edquebecor.com xin ra mắt mang đến các bạn Tổng hợp từ bỏ vựng tiếng Anh lớp 9 bắt đầu thí điểm theo từng Unit năm 2020 - 2021 bởi edquebecor.com học hỏi và đăng cài dưới đây bao hàm tự mới của 10 bài vào Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh hệ 10 năm lớp 9, tất cả kèm theo phiên âm cùng nghĩa góp các bạn thuận lợi học tập và ghi ghi nhớ. Sau phía trên mời chúng ta vào tham khảo.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 9 thí điểm, tiếng anh lớp 9 mới


1. Từ vựng giờ Anh lớp 9 Unit 1 Local Environment

Unit 1 lớp 9: Local Environment - Môi trường địa phương

1. artisan /ɑtɪ:’zæn/ (n.): thợ có tác dụng nghề thủ công

2. handicraft /’hændikrɑ:ft/ (n.): sản phẩm thủ công

3. workcửa hàng /’wɜ:kʃɒp/ (n.): xưởng, công xưởng

4. attraction /ə’trækʃn/ (n.): điểm hấp dẫn

5. preserve sầu /prɪ’zɜ:v/ (v.): bảo đảm, gìn giữ

6. authentiđô thị /ɔ:θen’tɪsəti/ (n.): tính bảo đảm, chân thật

7. cast /kɑ:st/ (v.): đúc (đồng…)

8. craft /krɑ:ft/ (n.): nghề thủ công

9. craftsman /’krɑ:ftsmən/ (n.): thợ làm đồ gia dụng thủ công

10. team-building /’ti:m bɪldɪŋ/ (n.): xây dựng lực lượng, lòng tin đồng đội

11. drumhead /drʌmhed/ (n.): mặt trống

12. embroider /ɪm’brɔɪdə(r)/ (v.): thêu

13. frame /freɪm/ (n.): khung

14. lacquerware /’lækəweə(r)/ (n.): thiết bị tô mài

15. layer /’leɪə(r)/ (n.): lớp (lá…)

16. mould /məʊld/ (v.): đổ khuôn, tạo khuôn

17. sculpture /’skʌlptʃə(r)/ (n.): chạm trổ, vật điêu khắc


18. surface /’sɜ:fɪs/ (n.): bề mặt

19. thread /θred/ (n.): chỉ, sợi

đôi mươi. weave /wi:v/ (v.): đan (rổ, rá…), dệt (vải…)

21. turn up /tɜ:n ʌp/ (phr. v.): xuất hiện, đến

22. set off /set ɒf/ (phr. v.): xuất phát, bắt đầu chuyến đi

23. cthảm bại down /kləʊz daʊn/ (phr. v.): tạm dừng hoạt động, dứt hoạt động

24. pass down /pɑ:s daʊn/ (phr. v.): giữ lại (đến nạm hệ sau…)

25. face up khổng lồ /feɪs ʌp tu/ (phr. v.): đương đầu, giải quyết

26. turn down /tɜ:n daʊn / (phr. v.): từ bỏ chối

27. set up /phối ʌp/ (phr. v.): Thành lập và hoạt động, tạo thành dựng

28. take over /teɪk əʊvə/ (phr. v.): tiếp quản lí, tiếp sau, nối nghiệp

29. live on /lɪv ɒn/ (phr. v.): sống bằng, sinh sống dựa vào

30. treat /tri:t/ (v.): xử lí

31. carve sầu /kɑ:v/ (v.): va, khắc

32. stage /steɪdʒ/ (n.): bước, giai đoạn

33. artefact /’ɑ:tɪfækt/ (n.): đồ gia dụng tạo nên tác

34. loom /lu:m/ (n.): khung cửi dệt vải

35. versatile /’vɜ:sətaɪl/ (adj.): nhiều tính năng, đa năng

36. willow /’wɪləʊ/ (n.): cây liễu

37. charcoal /’tʃɑ:kəʊl/ (n.): chì, chì than (để vẽ)

38. numerous /’nju:mərəs/ (adj.): các, phần đông, số lượng lớn

* Xem chi tiết tại: Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 9 mới Local Environment

2. Từ vựng giờ Anh 9 Unit 2 City Life

Unit 2 lớp 9: City Life - Cuộc sinh sống thành thị


1. fabulous (adj) /ˈfæbjələs/: tuyệt đối, xuất xắc diệu

2. reliable (adj) /rɪˈlaɪəbl/: xứng đáng tin cậy

3. metropolichảy (adj) /ˌmetrəˈpɒlɪtən/: (nằm trong về) thành phố, thu phu

4. multicultural (adj) /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/: đa văn hóa

5. variety (n) /vəˈraɪəti/: sự phong phu, nhiều dạng

6. grow up (ph.v) /ɡrəʊ ʌp/: béo lên, trưởng thành

7. packed (adj) /pækt/: chật ních người

8. urban (adj) /ˈɜːbən/: (thuộc) city, thành thị

9. Oceania (n) /ˌəʊsiˈɑːniə/: châu Đại Dương

10. medium-sized (adj) /ˈmiːdiəm-saɪzd/: cỡ vừa, cỡ trung

11. forbidden (adj) /fəˈbɪdn/: bị cấm

12. easy-going (adj) /ˈiːzi-ˈɡəʊɪŋ/: thoải mái, dễ dàng tính

13. downtown (adj) /ˌdaʊnˈtaʊn/: (thuộc) trung chân thành phố, khu vực thương mại

14. skyscraper (n) /ˈskaɪskreɪpə/: đơn vị cao chọc trời

15. stuck (adj) /stʌk/: mắc ket, ko di chuyển đươc

16. wander (v) /ˈwɒndə/: đi lang thang

17. affordable (adj) /əˈfɔːdəbl/: (giá bán cả) yêu cầu chăng

18. conduct (v) /kənˈdʌkt/: thực hiện

19. determine (v) /dɪˈtɜːmɪn/: xác định

đôi mươi. factor (n) /ˈfæktə/: yếu ớt tố

21. conflict (n) /ˈkɒnfl ɪkt/: xung đột

22. indicator (n) /ˈɪndɪkeɪtə/: chỉ số

23. asset (n) /ˈæset/: tài sản

24. urban sprawl /ˈɜːbən sprɔːl/: sự thành phố hóa

25. index (n) /ˈɪndeks/: chỉ số

26. metro (n) /ˈmetrəʊ/: tàu năng lượng điện ngầm

27. dweller (n) /ˈdwelə/: cư dân

28. negative sầu (adj) /ˈneɡətɪv/: tiêu cực

29. for the time being /fə(r) ðə taɪm ˈbiːɪŋ/: hiện thời, trong những khi này

* Xem chi tiết tại: Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 2 Tiếng Anh 9 new City Life

3. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 3 Teen bao tay và pressure 

Unit 3 lớp 9 Teen bao tay và pressure - Áp lực với stress tuổi thiếu niên


1. adolescence (n) /ˌædəˈlesns/: tiến độ vị thành niên

2. adulthood (n) /ˈædʌlthʊd/: quy trình tiến độ trưởng thành

3. calm (adj) /kɑːm/: bình tĩnh

4. cognitive sầu skill /ˈkɒɡnətɪv skɪl/: khả năng tư duy

5. concentrate (v) /kɒnsntreɪt/: tập trung

6. confi dent (adj) /ˈkɒnfɪdənt/: từ tin

7. delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/: vui sương

8. depressed (adj) /dɪˈprest/: tuyệt vọng

9. embarrassed (adj) /ɪmˈbærəst/: xấu hổ

10. emergency (n) /iˈmɜːdʒənsi/: tình huống khẩn cấp

11. frustrated (adj) /frʌˈstreɪtɪd/: bực bội (bởi không giải quyết và xử lý được Việc gì)

12. helpline (n) /ˈhelplaɪn/: Hỗ trợ tư vấn trợ giup

13. house-keeping skill /haʊs-ˈkiːpɪŋ skɪl/: kỹ năng thao tác làm việc nhà

14. independence (n) /ˌɪndɪˈpendəns/: sự chủ quyền, từ bỏ lập

15. informed decision (n) /ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒn/: đưa ra quyết định bao gồm cân nặng nhắc

16. left out (adj) /left aʊt/: Cảm Xúc bị bỏ rơi, bị cô lập

17. life skill /laɪf skɪl/: khả năng sống

18. relaxed (adj) /rɪˈlækst/: dễ chịu và thoải mái, thư giãn

19. resolve conflict (v) /rɪˈzɒlv ˈkɒnflɪkt/: giải quyết xung đột

20. risk taking (n) /rɪsk teɪkɪŋ/: liều lĩnh

21. self-aware (adj) /self-əˈweə(r)/: từ thừa nhận thức, ngộ ra

22. self-disciplined (adj) /self-ˈdɪsəplɪnd/: từ bỏ rèn luyện

23. stressed (adj) /strest/: căng thẳng, mệt mỏi mỏi

24. tense (adj) /tens/: căng thẳng

25. worried (adj) /ˈwɜːrid/: lo lắng

* Xem cụ thể tại: Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 3 Tiếng Anh 9 bắt đầu Teen ức chế và pressure

4. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 4 Life in the past

Unit 4 lớp 9 Life in the past - Cuộc sống vào vượt khứ

1. act out (v) /ækt aʊt/: nhập vai, diễn

2. arctic (adj) /ˈɑːktɪk/: (thuộc về) Bắc cực

3. bare-footed (adj) /beə(r)-fʊtɪd/: chân đất

4. behave (v) (+oneself) /bɪˈheɪv/: ngoan, biết cư xử

5. dogsled (n) /ˈdɒɡsled/: xe pháo chó kéo

6. domed (adj) /dəʊmd/: hình vòm

7. downtown (adv) /ˌdaʊnˈtaʊn/: vào trung thực tâm phố

8. eat out (v) /iːt aʊt/: ăn uống ngoài

9. entertain (v) /ˌentəˈteɪn/: giải trí

10. event (n) /ɪˈvent/: sự kiện

11. face to face (adv) /feɪs tʊ feɪs/: trực diện, mặt đối mặt

12. facility (n) /fəˈsɪləti/: phương tiện đi lại, thiết bị


13. igloo (n) /ˈɪɡluː/: lều tuyết

14. illiterate (adj) /ɪˈlɪtərət/: thất học

15. loudspeaker (n) /ˌlaʊdˈspiːkə(r)/: loa

16. occasion (n) /əˈkeɪʒn/: dịp

17. pass on (ph.v) /pɑːs ɒn/: giữ lại, nói lại

18. post (v) /pəʊst/: đăng tải

19. snaông xã (n) /snæk/: món ăn vặt

20. street vendor (n) /striːt ˈvendə(r)/: fan bán hàng rong

21. strict (adj) /strɪkt/: nghiêm khắc

22. treat (v) /triːt/: cư xử

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 9 bắt đầu Life in the past

5. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam.

Unit 5 lớp 9: Wonders of Viet Nam - Những kì quan liêu nghỉ ngơi Việt Nam

1. administrative (adj) /ədˈmɪnɪstrətɪv/: trực thuộc về hoặc liên quan đến sự việc quản lý; hành chính

2. astounding (adj) /əˈstaʊndɪŋ/: có tác dụng sững sờ, làm cho sửng sốt

3. cavern (n) /ˈkævən/: hang to, động

4. citadel (n) /ˈsɪtədəl/: thành lũy, thành trì

5. complex (n) /ˈkɒmpleks/: khu liên hơp, quần thể

6. contestant (n) /kənˈtestənt/: thí sinh

7. fortress (n) /ˈfɔːtrəs/: pháo đài

8. geological (adj) /ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl/: (thuộc) địa chất

9. limestone (n) /ˈlaɪmstəʊn/: đá vôi

10. measure (n) /ˈmeʒə(r)/: biện pháp, pmùi hương sách

11. paradise (n) /ˈpærədaɪs/: thiên đường

12. picturesque (adj) /ˌpɪktʃəˈresk/: đẹp nhất, khiến tuyệt vời dũng mạnh (phong cảnh)

13. recognition (n) /ˌrekəɡˈnɪʃn/: sự thừa nhận, sự thưa nhận

14. rickshaw (n) /ˈrɪkʃɔː/: xe xích lô, xe kéo

15. round (in a game) (n) /raʊnd/: hiệp, vòng (vào trò chơi)

16. sculpture (n) /ˈskʌlptʃə(r)/: bức tượng (điêu khắc)

17. setting (n) /ˈsetɪŋ/: form cảnh, môi trường

18. spectacular (adj) /spekˈtækjələ(r)/: bắt mắt, ngoạn mục, hùng vĩ

19. structure (n) /ˈstrʌktʃə(r)/: công trình bản vẽ xây dựng, công trình xây dựng xây dựng

đôi mươi. tomb (n) /tuːm/: ngôi mộ

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 5 Tiếng Anh 9 bắt đầu Wonders of Viet Nam

6. Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Viet Nam: Then và Now

Unit 6 lớp 9 Viet Nam: Then and Now UNIT 6 - Việt Nam: Xưa với nay

1. annoyed (adj) /əˈnɔɪd/: bực mình, khó khăn chịu

2. astonished (adj) /əˈstɒnɪʃt/: khiếp ngạc

3. boom (n) /buːm/: bùng nổ

4. compartment (n) /kəmˈpɑːtmənt/: toa xe

5. clanging (adj) /klæŋɪŋ/: tiếng leng keng

6. cooperative sầu (adj) /kəʊˈɒpərətɪv/: hợp tác

7. elevated walkway (n) /ˈelɪveɪtɪd ˈwɔːkweɪ/: lối đi dành riêng cho tất cả những người đi bộ

8. exporter (n) /ekˈspɔːtə(r)/: nước xuất khẩu, người xuất khẩu

9. extended family (n) /ɪkˈstendɪd ˈfæməli/: mái ấm gia đình nhiều thay hệ thuộc sinh sống chung

10. flyover (n) /ˈflaɪəʊvə(r)/: cầu thừa (mang đến xe cộ sản phẩm, ôtô)

11. manual (adj) /ˈmænjuəl/: có tác dụng (gì đó) bởi tay

12. mushroom (v) /ˈmʌʃrʊm/: mọc lên nhỏng nấm

13. noticeable (adj) /ˈnəʊtɪsəbl/: tạo chăm chú, xứng đáng chú ý

14. nuclear family (n) /ˈnjuːkliə(r) ˈfæməli/: gia đình phân tử nhân


15. phokhổng lồ exhibition (n) /ˈfəʊtəʊ ˌeksɪˈbɪʃn/: triển lãm ảnh

16. pedestrian (n) /pəˈdestriən/: bạn đi bộ

17. roof (n) /ruːf/: mái nhà

18. rubber (n) /ˈrʌbə(r)/: cao su

19. sandals (n) /ˈsændlz/: dép

20. thatched house (n) /θætʃt haʊs/: nhà trỡ mái lá

21. tiled (adj) /taɪld/: lợp ngói, bởi ngói

22. tram (n) /træm/: xe cộ điện, tàu điện

23. trench (n) /trentʃ/: hào giao thông

24. tunnel (n) /ˈtʌnl/: con đường hầm, cống ngầm

25. underpass (n) /ˈʌndəpɑːs/: con đường hầm cho những người đi dạo qua đường

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 Tiếng Anh 9 new Viet Nam: Then và Now

7. Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Recipes and Eating habits

Unit 7 lớp 9: Recipes và Eating habits - Bữa nạp năng lượng cùng thói quen ăn uống

1. chop (v) /tʃɒp/: chặt

2. cube (n) /kjuːb/: miếng hình lập phương

3. deep-fry (v) /diːp-fraɪ/: rán ngập mỡ

4. dip (v) /dɪp/: nhúng

5. drain (v) /dreɪn/: làm ráo nước

6. garnish (v) /ˈɡɑːrnɪʃ/: tô điểm (món ăn)

7. grate (v) /ɡreɪt/: nạo

8. grill (v) /ɡrɪl/: nướng

9. marinate (v) /ˈmærɪneɪt/: ướp

10. peel (v) /piːl/: gọt vỏ, bóc tách vỏ

11. purée (v) /ˈpjʊəreɪ/: xay nhuyễn

12. roast (v) /rəʊst/: quay

13. shallot (n) /ʃəˈlɒt/: hành khô

14. simmer (v) /ˈsɪmə(r)/: om

15. spread (v) /spred/: phết

16. sprinkle (v) /ˈsprɪŋkl/: rắc

17. slice (v) /slaɪs/: giảm lát

18. staple (n) /ˈsteɪpl/: thực phẩm chính

19. starter (n) /ˈstɑːtə(r)/: món khai vị

20. steam (v) /stiːm/: hấp

21. stew (v) /stjuː/: hầm

22. stir-fry (v) /stɜː(r)-fraɪ/: xào

23. tender (adj) /ˈtendə(r)/: mềm

24. versatile (adj) /ˈvɜːsətaɪl/: đa dụng

25. whisk (v) /wɪsk/: đánh (trứng…)

Xem chi tiết tại: Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 7 Tiếng Anh 9 bắt đầu Recipes and Eating habits

8. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 8 Tourism

Unit 8 lớp 9 Tourism - Du lịch

1. affordable (adj) /əˈfɔːdəbl/: có thể bỏ ra trả được, đúng theo túi tiền

2. air (v) /eə(r)/: phân phát sóng (đài, vô tuyến)

3. breathtaking (adj) /ˈbreθteɪkɪŋ/: tuyệt vời, hấp dẫn

4. check-in (n) /tʃek-ɪn/: câu hỏi có tác dụng thủ tục lên sản phẩm công nghệ bay

5. checkout (n) /ˈtʃekaʊt/: thời khắc ra khỏi khách sạn

6. confusion (n) /kənˈfjuːʒn/: sự sợ hãi, bối rối

7. erode away (v) /ɪˈrəʊd əˈweɪ/: mòn đi

8. exotic (adj) /ɪɡˈzɒtɪk/: kì lạ

9. explore (v) /ɪkˈsplɔː(r)/ thám hiểm

10. hyphen (n) /ˈhaɪfn/ lốt gạch ngang

11. imperial (adj) /ɪmˈpɪəriəl/ (thuộc về) hoàng đế

12. inaccessible (adj) /ˌɪnækˈsesəbl/ chẳng thể vào/tiếp cận được

13. lush (adj) /lʌʃ/ tươi tốt, xum xuê

14. magnif cence (n) /mæɡˈnɪfɪsns/ sự hoa lệ, lung linh, tthay lệ

15. not break the bank (idiom) /nɒt breɪk ðə bæŋk/: ko tốn nhiều tiền

16. orchid (n) /ˈɔːkɪd/: hoa lan

17. package tour (n) /ˈpækɪdʒ tʊə(r)/: chuyến du ngoạn trọn gói

18. pile-up (n) /paɪl-ʌp/: vụ tai nạn đáng tiếc vì chưng những xe đâm nhau

19. promote (v) /prəˈməʊt/: góp cải cách và phát triển, quảng bá

trăng tròn. pyramid (n) /ˈpɪrəmɪd/: kyên từ tháp

21. safari (n) /səˈfɑːri/: cuộc đi săn uống, cuộc hành trình (bằng đường bộ độc nhất là sinh sống đông với phái mạnh phi)

22. stalagmite (n) /stəˈlæɡmaɪt/: măng đá

23. stimulating (adj) /ˈstɪmjuleɪtɪŋ/: thú vị, đầy phấn khích

24. touchdown (n) /ˈtʌtʃdaʊn/: sự hạ cánh

25. varied (adj) /ˈveərid/: nhiều dạng

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 8 Tiếng Anh 9 new Tourism

9. Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world

Unit 9 lớp 9: English in the world - Tiếng Anh bên trên Thế giới

1. accent (n) /ˈæksent/: giọng điệu

2. bilingual (adj) /ˌbaɪˈlɪŋɡwəl/: người tiêu dùng được nhị trang bị tiếng; áp dụng được hai trang bị tiếng


3. dialect (n) /ˈdaɪəlekt/ giờ địa phương

4. dominance (n) /ˈdɒmɪnəns/ chỉ chiếm ưu thế

5. establishment (n) /ɪˈstæblɪʃmənt/ vấn đề Ra đời, thiết lập

6. factor (n) /ˈfæktə(r)/ yếu hèn tố

7. get by in (a language) (v) /get baɪ ɪn/: cố gắng sử dụng được một ngôn từ với cùng với hồ hết gì bản thân có

8. global (adj) /ˈɡləʊbl/: toàn cầu

9. flexibility (n) /ˌfl eksəˈbɪləti/: tính linc hoạt

10. fluent (adj) /ˈfl uːənt/: trôi chảy

11. imitate (v) /ˈɪmɪteɪt/: bắt chước

12. immersion school (n) /ɪˈmɜːʃn skuːl/: ngôi trường học tập vị trí một ngôn ngữ không giống giờ bà mẹ đẻ được sử dụng hoàn toàn

13. massive sầu (adj) /ˈmæsɪv/: to lớn lớn

14. mother tongue (n) /ˈmʌðə tʌŋ/: giờ đồng hồ bà bầu đẻ

15. mutinational (adj) /ˈmʌːtiˈnæʃnəl/: đa quốc gia

16. off cial (adj) /əˈfɪʃl/: (thuộc về) hành chính; chính thức

17. openness (n) /ˈəʊpənnəs/ độ mở

18. operate (v) /ˈɒpəreɪt/ đóng vai trò

19. pichồng up (a language) (v) /pɪk ʌp/: học tập một ngôn ngữ theo cách tự nhiên tự môi trường xung quanh xung quanh

trăng tròn. punctual (adj) /ˈpʌŋktʃuəl/: đúng giờ

21. rusty (adj) /ˈrʌsti/: sụt giảm bởi vì thọ không thực hành/sử dụng

22. simplicity (n) /sɪmˈplɪsəti/: sự đơn giản

23. variety (n) /vəˈraɪəti/: thể loại

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 9 Tiếng Anh 9 mới English In The World

10. Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Space Travel

Unit 10 lớp 9: Space Travel - Du hành ko gian

1. astronaut (n) /ˈæstrənɔːt/: phi hành gia

2. astronomy (n) /əˈstrɒnəmi/: thiên văn uống học

3. attach (v) /əˈtætʃ/: buộc, gài

4. float (v) /fləʊt/: trôi (vào ko gian)

5. habitable (adj) /ˈhæbɪtəbl/: tất cả đầy đủ điều kiện cho sự sống

6. International Space Station (ISS) (n) /ˌɪntəˈnæʃnəl speɪs ˈsteɪʃn/: Trạm ngoài hành tinh nước ngoài ISS

7. galaxy (n) /ˈɡæləksi/: thiên hà

8. l& (v) /lænd/: hạ cánh

9. launch (v, n) /lɔːntʃ/: phóng

10. meteorite (n) /ˈmiːtiəraɪt/: thiên thạch

11. microgravity (n) /ˈmaɪkrəʊ ˈɡrævəti/: triệu chứng không trọng lực

12. mission (n) /ˈmɪʃn/: chuyến đi, nhiệm vụ

13. operate (v) /ˈɒpəreɪt/: vận hành

14. orbit (v, n) /ˈɔːbɪt/: luân chuyển xung quanh, theo quỹ đạo

15. parabolic flight (n) /ˌpærəˈbɒlɪk flaɪt/: chuyến cất cánh tạo nên môi trường xung quanh không trọng lực

16. rocket (n) /ˈrɒkɪt/: thương hiệu lửa

17. rinseless (adj) /rɪnsles/: không phải xả nước

18. satellite (n) /ˈsætəlaɪt/: vệ tinh

19. space tourism (n) /speɪs ˈtʊərɪzəm/: ngành du lịch vũ trụ

trăng tròn. spacecraft (n) /ˈspeɪskrɑːft/: tàu vũ trụ

21. spaceline (n) /ˈspeɪslaɪn/: hãng sản xuất hàng ko vũ trụ

22. spacesuit (n) /ˈspeɪssuːt/: xiêm y du hành vũ trụ

23. spacewalk (n) /ˈspeɪswɔːk/: chuyến du ngoạn cỗ trong ko gian

24. telescope (n) /ˈtelɪskəʊp/: kính thiên văn

25. universe (n) /ˈjuːnɪvɜːs/: vũ trụ

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 9 bắt đầu Space Travel

Danh sách từ vựng tiếng Anh lớp 9 theo từng unit:

Trên đó là Tổng vừa lòng Từ mới giờ đồng hồ Anh 9 mới theo từng Unit. Hình như, mời độc giả đọc thêm các tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Những bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến đường, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, những bài tập nâng cấp Tiếng Anh 9,... được cập nhật thường xuyên trên edquebecor.com.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Cấp Đất Mai Táng, Biểu Mẫu Xin Cấp Đất Mai Táng


Bên cạnh vấn đề liên can với edquebecor.com qua fanpage edquebecor.com, mời bạn đọc tham mê gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 tương tự như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.