Module bồi dưỡng liên tiếp Tiểu học - Module 35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động làm việc trường đái học


Bạn đang xem: Tài liệu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 35

*
DownloadVui lòng cài xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học tập 35: Giáo viên công ty nhiệm trong những hoạt động sinh sống trường đái học tập góp fan học gọi được hầu hết nhiệm vụ bình thường của công tác chủ nhiệm lớp nghỉ ngơi trong cùng ngoại trừ đơn vị trường đái học tập cùng các vận động cụ thể mỗi ngày ngơi nghỉ ngôi trường. Mời độc giả thuộc xem thêm.


*

Nội dung Text: Module tu dưỡng tiếp tục Tiểu học - Module 35: Giáo viên chủ nhiệm trong các vận động ở ngôi trường tiểu học
H; NH$T TH&NGModule TH 35 GI¸O VI£N CHñ NHIÖM TRONG C¸C HO¹T §éNG ë TR¦êNG TIÓU HäC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC | 53 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN M"i ho&t ()ng , tr./ng ti0u h"c (buôn bán trú) c8a GVcông nhân r>t (a d&ng, đa dạng và phong phú. H"c hoàn thành module này, kế bên nhJng hi0u biKt thông thường vM nhiNm vO c8a GVcông nhân, h"c viên hi0u sâu sSc hTn nhJng (Uc tr.ng và yêu cVu c8a GVcông nhân , ti0u h"c lo&i tr./ng bán trú ngày. Phân tích ()*c nh+ng ho.t (/ng qu2n lí c4a GVcông nhân : trong cùng xung quanh đơn vị tr)?ng nhWm thXc hiNn giáo dOc toàn diNn (Yi vZi HS ti0u h"c. B. MỤC TIÊU1. MỤC TIÊU CHUNG – H"c, nghiên cu kết thúc module, GV nói tầm thường với GVCN nói riêng hi0u (.^c nhJng nhiNm vO thông thường c8a công tác ch8 nhiNm lZp , trong cùng ngoài đơn vị tr./ng ti0u h"c cùng nhJng ho&t ()ng cO th0 m`i ngày , tr./ng. a tr./ng buôn bán trú, GVcông nhân bao gồm trách nát nhiBm qu2n lí, quan sát và theo dõi tHt c2 mIi ho.t (/ng c4a HS : tr)?ng. GVCN cVn có khc ndng l./ng tr.Zc nhJng tình huYng gồm th0 xcy ra (Yi vZi HS , tr./ng buôn bán trú. — Hi0u tr./ng bán trú là m)t cT h)i (0 GVCN tất cả (iMu kiNn thXc hiNn những nhiNm vO, các chc ndng c8a GVcông nhân , ti0u h"c.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ1. Về kỹ năng — Hi0u (.^c nhJng công viNc GVcông nhân , ti0u h"c bao ggm nhJng ho&t ()ng bao gồm nh.: gicng d&y, qucn lí viNc giáo dOc toàn diNn (nuôi, d&y, phân phát hiNn, bgi d.kng (&o (c, ndng khiKu, chdm sóc sc khol, nhJng biKn (ngươi vM vai trung phong sinh lí... c8a HS); h.Zng don HS rèn luyNn phân phát tri0n, xúc ccm, kinh nghiệm. GVcông nhân cVn biKt phYi h^p vZi (gng nghiNp, thân phụ mq HS với (oàn th0 làng mạc h)i (0 thXc hiNn mOc tiêu, n)i dung giáo dOc , ti0u h"c. — TX lí gici sX cVn thiKt phci thXc hiNn nhJng n)i dung ho&t ()ng (ó.2. Về năng lực — Có kt ndng d&y h"c, giáo dOc, giao tiKp, phYi h^p, qucn lí, tm chc ho&t ()ng giáo dOc (0 thXc hiNn nhiNm vO, chc ndng c8a ng./i GVCN. — Có kt ndng tX trả thiNn nhân bí quyết, nh>t là kt ndng tiKp cun vZi nhJng đọc tin mZi vM giáo dOc ti0u h"c. — Có kt ndng làm cho viNc gồm kK ho&ch.54 | MODULE TH 353. Về thể hiện thái độ — Có nh&n th(c *úng v. vai trò, v4 trí c6a GVCN; tất cả trách rưới nhiHoạt hễ 1. Tìm hiểu ý nghĩa, trung bình đặc trưng của cô giáo chủ nhiệm làm việc tiểu học tập với các hoạt động vui chơi của gia sư công ty nhiệm làm việc tè học1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 1 H!c dứt, h!c viên hi-u t0m quan liêu tr!ng c5a GVCN trong giai :o;n hi tr" em là m(t )òi h-i v/a m1i v/a tương đối ph5c t7p )8i v1i GVcông nhân = ti>u h
c thích hợp và = phE thông nói bình thường. Phát hiIn )úng nKng khiLu, s= thích cPa HS sS góp phTn rUt l1n vào chiLn lWXc )ào t7o hào kiệt, hW1ng nghiIp, sS góp phTn không nh- vào viIc cải thiện hiIu qu< chUt lWXng khai quật tài nguyên bé ngW>i;+ GVCN phi bao gồm trách nát nhiIm )ánh giá toàn diIn chUt lWXng giáo dac HS. TrW1c )Ei m1i giáo dac, )ánh giá chỉ giáo dac phE thông chP yLu cKn c5 vào kLt qu< h
c, GVCN cTn gồm nhdn )enh, )ánh giá bán t/ng HS trên các lfnh vcc ho7t )(ng nhdn th5c, xúc cn nKng lcc sáng t7o, phù hợp 5ng, giao tiLp 5ng xk... Th" hai, bởi vì mac tiêu giáo dac th>i công nghiIp hoá, hiIn )7i hoá tất cả nhlng gắng )Ei, giáo dac nhỏ ngW>i vạc tri>n toàn diIn tr= thành yêu thương cTu khả quan, là )òi h-i cPa sc phân phát tri>n tởm tL — xóm h(i cPa njn vKn minh hdu công nghiIp.+ M(c tiêu chung: Yêu cTu cPa xã h(i cTn )ào t7o nhlng thL hI lao )(ng logic, nKng )(ng, sáng t7o, biLt kLt hXp gila lao )(ng tuỳ thuộc và lao )(ng phán đoán, gila lí ludn v1i thcc tipn; bao gồm kiLn th5c sâu r(ng với gồm nKng lcc gii )7i; có xúc cn toàn diIn tijm nKng vj m
i tình hu8ng; có s5c kh-e th> chUt với s5c kh-e tinh thTn.+ Vì sao ph5i phạt tri8n nhỏ ng9:i toàn di=n? s> thcc hiIn mac tiêu giáo dac tEng quát mắng )ó, t/ cu8i thL kt XX, các đơn vị nghiên c5u khoa h
c và qung: )ó là sc gia tKng dân s8, môi trW>ng be hủy hoại làm cho Trái sUt nóng dần lên, thiên tai, bão, )(ng )Ut, sóng thTn xng xuyên; tài nguyên ổn vạn vật thiên nhiên be c7n kiIt; nhlng vUn )j làng h(i (sc phân phát tri>n tởm tL - thôn h(i ko bjn vlng, bInh tdt, tI n7n làng h(i, mâu thuvn nhiều nghèo, sqc t(c, hI tW tW=ng...). TrW1c nhlng thách th5c cPa th>i )7i, m(t vUn )j, m(t câu h-i )WXc )rt ra là gic nghiên c5u vj bé ngW>i )ã GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC | 57 kh"ng &"nh: “Con ng,-i là tài nguim vô t7n” nh,ng ch,a và,;c khai quật h;p lí trong khi các ngu
n tài nguim khác &ã cBn kiCt. ChE &Fn nhGng th7p niên 80 cJa thF kE XX, nhân loBi mOi nh7n thPc th7t &Qy &J ý nghSa, mục đích cJa con ng,-i với cJa giáo dVc nh, mWt ph,Xng thPc quan liêu trZng nhm: BiFt te trZng, te tu, te l7p, gion d", tiFt kiCm, trung thec, siêng nsng, h,Ong thiCn, biFt ki`m chF, biFt hai h7n, biFt h~ thn, biFt te &ánh giá &c hoàn thiCn... 2/ Nhóm nh;ng giá chỉ tr4 thO hiCn quan tiền hC vKi ng-Bi khác gQm: Nhân nghSa, biFt Xn, kính trZng, yêu th,Xng, rộng lượng, khiêm tan, biFt h;p tác, com thông, chia s, &oàn kFt, bình &"ng, l^ &W, tôn trZng mZi ng,-i... 3/ Nhóm nh;ng giá tr4 thO hiCn trách nhiCm c>a công dân (6i vKi công viCc, g
m: Yêu ngh`, &am mê công viCc, trách rưới nhiCm cao, l,Xng tâm, tôn trZng tri thPc, tôn trZng pháp lu7t với nhGng quy &"nh cJa thôn hWi, bao gồm kE lu7t, te giác, nsng &Wng, sáng tBo, tích cec, phù hợp Png, tôn trZng l„ phoi, dxng com, liêm khiFt...58 | MODULE TH 35 4/ Nhóm nh(ng giá chỉ tr. tương quan 45n môi sinc g8m: Xây d%ng gia *ình h-nh phúc, b3o v6 môi tr;ng l%c thích hợp `ng+ N>ng l%c hvp tác cùng c-nh tranh+ N>ng l%c t_ ch`c với qu3n lí+ N>ng l%c ho-t *Bng bao gồm trC+ N>ng l%c nghiên c`u khoa hhc+ N>ng l%c lao *Bng nghE nghi6p chăm bi6t.— oa vạc trian mwi n>ng l%c, HS ph3i *;vc rèn luy6n mBt h6 thFng kx n>ng ty *fn gi3n *Hn ph`c t-p dZn và phát trian qua mBt quá trình; rèn luy6n mBt cách h6 thFng theo *tng trung khu xoáy trôn Fc. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC | 59 — Các n&ng l)c bên trên l-i bao gồm quan h4 t56ng h7, thúc :;y nhau; vì chưng v
y, phạt triBn các n&ng l)c là mEt quá trình ko :6n giHn. Th)c hi4n mKc tiêu giáo dKc trên là trách nhi4m cNa tOt cH mPi ng5Qi, cNa toàn xã hEi, :Tc bi4t là trách rưới nhi4m cNa giáo dKc đơn vị tr5Qng, vào :ó gồm GV những cOp hPc, :Tc bi4t là trPng trách nát cNa GVcông nhân lYp. Th" bố, môi tr5Qng thôn hEi đa dạng, phZc t-p, :òi hi phHi :>i mYi ph56ng thZc t> chZc tác :Eng giáo dKc nói chung, công tác làm việc GVCN thích hợp. Chúng ta :ã bi^t “bHn chOt cNa nhỏ ng5Qi là t>ng hoà những quan h4 thôn hEi”. Ngày nay, d5Yi tác :Eng cNa những ph56ng ti4n báo cáo :-i bọn chúng, cNa vi4c hEi nh
p ma ccha giao l5u toàn ccu :ã ddn tYi s) giao trét gifa những môi tr5Qng vi tế bào cùng vg tế bào. Chính :iiu :ó :òi hi phHi thjng nhOt những Hnh h5ang, các tác :Eng cNa các lo-i môi tr5Qng :^n HS. Song, giáo dKc bên tr5Qng mà tr)c ti^p là :Ei ngm cán bE quHn lí công ty tr5Qng và GVcông nhân là l)c l5nng chou trách nát nhi4m chN y^u. Chụ thích: b1 —: M$i cá thể (HS, sinh viên…). b2 — a , a , a : Là môi tr HS thời nay bao gồm nh+ng ,-c ,i/m trung khu sinch lí nhưng mà th6 h7 ông phụ thân tr:;c ,ây không tồn tại. Do
nh h:Ang cBa nhiCu y6u tE nh: ,Fi sEng vHt chIt gồm nh+ng vậy ,Ji rIt l;n, phân hoá nhiều nghèo quy6t li7t,
nh h:Ang cBa vPn hoá phQm, cBa các tác ,Rng xã hRi tích cUc cùng tiêu cUc vào với không tính n:;c, các em ,:Xc sEng trong buôn bản hRi dân chB, bình , g, cAi mA h>n, tất cả c> hRi, bao gồm ,iCu ki7n tsi mê gia nhiCu l^nh vUc cBa cuRc sEng, cBa các ho_t ,Rng vui ch>i, gi
i trí... ` th6 h7 tra ngày nay tất cả nh+ng chb sE phân phát tri/n h>n các th6 h7 tr:;c: khde h>n, tuJi dHy thì s;m h>n, các chb sE IQ cgng cao h>n, nhu chu ho_t ,Rng, h:Ang thi cgng đa dạng h>n... SEng vào thUc t6 Iy, A HS tất cả sU phân hoá, phân cUc tương đối rõ r7t. MRt bR phHn không nhiCu có nhHn thmc, tất cả ý chí, b
n l^nh bi6t tHn ding thFi c>, ,iCu ki7n hoc tHp rèn luy7n ,/ trA thành nh+ng ng:Fi tiên ti6n... Còn mRt bR phHn l;n ch:a tất cả tởm nghi7m sEng, nh+ng phQm chIt vai trung phong lí, ,_o ,mc ch:a bCn v+ng rIt khó khPn trong sU lUa chon, xác ,rnh ph:>ng h:;ng hoc tHp, rèn luy7n. Vì vHy, mục đích cBa những nhà s: ph_m (vào ,ó gồm GVCN) là rIt quan liêu vào.— Th" n%m, trong nhiCu nPm, vi7c giáo dic ,_o ,mc, ý thmc công dân ch:a ,:Xc coi trong ,úng mmc, công tác làm việc GVcông nhân l;p br coi nhy. MRt vào nh+ng nguim nhân ph
i coi vào công tác GVCN là vì nhiCu nPm qua công ty tr:Fng không coi vào ,úng mmc t;i công tác giáo dic ,_o ,mc. Trong HS tất cả nh+ng bi/u hi7n suy thoái và khủng hoảng vC ,_o ,mc. Vì ko coi trong giáo dic nên:+ Mic tiêu, nRi dung, ph:>ng pháp giáo dic chHm ,Ji m;i.+ Coi nhy giáo dic ,_o ,mc, lEi sEng, chB y6u d_y vPn hoá, d_y nghC, k^ thuHt (nhIt là những tr:Fng THPT cùng các lo_i tr:Fng sau phJ thông nh: trung hoc chuyên nghi7p, cao , g, ,_i hoc...).+ Ch:a có ,rnh h:;ng qu
n lí, ,ánh giá chỉ thEng nhIt vC giáo dic ,_o ,mc toàn thôn hRi, gi+a các ,ra ph:>ng, h7 thEng những tr:Fng.+ Ch:a x} lí nghiêm minc, krp thFi những hi7n t:Xng tiêu cUc trong và quanh đó bên tr:Fng.+ Ch:a bao gồm ch6 ,R chế độ, ch6 ,R ,ãi ngR, khen th:Ang krp thFi cá nhân, tHp th/; ch:a t_o ra ,:Xc mRt d: luHn m_nh m ,Ei v;i các hi7n t:Xng thôn hRi.+ Coi nhy các ,iCu ki7n, c> sA vHt chIt, kinh phí đầu tư cho những ho_t ,Rng vPn hoá, ho_t ,Rng thiết yếu trr, vui ch>i gi
i trí lành m_nh. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC | 61 + M#t vào nh*ng thi,u sót 0nh h12ng 3,n qu0n lí giáo d9c HS ph> thông là công tác GVCN không 31Fc coi trGng. IiJu 3ó thK hiLn tr1Mc h,t là trong số tr1Nng s1 phOm coi nhQ viLc trang bU lí luVn cùng kW nXng có tác dụng công tác làm việc chY nhiLm, ki,n thc t, ph> thông. H^u nh1 sinh viên s1 phOm ra tr1Nng không tồn tại kW nXng có tác dụng công tác làm việc chY nhiLm. ChY y,u trong các tr1Nng s1 phOm dOy ki,n th nhi?m. Ch1a coi trGng tuyKn chGn nh*ng GV 3Y tiêu chubn làm cho chY nhiLm, ch1a qu0n lí, ch1a bci d1dng, ch1a quan tâm, tOo ca h#i, 3iJu kiLn mang lại 3#i ngf GVcông nhân th>c hiLn tgt công tác làm việc chY nhiLm. + Ch
:A, cơ chế :Di vEi GVcông nhân ch0a hIp lí. Ti nXm 2000, theo tinc th^n mMi giáo d9c, ch1ang trình “HoOt 3#ng giáo d9c ngoài giN lên lMp” giao trGng trách mang đến GVCN, nh1ng ti 3ó 3,n ni ch1a gồm m#t ca ch, rõ ràng, ch1a gồm m#t ch, 3# 3ãi ng# t1ang x thông. Nh*ng th^y cô giáo chY nhiLm triKn knhị tgt ch1ang trình hoOt 3#ng ko kể giN lên lMp ko 31Fc ghi nhVn làm cho hG chán n0n. + MAt bA phLn GVCN M ph4 thông có tác dụng vi?c ch0a hi?u qu(. NhiJu ng1Ni vì chưng ý thc, bởi 3Ni sgng khó khXn, vị nh*ng hiLn t1Fng HS h1 tạo nên m#t b# phVn GVcông nhân có tác dụng viLc thi,u nhiLt tình, kém nhẹm hiLu qu0... + v.v... Tóm lPi: Trong 3>i mMi giáo d9c 3ang ti,n hành, qu0n lí giáo d9c 3Oo 3 thgng nh toàn thôn h#i ti nhVn th thông nhưng mà kK c0 những tr1Nng dOy nghJ, trung hGc chuyên nghiLp, cao 3yng, 3Oi hGc...) tất cả m#t ý nghWa 3c biLt. V 3J 3t ra là 3òi hi GVcông nhân th>c hiLn công tác làm việc chY nhiLm nh1 th, làm sao và c^n xác 3Unh m#t ca ch, hoOt 3#ng vJ quyJn hOn, trách rưới nhiLm đến phù hFp vMi th>c t,.62 ng s+ ph?m nh+ nGi dung nghiBp v2 s+ ph?m :`i vai sinc viên s+ ph?m trong giai :o?n hiBn nay. 8- K4 hoJch hoá vi1c t> ch
c rèn luy1n kPhường n2ng cho t:t c) HS r" thKc hiBn m2c tiêu giáo d2c phân phát tri"n các nvng lKc m HS theo yêu ciu cEa giáo d2c th8i kì công nghiBp hoá, hiBn :?i hoá, GVcông nhân cin tất cả k{ nvng khDo gần kề thKc tr?ng trình :G cEa HS, phân lo?i HS theo trình :G với GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC | 69 nguim nhân c)a hi,n t./ng 0 HS... Trên c6 s0 phân lo;i HS, GVcông nhân phAi thiBt kB D./c kB ho;ch và tG chHc triIn khai kB ho;ch bKi d.Mng phù h/p vOi tPng lo;i và tPng HS DI tQt cA những em DUu D./c tđê mê gia, rèn luy,n DI phân phát triIn nhân bí quyết toàn di,n. Trong DiUu ki,n hi,n ni, GVCN dành riêng và GV nói chung ch.a D./c trang bX kY nZng thp hBc H`i phụ thân ma HS D./c thành l^p, trên th

Xem thêm: Mẫu Tờ Trình Bổ Sung Cấp Ủy Và Các Chức Danh, Mẫu Tờ Trình Xin Bổ Sung Cấp Ủy

p ch? nhi;m Tr.Oc Dây không yêu thương c_u GVCN phAi kB ho;ch hoá vi,c s d g mtê mê tiUm nZng c)a gia Dình và buôn bản h`i, mà tu trách nhi,m với nhi,t tình c)a GVcông nhân. Ngày ni, DI cải thiện hi,u quA giáo dc toàn di,n trong hoàn cAnh thôn h`i Dan xen nhiUu yBu ty phHc t;p, Dòi hzi GVcông nhân phAi bao gồm kB ho;ch s{ d g h/p lí đẩy mạnh những yBu ty tích cc (h_u h=t hiBn nay là tr)Qng buôn bán trú) còn tồn tại nhSng công viBc phYi thcc hiBn cùng v8i cán b/ công nhân viên với 0eng nghiBp Z tr)Qng, gem những viBc sau: — QuYn lí, theo dõi và quan sát cY ngày m>i sinh hokt cla HS (&n, ngl, chmày, h>c tEp, giao ti=p "ng xo cla HS). — pqc biBt quan sát và theo dõi, giS gìn bYo vB s"c khoN mang lại HS vào vui chngươi, &n uGng, núm 0ri thQi ti=t, kim tra s"c khoN th ch+t, giS gìn, phạt tri s"c khoN tinc th_n... — Th)Qng xulặng rèn luyBn kinh nghiệm nu n=p vào h>c tEp, sinc hokt với hành vi "ng xo đến HS. — Th)Qng xuyên liên hB v8i Ban giám hiBu cùng 0eng nghiBp 0 ti=p thu, cEp nhEt v8i nhSng yêu c_u m8i hwng tu_n, hwng ngày. — Hwng ngày, GVCN c_n phYi dky h>c theo thQi khoá biu Z các l8p 0)Uc cắt cử với vxn phYi tsi mê gia những sinh hokt cla GV toàn tr)Qng.3. NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG 2 Nghiên c"u chấm dứt Hokt 0/ng 2, h>c viên yêu cầu tc trình diễn hoqc trao 0ri v8i 0eng nghiBp, hoqc vi=t ra tóm tzt m+y yêu thương c_u sau: 1. NhSng nhiBm v| (12 nhiBm v|) cla GVcông nhân, liên hB v8i GVCN Z tiu h>c 0 th+y tính 0qc thù.72 | MODULE TH 35