Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 12 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm chín chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học …
Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 12 cơ bản pdf

Bài 1. Este – Hóa học 12Bài 2. Lipit – Hóa học 12Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợpBài 4. Luyện tập este và chất béoĐề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút – Chương 1 – Hóa học 12CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

Bài 5. Glucozơ – Hóa học 12Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơBài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của CacbohiđratBài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđratĐề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hoá học 12

CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bài 9. AminBài 10. Amino axitBài 11. Peptit và proteinBài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và proteinĐề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút – Chương 3 – Hóa học 12

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 13. Đại cương về polimeBài 14. Vật liệu polimeBài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polimeBài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polimeĐề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút – Chương 4 – Hóa học 12

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loạiBài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loạiBài 19. Hợp kimBài 20. Sự ăn mòn kim loạiBài 21. Điều chế kim loạiBài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loạiBài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loạiĐề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút – Chương 5 – Hóa học 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA HỌC 12
CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềmBài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổBài 27. Nhôm và hợp chất của nhômBài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúngBài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhômBài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúngĐề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 6 – Hóa học 12

CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Bài 31. SắtBài 32. Hợp chất của sắtBài 33. Hợp kim của sắtBài 34. Crom và hợp chất của CromBài 35. Đồng và hợp chất của đồngBài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, ThiếcBài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắtBài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúngBài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, cromĐề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 7 – Hóa học 12

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịchBài 41. Nhận biết một số chất khíBài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơĐề kiểm tra 15 phút – Chương 8 – Hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 8 – Hóa học 12


Xem thêm: Download Mẫu Bìa Hợp Đồng Kinh Tế Mua Bán Và Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG – HÓA 12

Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tếBài 44. Hóa học và vấn đề xã hộiBài 45. Hóa học và vấn đề môi trườngĐề kiểm tra 15 phút – Chương 9 – Hóa học 12