Thì hiện giờ solo là 1 trong giữa những ngôn từ ngữ pháp đề nghị nắm vững khi học giờ đồng hồ Anh vày fan bản xđọng sử dụng tương đối nhiều trong giao tiếp. Hiểu được điều đó, Chăm học bài bác vẫn tổng hợp cùng soạn các bài xích tập giờ anh thì hiện giờ đối kháng bao gồm các dạng bài tập sau: bài bác tập phân chia hễ tự thì bây giờ đơn, bài bác tập trắc nghiệm thì hiện nay đơn, bài xích tập thì hiện thời solo cải thiện. Hãy yên chổ chính giữa bởi tất cả số đông là bài xích tập thì bây chừ đơn có đáp án nhằm bạn khám nghiệm sau khoản thời gian vẫn xong xuôi.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm thì hiện tại đơn

Ôn tập lí thuyết

Form:
+S + V (s,es)

I stay up late & get up early.

(Tôi thức khuya với dậy sớm)

S + don’t/doesn’t + VShe don’t like Rochồng music

(Cô ấy không say đắm nhạc rock)

?Do/Does + S + VDo you love me?

(Anh yêu em không?)

Cách cần sử dụng hiện thời đơn:
1Nói gần như sự thực minh bạch (general truths)The left-hand side of brain controls the right-hand side of the body

2Những kiến thức hiện nay (current habits)I don’t always go to lectures that are early in the morning!

3Những tình huống, tâm lý mang ý nghĩa thắt chặt và cố định, vĩnh viễn (Permanent situations & states)Lan teaches Japanese at a local adult education centre

4Nói đùa với số đông câu chuyện thường xuyên ngàySo, a man goes lớn see his psychiatrist

5Bình luận soccer trực tiếpQuang Hai passes khổng lồ Kareshi. It’s a goal!

6Tiêu đề bên trên báo, thông tinHAWKING WINS NOBEL PRIZE

7đánh giá và cầm tắtThe film ends with us not knowing whether they have sầu been successful or not

8Hướng dẫn cùng lý thuyết phương hướngYou turn left at the over of the road và the school is up ahead

9Thành ngữ, tục ngữToo many cooks spoil the broth

10Những sự kiện cố định và thắt chặt về sau (giờ đồng hồ tàu chạy, giờ học tập,..)Term ends on 30th November

The train to Ha Noi leaves Hai Phong station at 7 o’cloông xã tomorrow morning

11Nói các sự khiếu nại sau này nghỉ ngơi mệnh đề thời gianI will be so relieved when I finish this crossword

When I get trang chính, I will phone you.

bài tập thì hiện nay đơn

Test 1: Complete the sentences with the present tense forms of the verb to be.A: Where are we now?

B: You …………. just in front of our house.

2. A: Are you hungry?

B: Yes, I …………. a little bit hungry.

3. A: Is your sister at school?

B: No, she …………. at school.

4. A: Where are your parents?

B: My mum and dad …………. at work.

5. A: Is Peter your friend? And what about Bill?

B: Peter and Bill …………. my best friends.

6. A: I think these stories are very interesting.

B: Really? The stories …………. interesting at all.

7. A: How often are you ill?

B: Quite often. I …………. very healthy.

8. A: Are Susan and Marion good at sport?

B: Well, Susan …………. quite good at athletics, but Marion isn’t.

9. A: Am I the best student in our class?

B: No, you …………. . I’m the best.

10. A: Where are you, Simon?

B: I’m afraid Sitháng …………. here. He is at the cửa hàng.

Test 2: Liz is taking her English exam. Read the answers & complete the examiner’s wh- questions. Use why, what, where, who, how và simple present forms.

Examiner: Your name is Elizabeth. (1)………………… your friends ……….. you?

Liz: My friends điện thoại tư vấn me Liz.

Examiner: All right, Liz. (2) …………………………………………………………………. ?

Liz: I live near here. Just round the corner.

Examiner: (3) ……………………………………………………………… in your không lấy phí time?

Liz: I play a lot of sports. And I sometimes read books.

Examiner: (4) …………………………………………………………………………………….. ?

Liz: My favourite sport is basketball.

Examiner: (5) ………………………………………………………………………. basketball?

Liz: Not very often. I usually play it once a week. At weekends.

Examiner: (6) …………………………………………………………… play it more often?

Liz: Why? I don’t play it more often because I have a lot of exams this year.

Examiner: And (7) …………………………………………………………basketball with?

Liz: I play it with my friends from our neighbourhood. And sometimes

with my schoolmates, too.

Examiner: Now I want to lớn ask you about your friends, Liz.

(8) …………………………………………………………………………………………………… ?

Liz: My best friend is Marjorie. Definitely.

Examiner: Marjorie, you say. (9) ……………………………………….. Marjorie do?

Liz: She finished school last year. And now she works as a nurse.

Examiner: (10) …………………………………………………………………………………… ?

Liz. She works at the local hospital.

Examiner: Thank you, Liz. And say hello to lớn Marjorie. Good bye.

Test 3: Complete the following wh- questions in the present simple tense.

Example: Who …………………………………………………………… ? (take-you-school)

Who takes you khổng lồ school?

Who ……………………………………………………….. ? (you-stay-with)Which ………………………………………………………………………………. ? (car-start-first)Why ………………………………………………………………………………… ? (Derek-not-eat-fruit)What …………………………………………………………………………………… ? (he-think-about it)Where ………………………………………………………………………….. ? (Joe & his wife-live)Test 4: Complete the dialogues with correct forms of the present simple tense.What ………. the longest river in the world? (be)

The longest rivers ……….. the Amazon & the Nile. (be)

2. What ……………………. in your không lấy phí time? (do)

I ……………………… anything. I just get bored. (not do)

3. Mrs Jolie, your son ………………… in my lessons. (sleep)

Oh, no. How long ………………………… ? (sleep)

4. ………….. this your bag? (be)

No, it ………………. mine. (not be)

5. What about your children? …………………………. lớn the same school? (go)

Annie ………………………. to lớn school. She is four. (not go)

6. Sue and Kam ……………. well-dressed today. (be)

Are you crazy? They ……………… well-dressed at all! (not be)

7. …………… your husbvà a good driver? (be)

Well, he always ……………….. his best. (try)

8. Greg is the best player in our team. He never …………………….. the goal. (miss)

Really? How often ……………………………………..? (score)

Test 5: Multiple choice

1. Do you _____ chocolate milk?

a. likeb. likesc. be like2. He _____ not want lớn go to the movies.

a. dob. doesc. is3. He ____________ now.

a. plays tennisb. wants breakfastc. walks home4. It _____ a beautiful day today.

a. isb. arec. am5. Sorry, Lisa _____ not here at the moment.

a. amb. isc. be6. They’re not here. They ____________ right now.

a. go to schoolb. swyên ổn at the beachc. are on holiday7. Robert _____ not go to my school.

a. isb. doesc. are8. My parents _____ in a two-bedroom apartment.

a. liveb. livesc. are live9. We _____ European.

Xem thêm: Download Mẫu Phiếu Thăm Dò Ý Kiến Khách Hàng Mới Nhất, Mẫu Phiếu Khảo Sát Lấy Ý Kiến Khách Hàng

a. bởi vì beb. arec. bởi are10. You _____ so happy today!

a. looksb. seemc. be

KEY 1:

AreAmIs notAreareAre notAm notIsAre notIs not

KEY 2:

What vị your friends hotline you?Where vày you live?What do you do in your không tính tiền time?What is your favourite sport?How often vì chưng you play basketball?Why don’t you play it more often?And who bởi vì you play basketball with?Who is your best friend?What does Marjorie do?Where does she work?

KEY 3:

Who bởi you stay with?Which oto starts first?Why doesn’t Derek eat fruit?What does he think about it?Where vày Joe & his wife live?

KEY 4:

Is/ AreDo you do/ Do notSleeps/ Does he sleepIs/ Is notDo they go/ Does notAre/ Are notIs/ TriesMisses/ Does he score

KEY 5:

likedoeswants breakfastisisare on holidaydoesliveareseem

Trên đấy là những phần bài bác tập về thì bây chừ solo vì Chăm học tập bài bác tổng hòa hợp. Các bạn vẫn làm cho không còn chưa? Nếu có thắc mắc hãy mạnh dạn hỏi để chúng bản thân cùng nhau câu trả lời nhé.