Module Mầm non 32: Thiết kế cùng thực hiện giáo án điện tử cung ứng hầu như kỹ năng cùng khả năng cơ bản về technology báo cáo, giúp cô giáo thiếu nhi biết xây đắp và áp dụng giáo án năng lượng điện tử một cách thạo, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu dạy dỗ và học tập trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa bây chừ.
Bạn đang xem: Modun 32 Thiết Kế Và Sử Dụng Giáo Án Điện Tử

*

NGUYỄN THỊ NGAMODULE mn 32 THIÕT KÕ Vµ Sö DôNG GI¸O ¸N §IÖN Tö HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM VUI CHƠI, HỌC TẬP THÔNG DỤNG CHO TRẺ MẦM NON | 219 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Trong xu th hi nhp nn tởm t tri thc, giáo dc gi phương châm cực kỳ to ln cùng có v" trí quan lại tr%ng &"i vi s) phân phát tri*n c+a m-i qu"c gia bên trên th gii nói bình thường cùng c+a Vi0t Nam thích hợp. lúc con ng45i b4c vào k7 ngulặng c+a CNTT, cuc cách m:ng v ng dng CNTT với truyn thông nh;m nâng cấp ch=t l4>ng c+a vi0c d:y cùng h%c &ã, &ang phát tri*n m:nh m
. Theo &ó, nn giáo dc &ào t:o n4c ta &ng tr4c nhng cB hi cùng thách thc mi, &òi hCi cDn phEi gồm nhng b4c vạc tri*n phù h>p. Vi0c vạc tri*n nFng l)c ng dng CNTT, thi t k và sG dng phDn mm d:y h%c là mt mc tiêu quan tr%ng vào bHi d4Ing th45ng xuyên mang lại GV các c=p, &áp ng chuKn ngh nghi0p hi0n ni. Nhng nFm gDn &ây, LEng với Nhà n4c ta &Mc bi0t quan tâm & n vi0c ng dng công nghệ thông tin trong d:y h%c cNng nh4 trang b" các thi t b" tr> giEng b;ng h0 th"ng &a ph4Bng ti0n. Quy t &"nh s" 81/2001/QL-TTg ngày 24 tháng 05 nFm 2001 và s" 331/QL-TTg ngày thứ 6 tháng tư nFm 2004 c+a Th+ t4ng Chính ph+ &ã &Mt ra yêu cDu cDn &Ky m:nh ng dng công nghệ thông tin vào công tác GD<. H4>ng ng những quy t &"nh &ó, t^ nFm h%c 2008 — 2009, B GD< &ã tri*n khai cuc vn &ng "NFm h%c ng dng CNTT". Trong t=t cE những c=p h%c, GV bao gồm th* ng dng công nghệ thông tin và truyn thông nh;m nâng cao hi0u quE c+a ho:t &ng d:y và h%c. L"i t4>ng giEng d:y c+a GV mDm non là trc > & tudi mDm non vi &Mc &i*m t4 duy tr)c quan liêu là ch+ y u, khE nFng tp trung chú ý c+a trc còn nggn với ch4a bn vng nh4ng trc l:i r=t dh hng trúc vi những hình Enh tr)c quan tiền minc ho: khiến =n t4>ng, tác &ng & n m%i giác quan liêu nh4: hình Enh, âm thanh hao, màu sgc s"ng &ng,... Vì th , vi0c ng dng CNTT &* thi t k và sG dng giáo án &i0n tG (GALT) s
kích yêu thích hng trúc, s) tp trung để ý, ghi nh có ch+ &"nh,… c+a trc vào bài xích giEng. Vi mc &ích cải thiện mục đích c+a ng45i h%c, GALT ko ch7 tác &ng & n trc mà hơn nữa t:o cB hi mang đến trc &4>c giao l4u, ho:t &ng t4Bng tác vi nhau và vi trang bị vi tính. Trc &4>c ch+ &ng ho:t &ng cùng sáng sủa t:o, t^ &ó nhng ki n thc ti p cn s
cung c=p mang đến GV nhng ki n thc cB bEn v GALT, biện pháp thi t k với sG dng GALT. Sau th5i gian 15 ti t h%c GV s


Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến (Kỳ 2), Mẫu Báo Cáo Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến

bi t biện pháp thi t k cùng sG dng GALT. Tuy nhiên, &* bao gồm th* h%c t"t ni dung module này, GV cDn phEi có hi*u bi t cB bEn v ng dng công nghệ thông tin cùng truyn thông220 | MODULE MN 32 trong d:y h%c, bao gồm kq nFng sG dng TBDH hi0n &:i cNng nh4 bắt buộc tsay đắm khEo những tài li0u gồm liên quan khác v thi t k , sG dng GALT &* bao gồm thêm nhng ki n thc cDn thi t. B. MỤC TIÊUI. MỤC TIÊU CHUNG Cung c=p những ki n thc với kq nFng cB bEn v công nghệ thông tin, góp GV mDm non bi t thi t k cùng sG dng GALT m