Từ vựng giờ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng tuyệt các tự vựng giờ Anh sử dụng vào cvào hùa (Buddhist terms / buddhis vocabulary) hỗ trợ cho biên dịch dễ ợt tra cứu giúp các thuật ngữ về danh xưng (chức vụ) nhỏng đại đức, thượng tọa, hòa thượng…cũng giống như thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này xem tư vấn từ bỏ trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu khách hàng bao gồm thêm báo cáo, vui mừng góp phần ý kiến phần comment hoặc tin nhắn phungocviet03
gmail.com. Xin cám ơn

*

Các từ vựng tiếng Anh dùng trong chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng tbọn họ Đại giới (250 giới sau ít nhất hai năm tbọn họ giời Sa di (10 giới) và tu tập tối thiểu 2 năm, tuổi thọ tối thiểu là trăng tròn tuổi.

Bạn đang xem: Tiếng anh chuyên ngành phật giáo

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức tất cả tuổi đạo ít nhất là 25 năm (tuổi sống trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa có tuổi đạo ít nhất là 40 năm (tuổi thọ trên 60 tuổi)

hòa hợp pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikkhu vực / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công bệnh quận 2

Đồ đồ trong chùa:

Ca dua, Tu viện/Ni viện: Pagodomain authority / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupa / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng con đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện Quan âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đhình ảnh lễ Tam bảo: Pay homage to the Triple Gems

Lạy khổng lồ prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen to Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời vạc nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân và quả: cause and effect

Nhân duyên: condition

Dulặng khởi: co-arising, dependent origination

Tứ đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an nhàn /thú vui sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống cuội nguồn cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự buộc ràng, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín đồ dùng, trang bị đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinch mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: Bồ Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: nguyên tắc nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng chế tạo hóa, Đấng sáng sủa thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: công ty thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo đường của Do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: thánh địa của người Hồi giáo

– Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linch mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên con đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, satung – /ˈseɪ.tən/, demon – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: vật dụng chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linh hồn, tinc thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền đức định

– Pray – /preɪ/: cầu nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: tư tưởng, tâm hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự ngốc muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: tiết hạnh, phđộ ẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng tự trọng điểm, thiện tại lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng từ bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự thật tâm, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: thật tình, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: dòng ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: gớm sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: ttiết giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: ngoài trái đất, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: văn uống minh chi phí sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience & sincerity.

=> Mọi sự xung hốt nhiên những hoàn toàn có thể được xử lý với sự rộng lượng, kiên nhẫn cùng thực bụng.

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people like Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con con đường nhận thức của những tín ngưỡng chân chính là thông qua bài toán thực hành tu sửa bạn dạng thân theo các tiêu chuẩn đạo đức được dẫn dắt vì chưng các vị giác đưa nhỏng Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, và they vì other ways lớn discover the mystery of connection between human và universal.

=> Tín ngưỡng không phải là sự mê tín mù quáng. Nó là công nghệ với chúng ta có những bí quyết khác nhau để tìm hiểu ra bí mật sự tương tác thân bé fan cùng ngoài hành tinh.

– Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help to restore truthful morality standards of human.

=> Mọi tín ngưỡng chân thiết yếu lộ diện trong làng mạc hội loại người Khi các tiêu chuẩn đạo đức vẫn xuống cấp trầm trọng. Họ giúp Phục hồi lại tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp chân chủ yếu đến bé người.

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

=> Các nhà khoa học nói rằng bọn họ chỉ nhận biết được 4% trang bị chất trong ngoài trái đất, cho nên chúng ta thiết yếu thấy được sự trường thọ của các sinch mệnh được cấu thành vị những thiết bị hóa học không giống. Tuy nhiên tự rất rất lâu những tín ngưỡng tôn giáo có thể thừa nhận thức về Thần – đông đảo sinh mệnh thời thượng hơn loại fan.

khác 2

Buddhism /ˈbudɪzəm/Phật giáo/đạo PhậtThe Buddha /ˈbudə/Đức Phật/ fan vẫn giác ngộAmitabha BuddhaĐức Phật A Di ĐàMedicine BuddhaĐức Phật Dược SưBodhisattva /ˌboʊdɪˈsʌtvə/: a person who is able khổng lồ reach nirvana but who delays doing this because of the suffering of other humansBồ tát: người có thể đạt cho Niết bàn (trạng thái hạnh phúc, bình yên) tuy thế trì hoãn vấn đề nhập Niết bàn bởi vì những người dân không giống vẫn còn đấy Chịu đựng đau khổAvalokiteśvara BodhisattvaQuan Thế Âm Bồ táta Buddhist/monk/templemột Phật tử/một công ty tu hành/một ngôi đền rồng Phật giáoThree JewelsTam Bảo (Phật-Pháp-Tăng)Take Refuge in the Three JewelsQuy Y Tam BảoThe Four Noble TruthsTđọng diệu đếNoble Eightfold PathBát chánh đạoMiddle WayTrung ĐạoPure L& BuddhismTịnh Độ TôngZen BuddhismTnhân từ TôngZen MasterTthánh thiện SưDharma /ˈdɑrmə/: truth or law that affects the whole universeGiáo pháp: hầu như thực sự, quy khí cụ đưa ra pân hận cả vũ trụDharma MasterPháp Sư/ Người giảng phápDharma TalksTngày tiết phápSanghaGiáo hội Tăng-giàGreed/Hatred/Ignorance /ɡrid/ /ˈheɪtrəd/ /ˈɪɡnərəns/Tham/Sân/SiSutra /ˈsutrə/Kinh điểnMantra /ˈmɑntrə/Thần chúGreat Compassion MantraThần chụ Đại BiVegetarian /ˌvɛdʒəˈtɛriən/Người ăn uống chaygood/bad karma /ˈkɑrmə/Some vegetarians believe sầu that eating meat is bad karma.

Xem thêm: phiếu thăm dò ý kiến giáo viên

Một số tín đồ ăn chay tin rằng ăn uống giết mổ đang tạo cho ác nghiệprebirth /ˌriˈbərθ/tái sinhNirvana /nɪrˈvɑnə/: the state of peace và happiness that a person achieves after giving up all personal desiresNiết bàn: tâm lý yên ổn bình với hạnh phúc cơ mà một bạn đã đạt được sau thời điểm sẽ từ bỏ bỏ toàn bộ phần đa đắm say mong cá nhânEmptiness /ˈɛmptinəs/tính KhôngEgo /ˈiɡoʊ/Bản ngã

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng giờ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / Các tự vựng tiếng Anh cần sử dụng trong cvào hùa đôi lúc dùng ngữ điệu pali hay sanskrit (giờ đồng hồ Phạn) vì chưng vậy khó ghi ghi nhớ do vậy gây khó khăn mang đến biên dịch, bởi vì vậy, vấn đề sử dụng đúng chuẩn thuật ngữ sử dụng vào chùa tốt nghành phật giáo là đặc biệt.