Bạn đang xem: Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/qtt-tncn


Mẫu 02/QTT-TNCN - Tờ knhì quyết toán thuế thu nhập cá nhân cá nhân theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chi phí lương, tiền công.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc  

(Áp dụng mang đến cá nhân cư trú có các khoản thu nhập từ bỏ chi phí lương, tiền công)    <01> Kỳ tính thuế: Năm ....... (trường đoản cú tháng …/… đến tháng…/….) <02> Lần đầu:                                      <03> Bổ sung lần thứ:


Xem thêm: Xổ Số Vietlott: Thể Lệ Xổ Số Vietlott Và Cơ Cấu Trúng Giải, Luật Chơi Vé Mega 6/45

<04> Tên fan nộp thuế:……...................            <05> Mã số thuế:                     <06> Địa chỉ: …………………............................ <07> Quận/huyện: ..................... <08> Tỉnh/thành phố: ........................ <09> Điện thoại:……………..<10> Fax:.................<11> Email: ............. <12> Số tài khoản ngân hàng (nếu như có):…...<12a> Mlàm việc tại: ……… <13> Tên đại lý thuế (nếu có):…..…...........................            <14> Mã số thuế:                     -       <15> Địa chỉ: ………………………………... <16> Quận/huyện: ............... <17> Tỉnh/thành phố: ..................... <18> Điện thoại: .............  <19> Fax: ........... <20> Email: ............. <21> Hợp đồng đại lý thuế: Số: ...........Ngày:..................   STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số tiền/Số người 1 Tổng thu nhập chịu đựng thuế (TNCT) vào kỳ <22>=<23>+<26> <22> VNĐ   a Tổng TNCT phát sinh trên VN <23> VNĐ   Trong đó: Tổng TNCT làm địa thế căn cứ tính sút thuế <24> VNĐ   Tổng TNCT được miễn bớt theo Hiệp định <25> VNĐ   b Tổng TNCT phát sinch ngoài cả nước <26> VNĐ   2 Số người nhờ vào <27> Người   3 Các khoản bớt trừ <28>=<29>+<30>+<31>+<32>+<33> <28> VNĐ   a Cho bạn dạng thân cá nhân <29> VNĐ   b Cho những người dân dựa vào được sút trừ <30> VNĐ   c Từ thiện tại, nhân đạo, khuyến học <31> VNĐ   d Các khoản đóng bảo hiểm được trừ <32> VNĐ   e Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ <33> VNĐ   4 Tổng thu nhập cá nhân tính thuế <34>=<22>-<25>-<28> <34> VNĐ   5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân cá nhân (TNCN) phát sinch trong kỳ <35> VNĐ   6 Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  <36>=<37>+<38>+<39> + <40> <36> VNĐ   a Đã khấu trừ <37> VNĐ   b Đã tạm thời nộp <38> VNĐ   c Đã nộp ở nước ngoài được sút trừ (trường hợp có) <39> VNĐ   d Đã khấu trừ hoặc nhất thời nộp trùng bởi quyết toán núm năm <40> VNĐ   7 Tổng số thuế TNCN được sút trong kỳ <41>=<42>+<43> <41> VNĐ   a Tổng số thuế TNcông nhân được sút do làm vấn đề vào khu kinh tế tài chính <42> VNĐ   b Tổng số thuế TNCN được bớt khác <43> VNĐ   8 Tổng số thuế còn đề xuất nộp vào kỳ <44>=<35>-<36>-<41> >= 0 <44> VNĐ   9 Tổng số thuế nộp quá vào kỳ <45> = <35>-<36>-<41> < 0 <45> VNĐ   a Tổng số thuế kiến nghị hoàn trả <46>=<47>+<48> <46> VNĐ   Trong đó: Số thuế hoàn trả vào tài khoản fan nộp thuế <47> VNĐ   Số thuế bù trừ mang lại khoản đề nghị nộp Ngân sách nhà nước khác <48> VNĐ   b Tổng số thuế bù trừ mang đến các phát sinch của kỳ sau <49>=<45>-<46> <49> VNĐ   Tôi khẳng định số liệu knhì trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật pháp về rất nhiều số liệu đã knhị./.   NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: ………………….. Chứng chỉ hành nghề số:........ …,ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP.. CỦA NGƯỜI NỘPhường THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; dịch vụ và đóng vết (nếu như có))  Xem thêm: Cách tính thuế các khoản thu nhập cá nhân