Module tu dưỡng liên tiếp Tiểu học tập - Module 43: Giáo dục đào tạo đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên cho học viên qua những môn học làm việc đái học tập - Nguyễn Thị Hoa


Bạn đang xem: Tài Liệu Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cấp Tiểu Học Module Th43

*
DownloadVui lòng download xuống giúp thấy tư liệu đầy đủ

Module Tiểu học 43: Giáo dục đảm bảo an toàn môi trường đến học viên qua các môn học tập ngơi nghỉ tè học giúp học viên hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục bảo đảm môi trường đến học sinh tiểu học tập qua các môn học; trình bày được các câu chữ cơ phiên bản về môi trường xung quanh cùng giáo dục bảo vệ môi trường thiên nhiên đến học viên đái học qua những môn học.


*

Nội dung Text: Module tu dưỡng liên tục Tiểu học tập - Module 43: giáo dục và đào tạo đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên mang đến học viên qua các môn học ở tiểu học - Nguyễn Thị Hoa
Module 43 NGUYỄN THỊ HOAModule TH 43 GI¸O DôC B¶O VÖ M¤I TR¦êNG mang lại häc sinh QUA C¸C M¤N HäC ë TIÓU HäC GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA CÁC MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC | 7 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN S! phân phát tri)n ghê t, -ã t/o ra nhi2u mâu thu6n: M9t bên là t/o ra hàng lo/t công trình ki,n trúc có mức giá trD, m9t mặt là rFng bD phá hủy, bi)n bD váng dIu và chJa chKt thLi -9c h/i, -a d/ng sinc hNc bD nghèo -i, tIng ozon bD thQng, nhiRt -9 Trái TKt tUng lên... HXu quL môi trZc nhNng yêu c*u sau:1. Về kiến thức và kỹ năng — Hi"u rõ t*m quan lại trUng c`a giáo dGc b/o v3 môi tr67ng mang đến HS ti"u hUc qua những môn hUc. — Trình bày <6>c nhNng nai dung cb b/n vH môi tr67ng với giáo dGc b/o v3 môi tr67ng mang lại hUc sinh ti"u hUc qua các môn hUc.2. Về kỹ năng — Xác c mGc tiêu cùng phương pháp thBc giáo dGc b/o v3 môi tr67ng qua những môn hUc = ti"u hUc. — Xác c những nai môi trường h>p giáo dGc b/o v3 môi tr67ng vào mat sf môn hUc = ti"u hUc. — Sg dGng hi3u qu/ các ph6bng pháp dy hUc tích h>p giáo dGc b/o v3 môi tr67ng trong mat sf môn hUc = ti"u hUc. — H3 thfng <6>c các ho u cDa vIn -? b=o vL môi tr45ng, nêu -48c mMc -ích với trình bày -48c nh9ng n.i dung b=o vL môi tr45ng.2. Câu hỏi — Hãy nêu nh9ng n.i dung c; b=n v? t
n giáo dMc b=o vL môi tr45ng? — MMc -ích cDa giáo dMc b=o vL môi tr45ng là gì?3. Đánh giá bán — B,n gồm nhn thi"t v? môi tr45ng -F t> tin th>c hiLn giáo dMc b=o vL môi tr45ng ^ tiFu h6c không? Vì sao?4. tin tức bội phản hồi4.1. Khái niệm môi trường xung quanh “Môi tr45ng bao g_m những y"u t` t> nhiên cùng y"u t` v t_n t,i, phân phát triFn cDa nhỏ ng45i và vạn vật thiên nhiên.” (Theo Ði?u 1, Lu nhiên bao g_m những nhân t` vạn vật thiên nhiên nh4 vc v nhiên cho ta không gian -F th^, -It -F xây d>ng bên cpage authority, tr_ng cIy, chqn nuôi, cung cIp mang lại bé ng45i những lo,i tài nguim khoáng s=n c
n mang lại s=n xuIt, tiêu10 | MODULE TH 43 th" với là n(i ch+a -.ng, -1ng hoá những ch4t th5i, cung c4p mang đến ta c5nh -8p -9 gi5i trí, tạo nên cu=c s?ng nhỏ ng
Mc, qu?c gia, tAi theo m=t khuôn khI nh4t -Tnh, t^o đề xuất s+c m^nh tPp th9 thuPn lYi mang đến s. phạt tri9n, tạo cho cu=c s?ng c_a bé ng
Ang theo nghfa r=ng là t4t c5 các nhân t? t. nhiên và thôn h=i cgn thiQt đến s. sinc s?ng, s5n xu4t c_a con ng
Ai, nh
tài nguyên thiên nhiên, không gian, -4t, n
Mc, tia nắng, c5nh quan lại, quan lại hK xóm h=i... Môi tr
Ang theo nghfa h8p ko xét tMi tài ngulặng thiên nhiên, mà lại ch< bao g1m các nhân t? t. nhiên với làng h=i tr.c tiQp liên quan tMi ch4t l
Ðoàn, Ð=i vMi những -ilu lK giỏi gia -ình, h t=c, thôn xóm vMi nhLng quy -Tnh không thành vmn, ch< truyln miKng nh
ng vnn -
Yc công nhPn, thực hiện cùng các c( quan hành bao gồm những c4p vMi luPt pháp, nghT -Tnh, thông t
, quy -Tnh. Tóm l^i, môi tr
Ang là t4t c5 nhLng gì bao gồm bao quanh ta, cho ta c( sU -9 s?ng và phát tri9n.4.2. Chức năng của môi trường thiên nhiên Môi tr
: công ty U, n(i ngh<, -4t -9 s5n xu4t nông nghiKp, lâm nghiKp, thus s5n, kho báu, bQn c5ng... Trung bình mri ngày, mri ng
Ang ph5i bao gồm GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA CÁC MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC | 11 m!t ph&m vi không khí ưng ý h0p mang lại m2i bé ng34i. Không gian này l&i :òi hng tiêu chuAn nhBt :Cnh vD các yFu tG vHt lí, hoá hJc, sinh hJc, c=nh quan tiền và làng h!i. Tuy nhiên, diQn tích không gian sGng trung bình trên Trái VBt cWa con ng34i ngày dần bC thu hXp. Môi tr34ng là không khí sGng cWa con ng34i cùng có th< phân lo&i chc n>ng không gian sGng cWa nhỏ ng34i thành những d&ng c^ th< sau: — Chc n>ng xây dbng: cung cBp mct bdng cùng nDn móng cho các :ô thC, khu công nghiQp, kiFn trúc h& tfng cùng nông buôn bản. — Chc n>ng vHn t=i: cung cBp mct bdng, kho=ng không khí và nDn móng cho giao thông :34ng thug, :34ng b! cùng :34ng ko. — Chc n>ng s=n xuBt: cung cBp mct bdng với fonts tb nhiên mang lại s=n xuBt nông — lâm — ng3 nghiQp. — Chc n>ng cung cBp n>ng l30ng biết tin. — Chc n>ng gi=i trí cWa bé ng34i: cung cBp mct bdng và fonts tb nhiên mang đến viQc gi=i trí quanh đó tr4i cWa con ng34i (tr30t tuyFt, :ua xe cộ, :ua ngba...). * Môi tr34ng là nli cung cBp tài nguim cfn thiFt mang đến cu!c sGng với ho&t :!ng s=n xuBt cWa con ng34i (team chc n>ng s=n xuBt tb nhiên): — Rnng tb nhiên: b=o ton tính :a d&ng sinch hJc cùng :! phì nhiêu màu mỡ cWa :Bt, nguon g2 cWi, d30c liQu với c=i thiQn :iDu kiQn sinh thái xanh. — Các thug vbc: cung cBp n3pc, dinh d3qng, nli vui chli, gi=i trí với các nguon thug h=i s=n. — Không khí, nhiQt :!, n>ng l30ng mct tr4i, gió, n3pc: :< chúng ta hít thr, cây cGi ra hoa, kFt trái. — Các lo&i qucng, dfu m Có th% phân lo+i ch.c n/ng này thành:— Ch.c n/ng bi6n 78i lí hoá: trộn loãng, phân hu? hoá h
c nhA ánh nắng mDt trAi, sF tách chi6t các vHt thIi cùng 7Jc tK cLa những thành phMn môi trOAng.— Ch.c n/ng bi6n 78i sinh hoá: sF hQp thR các chQt dO thTa, sF tuMn trả cLa chu trình cacbon, chu trình nitV, phân hu? chQt thIi nhA vi khuXn, vi sinc vHt.— Ch.c n/ng bi6n 78i sinch h
c: khoáng hoá các chQt thIi hYu cV, mùn hoá...— Ch.c n/ng giIm nh< những tác 7Jng có h+i cLa vạn vật thiên nhiên t>i nhỏ ngOAi và sinc vHt trên Trái _Qt. Trái _Qt tr` thành nVi sinc sKng cLa bé ngOAi với những sinh vHt nhA mJt sK 7iau kibn môi trOAng 7Dc bibt: nhibt 7J không gian không thực sự cao, ndng 7J oxi với những khí khác tOVng 7Ki 8n 7fnh, cân nặng bgng nO>c ` các 7+i dOVng với vào 7Qt lian. TQt cI những 7iau kibn 7ó mang đến 76n ni chOa search thQy trên mJt toàn cầu như thế nào không giống vào và ngoài Hb MDt trAi. NhYng 7iau 7ó xIy ra trên Trái _Qt nhA ho+t 7Jng cLa hb thKng những thành phMn cLa môi trOAng Trái _Qt nhO khí quy%n, thu? quy%n, sinh quy%n cùng th+ch quy%n.* Môi trOAng là nVi lOu trY và cung cQp thông tin mang lại nhỏ ngOAi:— Cung cQp sF ghi chnghiền và lOu trY lfch sm, 7fa chQt, lfch sm ti6n hoá cLa vHt chQt với sinh vHt, lfch sm cLa sF xuQt hibn và phát tri%n v/n hoá cLa nhỏ ngOAi.— Cung cQp những chn thf không gian và t+m thAi mang ý nghĩa tín hibu cùng báo 7Jng s>m các hi%m ho+ 7Ki v>i bé ngOAi và sinh vHt sKng trên Trái _Qt nhO phIn .ng sinc lí cLa cV th% sKng trO>c Khi xIy ra những hibn tOong tai bi6n tF nhiên, 7Dc bibt nhO bão, 7Jng 7Qt, núi lma...— LOu trY cùng cung cQp mang đến con ngOAi sF 7a d+ng những ngudn ren, các loại 7Jng, thFc vHt, những hb sinh thái xanh tF nhiên và nhân t+o, các vs 7c m>i. Vibc khai quật quá m.c không gian với những d+ng tài nguyên ổn thiên nhiên gồm th% khiến cho chQt lOong không gian sKng mQt 7i khI n/ng tF phRc hdi. GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA CÁC MÔN HỌC Tại TIỂU HỌC | 134.3. Mối dục tình thân môi trường xung quanh với cải cách và phát triển kinh tế tài chính – thôn hội Phát tri"n kinh t* — thôn h.i là quy trình nâng cao 9i:u ki;n s=ng v: v?t ch
t cùng tinc thAn cBa nhỏ ngCDi qua vi;c sEn xu
t ra cBa cEi v?t ch
t, cEi ti*n quan h; xã h.i, nâng cao ch
t lCGng vHn hoá. Phát tri"n là xu th* chung cBa tJng cá thể và cE loại ngCDi trong quy trình s=ng. GiLa môi trCDng cùng sO phát tri"n tất cả m=i quan h; h*t sRc chSt chT: môi trCDng là 9Va bàn cùng 9=i tCGng cBa sO phân phát tri"n, còn phạt tri"n là nguim nhân tt, lCu thông, phân ph=i và tiêu dùng thuộc v`i loại luân chuy"n cBa nguyên li;u, nHng lCGng, sEn pmê say, ph* thEi. Các thành phAn 9ó luôn c trt là khai quật tài nguim vạn vật thiên nhiên (rJng, khoáng sEn, nông nghi;p...). Do 9ó, quanh đó 20% s= ngCDi giàu, 80% s= dân còn lt hi;n những quan tiền ni;m hoSc các lí thuy*t khác nhau v: phát tri"n: — Lí thuy*t 9ình chv phạt tri"n là tạo nên sO tHng trCcng ghê t* b|ng (0) hoSc với giá trV (—) 9" bEo v; tài ngulặng vạn vật thiên nhiên cBa Trái }
y bEo v; 9" ngHn chSn sO nghiên cRu, khai thác tài nguim thiên nhiên.14 | MODULE TH 43 — N#m 1992, các bên môi tr23ng 5ã 52a ra quan ni:m phạt trin v
ng, 5ó là vạc tri bi`n 5Oi khí hƒu (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) thì có bLng chDng đến thIy gnh h2{ng rIt rõ r:t cRa bé GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA CÁC MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC | 15 ng"#i &"n khí h+u toàn c1u. Nh4ng k"t qu6 d8 báo g;m vi>c d?ch chuyAn cBa những &Di khí h+u, nh4ng thế &Fi vào thành ph1n loài với nJng suLt cBa những h> sinh thái xanh, s8 gia tJng những hi>n t"Mng th#i ti"t khNc nghi>t với nh4ng tác &Ong &"n sPc khoQ con ng"#i. Các bên khoa hSc cho bi"t, trong khoảng 100 nJm trW lXi &ây, Trái t &O W th" k` XX. * Trái p, dpn &"n nghèo &ói, &rc bi>t W các n"Dc &ang vạc triAn. — Th#i ti"t cầm cố &Fi dpn &"n gia tJng t1n suLt thiên tai nh" gió, bão, ho6 hoXn cùng ls ltt. t hXi vm ghê t" ngoài ra gây nên nhimu vLn &m môi tr"#ng nghiêm trSng không giống. Ví dt, những tr+n ho6 hoXn t8 nhiên ko kiAm rà &"Mc vào những nJm tb 1996 — 1998 &ã thiêu huz nhimu khu rbng W Brazil, Canadomain authority, khu vực t8 tr? NOi Mông W <ông BNc Trung Quuc, Indonesia, Italia, Mexico, Liên bang Nga với M€. Nh4ng tác &Ong cBa những vt cháy rbng tất cả thA rLt nghiêm trSng. Ngân sách chi tiêu "Dc tính bởi vì nXn cháy rbng &ui vDi ng"#i dân <ông Nam Á là một,4 t` USD. Các vt cháy rbng còn &e doX nghiêm trSng tDi &a dXng sinh hSc. * Trái p dpn &"n gia tJng n;ng &O CO2 cùng SO2 vào khí quyAn. — Knhì thác tri>t &A dpn &"n làm cho cXn ki>t các ngu;n tài nguyên, &rc bi>t là tài ngulặng rbng cùng &Lt rbng, n"Dc — là bO trang bị khFng l; hỗ trợ cho vi>c &imu hoà khí h+u Trái sinh thái b? mLt cân bŠng nghiêm trSng W nhimu quần thể v8c trên th" giDi. TLt c6 các y"u tu này góp ph1n tạo cho vạn vật thiên nhiên mLt &i kh6 nJng t8 &imu ch`nh vun tất cả cBa mình. Vi>t Nam mặc dù ch"a ph6i là n"Dc công nghi>p, nh"ng l"Mng khí th6i gây hi>u Png công ty kính có tác dụng bi"n &Fi khí h+u toàn c1u csng gia tJng theo nJm tháng. K"t qu6 kiAm kê cBa D8 án Môi tr"#ng toàn c1u (RETA) W Vi>t Nam &"Mc &"a ra W b6ng sau:16 | MODULE TH 43 K!t quvà ki)m kê khí công ty kính n0m 1990 — 1993 (Tg — tri9u t:n) N!m 1990 1993Ngu&n phạt th,i— Khu v&c n)ng l,-ng th,/ng m1i (Tg CO2) 19,280 24,045— Khu v&c n)ng l,-ng phi th,/ng m1i (Tg CO2) 43,660 52,565— S:n xu th" với phá ho)i võng m)c, gây ung th4 da, có tác dụng t8ng các b:nh v; 4.4.3. Tài nguyên bị suy thoái và khủng hoảng R!ng, &"t r!ng và &,ng c. hi1n v2n &ang b5 suy thoái và khủng hoảng ho;c b5 tri1t phá m>nh m?, &"t hoang b5 bi
n thành sa m>c. Sa m>c Sahara có di1n tích rFng 8 tri1u km2, mIi nJm bành trKLng thêm 5 — 7km2. MFt bRng chSng mLi cho th"y, sT bi
n &Ui khí hVu cWng là nguim nhân tạo thêm tình tr>ng xói mòn &"t > nhi^u khu vực vTc. G`n &ây, 250 nhà thU nhKcng hdc &Kec Trung trung khu Thông tin cùng TK v"n Quic t
n &ã cho rRng, kholng 305 tri1u ha &"t màu sắc mc (g`n bRng di1n tích cqa Tây Âu) &ã b5 suy thoái vì bàn tay cqa nhỏ ngKti, làm cho m"t &i tính nJng sln xu"t nông nghi1p. Kholng 910 tri1u ha &"t tit (tKxng &Kxng vLi di1n tích cqa Australia) s? b5 suy thoái và phá sản > mSc mức độ vừa phải, gilm tính nJng sln xu"t với n
u không tồn tại bi1n pháp cli t>o thì qu &"t này s? b5 suy thoái và khủng hoảng > mSc &F m>nh trong tKxng lai g`n. Theo TU chSc LKxng thTc ThTc phm th
giLi (FAO) thì trong khoảng đôi mươi nJm tLi, hxn 140 tri1u ha &"t (tKxng &Kxng vLi di1n tích cqa Alaska) s? b5 m"t &i giá tr5 tr,ng trdt cùng chJn nuôi. "t &ai > hxn 100 nKLc trên th
giLi &ang chuy‚n chVm sang d>ng hoang m>c, gồm nghƒa là cuFc sing cqa 900 tri1u ngKti &ang b5 &e do>. Trên ph>m vi toàn c`u, kholng 25 t„ t"n &"t &ang b5 cuin trôi hRng nJm vào các sông ngòi và bi‚n cl. Theo tài li1u thing kê cqa Liên Hep Quic, di1n tích &"t canh tác bình quân &`u ngKti bên trên th
giLi nJm 1983 là 0,31 ha/ngKti nhKng &
n nJm 1993 ch„ còn 0,26 ha/ngKti với còn ti
p t‡c gilm vào tKxng lai. — ST phá huˆ r!ng v2n &ang di‰n ra vLi mSc &F cao, trên th
giLi di1n tích r!ng bao gồm kholng 40 tri1u km2, song theo thing kê g`n &ây di1n tích này &ã b5 m"t &i mFt nŠa, vào yêu thích &ó, r!ng ôn &Li chi
u vị nhu c`u khai quật gI cqi và nhu c`u l"y &"t làm nông nghi1p với mang đến nhi^u m‡c &ích khác, g`n 65 tri1u ha r!ng b5 m"t vào nh‹ng nJm 1990 — 1995.  những nKLc phát tri‚n, di1n tích r!ng tJng 9 tri1u ha, con đê mê này còn vượt nh. so vLi di1n tích r!ng &ã b5 m"t &i. Ch"t lKeng cqa nh‹ng khu vực r!ng còn l>i &ang b5 &e do> b>i nhi^u sSc xay bởi tình tr>ng gia tJng dân tê mê, mKa axit, nhu c`u khai quật gI cqi và cháy r!ng. Nxi cK trú cqa những loại sinc vVt b5 thu h‘p, b5 hủy diệt, &e do> tính &a d>ng sinh hdc > các mSc &F v^ ren, các giing loại với các h1 sinh thái. — VLi tUng lKeng nKLc là một trong những.386×106km3, bao phq g`n ba phần tư di1n tích b^ m;t Trái "t với nhK vVy Trái "t cqa chúng ta tất cả th‚ gdi là “Trái NKLc”, GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA CÁC MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC | 19 nh"ng loại ng")i v+n “khát” gi1a 34i d"6ng rộng lớn, bi t?ng l"
ng n">c, nhưng mà hIu hEt tKn t4i c ngCt mà nhỏ ng")i bao gồm thU tiEp cMn 3U sW dXng trPc tiEp thì l4i càng ít Zi (chD chiEm 0,26%). SPhường. gia tLng dân s` nkhô hanh thuộc v>i quy trình công nghicp hoá, 3ô thd hoá, rạm canh nông nghicp cùng các kiến thức tiêu thX n">c vượt mfc 3ang gây ra sP.. khhng hoing n">c trên ph4m vi toàn cIu. GIn 20% dân s` thE gi>i không 3"
c cần sử dụng n">c s4ch với 50% thiEu các hc th`ng vc sinch bình yên. SP suy giim n">c ngCt ngày dần lan rkng h6n cùng gây nên nhilu vmn 3l nghiêm trCng, 3ó là n4n thiEu n">c i các khu vực vPc ven biUn 3ó là sP xâm nhMp mon. Ô nhiqm n">c u`ng là ph? biEn c xiy ra hIu nh" c s4ch trên thE gi>i không thU tLng lên 3"


Xem thêm: Đồ Án An Ninh Mạng Chọn Lọc, Đồ Án An Ninh Mạng Penetration Testing

c n1a; càng ngày bao gồm nhilu ng")i phX thukc vào nguKn cung cmp c` 3dnh này và càng ngày bao gồm nhilu ng")i chdu inc h"i nLm 2030 bởi vì FAO 3l ra là bài bác toán cực nhọc v+n ch"a gồm l)i giii bởi dân s` liên tXc gia tLng trong khi dicn tích 3mt nông nghicp ko tLng cơ mà còn tồn tại xu h">ng giyên ổn, 3k màu m† thân phụ 3mt càng ngày càng suy thoái và khủng hoảng.4.4.4. Ô truyền nhiễm môi trường xung quanh sẽ xẩy ra làm việc quy mô rộng SP phát triUn 3ô thd, quần thể công nghicp, du ldch và vicc 3? bZ các lo4i chmt thii vào 3mt, biUn, những thu‡ vPc 3ã khiến ô nhiqm môi tr")ng i nhau c 3ang biEn nh1ng khu vực vPc này thành những 3iUm lạnh vl môi tr")ng. Khoing 30 — 60% dân s` 3ô thd c gồm thu nhMp thmp v+nđôi mươi | MODULE TH 43 còn thi"u bên * với những -i.u ki0n v0 sinc. S4 t5ng nhanh hao dân s: th" gi;i bao gồm ph>n -óng góp vì s4 phạt triAn -ô thC. BE;c lịch sự th" kF XX, dân s: th" gi;i chI y"u s:ng * nông buôn bản, s: ngEKi s:ng tLi những -ô thC chi"m 1/7 dân s: th" gi;i. NhEng -"n cu:i th" kF XX, dân s: s:ng * -ô thC -ã t5ng lên nhi.u cùng chi"m t;i một nửa dân s: th" gi;i. V nhi.u qu:c gia -ang phân phát triAn, -ô thC vạc triAn nhanh khô hXn mYc t5ng dân s:. Châu Phi là vùng có mYc -> -ô thC hoá kém nhẹm nh_t nhEng c`ng -ã bao gồm mYc -ô thC hoá t5ng hXn 4%/n5m so v;i mYc t5ng dân s: là 3%. S: -ô thC l;n ngày càng t5ng hXn, ->u th" kF XX chF tất cả 11 -ô thC loLi 1 tri0u dân, ph>n l;n tdp trung * châu Âu và Bfc Mh, nhEng -"n cu:i th" kF -ã tất cả khoing 24 khôn xiết -ô thC v;i s: dân bên trên 24 tri0u ngEKi. LEkng nE;c nglt -ang khan hi"m trên thế giới c`ng bC thiết yếu nhỏ ngEKi làm cho ton thEXng, m>t s: ngupn nE;c bC nhiqm brn nsng -"n mYc không hề lúc n5ng hoàn nguyên ổn. Hi0n nay, -Li dEXng -ang bC bi"n thành nXi chYa rác khong lp cIa bé ngEKi, nXi chYa -4ng -I loLi ch_t thii cIa n.n v5n minh kh thudt, kA ci ch_t thii hLt nhân. Vi0c -o những ch_t thii xu:ng biAn -ang làm xu:ng c_p những quần thể v4c ven biAn trên toàn th" gi;i, khiến hux hoLi những h0 sinh thái nhE -_t ngdp nE;c, ryng ngdp msn cùng những dii sinh vật biển. Hi0n ni, trên th" gi;i, nhi.u vùng -_t -ã -Ekc xác -Cnh là bC ô nhiqm. Ví dz, * Anh -ã chính thYc xác nhdn 300 vùng v;i di0n tích 10.000 ha bC ô nhiqm, tuy nhiên trên th4c t" bao gồm t;i 50.000 — 100.000 vùng v;i di0n tích khoing 100.000 ha (Bridgcs: 1991). Còn * Mh gồm khoing 25.000 vùng, * Hà Lan là 6.000 vùng -_t bC ô nhiqm c>n phii x„ lí.4.4.5. Sự tăng thêm dân số Con ngEKi là chI cIa Trái †_t, là ->ng l4c thiết yếu có tác dụng t5ng thêm giá bán trC cIa các -i.u ki0n tởm t" — xóm h>i với ch_t lEkng cu>c s:ng. Tuy nhiên, gia t5ng dân s: hi0n ni * m>t s: nE;c -i -ôi v;i -ói nghèo, suy thoái và khủng hoảng môi trEKng và tình trạng tởm t" b_t lki -ã tạo ra xu hE;ng làm cho m_t cân nặng b‰ng nghiêm trlng giŠa dân s: và môi trEKng. †>u th" kF XIX, dân s: th" gi;i m;i có 1 tF ngEKi nhEng -"n n5m 1927 t5ng lên 2 tF ngEKi; n5m 1960: 3 tF; n5m 1974: 4 tF; n5m 1987: 5 tF và n5m 1999 là 6 tF ngEKi, vào -ó bên trên 1 tF ngEKi vào -> tuoi ty 15 — 24 tuoi. MŽi n5m dân s: th" gi;i t5ng thêm khoing 78 tri0u ngEKi. Theo d4 tính -"n n5m 2015, dân s: th" gi;i s * mYc 6,9 — 7,4 tF ngEKi và -"n 2025 dân s: s là 8 tF ngEKi với n5m 2050 s là 10,3 tF ngEKi. 95% dân s: t5ng thêm n‰m * những nE;c -ang phát triAn, bởi -ó những nE;c này s phii -:i GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA CÁC MÔN HỌC Tại TIỂU HỌC | 21 m!t v%i nh)ng v+n ,- nghiêm tr0ng c2 v- kinh t4 với buôn bản h8i ,!c bi:t là môi tr=>ng, sinh thái. Vi:c gi2i quy4t nh)ng hGu qu2 vày dân sK tLng cMa nh)ng n=%c này có lP.. còn khó khăn khLn hRn g+p nhi-u lTn nh)ng xung ,8t v- chủ yếu trV bên trên th4 gi%i. NhGn thXc ,=Yc tTm quan lại tr0ng cMa sZ gia tLng dân sK trên th4 gi%i, nhi-u quKc gia ,ã phạt tring. Các n=%c ch=a liên k4t ,=Yc KHHGb v%i quy ho^ch phân phát tring. M8t câu hzi ,=Yc ,!t ra là li:u tài nguyên ổn thiên nhiên cùng những h: sinh thái cMa Trái b+t gồm th< chVu ,Zng ,=Yc sZ tác ,8ng thêm bdi nh)ng thành viên cuKi thuộc cMa loại ng=>i họ tuyệt không? HRn n)a, ,i-u gì sP.. x2y ra vào nLm 2025, khi ng=>i thX 8 ts cMa Trái b+t sPhường. ra ,>i vào nLm 2025? N4u ng=>i thX 8 ts có mặt t^i m8t n=%c vạc trii ,ó ,=Rng nhiên thu8c vào dân sK tTng l%p trên, ít nh+t theo ngha là bao gồm bên tKt, có n=%c s^ch, có ,i-u ki:n v: sinh với ,=Yc h=dng giáo d~c, chLm sóc y t4 say mê ,áng, gồm vi:c làm cho, bao gồm th>i gian gi2i trí. Song ng=>i thX 8 ts cwng góp phTn tiêu th~ nh)ng tài nguyên ổn ks l~c. Hung nLm, 270 tri:u ng=>i M s d~ng kho2ng 10 ts t+n nguyên li:u, chi4m 30% l=Yng chi tiêu và sử dụng cMa toàn th4 gi%i; kho2ng 1 ts ng=>i giàu bên trên th4 gi%i, k< c2 ng=>i châu Âu với ng=>i NhGt tiêu th~ 80% tài ngulặng Trái b+t. N4u ng=>i thX 8 ts ,=Yc hình thành t^i m8t n=%c ,ang phạt trii ,ó chs tất cả rơi vào tình thế cR h8i nghèo ,ói và thi4u thKn; 1/3 dân sK th4 gi%i (kho2ng 2 ts ng=>i) ,ang sKng v%i kho2ng 2 USD/ngày; m8t na sK ng=>i bên trên Trái b+t có ,i-u ki:n v: sinh kém; 1/4 ko ,=Yc cần sử dụng n=%c s^ch, 1/3 sKng vào nh)ng khu vực công ty d ko ,M ti:n nghi; 1/6 ko bi4t ch) và 30% nh)ng ng=>i lao ,8ng không có ,=Yc cR h8i gồm vi:c có tác dụng phù hYp; kho2ng 5 ts ng=>i còn l^i bên trên Trái b+t chs tiêu dùng v‹n vŒn 20% tài ngulặng Trái b+t. Vi:c tLng nh)ng kì v0ng và nhu cTu thi4t y4u ,< c2i thi:n ,i-u ki:n sKng trong nh)ng n=%c ,ang phát tring. M8t ng=>i M trung bình hung nLm tiêu th~ 37 t+n nhiên li:u, kyên ổn lo^i, khoáng ch+t, thZc phm và lâm s2n. Ng=Yc l^i, m8t ng=>i Žn b8 trung bình tiêu th~ hung nLm không nhiều hRn 1 t+n. Theo Liên HYp QuKc, n4u toàn b822 | MODULE TH 43 dân s% c"a Trái -.t có thuộc m4c tiêu th8 mức độ vừa phải nh; ng; ho