Trinh Nữ Hoàng Cung Lọ 50 Viên, Viên Trinh Nữ Hoàng Cung 60 Viên

Công dụng:Trinh nữ Hoàng Cung giúp bổ huyết, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Hỗ trợ điều trị viêm phì đại tiền liệt tuyến, u xơ lành tính tuyến tiền liệt ở nam giới. Hỗ trợ điều trị u nang buồng trứng, u xơ tử cung ở nữ giới.

Đang xem: Trinh nữ hoàng cung lọ 50 viên

Tình trạng:

*

*
*
*

*

– H&#7895 tr&#7907 &#273i&#7873u tr&#7883 viêm phì &#273&#7841i ti&#7873n li&#7879t tuy&#7871n, u x&#417 lành tính tuy&#7871n ti&#7873n li&#7879t &#7903 nam gi&#7899i.
– H&#7895 tr&#7907 &#273i&#7873u tr&#7883 u nang bu&#7891ng tr&#7913ng, u x&#417 t&#7917 cung &#7903 n&#7919 gi&#7899i.
Ng&#432&#7901i c&#7847n t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c &#273&#7873 kháng, nam u lành ti&#7873n li&#7879t tuy&#7871n, n&#7919 u nang bu&#7891ng tr&#7913ng và u x&#417 t&#7917 cung.
– Giúp b&#7893 huy&#7871t, t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c &#273&#7873 kháng cho c&#417 th&#7875: Ngày u&#7889ng 2 l&#7847n, m&#7895i l&#7847n 2 viên.
– H&#7895 tr&#7907 &#273i&#7873u tr&#7883 viêm phì &#273&#7841i ti&#7873n li&#7879t tuy&#7871n, u x&#417 lành ti&#7873n li&#7879t tuy&#7871n &#7903 nam gi&#7899i: Ngày u&#7889ng 2 l&#7847n, m&#7895i l&#7847n 3-4 viên, sau b&#7919a &#259n. Th&#432&#7901ng dùng 8 tu&#7847n. N&#7871u c&#7847n l&#7841i dùng ti&#7871p &#273&#7907t khác cách &#273&#7907t tr&#432&#7899c 1-2 tu&#7847n.

Xem thêm: Mẫu Kế Hoạch Giám Sát Của Hđnd Xã Ninh Hòa, Kế Hoạch Giám Sát Của Hđnd Quận Tây Hồ Năm 2020

– H&#7895 tr&#7907 &#273i&#7873u tr&#7883 u nang bu&#7891ng tr&#7913ng, u x&#417 t&#7917 cung &#7903 n&#7919 gi&#7899i: Ngày u&#7889ng 2 l&#7847n, m&#7895i l&#7847n 4-5 viên, sau b&#7919a &#259n. Th&#432&#7901ng dùng 8 tu&#7847n. N&#7871u c&#7847n l&#7841i dùng ti&#7871p &#273&#7907t khác cách &#273&#7907t tr&#432&#7899c 1-2 tu&#7847n.
B&#7843o qu&#7843n: N&#417i khô ráo, s&#7841ch s&#7869, thoáng mát, tránh ánh n&#7855ng tr&#7921c ti&#7871p.
S&#7843n ph&#7849m này không ph&#7843i là thu&#7889c và không có tác d&#7909ng thay th&#7871 thu&#7889c ch&#7919a b&#7879nh.
+ &#272&#7883a ch&#7881 1: 596 Nguy&#7877n Chí Thanh, Ph&#432&#7901ng 7, Q.11, TP. HCM+ &#272&#7883a ch&#7881 2:979 Phan V&#259n Tr&#7883, Ph&#432&#7901ng 7, Q.Gò V&#7845p, TP. HCM
edquebecor.com

Nhà thu&#7889c Vi&#7879t S&#7889 2:979 Phan V&#259n Tr&#7883, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n Gò V&#7845p, TP. HCM

Thông tin trên website ch&#7881 có tính tham kh&#7843o, vi&#7879c s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c ph&#7843i tuân theo s&#7921 h&#432&#7899ng d&#7851n c&#7911a bác s&#297.

Xem thêm:

Không t&#7921 áp d&#7909ng các thông tin trên website này &#273&#7875 t&#7921 ch&#7919a b&#7879nh.

thu&#7889c gi&#7843m cân | kem tr&#7883 m&#7909n | Kem s&#7855c ng&#7885c khang| thu&#7889c gi&#7843m cân Lic

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *