Module MN 5: điểm sáng phát triển thđộ ẩm mĩ, hầu hết mục tiêu với công dụng ý muốn đợi ở tphải chăng mần nin thiếu nhi về thđộ ẩm mĩ - Lý Thu Hiền


Bạn đang xem: Tech talk replay: nutrient management module 5: nitrogen

*
DownloadVui lòng tải xuống giúp xem tư liệu đầy đủ

Module Mầm non 5: Điểm lưu ý phát triển thđộ ẩm mĩ, phần đa mục tiêu cùng tác dụng ao ước hóng sống trẻ mần nin thiếu nhi về thẩm mĩ trình bày về điểm lưu ý cải cách và phát triển thẩm mĩ sống tphải chăng mần nin thiếu nhi, mục tiêu giáo dục cách tân và phát triển thì thầm mĩ làm việc trẻ thiếu nhi với đối chiếu tác dụng hy vọng ngóng về giáo dục cải cách và phát triển âm thầm mĩ ở trẻ thiếu nhi.


*

Nội dung Text: Module MN 5: Điểm sáng cải tiến và phát triển thẩm mĩ, đông đảo mục tiêu cùng công dụng mong muốn chờ sinh sống trẻ mầm non về thẩm mĩ - Lý Thu Hiền
TH - M M . | 51 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Giáo d&c phạt tri,n th.m m0 là m3t vào n5m m6t giáo d&c nh7m vạc tri,n toàn di8n tr9 m:m non, góp ph:n hiện ra nh>ng y
u tB C:u tiên cEa nhân cách, chu.n bI mang lại tr9 vào hKc lLp m3t. Trong chOPng trình giáo d&c m:m non, giáo d&c phân phát tri,n th.m m0 mang lại tr9 COQc ti
n hành trải qua nhiTu hoUt C3ng mà lại âm nhUc cùng tUo hình COQc xem như là nh>ng hoUt C3ng ngh8 thuVt bao gồm Ou th
. M&c Cích cEa giáo d&c th.m m0 nh7m phát tri,n Y tr9 kh< n5ng cu cùng thái C3 th.m m0 Cúng C`n. a, vi8c giáo d&c phạt tri,n th.m m0 cho tr9 CUt hi8u qu<, ngObi thầy giáo c:n n`m COQc C6c Ci,m phân phát tri,n th.m m0 cEa tr9 m:m non, nh>ng m&c tiêu cùng k
t vVn d&ng td chec những hoUt C3ng giáo d&c th.m m0 dành riêng cùng vi8c ch5m sóc — giáo d&c tr9 m:m non nói bình thường. N3i dung cEa module glặng các hoUt C3ng sau: — Tìm hi,u C6c Ci,m phát tri,n th.m m0 Y tr9 m:m non. — aKc với nghiên ceu m&c tiêu giáo d&c phát tri,n th.m m0 Y tr9 m:m non. — Phân tích k
p thu COQc hi8u qu<, trOLc lúc hKc module này cô giáo m:m non c:n hi,u COQc bao gồm C6c Ci,m trọng tâm sinc lí cEa tr9 m:m non; n`m v>ng chOPng trình giáo d&c m:m non hi8n hành. aing thbi bắt buộc tsi mê khng C6c Ci,m vạc tri,n th.m m0 CBi vLi tr9 m:m non.52 | MODULE MN 5 — Nêu lên s( không giống bi/t gi2a những 45 tu6i v8 nh2ng 49c 4i:m vạc tri:n th>m m? 4
i vAi trB mCm non. — Phân 4Hnh rõ kJt quL ước ao 4Mi v8 giáo dOc vạc tri:n th>m m? cho trB mCm non. — ThiJt kJ 4QMc những hoRt 45ng giáo dOc th>m m? đến trB mCm non. C. NỘI DUNGHoạt hễ 1: Xác định điểm sáng cải tiến và phát triển thẩm mĩ của ttốt mầm non1.1. MỤC TIÊU Giáo viên gồm 4QMc bUc tnhãi ranh t6ng th: v8 49c 4i:m phát tri:n th>m m? cVa trB mCm non, làm cY sZ góp thầy giáo biJt bí quyết l(a ch n5i dung, phQYng pháp với phương pháp thUc t6 chUc những hoRt 45ng giáo dOc th>m m? đến trB Z trQ>ng mCm non.1.2. THÔNG TIN CƠ BẢN Tu6i mCm non, 49c bi/t Z tu6i m^u giáo là th>i kì nhRy cLm vAi nh2ng “chiếc 4bp” xung quanh, bao gồm th: coi 4ây là th>i kì phân phát cLm cVa nh2ng xúc cLm th>m m? — nh2ng xúc cLm tích c(c, df chHu 4QMc nLy sinch Khi trB tiJp xúc tr(c tiJp vAi “chiếc 4bp”. Tg nh2ng xúc cLm tích c(c, trB bht 4Cu mong muốn mu
n th: hi/n trong những hoRt 45ng ngh/ thuit. !c $i&m c( b*n c,a ho0t $2ng t0o hình 5 tu7i m8m non a. Ho%t "(ng t%o hình HoRt 45ng tRo hình (HlTH) còn gi là hoRt 45ng tRo ra cái 4bp trong cu5c s
ng với trong ngh/ thuit bong ngôn ng2, phQYng ti/n tRo hình. ló là s( kJt hMp hài hoà gi2a 4Q>ng nét — mCu shc — hình kh
ng hi/n th(c nhom thoL mãn nhu cCu v8 loại 4bp cVa con ngQ>i bên trên hai l?nh v(c: — M5t là, tRo ra những tác ph>m ngh/ thuit tRo hình nhom thoL mãn nhu cCu nhin thUc th>m m?, 4ung th>i cải thiện chvt lQMng 4>i s
ng. Vi/c này 4QMc th(c hi/n qua m? thuit Ung dOng vAi các chăm ngành 4u hoR, trang trí thV công m? ngh/ với kiJn trúc. !C I % M Phường H ) T T RI %N T H - M M ., N H 0 N G M 2 C TI 3 U V 6 K 8 T Q U : M O N G M ? M N O N V
TH - M M . | 53 Ngh# thu"t t(o hình còn là hình th0c giao ti3p b6ng ngôn ng8 c9a hình t:;ng ngh# thu"t lúc bé ng:=i ch:a bi3t v? l=i nói và ch8 vi3t c9a nhau. HCTH tạo điều kiện cho ta hiFu bi3t v? vượt kh0, bi3t J:;c trình JL sNn xuPt, t"p quán, vQn hoá thôn hLi... c9a mTi th=i J(i khác biệt J:;c thF hi#n b6ng ph:Ung pháp khVc bên trên vách Já giỏi JY cần sử dụng, d g c lao JLng, JY th=, JY t3 l>, JY trang s0c... Vì th3 HCTH còn là ho(t JLng nh"n th0c J_c bi#t mà ` Jó con ng:=i ko thân phụ JUn thubn nh"n th0c v? mẫu Jcp c9a th3 gidi bao quanh mà còn có mong muen cNi t(o th3 gidi theo quy lu"t c9a loại Jcp. HCTH là ho(t JLng Jòi hgi bé ng:=i lòng mê mẩn muen, ni?m đắm say ngh# thu"t... không tồn tại nh8ng mẫu Jó chVc hhn không có sáng sủa t(o ngh# thu"t. Sáng t(o ngh# thu"t chính là ng:kng tei Ja c9a tính tích clc ho(t JLng ngh# thu"t nói thông thường, c9a HCTH nói riêng, tuyệt nói theo cách khác ho(t JLng ngh# thu"t (trong Jó bao gồm ngh# thu"t t(o hình) là ho(t JLng thF hi#n cao nhPt tính tích clc và sáng t(o c9a ng:=i ngh# so. Ngh# thu"t t(o hình bao gYm các chuyên ngành hLi ho(, JY ho(, Jiêu khVc, tô điểm th9 công mo ngh#. — HLi ho(: Là ngh# thu"t m_t phhng, không gian c9a ngh# thu"t hLi ho( là không gian nhị chi?u. CF phNn ánh J:;c Jei t:;ng trên m_t phhng, ng:=i ho( so phNi sử dụng J:=ng đường nét, mbu sVc, be cc JF biFu hi#n. Có đó là ngôn ng8, là J_c tr:ng biFu cNm c9a hLi ho(. — CY ho(: Gieng nh: hLi ho(, ngôn ng8 với J_c tr:ng c9a JY ho( cung đó là J:=ng nét, mbu sVc, be cc (cho J3n nay ng:=i ta ch:a Jvnh nghoa ví dụ v? JY ho(). — Ciêu khVc: Có hai lo(i hình Jó là t:;ng tròn và phù Jiêu, hay còn gyi là ch(m nzi, tuy vậy cN nhị lo(i hình này J?u dùng hình khei JF biFu hi#n. — Trang trí th9 công mo ngh#: Là lo(i hình ngh# thu"t 0ng d g, bao gYm rPt nhi?u chăm ngành nh:: T(o dáng vẻ công nghi#p, t(o dáng vẻ JY gem, trang trí vNi la th=i trang, làm cho JY trang s0c... Qua tra cứu hiFu khái quát v? HCTH, ta thPy r6ng HCTH cùng những chuyên ngành c9a nó J?u tất cả vào môi tr:=ng HCTH c9a tr| m}u giáo nh:ng hình th0c c9a ho(t JLng này tYn t(i d:di d(ng những trò chUi c9a tr| nh6m thoN mãn nhu cbu “J:;c có tác dụng ng:=i ldn” cung nh: nhu cbu khác vào sl phạt triFn c9a tr|.54 | MODULE MN 5b. #$c &i(m c* b+n c-a ho1t &3ng t1o hình 6 tr8 m9m non H!TH c%a tr) em ch-a ph/i là m3t ho5t 63ng sáng t5o ngh; thu=t th>c th?. Quá trình ho5t 63ng cùng s/n phDm H!TH c%a tr) thE hi;n những 6Fc 6iEm c%a m3t nhân phương pháp 6ang 6-Hc có mặt. H!TH c%a tr) em ko nhKm m?c 6ích t5o phải nhNng s/n phDm ph?c v? buôn bản h3i, c/i t5o thR giSi hi;n th>c bao phủ mà lại kRt qu/ vU 65i nhVt c%a quy trình ho5t 63ng là có tác dụng biRn 6Xi, phân phát triEn thiết yếu b/n thân tr). !Fc 6iEm rõ nét nhVt vào H!TH c%a tr) em 6ó là tính duy k^. Tính duy k^ tạo nên tr) 6Rn vSi H!TH m3t phương pháp d_ dàng. Tr) s`n sàng va bVt cb cái gì cơ mà tr) đam mê, tr) mucn chb không ph/i là loại d_ va. Mci quan tâm c%a tr) trong ho5t 63ng này là cc geng truyfn 65t, góp ng-hi coi hiEu 6-Hc nhNng suy nghU, thái 63, tình c/m nhưng mà tr) miêu t/, chb ko ph/i là s> 6ánh giá bán vf thDm mU, bởi vì 6ó tr) th-hng rVt hào hbng và ăn nhập vSi tVt c/ nhNng s/n phDm vì chưng mình t5o bắt buộc. M3t 6Fc 6iEm tâm lí rVt 6Fc tr-ng t5o cần v) hVp djn riêng rẽ cho s/n phDm H!TH c%a tr), 6ó là tính ko ch% 6knh. Tr) mju giáo ch-a tất cả kh/ nlng 63c l=p tính liệu công vi;c sep tSi m3t giải pháp chi tiRt, những d> 6knh t5o hình th-hng n/y sinc m3t phương pháp tình ch, ph? thu3c rVt nhifu vào tình hucng và c/m xúc c%a tr). !ôi khi, tr) cmng “l=p kR ho5ch” mang đến H!TH nh-ng kR ho5ch này th-hng bk cầm cố 6Xi mau lẹ bpi s> chi phci c%a những yRu tc ngju nhiên xuVt hi;n trong quá trình quan gần kề tuyệt trong 6hi scng xúc c/m, tình c/m. H!TH p tr) nhq grm các d5ng: va, nFn, xé dán, chep ghxay. Kh/ nlng thE hi;n tính truyfn c/m qua các ph-ung thbc H!TH c%a tr) 6-Hc phạt triEn theo tvng 63 tuXi.* Tr8 2 — 3 tu
i ThE hi;n bKng 6-hng nét, hình d5ng tuy vậy ch-a thE t5o phải nhNng hình /nh cụ thể, 6wy 6% nh-ng 6ã tất cả kh/ nlng liên t-png, liên h; giNa những dVu hi;u c%a 6ci t-Hng tri giác vSi nhNng hình va 6-Hc thE hi;n ra trên giVy. Tr) p tuXi này 6ã có kh/ nlng thE hi;n t-png t-Hng tái t5o, biEu c/m bKng phương pháp sx d?ng m3t sc chVm v5ch, 6-hng nét khác nhau bX sung vào những hình vì ng-hi lSn va s`n hoFc hình va vị tr) tình ch t5o yêu cầu tr-Sc 6ó nh-: “nhNng tia neng”, “nhNng giyt m-a”, “nhNng chiRc lá”, “chiếc n-Sc ch/y”,... có tác dụng cho những hình va “có v)” hoàn thi;n hun, “hình t-Hng” có v) tryn vzn hun. !C I % M P H ) T T RI %N T H - M M ., N H 0 N G M 2 C TI 3 U V 6 K 8 T Q U : M O N G M ? M N O N V
TH - M M . | 55 th$i kì ti(n t*o hình với giai 0o*n s2 03 c5a t*o hình, lúc tr8 v9 th:$ng t;p trung chú ý, n
lBc hiCu h2n vào sB v;n 0Dng 0C biFn 0Gi những 0:$ng đường nét với t*o bắt buộc những hình thù. BNi v;y, tr8 th:$ng ít quyên tâm tTi mUu sVc và th:$ng v9 bWng bXt kì lo*i cây viết color nào nhưng mà bọn chúng tình c$ vT 0:Yc. tuGi này, tr8 ch:a gồm kh< n g thC hi>n b^ c_c trong toắt. Trong quá trình vui ch2i — t*o hình, tr8 gồm thC cu c5a sB sVp xFp những 0:$ng đường nét, các dXu chXm, v*ch,... Khi cùng ng:$i lTn bG sung những hình v9 và mô t< những hi>n t:Yng 02n gin các sB v;t 02n giu có tác dụng 0wp đến boc toắt nh:ng ch:a biFt cách sơn color mang đến phù hYp vTi 0^i t:Yng (Ví d_: Tr8 có thC tô ông mxt tr$i màu xanh lá cây, mxt n:Tc color h3ng). Tr8 phân bi>t với gồm thái 0D khác nhau vTi mUu sVc, qua mUu sVc 0C thC hi>n thái 0D tình cn tính nhbp 0i>u vào sB sVp xFp lxp 0i lxp l*i những sB v;t 02n l8 cùng lo*i trên khVp b( mxt t$ giXy (Ví d_: v9 nhzng qu< bên trên cây cỏ, v9 m:a, hoxc xFp chu
i h*t). * Tr" 4 — 5 tu)i Cùng vTi vi>c trả thi>n dUn các kl n g t*o hình, tr8 N loa tuGi này 0ã hiCu 0:Yc choc n g thpm ml c5a những 0:$ng nét, hình kh^i. Tr8 tất cả kh< n g phân bi>t và 0i(u ch}nh những đường nét v9, t*o ra nhi(u hình khác biệt (ô van, hình buôn bán nguy>t), qua 0ó mN rDng ph*m vi các 0^i t:Yng miêu t<. ~3ng th$i, tr8 bVt 0Uu nh;n biFt, phân bi>t mUu sVc th;t c5a 0^i t:Yng miêu t< nh: mDt dXu hi>u 0xc thù và thC hi>n chúng vào tranh con v9 (Ví d_: tr8 hiCu ông mxt tr$i buộc phải 0:Yc tô màu sắc 0y hoxc vàng, mxt n:Tc đánh màu xanh lá cây...). Tri giác không khí với t: duy không khí vạc triCn giúp tr856 | MODULE MN 5 tất cả th% liên h* gi,a không khí ba chi1u c3a khung c4nh hi*n th5c v7i không gian nhì chi1u bên trên t9 gi:y vt bí quyết sAp x>p xen ku (Ví dP: vn tranh mãnh vt, trb ngh Theo phong cách c4m nhZn riêng c3a trb chL chGa hrn là giFng nhG nh,ng chiếc mà ngG9i l7n chúng ta quan sát th:y. kây là m_t Eoc Ei%m r:t Eoc trGng trong s4n pht, tYng cG9ng mang lại trb quan lại tiếp giáp những s5 vZt hi*n tGHng bao gồm vào hi*n th5c với các hình tGHng vào nh,ng tác ph TH - M M . | 57 ngôn ng$ riêng là giai +i,u, âm s2c, c45ng +6, nh8p +6, hòa âm, ti* Tr" 3 — 4 tu)i "ây là giai *o,n chuy1n t3 công ty tr5 lên m8u giáo. V, tr5 *ã nói *BCc liên tDc hEn. Nh>ng bi1u hiHn vng bài xích hát ngfn, *En gian. Tr5 *J tubi này có th1 làm quen thuộc vZi mJt sh nh,c cD gõ *Hm nhB: trhng bé, chKm chie..., tPp sj dDng gõ *Hm theo nhcp bài bác hát.* Tr" 4 — 5 tu)i Tr5 k tubi này *ã th1 hiHn tính *Jc lPp. Tr5 *>t ra những câu hli nhB: Vì sao? Tho nào?... Trong tB duy tr5 bft *pu nfm *uCc mhi quan liêu hH gi>a các sX vPt, hiHn tBCng. Tr5 có th1 xác *cnh *BCc những âm tkhô giòn cao, thVp, to lớn nhl. Âm sfc (tiong hát cda b,n ho>c tiong *àn). Biot phân biHt tính chVt âm nh,c: Vui v5, sôi nbi, êm dcu, nhcp *J nhanh hao giỏi chPm... Tr5 hi1u *uCc yêu cpu cdomain authority bài xích hát, sX phhi hCp *Jng tác trong những khi múa. T *J tubi này, giing tr5 *ã âm vang (Mặc dù chBa lZn) cùng linch ho,t hEn. Âm vXc giing *ã bn *cnh trong vùng quãng 6 (Rê — Xi). Kha nOng phhi hCp gi>a nghe cùng hát cKng bn *cnh hEn. HYng thú vZi t3ng d,ng ho,t *Jng âm nh,c k t3ng tr5, kha nOng th1 hiHn sX phân hoá rõ rHt, tr5 mê say hát, tr5 ham mê múa, tr5 mê say chEi các dDng cD âm nh,c...* Tr" 5 — 6 tu)i "ây là giai *o,n chu_n bc đến tr5 vào trBeng ti1u hic. Tr5 bao gồm kha nOng tri giác toàn vn hình tBCng âm nh,c. Cam giác tai nghe và tởm nghiHm nghe nh,c cda tr5 cKng tích lu *BCc nhi giing cKng mk rJng, trong khoang quãng 8 ("ô 1 — "ô 2). SX phhi hCp gi>a tai nghe và giing hát cKng tht hEn. Tr5 có th1 vPn *Jng theo nh,c mJt biện pháp nhcp nhàng, uy1n chuy1n, bao gồm th1 di chuy1n k các *Ji hình khác biệt, *Jng tác tầm nã i"u này cho th,y r.ng, trong quy trình giáo d5c âm nh8c c9n ph;i n?c =
c =iAm cá biJt K tLng trM. c. #$c %i"m ho+t %-ng âm nh+c c1a tr4 m5m non TrM nhà trM, bP trang bị phát âm còn yRu St, r,t nh8y c;m và còn tiRp t5c hoàn chTnh cùng vSi sW phát triAn bình thường cXa cY thA. So vSi ng>c =iAm là cao cùng yRu, sW để ý với c;m giác v" tai nghe cXa trM bởi v`y ccng còn h8n chR. Âm vWc gi^ng chT tất cả thA hát nheng giai =iJu nga rõ cùng ph5 thuPc tuh theo tLng =P tuEi cXa trM. * Tr4 d9:i 1 tu=i ChX yRu là cô cho trM làm cho thân quen vSi ca hát b.ng phương pháp hát mang đến trM nghe. lúc nghe trM tất cả biAu hiJn h>Kng Cng c;m xúc cXa mình vSi bài bác hát b.ng gi^ng u Y tốt a a theo. * Tr4 1 tu=i Ngoài viJc đến trM nghe hát là chX yRu, trM b?c nghe nh8c, nghe hát. TrM thích nhún nhường nh;y =ung =>a theo nh8c và bSc tuân theo mPt vài ba âm tkhô nóng, c chT, =iJu bP.. TrM thích nghe nh8c bên trên =ài ho
c biJt là nheng =o8n qu;ng cáo vì chưng m9u sYi với h>Kng Cng c;m xúc b.ng các =Png tác nh>: Vw tay, nhún nh;y theo nhtp =iJu bài xích hát, tuy vậy ch>a th`t nhtp nhàng vSi nhtp =iJu âm nh8c. * Tr4 2 — 3 tu=i TrM có thA hát theo cô nheng bài xích hát ng* Tr$ m&u giáo (3 — 6 tu1i) "# tu&i này b# thiết bị phát âm còn y3u 4t, r7t nh8y c9m với còn ti3p t;c trả ch=nh cùng v4i sA phân phát triBn tầm thường cCa cE thB. GiHng trI tất cả "Kc "iBm là cao với y3u. M# tinc nh8y cCa tai nghe dPn tQng lên, do "ó nQng lAc c9m nhSn những thu#c tính cCa âm tkhô cứng âm nh8c (nhV "# cao, th7p, m8nh, nhW, khổng lồ nhX...) trong mZi bài xích hát, b9n nh8c < trI c g "V>c b#c l#. Tuy nhiên, sA để ý cCa tai nghe còn y3u, c9m giác va tai nghe cCa trI vị vSy c g bb h8n ch3 va "# chucn xác (nhưng mà yêu thương cPu cPn "8t t4i). TrI chVa "iau khiBn "V>c cE quan thanh qu9n và hô h7p cần âm thanh vạc ra chVa cụ thể cùng nhiau Lúc không tuân theo chC "bnh cCa b9n thân. Âm vAc giHng thuSn l>i "B trI hát m#t cách tA nhiên, âm vang c g khác biệt theo tjng "# tu&i:— TrI 3 — 4 tu&i, âm vAc giHng tj Rê — La.— TrI 4 — 5 tu&i, âm vAc giHng tj Rê — Xi.— TrI 5 — 6 tu&i, âm vAc giHng tj Mt — Mu. MB giúp cho trI tA "iau khiBn "V>c giHng hát cCa mình, cPn ph9i xác "bnh "V>c âm vAc giHng hát cCa tjng trI, tất cả k3 ho8ch luywn tSp tất cả hw thung nhxm cCng cu và b9o vw giHng hát c g nhV tai nghe cCa trI.— Tr$ 3 — 4 tu1i TrI "ã tất cả nhzng c9m xúc âm nh8c với bao gồm nhzng biBu hiwn phía bên ngoài nhV: ng8c nhiên, thích thú, vy tay,... TrI có kh9 nQng phân biwt với nhng thú âm nh8c "ó vn chVa &n "bnh, nhanh chóng xu7t hiwn cùng c g m7t "i ngay lập tức.— Tr$ 4 — 5 tu1i TrI tất cả nhzng biBu hiwn &n "bnh va mKt c9m xúc, "ôi khi bi3t hVc nhzng 7n tV>ng va tác phcm âm nh8c "ã "V>c nghe. VSn "#ng cCa trI < "# tu&i này "ã phong phú hEn. BV4c "Pu trI bi3t làm cho các "#ng tác phui h>p "En gi9n (nhV v{y cánh tay k3t h>p rún, vZ tay, !C I % M P. H ) T T RI %N T H - M M ., N H 0 N G M 2 C TI 3 U V 6 K 8 T Q U : M O N G M ? M N O N V
i 56 đúng đắn cao. Vi2c di chuyEn 56i hình cGng ch-a 5: c!p tIi. — Tr$ 5 — 6 tu)i S0 chăm chú cMa tr, cao hNn cùng kéo dãn. Tr, bi — M#c tiêu giáo d#c phạt tri0n th2m m4 mang lại tr5 m6u giáo: + Có kht. + Có kh K!t qu& mong muốn +,i v/ th1m m2 3 tr5 m6u giáo. K!t qu& ao ước +,i 3 — 4 tu1i 4 — 5 tu1i 5 — 6 tu1iC&m nh:n và th K!t quvà hy vọng +,i 3 — 4 tu1i 4 — 5 tu1i 5 — 6 tu1iM8t s> k_ n`ng — Hát t% nhiên, — Hát +úng giai — Hát +úng giaitrong hoTt +8ng âm hát +,-c theo +i3u, l K!t qu& mong +,i 3 — 4 tu1i 4 — 5 tu1i 5 — 6 tu1i ph"m %&n gi*n. s*n ph"m tất cả m/u b6c tranh bao gồm s1c, b4 c5c. m/u s1c hợp lý, b4 c5c cân %4i. — L?n dAc, luân phiên — Làm lõm, vQ bFt, — Ph4i hWp những kX tròn, En dFt %Et bnai lưng loe, vu4t nhAn, n?ng nGn %H tIo nGn %H tIo thành u4n cong %Et nGn thành s*n ph"m các s*n ph"m tất cả %H nGn thành s*n tất cả b4 c5c cân nặng 1 kh4i hoGc 2 ph"m bao gồm nhiTu %4i. kh4i. bỏ ra tiUt. — XUp chZng, xUp — Ph4i hWp những kX —Ph4i hWp những kX cInh, xUp phương pháp n?ng xUp hình %H n?ng xUp hình %H tIo thành những s*n tIo thành các s*n tIo thành các s*n ph"m tất cả cEu trúc ph"m có kiHu ph"m bao gồm kiHu %&n gi*n. dáng vẻ, m/u s1c dáng, m/u s1c không giống nhau. hợp lý, b4 c5c cân nặng %4i. — Nh^n xét các — Nh^n xét những s*n — Nh^n xét những s*n s*n ph"m tIo ph"m tIo hình vT ph"m tIo hình vT hình. m/u s1c, %`ang m/u s1c, hình nét, hình dáng. dáng, b4 c5c.ThH hign sf sáng tIo — V^n %cng theo ý — Lfa chAn và tf — Tf nghX ra cáclúc tđê mê gia các th6c các bài xích hát, thH hign hình hình th6c %H tIohoIt %cng nghg b*n nhIc thân quen th6c v^n %cng ra âm tkhô nóng, v^nthu^t (âm nhIc, tIo thucc. theo bài bác hát, b*n %cng, hát theohình). nhIc. các b*n nhIc, bài bác hát thương mến. — TIo ra các s*n — Lfa chAn d5ng — Gõ %gm bong ph"m tIo hình c5 %H gõ %gm theo d5ng c5 theo tiUt theo ý thích. nhmp %igu, tiUt tEu tEu tf chAn. bài bác hát.66 | MODULE MN 5 K!t qu& muốn +,i 3 — 4 tu1i 4 — 5 tu1i 5 — 6 tu1i — ?
t thương hiệu đến s6n — Nói lên ý t*+ng — Nói lên ý t*+ng ph9m t/o hình. và t/o ra các s6n và t/o ra những s6n ph9m t/o hình ph9m t/o hình theo ý muốn. theo ý thích. — ?
t thương hiệu mang đến s6n ph9m t/o hình ph9m t/o hình 3.3. Câu h8i t9 +ánh giá chỉ ho;t + HO"T %&NG ÂM NH"C A. Ho%t "(ng âm nh%c cho tr0 bên tr0 Ho"t %&ng 1 Nghe hát: “Cò l5” — Dân ca =>ng b
ng BBc BC. 1. MFc =ích THp mang lại trL biNt để ý nghe cô hát. 2. ChuTn bU Mõ hoWc tuy nhiên loan. 3. TiNn hành %i trL vượt nh_, cô tất cả thb cho trL ng>i vào lòng, trL còn lci ng>i xung quanh cô. Cô hát tình c5m, thb hign gihng myên ổn mci, nhj nhàng nhk cánh cò bay. Cô vma hát vma quan sát trL âu yNm. Nhnng lon hát sau, cô bao gồm thb vma hát vma gõ =gm b
ng mõ hoWc song loan. HoWc cô hát com tay trL này hoWc trL khác lBc nhj theo nhUp =igu bài xích hát. Ho"t %&ng 2 Nghe nhcc, nghe hát: “Em mr gWp Bác H>”. Nhcc với lsi: Xuân Giao. Dcy trL vu tay và làm =Cng tác minch hoc theo bài bác hát. 1. MFc =ích TrL chú ý nghe cùng biNt thb hign c5m xúc thuộc cô. 2. ChuTn bU — Tnhãi ranh Bác H> v>i các cháu thiNu nhi. — Bwng mèo xét. 3. TiNn hành — Cô cho trL coi trạng rỡ Bác H> v>i những cháu thiNu nhi cùng thuộc trò chuygn v>i trL vi tình c5m, sy chwm lo cza Bác =i các cháu. — Cô hát mang đến trL nghe, kNt h{p =Cng tác minc hoc nhk sau: + %êm qua ... Bác H>. Hai tay chBp vào nhau, úp vào má trái, ngkmê man =ung =ka theo nhUp bài xích hát. + Râu Bác nhiều năm ... bcc phr. Hai tay ch€ vào c
m, r>i tm tm vu ch? lên hai bên má.+ Vui mặt Bác ... múa hát. Hai tay :;a lên rất cao, tay phEi giF cao, tay trái thGp, cuHn cI tay theo nhKp, r8i :Ii bên.+ Bác m?m c;Li ... Em ngoan. Tay phEi vOy nhP theo nhKp bài xích hát, m1t chú ý âu y"m. R8i t9 t9 úp nhị tay lên ngTc, ng;Li l1c nhP theo nhKp bài xích hát. Cô :Hng viên trW vX tay :Ym mang đến cô hát. TrW làm sao mê say hát, cô cho trW ph< ho theo cô. Ho"t %&ng 3 Dy hát Con con kê tr(ng — Nhc với lLi: Tân Huyan. Vbn :Hng theo nhc: )oàn tàu nh, xíu.1. M.3. Ti"n hành— Cô cho trW nghe blng bài xích hát: )oàn tàu nh, xíu. Cô :óng vai bác bỏ lái tàu, :gu :Hi mn, tay cgm lá cL xanh và đến cE lfp nki :uôi nhau :i thành vòng tròn trong lfp (trW bá vai nhau). V9a :i :au v9a hát theo bài bác hát. khi nào cô giF lá cL :> cE lfp d9ng li. Cô cho trW vbn :Hng mHt vài ba lgn.— Cô giE cGt ti"ng gáy ò. ó. o... Cô :k trW :ó là ti"ng gáy cua nhỏ gì? Cô cùng trW trò chuyYn va chú con gà trkng “Lúc trLi v9a hxng sáng sủa, chụ con kê trkng :ã cGt ti"ng gáy vang ò. ó. o... g{i m{i nguLi mau dby thôi :| :i làm viYc. Các nhỏ Fi! Mau dby thôi :| :"n tr;Lng mOu giáo”.— Cô hát mOu k"t h€p :Hng tác minc ho.— Cô gifi thiYu tên bài bác hát, tên tác giE.— Cô dy trW hát: Cô hát lớn, chbm rõ lLi, cho trW hát theo cô t9ng câu mHt t9 :gu :"n h"t bài hát. !C I % M P H ) T T RI %N T H - M M ., N H 0 N G M 2 C TI 3 U V 6 K 8 T Q U : M O N G M ? M N O N V


Xem thêm: Biểu Mẫu Thông Tư 30/2014/Tt-Bca, Thông Tư 36/2014/Tt

TH - M M . | 69 Ho"t %&ng 4 D!y v%n "(ng theo nh!c: oàn tàu nh( xíu. Nghe nh!c, nghe hát: Con cò cánh tr0ng. 1. M6c "ích Tr: bi=t v%n "(ng nh>p nmặt hàng theo bài xích hát. Bi=t để ý nghe cô hát, nghe trEn vFn tác phGm. 2. ChuGn b> ML chưng lái tàu, lá cN xanh, lá cN "Q. BRc tnhãi nhép vS chú cò cất cánh trên cánh "Vng. 3. Ti=n hành — Cô trò chuyYn vZi tr: vS bRc tnhóc con crúc cò "ang bay trên cánh "Vng. Cô hQi tr:: “Các con "ã ">^c nghe bài xích hát gì nói vS chụ cò?”. Cô hát mang lại tr: nghe k=t h^p "(ng tác cánh cò bay ld cất cánh la. Cô hQi tr: tên bài bác hát? — Cô "(i mL bác lái tàu, tay cem lá cN xanh với nói: “Bây giN "ã "=n giN lên tàu xin mNi những con hãy lên tàu”. Cô cho tr: bá vai nhau vga "i vga hát bài xích oàn tàu nh( xíu. Hát h=t bài bác, cô cem lá cN "Q ra hiYu tàu dgng l!i. Cô có thj mNi tr: lZn nhkt lên "óng gid bác lái tàu, cô bá vai tr: và cùng v%n "(ng vZi tr:. mj góp tr: v%n "(ng m(t giải pháp hRng thụ, nh>p nmặt hàng theo nh!c, cô đến tr: nghe bnng cát xét, trong quá trình v%n "(ng cô gồm thj gid ti=ng còi tàu rúc tu tu xình x>ch... B. Ho%t "(ng âm nh%c mang lại tr0 m1u giáo Ho"t %&ng 1 * D!y hát: Xoè bàn tay, n0m ngón tay. * N(i dung k=t h^p: Trò chri âm nh!c Tai ai tinc. 1. M6c "ích — Tr: bi=t hát "úng theo cô cd bài, hát vui t>ri. — B>Zc "eu bi=t chri trò chri âm nh!c. 2. ChuGn b> Bnng cát xét. Giky trtng, cây viết d!, houc nhvng bRc trạng rỡ vw syn nhvng "ôi bàn tay "j tr: tô màu sắc. ML chóp kín đáo.70 | MODULE MN 5