắt đầu xây dựng b.Tạo tính thanh hao khoản c ho CK c .Tạo c ho tín đồ mua CK c ơ hội rút ít vốn d.Cho phxay c ác bên chi tiêu sắp xếp lại danh mục đầu tư chi tiêu Câu 17. Ý nghĩa của việc phân biệt phát hành đơn côi và phát hành ra công chúng là: a.Phân biệt đồ sộ huy động vốn b.Phân biệt đối tượng người sử dụng và phạm vi c ần thống trị c .Phân biệt một số loại CK được tạo ra d.Phân biệt bề ngoài buôn bán tốt bán lẻ Câu 18. Trong các điều kiện để quản lý Doanh Nghiệp được phát hành CK ra sức chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất a.Có ban Giám đốc quản lý và điều hành xuất sắc b.Có thành phầm khét tiếng c .Có phần trăm nợ bên trên vốn hợp lý và phải chăng d.Quy mô vốn và công dụng vận động trước lúc thành lập Câu 19. Hiện nay ở Việt Nam trong quy định về phát hành CK ra sức chúng thì tỷ lệ CK phát hành ra bên ngoài tối tgọi phải đạt a.30% b.20% c.25% d.15% Câu trăng tròn. Những CK nào được phép niêm yết tại TTGD a.Trái phiếu c hính bao phủ b.Cổ phiếu c ủa c ác DN tiến hành c ổ phần hóa c .CK c ủa c ác Doanh Nghiệp đã làm được UBCKNN c ấp bản thảo kiến thiết ra c ông chúng d.Cả a & c ĐÁP ÁN 6. TRẮC NGHIỆM - CƠ BẢN VỀ TTCK - ĐỀ SỐ 6 Câu 1. Một đơn vị có cổ phiếu không tính tiền ko tích lũy đã lưu lại hành được trả cổ tức hàng năm là 7USD. Năm trcầu vì chưng hoạt động kinh doanh không có lãi, công ty ko trả cổ tức. Năm ni nếu chủ thể tuyên ổn bố trả cổ tức, cổ đông khuyến mãi nắm giữ cổ phiếu sẽ được nhận từng nào. a.7 USD b.10 USD c.14 USD d.Tất c ả hồ hết không nên Câu 2. Nghĩa vụ nào dưới đây không thuộc nghĩa vụ của thành viên giao dịch 22. a.Nộp BCTC 6 tháng b.Đóng góp lập quỹ cung cấp thanh tân oán c .Nộp giá tiền thành viên, phí giao dịc h, chi phí áp dụng khối hệ thống giao dịc h d.Tất c ả đông đảo đúng Câu 3. Người có giấy phép sale hành nghề CK được phép a.Cùng thao tác hoặc góp vốn vào 2 xuất xắc nhiều c ông ty CK b.Làm Giám đốc 1 tổ c hức niêm yết c .Tham gia sale chuyển động CK d.Cho mượn bản thảo hành nghề Câu 4. Các nhà phân tích kỹ thuật ít quyên tâm đến chỉ tiêu nào trong số các chỉ tiêu sau đây a.Số lượng CK giao dịc h b.Tỷ lệ nợ trên vốn c ổ phần c .Xu phía giá d.Giá msống c ửa, đóng c ửa Câu 5. Theo quy định của VN, cửa hàng CK là loại hình Doanh Nghiệp I. DNNN II. cửa hàng liên doanh III. Shop chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn IV. công ty chúng tôi CPhường V. công ty chúng tôi hợp danh a.Chỉ c ó I & II b.Chỉ c ó II & III c.II, II & IV d.Tất c ả Câu 6. Căn cứ vào đặc điểm và tính chất, cửa hàng CK là I. Cửa Hàng chúng tôi siêng doanh II. chúng tôi đa-zi-năng III. Công ty đa chức năng toàn phần IV. shop đa-zi-năng một phần a.Chỉ I b.II & III c.I & IV d.Tất c ả Câu 7. Trong Khi thực hiện tự doanh, cửa hàng CK phải tuân thủ các nguyên ổn tắc sau: I. Tách bạch tài khoản giữa đơn vị với quý khách II. Bình ổn thị trường III. Tuân thủ về giới hạn đầu tứ, lĩnh vực đầu tư a.I & II b.II & III c.I, II, II d.Tất c ả gần như không nên 23. Câu 8. Chức năng của hệ thống đăng ký, lưu ký, tkhô giòn toán bù trừ CK I. Quản lý các CK giữ ký của khách hàng II. Ghi nhận quyền sở hữu III. Cungcấp các báo cáo về CK bị giả mạo, mất cắp IV. Phân phối lãi, trả vốn gốc và cổ tức bằng tiền cho người sở hữu CK a.I, II b.I, II, III c.II, III, IV d.Tất c ả Câu 9. Quy trình ĐK có tác dụng thành viên của Sở GDCK I. Nộp hồ sơ đăng ký II. Kiểm tra hồ sơ III. Đóng quỹ hỗ trợ tkhô nóng toán và phí thành viên IV. Quyết định chấp nhận a.I, II, III, IV b.II, III, IV, I c.III, II, I, IV d.IV, III, II, I Câu 10. Mở tài khoản lưu lại ký CK I. Tài khoản CK giao dịch II. Tài khoản CK cầm cố III. Tài khoản CK chờ niêm yết, đợi rút IV. Tài khoản thanh toán bù trừ a.I, II b.I, II, III c.I, III, IV d.Tất c ả Câu 11. Tiêu chuẩn chỉnh bản chất đạo đức nghề nghiệp bao hàm I. Có trình độ năng lực II. Làm việc có tiêu chuẩn tay nghề III. Có đạo đức tuyệt IV. Có niềm tự tin. a.I, II b.II, III c.I, II, III d.Tất c ả Câu 12. Chức năng của chỉ số thị trường chứng khoán là: I. Phong vũ biểu phản ánh nền gớm tế II. Là cơ sở để đánh giá hoạt động của từng doanh nghiệp III. Là cơ sở để nhà đầu bốn tạo lập danh mục đầu bốn có hiệu quả 24. a.I b.II c.I, III d.I, II, III Câu 13. Lý vì nào tiếp sau đây đúng với bản khống chứng khoán a.Ngăn uống c hặn sự đại bại lỗ b.Hưởng lợi từ bỏ sự sụt giá chỉ CK c .Hưởng lợi từ bỏ sự tăng giá CK d.Hạn c hế rủi ro Câu 14. shop Cổ phần bắt buộc phải có a.Cổ phiếu phổ biến b.Cổ phiếu khuyến mãi c .Trái phiếu c ông ty d.Tất c ả c ác các loại c hứng khoán thù bên trên Câu 15. Đối với công chúng đầu tứ, tài liệu nào quan tiền trọng nhất vào hồ sơ đăng ký kết xây cất ra công chúng: a.Bản sao giấy tờ Ra đời và ĐK sale b.Danh sác h cùng sơ yếu lý lịc h thành viên HĐQT cùng BGiám đốc c .Đơn xin phép kiến tạo d.Bản c áo bạc h Câu 16. Nếu 1 trái phiếu được đẩy ra cao hơn mệnh giá thì: a.Lãi suất hiện hành c ủa trái phiếu < lãi suất danh nghĩa c ủa trái khoán b.Lãi suất hiện hành c ủa trái phiếu > lãi vay danh nghĩa c ủa trái khoán c .Lãi suất hiện nay hành c ủa trái khoán = lãi vay danh nghĩa c ủa trái khoán d.Không c ó c ơ snghỉ ngơi nhằm đối chiếu. Câu 17. Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Nhỏng vậy, NPH phải định mức lãi suất đến 2 trái phiếu nhỏng thế nào? a.Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y b.Lãi suất trái phiếu X = lãi suất vay trái phiếu Y c .Lãi suất trái khoán X < lãi vay trái khoán Y d.Còn tùy ngôi trường thích hợp c ụ thể Câu 18. DNNN thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra sức chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua TTGDCK nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị: a.10 tỷ đồng trsinh hoạt bắt buộc b.Từ 1 mang đến 10 tỷ VNĐ c .5 tỷ VNĐ trsinh sống phải d.Tùy DN c ó mong mỏi thực hiện đấu giá bán qua trung trung tâm hay không 1 Câu 19. lúc thực hiện bán CPhường của DNNN, cổ đông chiến lược được phép mua 25. a.Tối nhiều 20% tổng cộng CP bán ra bên ngoài với mức giá bớt 20% so với mức giá đấu trung bình b.Tối đa 25% tổng cộng CP. bán ra phía bên ngoài với giá bớt 20% so với cái giá đấu trung bình c .Tối nhiều 25% toàn bô CPhường. bán ra phía bên ngoài với mức giá sút 25% so với mức giá đấu bình quân d.Tối đa 20% toàn bô CPhường. xuất kho bên phía ngoài với giá bớt 25% so với cái giá đấu trung bình Câu trăng tròn. Nhà đầu tư để lệnh sở hữu bán chứng khoán tại: a.UBCK b.TTGDCK c .chúng tôi c hứng khân oán d.Tất c ả c ác nơi trên ĐÁPhường ÁN 7. TRẮC NGHIỆM - CƠ BẢN VỀ TTCK - ĐỀ SỐ 7 Câu 1. Lúc lãi suất nhóm chợ tăng hoặc giảm, giá của các loại CK nào sau đây sẽ biến động mạnh nhất a.Trái phiếu trung hạn b.Trái phiếu dài hạn c .Cổ phiếu d.Cổ phiếu ưu tiên Câu 2. Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu bốn nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết trên nhóm chợ chứng khoán Việt Nam là: a.25% b.27% c.35% d.49% Câu 3. Sở giao dịch chứng khoán là: a.Thị phần giao dịc h CK tập trung b.thị phần giao dịc h CK phi triệu tập c .1 trong c ác chuyển động c ủa TTCK sản phẩm c ấp d.Cả a & c Câu 4. CK xác định người sở hữu nó có: a.Quyền sở hữu đối với 1 c ông ty b.Quyền c hủ nợ đối với 1 c ông ty c .Quyền c hủ nợ so với c hính tủ tuyệt c hính quyền địa phương d.Tất c ả c ác quyền trên Câu 5. Cổ phiếu, trái phiếu có cùng hình mẫu là: a.Có lãi vay c ố định b.Có thu nhập theo chuyển động c ủa c ông ty c .Được quyền bầu c ử tại ĐHDCD d.Không tất cả câu nào đúng Câu 6. Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm các mục đích ngoại trừ: a.Bù đắp thâm hụt ngân sác h b.Tài trợ c ác c ông trình c ông c ộng c .Giúp đỡ c ác c ông ty d.Điều tiết tiền tệ 26. Câu 7. Trong các điều kiện để quản lý DN được phát hành CK ra công chúng, điều kiện nào là quan tiền trọng nhất. a.Có ban người có quyền lực cao quản lý xuất sắc b.Có sản phẩm danh tiếng c .Có Tỷ Lệ nợ trên vốn phù hợp d.Quy mô vốn với tác dụng chuyển động trước lúc thi công Câu 8. Khi lãi suất thị trường tăng thêm giá trái phiếu sẽ: a.Tăng b.Giảm c .Không biến đổi Câu 9. Một nhà đầu tứ muốn thu được lợi vốn thì khi nào là thời điểm để tải trái phiếu: a.Khi lãi vay c ao với dự loài kiến vẫn giảm xuống b.khi lãi suất vay tốt cùng dự con kiến đã tăng thêm c .Lúc lãi suất vay ổn định với dự kiến ko thay đổi d.Lúc trái phiếu phải chăng cùng lãi suất vay dự loài kiến đã tăng Câu 10. Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành là: a.Tư vấn. b.Chuẩn bị làm hồ sơ xin phép gây ra c .Định giá chỉ CK kiến tạo d.Bao tiêu 1 phần hoặc toàn thể số CK vẫn xây dừng Câu 11. Giả sử chỉ số DowJones công nghiệp ngày giao dịch là 1trăng tròn phiếu và tổng giá của 30 loại CK hợp thành là 3015. Tính hệ số phân tách của ngày giao dịch: a.4 b.0.15 c.100.5 d.0.25 Câu 12. Giả sử giá đóng cửa chứng khoán A vào phiên giao dịch trcầu là 9800đ. Đơn vị yết giá 100đ, biên độ dao động giá là 5% các mức giá mà nhà đầu tứ CK có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là: a.9310, 9810, 10000, 10290 b.9300, 9700, 9800, 10200 c.9500, 9700, 9900, 10000, 10400 d.9400, 9500, 9600, 9700, 10200 Câu 13. Một vào những điều kiện nào dưới trên đây chưa phải là điều kiện tối tgọi của việc phát hành lần đầu ra công chúng ở Việt Nam a.Mức vốn tối tgọi là 10 tỷ VND b.Kinch doanh c ó lãi những năm sớm nhất c .Đội ngũ chỉ huy c ủa c ông ty c ó năng lượng cai quản giỏi d.Tối tphát âm 20% vốn c ổ phần thiết kế ra c ông c húng 27. Câu 14. Các tổ chức có thể tmê man gia hoạt động tại trung trung tâm chứng khoán tập trung là: I. Các nhà đầu tứ có tổ chức. II. Các nhà đầu bốn cá thể III. Các công ty chứng khoán IV. Các ngân hàng thương mại được UBCK cấp phê c huẩn a.Chỉ c ó I b.Chỉ c ó II c .Chỉ c ó III d.Không c ó c âu như thế nào đúng Câu 15. Lúc chủ thể có lãi nó sẽ: a.Trả c ổ tức c ho c ổ phiếu thường b.Trả lãi trái khoán c .Trả c ổ tức c ho c ổ phiếu khuyến mãi d.Không yêu cầu trả lãi và c ổ tức Câu 16. Việc tách cổ phiếu trong số thay mặt để tính chỉ số chứng khoán theo phương thơm pháp Down Jones sẽ làm cho hệ số chia: a.Tăng b.Giảm c .Không biến hóa Câu 17. Đại hội cổ đông sẽ bầu: a.Hội đồng quản lí trị và Ban kiểm soát điều hành b.Hội đồng cai quản trị, để Hội đồng quản ngại trị c họn người có quyền lực cao và ban kiểm soát c .Hội đồng quản ngại trị, c hủ tịc h hội đồng quản lí trị với Ban kiểm soát d.Cả 3 những sai Câu 18. Hãy xác định ngày giao dịch chứng khoa