I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI ................................................................................................................. - 5 II. GIỚI THIỆU ......................................................................................................................... - 5 2 1 Hiện tr ng: ....................................................................................................................... - 5 2 2 Gi i ph p th y thế: .......................................................................................................... - 6 2 3 Một số ề t i gầny: ..................................................................................................... - 6 -2.4. Vấn ề nghiên cứu: ......................................................................................................... - 6 2.5. Gi thuyết nghiên cứu: .................................................................................................... - 6 III PHƢƠNG PHÁP ................................................................................................................. - 6 3.1. Khách thể nghiên cứu ...................................................................................................... - 6 3.2. Thiết kế............................................................................................................................ - 7 3.3. Quy trình nghiên cứu....................................................................................................... - 7 34họn ối tƣ ng th3.5. Tiến h nh thhiện:............................................................................................... - 8 -nghiệm:.................................................................................................. - 8 -3.6. Đo lƣ ng: ........................................................................................................................ - 8 3.7. Kết qu .......................................................................................................................... - 11 IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VN LUẬN KẾT QUẢ ....................................................... - 14 -4 1 Ph n t h ữ liệu:........................................................................................................... - 14 4.2n luận kết qu : ........................................................................................................... - 15 -V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: ................................................................................................ - 15 VI. KẾT LUẬN V KHUYẾN NGH .................................................................................... - 15 1. Kết luận: ............................................................................................................................... - 15 2 Khuyến nghị: ........................................................................................................................ - 16 VII T I LIỆU TH M KHẢO ................................................................................................ - 16 VIIÁ PH LPH LĐỀ T I ........................................................................................ - 17 -I: XÁ Đ NH ĐỀ T I NGHI N1. T m vU ............................................................. - 17 -họn nguy n nh n:........................................................................................... - 17 -2. T m gi i ph p tộng: ............................................................................................... - 17 -3 Tên ề t i ...................................................................................................................... - 17 -1-PH LII: KẾ HOẠ H N KHSPƢD ............................................................................ - 18 -PH L C III: BÀI KIỂM TR TRƢỚ V S U TÁ ĐỘNG ...................................... - 19 PH LIV: PH N TPH LVI: KẾ HOẠCH BÀI HỌC ................................................................................ - 22 -PH LVI: HƢỚNG DẪN SỬ D NG PHẦN MỀM VIOLET .................................... - 36 -9.5.1.H DỮ LIỆU ............................................................................... - 20 -i ặt .................................................................................................................... - 36 -9.5.2. Ch y hƣơng tr nh Violet ...................................................................................... - 39 10. Các chứ năng ủa Violet ................................................................................................... - 39 10.1. T o tr ng m n h nh ơ b n .......................................................................................... - 39 10.1.1. T o một trang màn hình ....................................................................................... - 40 10 1 2 Nút “Ảnh, phim” .................................................................................................. - 40 10 1 3 Nút “Văn b n” ..................................................................................................... - 40 10 1 4 Nút “ ông ụ” ..................................................................................................... - 41 10.2. Các chứ năng so n th o trang màn hình .................................................................... - 41 10.2.1. Sửổi hoặc xóa mục dữ liệu ã ó .................................................................... - 41 -10.2.2. T o hiệu ứng hình nh ......................................................................................... - 42 10.2.3. T o các hiệu ứng chuyển ộng và biến ổi.......................................................... - 42 10 2 4 Th y ổi thứ t , ăn hỉnh v khó10.2.5. Sao chép, cắt,ối tƣ ng ..................................................... - 43 -n tƣ liệu ..................................................................................... - 44 -10.2.6. Phục hồi (undo) và làm l i (redo) ........................................................................ - 44 10.2.7. T o các siêu liên kết............................................................................................. - 44 10.3. Sử dụng các công cụ chuẩn ......................................................................................... - 44 10.3.1. Vẽ h nh ơ b n ..................................................................................................... - 44 10 3 2 Văn b n nhiều ịnh d ng ..................................................................................... - 46 10.4. Sử dụng các mẫu bài tập ............................................................................................. - 47 10.4.1. T o bài tập trắc nghiệm ....................................................................................... - 47 10.4.2. T o bài tập ô chữ.................................................................................................. - 49 10.4.3. T o bài tập kéo th chữ ........................................................................................ - 51 -2-10.4.4. Vẽ hình hình học .................................................................................................. - 53 10.4.5. Ngôn ngữ lập trình Violet Script ......................................................................... - 55 Các chứ năng khủa Violet ............................................................................................ - 55 -10.4.6. Chứ năng họn trang bìa .................................................................................... - 55 10.4.7. Chọn giao diện bài gi ng ..................................................................................... - 56 10.4.8. So n th o hình nền cho các trang bài gi ng ......................................................... - 56 10 4 9 Đóng gói b i gi ng ............................................................................................... - 57 10.5. Sử dụng bài gi ng ã óng gói .................................................................................... - 58 10.5.1. Nội dung gói bài gi ng và cách ch y ................................................................... - 58 10.5.2. Sử dụng giao diện bài gi ng và các phím tắt ....................................................... - 59 10.5.3. Vẽ,11. Tìm kiếmnh ấu ghi nhớ lên trang bài gi ng ............................................................ - 59 tƣ liệu qua Internet ....................................................................................... - 60 -11.1.1. Tìm kiếm dữ liệu nh ........................................................................................... - 60 11.1.2. Tìm kiếm dữ liệu phim ........................................................................................ - 61 11.1.3. Sử dụng từ iển tr c tuyến phục vụ tìm kiếm...................................................... - 61 11.2. T o tƣ liệu bằng các phần mềm thiết kế...................................................................... - 61 11.2.1. Vẽ hình bằng Paint Brush .................................................................................... - 61 11.2.2. T o một hình hoặc chữ chuyển ộng bằng Flash MX ......................................... - 61 11.3. Nhúng Violet vào Power Point.................................................................................... - 62 11.4. Cách chụp m n h nh vƣ v o Microsoft Word ...................................................... - 63 -12. Phụ lục ................................................................................................................................ - 64 12.1. Phụ lục 1: B ng ký hiệu và cách gõ chuẩn LaTex ...................................................... - 64 12.2. Phụ lục 2: Ngôn ngữ lập trình Violet Script................................................................ - 67 12.2.1. Giới thiệu sơ lƣ c ................................................................................................ - 67 12 2 2ặiểm chính của ngôn ngữ ....................................................................... - 67 -12.2.3. Cấu trúc ngôn ngữ................................................................................................ - 68 12.2.4. Sử dụng Violet Script trong Violet ...................................................................... - 70 12.2.5. Ví dụ sử dụng VS ể mô phỏng Hình học ........................................................... - 71 -3-12.2.6.ối tƣ ng và lệnh trong VS........................................................................... - 74 -PH L C VII: MỘT SỐ MÃ LỆNH TOÁN 6…………………………………… … - 80 --4-:“GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH LỚP 6B KHI HỌC MÔN HÌNH HỌC CÓ PHẦNMỀM VIOLET VÀ FLASH ”Gi o vi n nghiên cứu: Nguyễn Thị HằngĐơn vị: Trƣ ng TH S Sơn nh - Kh nh Sơn - Kh nh H .I. TÓM TẮT ĐỀ TÀIHiện n y ông nghệ thông tin ng y ng ph t triển, việ ứng ụng những th nh qu óng y ng nhiều v phổ biến Ng nh gi o ụng nhƣ những ng nh kh luôn ặt r những y uầu mới ể m ng l i hiệu quoLà một giáo viên d y Toán tôi thấy rằng, môn Toán là một môn khó. Việc các em họcƣ c môn Toán là một chuyện khó, nhƣng việc các em có hứng thú với môn này l i càng khóhơn Khi không có hứng thú với môn học thì việc học trở n n khó khăn v nặng nề. Tôi luôn trăntrở v băn khoăn l m thế n o ể các em hứng thú với môn học của mình, nhất là môn Hình. Vìvậy tôi ƣ r ề tài “gây hứng thú học tập môn Toán hình cho học sinh lớp 6B bằng phƣơngpháp sử dụng phần mềm Violet kết h p với Fl sh”Nghiên cứu ƣ c tiến h nh tr n h i nhóm tƣơng ƣơng: hai lớp 6 trƣ ng THCSSơn nh: lớp 6A (38 họ sinh l m lớp ối chứng; lớp 639 họ sinh l m lớp th c nghiệm.Lớp th c nghiệm ƣ c học hình học có sử dụng phần mềm Violet và Flash. Kết qu cho thấy tácộng ã ó nh hƣởng rõ rệt ến hứng thú học môn Hình học của họ sinh Điểm th ng o th iộ trung b nh gi trị trung b nh ủa lớp th c nghiệm là 13,1; của lớp ối chứng là 11,6. Kết qukiểm chứng T-Test cho thấy p = 0,0001 bình của lớp th c nghiệm và lớp ối chứng Điều ó hứng tỏ rằng việc sử dụng phần mềmViolet v Fl sh ể d y môn Hình họ ã g y hứng thú học cho các em học sinh.II. GIỚI THIỆU1. H:Th c tế qua quá trình gi ng môn Hình học 6 b n thân tôi nhận thấy: Kết qu học tập mônToán nói chung và môn Hình học nói riêng còn thấp, có nhiều nguy n nh n nhƣ s u:- Học sinh tiếp thu bài còn thụ ộng- Thiếu s tích c c, chủ ộng trong ho t ộng nhóm, nhiều em còn ỷ l i vào các b n trongnhóm, hƣ m nh d n giơ t y tr nh b y ý kiến của mình.- hƣ ƣ ƣ tr hơi v otiết d y nhiều.- Họ sinh hƣ biết phƣơng ph p ể gi i bài tập- Môn h nh khó tƣởng tƣ ng, các em còn yếu về tƣ uy Do óem không thể vẽ hình,dẫn ến không thể hoàn thành bài tập.- Phụ huynh hƣ qu n t m ến việc học của các em- Đồ ùng môn To n t, hƣ ó h nh nh tr qu n ể các em quan sát.- Phƣơng ph p y học củ Gi o vi n hƣ ph t huy ƣ c hết kh năng ủa các em, mangnặng lí thuyết, không g y ƣ c hứng thú học tập cho HS.Nhƣ vậy, ể khắ phụ những khó khăn trƣớ mắt và giúp họ sinh ó những kết qu họctập tốt hơn, tôi họn nguy n nh n “ Phƣơng ph p y học củ gi o vi n hƣ ph t huy ƣ c hếtkh năng ủa các em, mang nặng lí thuyết, không g y ƣ c hứng thú học tập cho các em” ểkhắc phục hiện tr ng này.-5-2. Gế:Theo tôi ối tƣ ng gi ng d y của chúng ta là học sinh lớp 6, các em vừ bƣớc qua giaio n Tiểu học, tính hiếu kì còn nhiều, kh năng tƣ uy ủa các em ng hƣ ƣo, nhƣngngƣ c l i các em luôn thích tìm tòi khám phá, nắm bắt ƣ t m lý n y ngƣ i giáo viên có thểiều khiển tiết d y một cách linh ho t làm cho tiết học hứng thú hơnĐể khắ phụ những nguyên nhân ã n u ở trên, tôi ó rất nhiều gi i ph p nhƣ:- Tăng ƣ ng ho t ộng nhóm cho các em hứng thú khi học- Giáo viên làm bài tập mẫu nhiều lần cho học sinh quan sát- Tăng ƣ ng l mb i tập t i lớp- Yêu cầu HS vẽ h nh ƣới s hƣớng dẫn của giáo viên.- Tăng ƣ ng một số b i tập ở nh ể họ sinh l m- Gi o vi n hƣớng ẫn ho họ sinhh ph n t h b i to n- Đƣ tr hơi v otiết học làm cho không khí buổi học sôi nổi.- Cần t o ra một môi trƣ ng thân thiện, ngƣ i giáo viên không nên quát tháo hay dọan t các em khiến các em lo s và mất tập trung.- Sử dụng các hình nh ộng, tr c quan cho các em quan sát hình. Và ở y tôi ó sửdụng phần mềm Violet kết h p vớifile fl sh ể t o ra những hình nh ộng khivẽ hình khiến các em thấy hứng thú hơnMố ềầ:Về ề tài gây hứng thú học Toán cho họ sinh ã ó nhiều ề tài nghiên cứu. Ví dụ:- Th c tr ng hứng thú học tập bộ môn Toán của học sinh lớp 6 2 trƣ ng THCS TúcDuyên – Thái Nguyên của giáo viên Nguyễn Thị Hƣơng trƣ ng THCS Túc Duyên – TháiNguyên- Hƣớng dẫn Học sinh luyện tập môn Toán của giáo viên Hoàng Việt Hồng trƣ ng THCSMinh Hòa –L ng Sơn- Sáng kiến kinh nghiệm: “Làm thế n o ể gây hứng thú học tập cho họ sinh” ủa giáoviên Lê Thị D Th o trƣ ng THCS Tân Phú.4 Vấềê cứu:Việc sử dụng phần mềm Violet vfile fl sh ó l m tăng hứng thú học tập của họcsinh không? Từ ó ó ẫn ến kết qu học tập ƣ n ng o hơn không?5 Gu ếê cứu:ó. Việc sử dụng phần mềm Violet ó g y ƣ c hứng thú học tập cho các em từ ó kếtqu học tập ƣ c nâng cao.III. PHƢƠNG PHÁP1 Kcểê cứuHọc sinh lớp 6 trƣ ng TH S Sơnnh học Hình học có sử dụng phần mềm Flash vàViolet.- Hai lớp ƣ c chọn tham gia nghiên cứu có nhiều iểm tƣơng ồng nhau về tỉ lệ giớitính, dân tộc. Cụ thể nhƣ s u:-6-Bảng 1. Giới tính và thành phần dân t c của học sinh lớ 6ƣờDSố HS các lớpTHCS Sơ BìcTổng sốNamNữKinhRaglayLớp 6A382711434Lớp 6B392415435- Về thành tích học tập củ năm họ trƣớc, hai lớp tƣơng ƣơng nh u về iểm số của tấtc các môn học.2. T ế kếChọn 2 lớp: lớp 6A làm lớp ối chứng, lớp 6B làm lớp th c nghiệm. Tôi dùng bài kiểmtr th i ộ trƣớ v s u tộng. Tôi cho c hai lớp cùng làm một bài kiểm tra hai lần trƣớc vàs utộng).Kết qu :Bảng 2. Kiểm chứểx c ịGi trị trung b nhc cóm ƣơƣơĐối chứngThực nghi m12,211,6p0.1316p = 0.1316 > 0,05, từ ó kết luận s chênh lệ h iểm số trung bình củ h i nhóm th nghiệmv nhóm ối hứng l không ó ý nghĩ , h i nhóm ƣoi l tƣơng ƣơngSử dụng thiết kế 2: Kiểm tr trƣớ v s u tộng ối vớinhóm tƣơng ƣơng ƣ cmô t ở b ng 3):Bảng 3. Thiết kế nghiên cứuNhómKT ƣớcTĐTh c nghiệm(6B)O1Đối chứng (6A)O2T cngD y môn Hình học cho học sinh lớp 6B có sửdụng phần mềm Violet và Flash.Không3. QuKT sauTĐO3O4ìê cứu3. 1. Giáo viên d y học môn Hình học có sử dụng phần mềm Violet và Flash- GV trình chiếu lên b ng cho HS quan sát nội dung bài học3.2 Yêu cầu HS nêu l c c bƣớc o c hoặc vẽ ã ƣợc quan sát3.3 Yêu cầu HS lên b ng thực hi n l iVí d 1: Giáo viên cho Học sinh quan sát cách o gó xOy bằng phần mềm Violet.- 1 HS ứng t i chỗ n uh o nhƣ s u: Muốn o gó xOy t ặt thƣớ o gó s o ho t m ủathƣớc trùng với ỉnh O của góc, một c nh củ gó i qu v ch 0 củ thƣớc, c nh ki i qu v chnào của góc thì số o ó l số o ủa góc xOy.- S u ó GV sử dụng phần mềm Violet kết h p với Fl sh, ƣ r những hình nh ộng tr c quanvề cách vẽ h nh h y oó, s u ó y u ầu HS th c hiện theo.- GV ƣ rb i tập tƣơng t cho HS vẽ-7-- Gọi 1 HS khác lên b ng th c hiện l i4. C ọố ƣợực:Chọn lớp: Lớp thử nghiệm và lớp ối chứng thuộ khối lớp 6 trƣ ng THCS Sơn nh Kh nh Sơn - Khánh Hòa. Quá trình thử nghiệm ã ƣ c tổ chức ở hai lớp: lớp 6A và 6B.- Lớp 6A là lớp ối chứng, gồm 38 họ sinh Đối với nhóm này tôi không sử dụng phầnmềm Violet ể d y cho HS quan sát cách vẽ hình.- Lớp 6B là lớp th c nghiệm: gồm 39 họ sinh Đối với nhóm này tôi sử dụng phần mềmViolet d y cho HS quan sát cách vẽ hình hoặ onhƣ thế nào.5. T ếựcm:Th i gian tiến hành th c nghiệm vẫn tuân theo kế ho ch d y học củ nh trƣ ng và theoth i khóa biểu ể m b o tính khách quan.6. Đo ƣờ :Cho 2 lớp cùng làm m t bài kiểm tra vềoKết quả khảo sát:-8--9-- 10 -7. Kế quSau 5 tuần áp dụng phƣơng ph p y học Hình học bằng Violet ối với lớp 6B xong, tôicho 2 lớp làm l i bài kiểm tr th ng o th i ộ giống nhƣ kiểm tr trƣớ tộngKết quả khảo sát:- 11 -- 12 -- 13 -S u hơn một tháng d y học bằng phần mềm Violet tôi thấy học sinh học môn Hình cónhiều tiến bộ, các em hứng thú họ môn H nh hơn, kết qu học tập ƣ c nâng o hơn.IV PHÂN T CH DỮ IỆU VÀ BÀN UẬN KẾT QU1. Pc dữBảng 5. Sou c:u:ểmubìịu- 14 -bìukếk ểmƣớcNhƣ tr n ã hứng minh rằng kết qu 2 nhóm trƣớ tộng l tƣơng ƣơng S u tộng kiểm chứng chênh lệ h ĐT bằng T-Test cho kết qu p = 0,0011 cho thấy s chênh lệchgiữ ĐT nhóm th c nghiệm v nhóm ối chứng l ó ýĩ ; tức là chênh lệch kết qu ĐTnhóm th c nghiệm o hơn ĐT nhóm ối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết qu của tácộng.Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 0,9 Điều ó ho thấy mứ ộ nh hƣởng củaviệc gây hứng thú cho học sinh bằng phần mềm Violet là lớn.Vì vậy gi thuyết ã ƣ c kiểm chứng.2. Buậ kế qu :Kết qu gi trị trung b nh ủa b i kiểm tra s u tộng của nhóm th c nghiệm là 13,1; kếtqu b i kiểm tra củ nhóm ối chứng là 11,6 Độ chênh lệ h iểm số giữa hai nhóm là 1.5 Điều ócho thấy hứng thú của lớp ƣ tộng ã tăng o hơn so với lớp th c nghiệm, hứng thú học tậptăng o iều ó ng ó nghĩ kết qu học tập ƣ c nâng cao.V BÀI HỌC KINH NGHIỆM:- Để giúp HS ó hứng thú với môn H nh iều ầu ti n gi o vi n ph i l ngƣ i ó t mhuyết với nghề, luôn luôn ó niềm m m t m t i ể ph t hiện r những i mới, từ ó p ụngv o b i họ ể truyền t niềm m m ó hoem họ sinh- Điều thứ h i, môn H nh ƣoi l môn khô kh n, v vậy gi o vi n luôn ó những ổimới trongtiết y,phƣơng ph p y họ truyền thống ần ph i kết h p với nhữngphƣơng ph p y họ t h, ƣ NTT v o trong môn họ , l m hotiết họ sinh ộngg y ƣ hứng thú hoem- Trongtiết họ , GV ần ph i huẩn bị hu o v kĩ lƣ ng những nội ung m nh ầntruyền t, ặt r những t nh huống m m nh ó thể gặp ể gi i quyết tốt- Luôn l m ho HS ó m gi tho i m i ểem ó hứng thú họ , không n n l mắngl mem ứ hế ẫn ến tiết họ ăng th ng- GV ó biện ph p ri ng ối với những em yếu, thƣ ng xuy n ộng vi n nhắ nhởemhọ b i, l m b i, biểu ƣơng khen thƣởng những em kh giỏi-T ornhóm họ tập trong một lớp ểem giúpnh u họ tập, trong nhóm b ogồm HS kh giỏi v HS yếu ểem hỗ tr nh u- Qu th i gi n p ụng phần mềm Violet v Fl sh v o y họ môn H nh tôi thấy kếtqu họ tập ƣ n ng o r rệt,em hứng thú họ môn H nh hơn, t nh t hƣ ph thuy cao Nhiều em m thấy th h thú vớih họ nhƣ thể n yVI. KẾT UẬN VÀ KHUYẾN NGH1 Kế uậ :1.1. Những mặ m ƣợc:- Giúp HS biết vẽ hình- Giúp HS ó hứng thú họ tập,em i họ ều hơn, mỗi tiết họ l một niềm vui ốivớiem- Giúp GV ó nhiều kinh nghiệm v huy n môn hơn, mỗi ề t i l một nghi n ứu t mt i s ng t o, nh những nghi n ứu n y m GV có thêm những hành trang mới ể hoàn thành tốtnhiệm vụ của mình.1.2 Những mặt h n chế:- Việc th c hiện vẽ hình bằng phần mềm Violet giúp HS biết vẽ hình trong những tiếthọc mới nhƣng ối với các tiết luyện tập thì làm cho HS không muốn tƣ uy ể vẽ hình- 15 -2. K u ếị:- Thƣ ng xuyên tổ chức các lớp tập huấn về CNTT ể bồi ƣ ng chuyên môn, nghiệp vụcho giáo viên.- Tăng ƣ ng ơ sở vật chất, trang thiết bị trƣ ng học: Phòng họ huy n môn, ồ dùngv phƣơng tiện d y học.- Giáo vi n thƣ ng xuy n t m t i ể ọc, tham kh o t i liệu nhằm phục vụ tốt hơn hoquá trình d y học ToánĐ y l một ề tài không mới nhƣng ể l m ƣ c mất nhiều th i gian, b n thân tôi khi cònl sinh vi n sƣ ph m ng ã nghi n ứu phần mềm n y Nhƣng khi áp dụng vào th c tế, tôi thấyy l một phần mềm rất hay, nó t o ra những hình nh ộng và dễ, giúp HS th c hiện ƣ cnhững bƣớc vẽ h nh ơ b n mà các phần mềm hỗ tr d y học khác không có, không chỉ riêngmôn Toán mà c những môn khng ó thể áp dụng ƣ c phần mềm n y ể t o ƣ c nhữnghiệu ứng hình nh sống ộng l m tăng hứng thú của tiết học.Điều ng nói ở y việc sử dụng phần mềm rất dễ nhƣng ể t o ra những hình nh ộngl i không ph i chuyện dễ dàng, ph i nắm vững ngôn ngữ lập trình + biết tiếng Anh thì mới lậptr nh ƣ c. B n thân tôi mất h i năm ể họ ƣ c ngôn ngữ lập tr nh nhƣng ng hỉ lập trìnhƣ c số ít và dừng l i ở lớp 6. Trong quá trình d y tôi thấy học sinh của chúng ta rất yếu vẽ hình,các em thậm chí còn không biết vẽ, việc tôi sử dụng phần mềm Violet có các hình nh ộnghƣớng dẫn HS vẽ h nh nhƣ thế này giúp các em thích thú khi học, từ ó kết qu học tập sẽ ƣ cn ng o hơnQu ề tài này tôi muong muốn tất cGV, ặc biệt là các GV Toán sẽ qu n t m ể cóthể tham kh o lập tr nh ƣ c một thƣ viện Violet trong ó lập trình tất c những bài toán tronghƣơng tr nh TH S ể phục vụ tốt việc gi ng d y của mình và có thể giúp HS của mình học tốtƣ môn H nh hơn .Rất mong nhận ƣ c s quân tâm của b n ọc!.VII. TÀI IỆU TH M KH O1. Sách giáo viên Toán 6 .............................................................................. NXB giáo dục2. Sách giáo khoa Toán 6.............................................................................. NXB giáo dục3. Sách bài tập Toán 6 .................................................................................. NXB giáo dục4 Hƣớng dẫn sử dụng phần mềm Violet phiên b n 1 5…………………… baigiang.violet.vn5. Nâng cao và phát triển Toán 6 ................................................................... NXB giáo dục6. Trang web Vioet.vn- 16 -VII CÁC PHPH1. Tìmc ọCCĐỀ TÀIC I: ÁC Đ NH ĐỀ TÀI NGHI N CỨUu ê:Nguyên nhân chínhTìmc:Gi i pháp chính3. Têề: ”Gây hứng thú học tập cho HS lớp 6B khi học môn Hình học có sửdụng phần mềm Violet và Flash” .- 17 -PHC II: KẾ HOẠCH NCKHSPƢDTê ề : Gây hứng thú cho học sinh lớp 6B khi học Hình học có sử dụng phần mềmViolet và Flash.BƣớcHongHọc sinh không có hứng thú học Hình học nên kết qu kém.1. Hi n tr ngGây hứng thú cho HS với những hình nh sinh ộng, phong phú bằng phần2. Gi i phápmềm Violet.thay thếViệc sử dụng phần mềm Violet có gây hứng thú học Hình cho HS hay3. Vấ ềkhông? Từ ó kết qu học tập ó ƣ c n ng o hơn không?nghiên cứuó, việc sử dụng phần mềm Violet có gây hứng thú học Hình cho HS. Từu ếêóẫn ến kết qu học tập ƣ c nâng cao.cứuKiểm tr trƣớ tộng v s u tộng ối vớinhóm tƣơng ƣơngNhóm4. Thiết kế5. Đo ƣờng6. Phân tích7. Kết quƣớcngKiểmcT cngKiểm tra sauc ngN1(6A)O1XO3N2(6B)O2---O41. i kiểm tr ủ họ sinh2.


Bạn đang xem: Sáng kiến kinh nghiệm toán 6 violet


Xem thêm: cuộc xâm lăng của binh đoàn robot

Kiểm chứng ộ tin cậy củ b i kiểm tr3. Kiểm chứng ộ gi trị ủ b i kiểm trSử dụng phép kiểm chứng t-test ộc lập và mứ ộ nh hƣởngKết qu ối với vấn ề nghiên cứu ó ý nghĩ không ?Nếu ó ý nghĩ , mứ ộ nh hƣởng nhƣ thế nào ?- 18 -PHHãyC III: BÀI KIỂM TR TRƢỚC VÀ S U TÁC ĐỘNGnh ấu x vào câu tr l i mà em cho là h p lí:Rất khôngồng ý1Tôi học môn Hình rất tốt2Tôi thƣ ng xuyên làm bàitập ở nhà3Tôi thƣ ng xuy n ọc bàitrƣớc khi lên lớp4Học môn Hình tôi thấykhông hứng thú5Tôi không thích học mônHìnhKhôngồng ýTh ng iểm tƣơng ứng: Rất không ồng ý: 1… , rấ ồng ý: 5)- 19 -Bìnhthƣ ngĐồng ýRấtồng ýPHC IV: PHÂN T CH DỮ IỆUNHÓM ĐỐI CHỨNG TRƢỚC TÁC ĐỘNGNHÓM THỰC NGHIỆM TRƢỚC TÁC ĐỘNGNHÓM ĐỐI CHỨNG S U TÁC ĐỘNG- 20 -