Module MN 24: Ứng dụng cách thức dạy dỗ học tích cực vào nghành cải tiến và phát triển tình yêu, khả năng xóm hội - Nguyễn Thị Liên


Bạn đang xem: Tài liệu module mn 24 ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội nguyễn thị liên

*
DownloadVui lòng download xuống giúp xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 24: Ứng dụng phương pháp dạy học lành mạnh và tích cực trong nghành cải cách và phát triển cảm tình, khả năng buôn bản hội hỗ trợ cách thức vận dụng phương pháp dạy dỗ học tập tích cực vào nghành nghề trở nên tân tiến cảm tình, kỹ năng buôn bản hội. Giúp thầy giáo thiếu nhi biết cách chọn lọc cùng áp dụng phương thức dạy dỗ học tập lành mạnh và tích cực vào lĩnh vực phát triển cảm tình, kỹ năng thôn hội cho tphải chăng mầm non.


*

Nội dung Text: Module MN 24: Ứng dụng phương thức dạy dỗ học tập tích cực vào nghành nghề dịch vụ cải tiến và phát triển cảm tình, tài năng làng mạc hội - Nguyễn Thị Liên
NGUYỄN THỊ LIÊNMODULE MN 24 øNG DôNG PH¦¥NG PH¸Phường D¹Y HäC TÝCH CùC TRONG LÜNH VùC PH¸T TRIÓN T×NH C¶M, KÜ N¡NG X· HéI | 107 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Vic t hc tp nhm cải thiện nng lc ngh nghip, áp ng yêu cu ca Chu n ngh nghip là nhim v# ca m$i gia sư. M"t trong nh)ng chiếc chìa khóa quan trng giúp thầy giáo tr/ l0i câu h1i ‘‘Làm th4 nào 5 thc hin và áp ng 67c yêu thương cu ca ngh nghip?’’, là ph6:ng pháp d V k nng: — La chn 67c ph6:ng pháp d2. Yêu cầu Ng60i hc cn: N`m 67c nh)ng 
c tr6ng cùng quy lut phân phát tri5n tình c/m, kA nng thôn h"i ca trD S giai o • p4n kho/ng mon th 7, th 8 trS i, trD bi4t phân bit rõ ng60i quen thuộc — ng60i l • B`t ch6Vc thái " >i vVi b/n thân mình tốt vVi ng60i khác tPhường thái " ca ng60i lVn >i vVi trD. Ví d#: Bé A chú ý thFy ms ang m`ng chM ca bản thân, nhỏ xíu cong gi: tay ch^ m`ng theo ms... • Có bi5u hin vui s6Vng khi 67c ng60i lVn khen ng7i, ho
p l mà lại mình muốn, ko giành giật I vVi b chũm Hi ó khi4n trD nhn ra sc m + Nhn bi4t cùng th5 hin c/m xúc, tình c/m vVi bé ng60i, s vt với hin t67ng xung quanh: • Tình c/m ca trD >i vVi mi ng60i bao bọc 67c b"c l" rõ rt, nó còn 67c chuy5n vào nh)ng nhân vt trong các câu chuyn cH tích nhưng mà trD 67c nghe k5, 67c coi trỡ ràng. TrD th6:ng c/m >i vVi nh)ng nhân vt bM r:i vào trả c/nh trái ngang, Ing th0i cm ghét >i vVi nh)ng kD tàn ác. lúc xem ttrẻ ranh minc ha các câu chuyn, trD th60ng tất cả nh)ng hành "ng can thip trc ti4p vào nhân vt vào tnhãi con bng cách tô màu t6:i th`m mang lại nh)ng nhân vt cơ mà mình mến mộ, quẹt en, g + Nhn bi4t với th5 hin c/m xúc, tình c/m vVi nhỏ ng60i, s vt với hin t67ng xung quanh: • S phân phát tri5n 0i s>ng tình c/m ca trD 67c bi5u hin ra nhiu m
c bit S giai o • khi tyêu thích gia vào trò ch:i óng vai theo ch , vVi nhiu nhân vt vào trò ch:i, trD bi4t cùng các bHoạt rượu cồn 2. Nội dung dạy dỗ phát triển cảm xúc, tài năng xóm hội của ttốt thiếu nhi.1. Lí bởi đề nghị khẳng định nội dung dạy dỗ cách tân và phát triển tình cảm, kỹ năng buôn bản hội Nhm áp ng m#c tiêu giáo d#c mm non là góp trD em vạc tri5n toàn din, có mặt nh)ng y4u t> u tiên ca nhân cách; hiện ra và vạc tri5n S trD nh)ng nng lc với ph m chFt mang ý nghĩa nn t/ng, kh:i dy cùng phân phát tri5n t>i a nh)ng kh/ nng tim n, 
t nn t/ng đến vic hc S các cFp hc ti4p theo ca trD.2. Mục đích, đề nghị Ng60i hc cn: — N`m 67c nh)ng n"i dung giáo d#c vạc tri5n tình c/m, kA nng buôn bản h"i ca trD với tất cả nh)ng ph6:ng pháp giáo d#c say đắm h7p 5 giúp trD phân phát tri5n 67c phông thun l7i. — Xác Mnh n"i dung giáo d#c phát tri5n tình c/m, kA nng xóm h"i ca trD S tPng " tuHi.3. Chủ đềCh  1: Tìm hiu ni dung giáo d)c phát trin tình cm, k nng xã hi ca tr em "  tu#i đơn vị tr .a. Nhim v — pc phn thông báo ph/n hIi. — pc, nghiên cu n"i dung phát tri5n tình c/m, kA nng làng mạc h"i vào Ch6:ng trình giáo d#c mm non; H6Vng d|n tH chc ch6:ng trình giáo d#c n"i dung phân phát tri5n tình c/m, kA nng thôn h"i mang lại trD mm non.b. Thông tin phn hi * Ni dung giáo d"c phạt trin tình cm: — N"i dung c: b/n: + Ý thc v b/n thân. + Nhn bi4t cùng th5 hin m"t s> tr — N"i dung c# th5 theo tPng " tuHi: + La tuHi tP. 3 — 12 mon tuHi: • T ch:i vVi b/n thân bản thân, ví d# nh6 ch:i vVi tay ho
c chân ca bản thân. • Có bi5u hin c/m xúc vVi ng60i không giống vào quá trình giao ti4p: c60i, ùa vVi ng60i thân tốt vVi gia sư chm sóc trD. + La tuHi tP. 12 — 24 tháng: • Bi4t nhn bi4t tên gi, hình /nh ca b/n thân. • Bi4t bi5u l" c/m xúc không giống nhau vVi nh)ng ng60i bao bọc. + La tuHi tP 24 — 36 tháng: • Bi4t nhn bi4t m"t s> tên gi, 


Xem thêm: I Learn Smart Start Grade 3 Theme 8 Listening Test, Giáo Trình Tiếng Anh I

c i5m ca ng60i thân, I vt gn goi vVi trD. • Bi4t thc hin yêu cu :n gi/n ca giáo viên: t ph#c v# b/n thân, lFy I giúp cô... • Bi4t nhn bi4t và th5 hin m"t s> tr • Bi4t ch:i thân thin vVi b • Quan tâm 4n c/nh sp, lU h"i, di tích lịch sử lMch su ca quê h6:ng Ft n6Vc. • Kính yêu thương Bác HI. + La tuHi tP. 5 — 6 tuHi: • Nhn bi4t i5m gi>ng nhau gi)a b/n thân với ng60i khác. • Bi4t vM trí với trách rưới nhim ca mình vào gia ình, lVp hc. • Thc hin m"t s> công vic :n gi/n 67c gia ình với giáo viên giao cho (cFt I, trc nht, x4p dn I  + La tuHi tPhường 4 — 5 tuHi: • Bi4t thc hin t>t m"t s> quy Mnh S lVp với gia ình nh6 trt t lúc n, khi ng, i bên ph/i l 60ng. • Bi4t l`ng nghe ý ki4n ca ng60i khác, su d#ng l0i nói và cu ch^ lU phép. • Phân bit hành vi úng — không đúng, t>t — xFu. + La tuHi tPhường. 5 — 6 tuHi: • Bi4t tôn trng, h7p tác, chFp nhn. • Bi4t quyên tâm, phân tách sD, giúp { b — TrD " tuHi tP. 12 — 24 tháng: + Phát tri5n tình c/m: • Bi5u l" c/m xúc không giống nhau vVi mi ng60i. • Nhn bi4t tên gi, hình /nh ca b/n thân. + Phát tri5n kA nng làng h"i: • Giao ti4p vVi ng60i lVn bng tP.. ng). • Bi4t su d#ng I ch:i. • Dùng m"t s> tP nói :n gi/n 5 giao ti4p. — TrD " tuHi tP 24 — 36 tháng: + Phát tri5n tình c/m: • Nhn bi4t với th5 hin tr * Phn h+i đến câu h&i t, ánh giá chỉ mang đến ch"  2 c"a ho*t ng 1: — TrD " tuHi tP 3 — 4 tuHi: + Phát tri5n tình c/m: • Nhn bi4t thương hiệu, tuHi, giVi tính ca b/n thân. • B"c l" nh)ng iu ưa thích và không thích. • Nhn bi4t, bi5u l" m"t s> tr • Bi4t vM trí, trách nhim ca b/n thân trong gia ình, lVp hc. • Ch "ng cùng "c lp, t tin trong m"t s> công vic :n gi/n. • Nhn bi4t tr