Module tu dưỡng tiếp tục THCS - Modul 33: Giải quyết trường hợp sư phạm vào công tác chủ nhiệm


Bạn đang xem: Câu hỏi module 33

*
DownloadVui lòng sở hữu xuống giúp thấy tài liệu đầy đủ

Module THCS 33: Giải quyết trường hợp sư phạm vào công tác làm việc chủ nhiệm góp bạn học tập đọc được đà làm sao là tình huống sư phạm, những nguyên tố để ra đời trường hợp, sự cần thiết cần xử sự có kết quả giáo dục đối với những trường hợp sư phạm.


*

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên trung học cơ sở - Modul 33: Giải quyết tình huống sư phạm vào công tác làm việc nhà nhiệm


Xem thêm: Mẫu Quyết Định Thành Lập Bếp Ăn Tập Thể Năm Học 2019, Quyết Định Thành Lập Bếp Ăn Tập Thể

MÖIHN ñHC c¸t gn«c gnort m¹hp −s gnèuh hn×t tÕyuq I¶IG 33 SCHT ELUDOMNỀYURT ẾHT ÀH – GNÙH TỆIV NỄYUGN 33 SCHT ELUDOM | 88 .c d oáig gn t i i t c c uêit gn h hn sm hp s gn uh hnìt t t gnôhk íl x ,i l c gn àv ,SH c d oáig gnort c chckhông nhiều t r gn cat óc m hp s gn uh hnìt những t t íl x c iv c c ht n hN ỘĐ IÁHT ỀV .3 .gn uh hnìt íl x uq t káig hná gn n k ,hn t yuq ar gn n k ,nit gnôht hckhông nhiều nâhp àv p h gn t,nit gnôht p ht uht ,gn uh hnìt những i ol nâhp àv t ib nâhp gn n k óC GNĂN ĨK ỀV .2 .m hp s gn uh hnìt cáci v i c d oáig uq u ih óc x gn i hp t iht n c s ,gn uh hnìt hnàhthnìh t u y các ,m hp s gn uh hnìt àl oàn ht c u ih c h i gN CỨHT NẾIK ỀV .1 UÊI T CỤM .B .SCHT gn rt p l m ihn hcmèo gnôc gnort m hp s gn uh hnìt những uq u ih óc x gn gnú hnt yuq ar ,nit gnôht hckhông nhiều nâhp t ib c h i gn ohc púig eludom p t c H .NC VGa c gn t oh những gnort àl t ib c ,c d oáig gn t oh các gnort ary x nêyux gn ht nôul m hp s gn uh hnìT .n hc t SCHT NC VG c htn ik i hk ,nêyux gn ht gn d i b hnìrt gn hc gnort 33 eludom àL NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A98 | MỆIThành Phố Hà Nội ỦHC CÁT GNÔC GNORT MẠHPhường ƯS GNỐUH HNÌT TẾYUQ IẢIGhn m ht ,hn t hn ht v t m ,nauq gn t i m t m ar o t ó oàn m ii ht ,m i hn t m i t n d ã hnìh hnìt a c n irt táhp s àL : ht hnìT — .gn uh hnìt n ih t ux ,gn a hc m i i ht ,iáht gn rt gn hnóc ht óc gn rt hnìt gnort ,y v hN .gnàr õr a hc t ib yah ,t ib a hc ht óc c oh )... t n ut yah n ib t ,n hk óhk ,i l n uht ,u x c oh ,t t,gn ht hnìb( uahn cáhk hn cáx c m gn hn gn rt n ih c t ibn hn ht óc hn t hn m i i ht t m i gn noc a c àv i h ãx ,nêihn t a c n irt táhp iáht gn rt àl n ig n hnhững t m u ih ht óC :gn rt hnìT — .”gn uh hnìt“ a hc màh óc ”hnìh hnìt“ gnort ,y v hN .hnìhhnìt a c n ib n id gnort nex na ,u ihn gnàc yàgn n ih t ux gn uh hnìtìht gn d a ,úhp gnohp n irt táhp gnàc yàgn i h ãx n irt táhp s àv i gnnoc a c gn t oh ,p t c hp nên rt gnàc yàgn nêihn t a c i n ib S.gn uh hnìt àl i g c ó cúl ,i gn noc a c gn hnàh hcí c m iàognc oh ,náo d iàogn gn t b ,nêihn t n ih t ux c iv v ,n ik s gn hnóc gn c hnìh hnìt a c n ib n id gnort gn hN .t ul yuq oeht gn t oh cácn ihk u i t ul yuq t b m n c oh ,c c rt náo d ht óc at i gnàm t ul yuq hnít óc hn t hn hn c i b àv naig i ht gn ohk gnort ar n idi gn noc a c gn t oh ,i h ãx ,nêihn t a c gn n v hnìrt áuq những p hgn t gn a hc ó gnort ,gn r t r m in iáhk ùrt m hp t m àL :hnìh hnìT — .gnêir tén gn hn àv gnuhc tén gn hn óc gnúhc a cgnud i n ,ó oD .a hgn gn a ig t ib cáhk àv p h ùhp s óc m in iáhk cácàl ...” ht hnìt“ ,”gn rt hnìt“ ,”hnìh hnìt“ : hn ”gn uh hnìt“ i v nauq nêilóc m in iáhk ùrt m hp gn hn t gnás màl n c yàn n v n p c ?ì g àl gnố uh h nì T .1.1 mạh p ưs gn ốu h hn ìt àv gn ốuh h nì T .1 NẢB ƠC NIT GNÔHT ỞS ƠC CỌH GNURT GNỜƯRT Tại MỆIThành Phố Hà Nội ỦHC CÁTGNÔC GNORT PẶG GNỜƯHT GNỐUH HNÌT ỐS TỘM UỂI H MÌT 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C 33 SCHT ELUDOM | 09 b i n ,mék t ul k c hc t óc ht p t t m n h tí n ih t ux s gn uhhnìt ìht gn n ib tí i h ãx ,nêihn t gn rt iôm t m gnort ar n id àohi d n uht nêrt ,t hn gn ht t k như thế nào ,p n n ,gn c k óc c hc t t M .gnêir ión m hp s gn t oh gnort c hc t t m n irt táhp s a c,gnuhc ión i h ãx ,nêihn t a c n irt táhp t ul yuq hnít óc gn c gn hn,táhp t b ,nêihn u gn t u y gn a hc gn ht gn uh hnìt n ih t ux S — .m hp s gnt oh a c hnàh n v s gnort gn ht hnìb n v gn hn t yuq i ig c ivàl hc àm gn uh hnìt i hp gnôhk ìht m hp s hnìrt áuq gnort hn n t b s ar o t t gnux gn hN .cúx c b ,n uht uâm gn hn óc gnôhk hc oh k ,hnìrt gn hc oeht gn ht hnìb n ib n id c iv v ,n ik s gn hN .i ht p k íl x ,óhp gni hp i h iò c rt t ib óhk naig gnôhk àv naig i ht iv m hp t m gnortn ih t ux cúx c b ,n uht uâm gn hn gn a hc , t c ht , ht c hníT — mạhp ưs gn ốuh h nì t aủ c mểi đ cặđ ốs tộM .2.1 .c hc t t m a c hn cáxc ã hc oh k ,u c uêy ,hcí c m i t gn h m hn p hn p hk n irttáhp ,hn n iáht gn rt v rt ó h nauq các àv gn t oh các at yuq i ig i hp m hp s àhn c ub m hp s h nauq àv gn t oh n ihku i hnìrt áuq gnort hnis y n gn uh hnìt gn hn àl m hp s gn uh hnìT — .n irt táhp c t p it àv hn n i l rt ó cúx c b n v óciáht gn rt gn a hc óc h nauq àv gn t oh các a m hn i ht p k íl x ,óhp gn ,t yuq i ig i hp at i gn c ub i gn noc i v i gn noc a igàv i h ãx ,nêihn t i v i gn noc a ig h nauq àv gn t oh gnort hnisy n cúx c b n v óc hn c nàoh ,c iv v ,n ik s gn hn àL :gn uh hnìT — .gnúhc a c n uht uâm các a c t hc hnít àv n h i ig iv m hp v t ib cáhk s óc gn hn i ht p k t yuq i ig i hp n c gn rt hnìt nn d n uht uâm a c n irt táhp hn c aíhk gn uh hnìt àv ht hnìt a iguahn p g m i óc yâ .hnìm ohc t hn i l óc àv c c hckhông nhiều gn h oehtó ht v nauq gn t i m i hk ar t v oá c ,i ht p k t yuq i ighcác óc i hp c ub ...nan gn l iáoht n it ht oàv mâl i l ihk óc c oh gnôc ht yah ht ht ,gn b yah gn hc ht ,i b yah gn ht ht ,u y yah19 | MỆITP Hà Nội ỦHC CÁT GNÔC GNORT MẠHPhường ƯS GNỐUH HNÌT TẾYUQ IẢIG b gn ht ...c c hcít t nâhn gn hn , rt áig nâhc gn hn ,ihk u ihN .gn t t a hc ias gnú ,hnyên gn t a hc iárt i hp ,n l n l ne gn rt : ht hnìtt m c rt m hp s àhn t ...c c uêit iác àv c c hcít iác a ig ;n ib hpiác àv t ib ác iác a ig ,gnêir iác àv gnuhc iác a ig ,u x iác àv t t iác a ig ,cáiác àv n iht iác a ig ,íl ihp iác àv íl óc iác a ig p t ahp ,n l n l s óc gn htgn uh hnìt gnort n v óc hn c nàoh ,c iv v ,n ik s cáC : hc n ih htgn ht m hp s gn uh hnìt àl t ib c ,gn uh hnìt các a c n rt ahp hníT — .uahn cáhkt r n it ,gn h gn gn hn oeht i n ib ,n irt táhp ht óc gn uhhnìt a c n ib n id àm ó ht c cat gn t s od hníhC .gn t i a cm i c àv m ihn hc i gn a c íl x hnhững oàv c uht ut n ib n id ìhtm ihn hc yah i h ãx gn uh hnìt t m gn hN .hn n i gn t n ityah hc oh k ,hnìrt gn hc oeht n ib n id óc gn ht hnìb c iv gnôc t M oac hn t b óC — .c t h táuq hp ht gnôhk u ...m ihn hc hc oh k hnìrt gn hc yah,p n n ,gn c k ,t ul páhp àm n v u ihn óc ó h nauq gnorT .c ivgnôc i m n ih c ht i gn i v i gn a ig h nauq auq gnôht ,uahn i vi gn noc a ig , ht x nâhn i hnhững gnort ar n id u gnùc n téx SHàv NC VG h nauq àv gn t oh i M .c n ih táhp i m t hnit àv m cy hn ,oát hn t ,n m hnlặng c s t h i hp NC VG i gn àm ník u d gnàt m it s n gn hn c k àv c nêyud u ihn ,nâhn nêyugn u ihn gn a hC — .c hc t iàogn àv c hc t a c h nauqàv gn t oh gnort p t c hp ,n c yag n uht uâm i ol u ihn hná n hP. — .uahn cáhk hn c aíhk u ihn n ih ht yàn u i .gnêir ión m hp s gn uhhnìt ,gnuhc ión gn uh hnìt a c t b i n m i c gn hn gnort t m àl yâ p t c hp ,gn d a hníT —.c hc t t m , ht p t t m a c n irt táhp s i v ”n ib hc hgn“ t ul yuq oehtar n id gn uh hnìt a c n irt táhp àv n ih t ux s ,y v hN .m ihn hcmèo gnôc gnort n ih t ux p t c hp n c yag gn uh hnìt gn hn ,n uht uâm,t gnux gn hn c hc n h u y t t gn t n n àl s hn m hnàl ,c chckhông nhiều i h ãx gn gn c gn rt iôm ,t hn gn ht t k làm sao ,p n n gn c k óc ,hn m gn v c hc t t m gn d yâx c iv , ht ì V .p t c hp gn n ibu ihn óc hnauq gnux i h ãx ,nêihn t gn rt iôm ,uahn k ,hcíhk m ih 33 SCHT ELUDOM | 29 .p t c hp gn uh hnìT + .n n ig gn uh hnìT + :gn uh hnìt i ol các óc ,n uht uâm t hc hnít àv c m oeht a D t hc hnkhông nhiều oeht i ol nâhPhường — .hn t hn cóg gn hn gn uh hnìt hná n hp uahn cáhk u ik u ihn oeht i ol nâhp ,uahn cáhk n c p it hnhững u ihnn ih t ux , ht ì V ...gn rt n v ,hnìh nêiht gn c m hp s h nauq àv gnt oh gnort hnis y n gn uh hnìt gn hn , ht ì V .p t c hp ,gn gn n c st h hn uht i h ãx gn ht h t m n ihk u i ã m hp s àhn nâht n B mạhp ưs gnố uh h nì t i ạol n âhP.. .3.1 . n v m ht mê t yuq i ig i m hn t hn c m n ot nal iv m hp hc n h gn g c i hp n c i l m ihn hc i gn ìht ht p t gnort iahk gnôc,gn r m t iht n c gnôhk hn t ,oá ník n c hn c aíhk gn hn óc ,t ichưng t r ,p h iv m hp gnort ar y x gn uh hnìt gn hn óc gn c ,nêihn yuT . uq u ih óc hc b hnim ,nauq hcáhk hcác t m n v t yuq i ig u y hc gn rt nauq i m u gn hn ,gn gn c a c hn m c s gn d s ; htp t n ul d n ihk u i àv gn d s hnhững t ib ;o s c s ,y hn ,hnahn p hgn t ,hckhông nhiều nâhp bao gồm u óc àv aíhp u ihn t ”ehgn“ t us gnás ,oát hn t n ci h ãx nit gnôht n ugn những cáht iahk ihk m hp s àhn hn c hn ó u i .”n b t ht oas mat“ u ik oeht óm oém nhẹm ,hc l nêiht hná n hp b gn uh hnìt ar o t c nêyugn ,c iv v ,n ik s những v c p ht uht nitgnôht n ugn những ohc màl i h ãx n ul d gn noc auq n yurt nal c oh, ht p t gn gn c gnort h nauq àv gn t oh n p it c rt gn h hnóc n v ”t ib ác“ ,” l gnêir“ hn gn d p h gn rt gn hn gnort m c y hn,m ihn hc cát gnôc gnort yah gn s i gnort hnis táhp gn uh hnìt t M ot nal hníT — .gn uh hnìt ar o t t nâhn các a c t gnux ,n uht uâm ot i ig t gn n hk y d i hk ,hcíht hcík i hp VG i ht gn .hnyên ổn gn tohc c iv i m t yuq i ig ,c c uêit hc n h ,c hp c hk , ht hc a c c chckhông nhiều n m it hn m c s yuh táhp m hn gnort i hk c n g t ib c gncát páhp ht gn hn óc i hp m hp s àhn , ht ì V .t v s a c t hc n b gnúhná n hp gnôhk iàogn nêb v iác i b hp oab b àv uâs mìhc ,t uhk ehc39 | MỆIThành Phố Hà Nội ỦHC CÁT GNÔC GNORT MẠHP ƯS GNỐUH HNÌT TẾYUQ IẢIG .t ib nâhp óhk t r uahn nex na ,hn t hngn gn t màh i n gn hn a hc gn c ón gn hn hn t hn t ib cáhk sóc u n c p it hcác i m , ht ìv ,m hp s gn uh hnìt — gn t i t mn c p it gnùc od gn hn ,uahn cáhk u ik u ihn óc i ol nâhp c iv u d c M .hn ig gn uh hnìt ,t ht óc gn uh hnìT + . m gn uh hnìt àv gnó gn uh hnìT + :i ol các oehtgn uh hnìt i ol nâhp nòc at i gn ,o t oà ,n yul n uh cát gnôc gnorT — .yuq páhp n b n v các gnort hn yuq c n àhN c ã m hp sgn t oh gnud i n gn hn nêrt a d ht óc i ol nâhp c iv ,yàn hnhững oehT m hp s gn t oh gnud i n oeht i ol nâhP — .áig hná ,art m ik gnort gn uh hnìT + .m hp s gn t oh o hc gnort gn uh hnìT + . ht p t gn d yâx , s nâhn c hc t cat gnôc gnort gn uh hnìT + .hc oh k mèo gnôc gnort gn uh hnìT + :i ol các àl ht C .hnìrt gn hcàv gn n c hc những oeht gn uh hnìt những p x p s ht óc yàn i ol nâhp hcáC m hp s àhn a c gn n c hc những oeht i ol nâhP. — ...c hc t iàogn àv gnort cáhk nâhn ác i v yàn nâhn ác a ig ,i hãx iàogn gn gn c àv cáhk c hc t i v yàn c hc t a ig c oh ,c hc tgnort cáhk ht p t i v yàn ht p t gnort nêiv hnàht các a ig ,cáhk i gni v m hp s àhn a ig ,uahn i v m hp s àhn a ig h nauq i m các gnortn ih t ux gn uh hnìt i ol những i t p c ht óc nêrt i ol nâhp hcác oehT .yàn i ol c uht u m ihn hc cat gnôc gnortp t c hp gn uh hnìt các n l n hP. .m ihn hc cat gnôc gnort gn t ohàv h nauq i m u ihn i b nên o t gn uh hnìt àl gn hp a gn uh hnìT + .”aíhp iah t hgn gn hN“ gn uh hnìt , d í V .aíhp iah tn uht uâm gn hn n ih t ux gn uh hnìt i ol àl ,gn hp gnos gn uh hnìT + .”m hp s àhn a c n ál uas gn i gN“ gn uh hnìt , d í V.n uht uâm ar o t nêb t m óc hc àl a hgN :gn hp n gn uh hnìT + gn uh hnìt ar o t gn t i oeht i ol nâhP — 33 SCHT ELUDOM | 49 ?oas ar ó hnyuh hp v i v x gn sn b ,NC VG àl u N .”auq ohc“ àv c u ihc gn i H i v nix NC VG àl hnhững t i v n b hgn n gn hp a t hc hc v c hc óc i gn àl mehnyuh hP. .t ul k gn i H téx ar a b p s SH t M :8 gn uh hnìT ?oàn ht íl x s n b ,n uT m ihn hc y ht àl u N.péhp gnôhk c h hgn i ub 2 gn c me auq n uT .péhp gnôhk c h hgn yahgnùH me óc m ihn hc màl n uT y ht od B01 p l gnorT :7 gn uh hnìT ?oàn ht hn íl x s n B.c h b t ã ó SH gn hn n b p g n hnyuh hp i m v SH u c uêyn b ,t ul k m hp iv SH t m óc ,m ihn hc n b p l u N :6 gn uh hnìT ?oàn ht íl x s n b ,ó m i hn hc oái g y ht p h gn rtoàv u N .n it r m c hnì t t yuht u i t n uc t m c gna n SH t mar n ih táhp m ihn hc oáig y ht ,y d gn ig ihk gnorT :5 gn uh hnìT ?ó gn uh hnìtc rt oàn ht íl x s n b ,m ihn hc oáig y ht àl u N .p l s a c iàognaíhp ar nìhn gnàm m c t m àm gn b nêl nìhn gnôhk hnis n t my ht n hn m ihn hc oáig y ht ,iàb gn ig gna ihk gnorT :4 gn uh hnìT ?oàn ht íl x n b ,ó m ihn hc oáig y ht àl u N .gn b nêl nìhn àv gn l ngươi p l c ìht i l yauq àv gn bt iv gn gn m ihn hc y ht ihK .hcíhk cúhk i c àv oà n p l i d SHy ht m ihn hc oáig y ht ,gn b oàv t m yauq ihk gnorT :3 gn uh hnìT ?oàn ht íl x NC VG ,ó i c gn it y ht ehgN .i c ã p l gnort .n lSH ,iàb gn ig ihK àv a ig n l n l ,gn gn ión t t óc n B :2 gn uh hnìT ?oàn ht íl x phải NC VG ó gn uh hnìt c rT .màl y ht a c m ihgníht mex hcíht me àv y ht a c nôm c h hcíht me ,m ihn hc y ht a hT — :gn r ión ó SH ,od íl i h ihK .u nàbnêl i gn , hc o gn t i l SH t m óc ,NC VG a c y d ig àv t oh hnist it oàv gn hn ,hn yuq hc oeht i gn i hp SH p l gnorT :1 gn uh hnìTSCHT gnờưrt ngơi nghỉ mệihn ủhc mèo gnôc gnort pặg gnờưht gnốuh hnìt ốs tộM .259 | MỆIHà Nội ỦHC CÁT GNÔC GNORT MẠHP ƯS GNỐUH HNÌT TẾYUQ IẢIG .m hp s gn uh hnìt ,gn uh hnìt v m in iáhk õr màL .1.1 yãh n b ,nêrt uên nit gnôht những c .1 PẬT CỌH ỤV MỆITP Hà Nội ?oàn ht íl x s n b ,nêrt c iv s c t iB .m ihn hc n b p l SH t m hná n s c h nat cúl hcn gn rt iàogn nêin hnaht s t m ,hcím hcíx s óc oD :51 gn uh hnìT ?oàn ht íl x s n B .gnùc i n b hgn gn cme các oàn eX .nauq maht i n b p l SH hc ôt ô ex iaH :41 gn uh hnìT ?oàn ht hn yàn gn uh hnìt gnort SH íl x ôc/y ht,NC VG àL . v b uahn r ý t SH 2 ,gn oal ig gnorT :31 gn uh hnìT ?oàn ht màl s ôC .táh t ib gnôhk oáig ôc c ht uq gn hn ,iàb t m táhi m m ihn hc oáig ôc hgn SH ,p l t oh hnis ihk uaS :21 gn uh hnìT ?oàn ht íl x s n b ó gn uh hnìt c rT .naogn SHt m àl áig hná n b c gn ht SH t m àl yâ .p c m rt v t m oàvaig maht ã àl n v ihgn óc gna ó p l a c SH t m gn r oáb gnôht àvp g gn rt n mãng cầu gnôc hmãng cầu óc môh t m ,p l NC VG àL :11 gn uh hnìT ?oàn ht íl x n b , hc ehc NC VG àl n b hn n ó hnis N .gn hc y l c h hgn t b m ahc b ã n u iht hn n irt táhp ,n l oac ã ht cgn hn i ut 51 i m m ihn hc màl n b p l hnis n t M :01 gn uh hnìT ?oàn ht s x s n b ,ó NC VG àl u N .me gn m al gna me m b cúl gnú p g SH hnì aig m ht n n l t m ,NC VG àL :9 gn uh hnìT 33 SCHT ELUDOM | 69.nêrt uên m hp s gn uh hnìt những íl x hnhững n g n gn t ux àv hc không nhiều nâhPhường. .3.1 .m ihn hccat gnôc gnort gn uh hnìt àv m hp s gn uh hnìt v t ib cáhk s õr màL .2.179 | MỆIThành Phố Hà Nội ỦHC CÁT GNÔC GNORT MẠHP ƯS GNỐUH HNÌT TẾYUQ IẢIG .n b a c i ol nâhp s oeht gn uh hnìt s t m v d ív iàv t m uêN .2 .m ihn hc cat gnôc gnort gn uh hn ìt i ol các hnàht nâhp íhc uêit cáct ux n b ,nâht n b a c m ihgn hnik i v p h t k ,nêrt nit gnôht những T .4.1 33 SCHT ELUDOM | 89 .gn ig iàboàv ý úhc gnôhk gn t t nát nâhp SH me hnìb êhp àv gn ig gn gN — :đề nghị gnôhK :4 gn uh hnìT .y d gn ig c t p itó uaS .i l gnas a s c hp gnart àv t m i l mex gn g game ios VG gnòhpgnas i ,c h t it gn d m t m ihn hc y ht nên ,i c n v SH y hT :nêN .gn b oàv yauq y ht ihki m i c i l p l oas ìv t ib ohc u c uêy gn rt p l i g m ihn hc y hT — .SH a c t c i c oà n iáht v gn m táuq yàm uac m ihn hc y hT — :yêu cầu gnôhK :3 gn uh hnìT ”iôt ohc m c gnôht me các gnom ,yàn gn gn iónt t c c hp c hk gnóhc hnahn ión n yul gna yàgn gnàh àv ó u it ib iôT .i c me các màl s n hc c hc iôt a c gn gn ión t t t ib iôT“ :uas hn SH i v t yàb NC VG :nêN .p t c h hn hc mêihgn , t t rt me các u c uêy c hk mêihgn NC VG — .t ib gnôhk hn l gn t NC VG — :yêu cầu gnôhK :2 gn uh hnìT .p l i t màl c hnyên ổn gn hc m ihgn íht gn hn tás nauq àvp t c h gn g c me hcíhk n yuhK .hn yuq ã NC VG àm i gn hc írt v v rt n v SH u c uêy àv i h c h mah n ht hnit óc SH hnêhgn naoH :nêN .nôul u nàb i gn SH ohc v iu V — .hn yuq oeht hc v i gn SH c ub t yuq nêiK — :đề xuất gnôhK :1 gn uh hnìT NCVG a c m hp s gn uh hnìt íl X IỒH NẢHP NIT GNÔHT99 | MỆIHN ỦHC CÁT GNÔC GNORT MẠHP ƯS GNỐUH HNÌT TẾYUQ IẢIG .nêrt n ikýt gn rt u iH gn ht p g ó hnyuh hp v hgn NC VG — :đề nghị gnôhK :8 gn uh hnìT .p h hcíht púig hnhững SH hnyuh hp i v nàb VG , ht c nâhnnêyugn oeht uT .nâhn nêyugn u ih mìt àv hnìh hnìt t ib SH hnyuh hpi v oáb àv m ht n ó uas ,od íl u ih mìt SH gnêir p g NC VG :nêN .gn rt àhn p g n SH hnyuh hp i my ig n yuhc àv hnìh hnìt oáb gnôht hnì aig n p l b nác u c uêY — .t ul k hnàh iht gn rt àhn t ul k gn i H nêl hgn àv m i m ik màl ó SH a c p t c h hc hnì m t b nêyuT — :đề xuất gnôhK :7 gn uh hnìT .me c d oáig p h hcíht páhp n ib mìt hn gn c c h ic t p it SH nêiv gn hnyuh hp i v nàb àv nâhn nêyugn u ih mìt ,hnìhhnìt oáb gnôht SH hnyuh hp p g hnì aig yagn n NC VG :nêN .NC VG p g gn rt n SH hnyuh hp i m y ig i g c t p iT — .c h b t SH ohc ,ìg íl x gnôhK — :bắt buộc gnôhK :6 gn uh hnìT .n n n u ,ý póg ó SH me p g c t p it c h ig i uC.gn ig ehgn ý úhc me hn c hn , VG ohc n yurt a SH u c uêY :nêN .yuq i n m hp iv ìv p l i hk ar SH i u àv n yurt yagn uhT — . ig gnort m cn yurt c SH c iv v p l c rt yagn hnìb êhp àv hcás uht gn ux NC VG — :bắt buộc gnôhK :5 gn uh hnìT .” hn c hn“t m noc i v me nìhn àv gnus b aig maht ìg n ik ý óc ó SH me i h VGó nâhn ,u ib táhp SH ohc ,gnuhc n v táhp i h uâc t m ar NC VG :nêN .ar a NC VG àm i h uâc t m i l rt ó SH yagn hn hC — 33 SCHT ELUDOM | 00 1 .naogn SH àl yâ mãng cầu gnôc i v hn gn hK — :cần gnôhK :11 gn uh hnìT .t ul oeht nôh t k n ik u i a hc àv p t c h mah nòc me ìv n hc n i n n c h i c t p it c m b i v gn v n yugn t yàb n c me nêyuhk gn c NC VG .nâhn nôHt ul gnú n ih c ht hnì aig gn n v hcíht i ig gnùc gn hp an yuq hníhc àv nêin hnaht nào ,SH m ahc n id i naB i v i oart s a h NC VG .t t p t c h c t p it ,n ht hnit gn v ig me nêiv gn :nêN . m b a c n ik ý ” t c hk“ ,”hnart u “ t yuq nêik ó me nêyuhK — .”c aig maht ht gnôhk gn rt àhn ,hnì aig a c c iv àl yâ “ :ó SH i v ión NC VG — :buộc phải gnôhK :01 gn uh hnìT .hnì aig àv gn rt àhn a ig c d oáig p h i hp páhpn ib nàb àv ý póg c t p it NC VG ,hnìh hnìt yàb iãig hnì aig ihk uaS ”...?oas ar àhn me hnìh hnìt v téx n hn ohc cábiah gnom gn c i ht gn .me i v mêht ý póg n c m i iàv t m hn gn c b n it gn hn v cáb các i v i oart hnì aig m ht n iôt yan môH“ .oél oéhk ,n ht gn ht hcáct m n v t NC VG .oàv i m i r a c m ar SH m b hc a c õG :nêN .ar y x ìg óc gnôhk hn ioc ,SH hnyuh hp p g àhn gnort gn ht oàv C — .m ht oàv gnôhk , v B — :cần gnôhK :9 gn uh hnìT .m i t yuhk a hc a s àv m ihgn hnik túr” gn hn t“ p d óc SH me c d oáig páhp n ib àl ó ioc ,t iht n c t ul kpáhp n ib àv m hp iv c m áig hná NC VG i v t hn gn ht gnùc hnìaig hgn .m hp iv SH àm gn rt m rt m i t yuhk i l t t móT :nêN .t ul kgn i H p h c uc c rt hnì aig a c nêrt hgn yàb hnìrt s àl n hN —10 1 | MỆIHN ỦHC CÁT GNÔC GNORT MẠHP ƯS GNỐUH HNÌT TẾYUQ IẢIG .A ex i v i gn s b nêyut NC VG —.c me các u c uêy oeht ex iah c i gn cúl t m ht gnôhk b nêyut NCVG — :đề xuất gnôhK :41 gn uh hnìT .gn oal gn g c m i t yuhk a hc a s ã ó uas àv ý póg c i ht p kã v b hn SH iah gn t n ih ar a NC VG .gn oal i ub uq t k áighná m ihgn hnik túr m i m ik p l p h NC VG gn oal i ub i uC .nêrt me các a c gn oal iáht tás nauqý nôul VG ó hnìrt áuq gnort ;n b những gnùc gn oal aig maht c t p iti hp me những u c uêy àv ó SH hn c hn c hk mêihgn VG ,i l rt me cácihK .m ihn hc oáig y ht p g i l rt n b iah i g i gn rt p l C :nêN .gn oal c t p it i l rt n b iah i g gn rt t C — .nêrt SH iah i v ip l t oh hnis i ub gnort hnìb êhp àv m i m ik s , v b SH ohc c m — :nên gnôhK :31 gn uh hnìT .ôc gnùc táh àv yat v me các ohc p hnt b yat v ,n ib hp ,c uht neuq cúhk ac t m táh oáig ôc ó uas ,”ôcgnùc táh me những c t t hgn àv táh s ôc ,me các a c hgn hnìt t ihni v gn hn ,yah gnôhk táh ôC“ :me những i v ión m ihn hc oáig ôC :nêN .”y v ht iàb t m c nix ôc ,yah gnôhk táh ôC“ :ión m ihn hc oáig ôC — .”ôc yaht táh me t m hgn ,táh t ib gnôhk ôC“ :ión m ihn hc oáig ôC — :đề nghị gnôhK :21 gn uh hnìT .mãng cầu gnôc i v ó SH v hnìma c áig hná ,téx n hn yàb hnìrt nêuq gnôhk gn c NC VG .t hn m s naigi ht gnort i l rt hná n hp s àv cáhk SH me những auq nêrt n v u ih mìt s àl n hn ,n v ihgn c iv gn hn hná n hp na gnôc ehgn hn t hnìB :nêN .t ul oeht íl xàv art u i c na gnôc hgn ,gn rt àhn iàogn ar y x c iv àl yâ ioC — 33 SCHT ELUDOM | trăng tròn 1 ?n b a c m ihn hc cát gnôc i t ìg gn hhn óc ó u i ?oas i t ,ìg u i ar túr n b ,ó gn uh hnìt auQ ? ìg àlm ihn hc cát gnôc gnort i hp p g gn t n b t hn c s uâs gn uh hnìT ÁIG HNÁĐ ỰT IỎH UÂC .t iht n cp iht nac s óc gnom àv hnìh hnìt oác oáb gn hp a mãng cầu gnôc ohc n ii g ìht hná nó hcác mìt nêrt i gn s gn n hk óc nòc u ih u d ócy ht u N .nêrt nêin hnaht ot i ig gn rt v o b i v oáB . v noc nó nhnì aig i v oáb yagn v gn rt p l C .gn rt i l u l SH u c uêY :nêN .gn rt gn c i t uahn hrốn yuhc yâg c gnôhk àv n b i v n uht uâm i ig àoh n c ,SH hn c hN — .t yuq i igm ihn hcárt óc gnôhk ,gn rt àhn iv m hp iàogn hcím hcíx n yuhc ioC — :đề nghị gnôhK :51 gn uh hnìT .”B ex mecác i v i gn s ôc v t l ,A ex me những i v i gn ôc i t L :uas hn p xuht s ôc ,gnùc i ôc óc n um gn c oàn ex y ht ihk i hk n hp ôC“ :nêN30 1 | MỆIHà Nội ỦHC CÁT GNÔC GNORT MẠHPhường ƯS GNỐUH HNÌT TẾYUQ IẢIGná gn hp ;gnùt c hp àm t ib n hn t gn t i hn nêyuhk , m i gná gn hp ; ht nâut gn t i t b íl p h n yuq yu gn d s ná gn hp( x gn ná gn hp n hc a l ) n v óc gn uh hnìt( x gn gnudi n ,péhp ohc naig i ht àv naig gnôhk hn c nàoh i v p h t k ,gn t i vnauq gn t áig hná ht óc x gn ht hc ,i l me òd m ht s od nit gnôhtgn hn hN .hnkhông nhiều ác ,neuq ióht ,hcíht s v tén s t m b s òd m ht naigi ht àl ioc c t ib n hn c b , x gn h nauq gnort aíhp iah c v gn.gn t i c rt hnìm v u iht i ig t ,hnìm l c b t x gn ht hcnaig i ht àl gn c gn t i t ib n hn naig i ht ,y v hn od íl i V .uas n oiaig gn hn p it oaig gnal hnàh t m ar m n hp póg ó u i i b ,uahnp g i m ihk i g n g ,u hc d ,t t gn t n gn hn ar o t n c x gn ht hC .gn rt nauq t r àl gn t i t ib n hn ihk gnort u nab íhk gnôhku B .u ih mìt n c gnud i n gn l s hn cáx s c àl x gn gn t i àv ht hc a ig t ib neuq S . x gn hnìrt áuq b nàot gnort n d i rt àl c oh,ó gnud i n b nàot gnort s t m àl hc ht óc gn c àv cúl t m yagn c t t ht óc u ih mìt NC VG t ib c , x gn ht hc c yàn gnud i n gn hN.hnì aig a c gn s hn c nàoh ,p t c h c l gn n v tén iàv t m , m ahc a cp ihgn hgn v b s àv gn s hnis hnì aig m i a ,móhn gnort gn ti t m àv gn t oh móhn ,m ihn hc oáig ôc ,y ht ,c h p l ,i ut nêT:m g oab gnuhc ión VG i m a c m hp s x gn gn t i t ib n hn gnudi N .SH c t ib n hn VG gn r ión a hc gn c ,nêt hn ,t m hnVG ihk íhc m ht àv òrt t ib y ht àl n h u ihn y ht t ib òrt ,p h gn rt các s a gnort buộc phải ohc )9 — 8 — 7 — 6 p l( p l i hk u ihn c oh p l u ihn y dàm p l t m y d hc gnôhk NC VG nâht n b ,gnô SH gn l s ,gn rt àhngnorT . ht c i gn noc t m ,SH àl m hp s x gn a c hníhc gn t i ửx gn ứ đọng gn ợưt iốđ tếi b nậh N .1.1 SCH T g nờưr t sinh sống mệi hn ủhccát gnôc g nort g nốu h hn ìt tếyuq i ảig ih k tếi ht nầc gn ăn ĩk ốs tộM .1 NẢB ƠC NIT GNÔHT ỞS ƠC CỌH GNURT GNỜƯRT Ở MỆIThành Phố Hà Nội ỦHC CÁT GNÔC GNORT GNỐUH HNÌT TẾYUQ I ẢIG I HK TẾI HT NẦC GNĂN ĨK ỐS TỘM UỂI H MÌT 2 g nud i ộN 33 SCHT ELUDOM | 40 1 .oeht p it i l p g c uc t m ohc p hùhp naig i ht ,naig gnôhk t m v x gn gn t i i v t hn gn ht gnùci r ht hc a c í l x hcác c rt náhc màhn c oh )yâd t oén àig(gn ht gn c c m i t gn t i y gn rt hnìt hnárt naig i ht t m vc hn nâc ,hn t hnìb c s t h x gn ht hc ìht uq t k i t t a hc u n nòc;gn t i ohc m ihn hcárt àv v m ihn mêht oart nêiv gn ,hcíhkn yuhk n c ìht x gn gn t i a c u c uhn nãm oht àv c d oáig hcíc m c gn pá ,n um gnom uq t k i t t x gn gn t oh u N .gn uh hnìt t yuq i ig c b nàb gnùc c ohuht p it gn hc ,hn t hnìb x gn gn t i púig i ht gn )...,c b htóc gn hn ehgn gn l gn hnìb ,mât nauq s óc gn hn cun cút mêihgn( p itoaig iv hnàh ,)t c aù gnôhk gn hn v iuv ,hckhông nhiều cús gn hn gnàr õr ,táohkt d gn hn gn m m m( p it oaig gn nôgn auq gnôht hnìm a c o hc írt v c ig n c gn c NC VG i gn ,oàn ná gn hp c t b i V .gngn t x gn n it gn hp các gn d s c iv àl ó oeht mèk ìht SH i v xgn n c ná gn hp hn cáx ã ht hc ihK .m hp s x gn uq t k i tt hn u ihn i hp ihc ,m hp s x gn a c iõl t c àl ioc c yàn gnud i N S CHT gn ờưrt sống mệih n ủh c c át gnôc gn or t mạhpưs gnố uh hn ìt íl ửx ểđ nếik ựd ná gn ơưhp gnụ d ửs hn ịđ tếyu Q .2.1 .) ht p t àv nâhnác i v i gn h hn , c m( i l gphái mạnh gn uh hnìt od uq u h ,gn uhhnìt a c n ib n id ,)... ht p t b i n gnort n uht uâm ,hnì aig gn sc uc ,nâhn ác íl mât t m v gn uh hnìt i t n d hn c nàoh ;p l o t cáhk ht p t t m ,nâhn ác t m od yah ar yâg x gn gn t i nâht n b od(gn uh hnìt i t n d c nêyugn u ih mìT :yâ uas n b c gnud i n s t mauq i rt i hp n v gn ht gn hn ,uahn cáhk àl x gn c hc t c iv gnôcùd c m ,p h gn rt iah c gnorT .cáhk naig gnurt t m auq oáb gnôhtc gn uh hnìt c oh ,yagn íl x i hp i h iò ,t m óc NC VG ihk p it c rtc oh n ih t ux gn ht m hp s x gn gn uh hnìt ,naig i ht t m v téX m hp s x gn gn uh hnìt íl X .)...c hc t àv gn rt a c hn yuq oeht hc páhp gnùd ná gn hp ,c doáig v m ihn oaig ná gn hp , ht p t a c c d oáig hn m c s gnùd50 1 | MỆIHN ỦHC CÁT GNÔC GNORT MẠHPhường ƯS GNỐUH HNÌT TẾYUQ IẢIGgn hp a a c ,hnì aig a c t ib gnêir hn c nàoh gn hn gnort me i m a cn ht hnit àv t hc t v t oh hnis n ik u i ,cáhk i m me i m SH hnkhông nhiều mâT .c d oáig gn t i t ib n hn gn hnis àv úhp gnohp t r c hiàb gn hn àl c d oáig cat gnôc gnort m hc av t c hT .c d oáig m ihgnhnik àv gn s n v u iht s àl x gn ihk n hk óhk i t n d nâhn nêyugngn hn gnort t m , ht ì V .c d oáig t uht hgn àv úhp gnohp m ihgn hnik,gn s n v s c nêrt nit t ,hn l n b óc i gn àl i hp t t x gn i gN c ụ d oái g mệih gn h ni k u ếih t ự S .1.2 SCHT gn ờưrt nghỉ ngơi mệih n ủh c cát gnôc gn or t mạh p ưs gn ốuhhn ìt íl ửx i hk iạb tấht cặoh năh k óh k i ớt nẫd n âhn nêyu gn g nữh N .2 .NC VG i gn a c p ihgn hgn gnort iuv m in àl nôulnôul hcí i t t m hn n h gn hp gn b gn noc ar mìt àv hnárt àmày r p v gn hn ,i hk hnárt gnôhk àl c d oáig cat gnôc gnort ãgn p v S . h púig áoh aht ,n ib t s óc SH a c hnhững nâhn cúl gn hn c k àm n gnú hcác nâhn cóc me các cúl gn hn hc gnôhk SH i v n i hp n c NC VG i gN .t hngn ht c iv gnôc àl m hp s x gn ó gnort àm VG a c n it c ht gnt oh gnort ht u c t iht n c s oeht oék c d oáig gn t i a c hcácnâhn v p t c hp s ;óc àm gn d t gnôhk m hp s x gn m ihgn hniK .yuh táhp àv ig nìg n cìg gn hn ,n iht nàoh àv gnus b n c ìg gn hn v m ihgn hnik túr NC VGó t m hp s x gn i m auq NC VG a c t iht n c c iv gnôc àl yâ S CH T g nờưr t sinh hoạt mệi hn ủ hc cat gn ôc g nortmạhp ưs gnốu h hn ìt í l ửx nầl iỗm au q mệi hg n h ni k tú r ái g h náĐ .3.1 .cáhk i gn ohc hnìma c m ihn hcárt n ht hnit y a , hk i gn ,óhk i gn s àl àm c d oáiggnort ” t n ih“ s àl i hp gnôhk ó .m hp s t uht hgn àv hgn yat oacgnân p ihgn gn àv hnìm a c gnôc hnàht yah i b t ht m ihgn hnikgn hn c d oáig n it c ht gnort m ik mìt hgn yus t u tí t r ,m hcav i gn ,iô yat cúx p it c uc các nãoh ìrt , ht p t oàv hc gnôrt hcVG gn hn óc gn c ,i l c gN .hn m hnkhông nhiều ác óc VG gn hn c oh , rt VGgn hn i v i t ib c ,m hp s gn uh hnìt các t yuq i ig ihk gnort y htgn ht m i t yuhk àl m hp s x gn gnort gn ht u ih àv i v gnón S 33 SCHT ELUDOM | 60 1o t NC VG i gn a c s c ht c l gn n àv iá nâhn gnòl i v i h ãx c oc m n uhc a ig hnás os S .i t yut àl gn c oáig ôc y ht a c n yuq yuhn m c s oàn cúl i hp gnôhk ìht n h m hn m buộc phải rt írt íl àv m c hnìt a ig s c nêrt p l t iht c i h ãx h nauq i m các ,gn r m c SH a ci h ãx c ht n hn ihk ,nêl n l gnàc ìht i t yut àl c d oáig àhn àv m ahca c n yuq yu , hn rt hn u N .oáig ôc y ht a c àv m ahc a c n yuqyu àl p it c rt gnos ,c o gn ht n yurt ,áoh n v a c n yuq yu , htnhư thế nào àv p l gn rt ht p t ,c n àhN t ul páhp , hc ht các hn n yuqyu u ihn a c i hp i hc s u hc nâhn ác i m ,hnìm a c n irt táhp s gnorT .m hp s x gn gnort àl t ib c ,c d oáig cát gnôc gnortc rt gn ht c ht ý VG nâht n b c nôul i hp NC VG i m a c n yuq yup l o t àv ig nìG .cần o t NC VG a c hcác nâhn àv òrt y ht h nauq i mod hníhc i l u y hc u i gn hn ...,i h ãx c o gn ht n yurt ,gnc h p n n ,hn yuq hn cần o t t u y u ihn od NC VG a c n yuq yU .o hc írt v c óc h ohc o t c hcgn v s c àl NC VG a c n yuq yu ,gnêir ión m hp s x gn àv gnuhción m hp s p it oaig gnorT .áuq iáht hnhững t m i l me p ihgn hgnod hnìm a c n yuq yu gn d s n v àl i t k i hp iah ht nâhn nêyugN S CHT g nờưr t nghỉ ngơi mệi hn ủ hc c át g nôcgno rt mạhp ưs gn ốuh hn ìt íl ửx ểht ủ hc aủc nềyuq yu gn ụd mạl ựS .2.2 .NC VG a c u c uêy c rt x gn gn t i a c c ht ý óc n hn p hc sàl hn i t téx c hc nãm oht s ùd c m ,gn t i a c u c uhn nãm oht x c hnhững gnort táoht i l c ar mìt a hc ,t ib neuq a hc t hc t bgn uh hnìt i m c rt gnút gnúl àl u y hc àm nâd hnìb c oh tá n l ý gnt m t táhp t ux gnôhk gn ht x gn m ihgn hnik u iht NC VG gn hN . mê ohc b gn hn hcc oh u ihn áuq i h iò ,hnìm a c írt v oàv gn t i t gn ht gn uh hnìt íl x ihk VG tí gnôhk ,c d oáig m ihgn hnik tí ì V . x gn n l i mgnort oàn ht hn m hp s gn uh hnìt những n ih c ht s hnìm c y ht ,ó SH i v i ht p t a c áig hná s àv gn i ,ión n hnhững ,i ut n li gn i v ,n b èb i v me các a c h nauq i m những téx n hn t ib ,p it náigc oh p it c rt ,u ihc u ihn h nauq i m những auq gnôht i hp NC VG i gn,hnìm a c c d oáig gn t i c u ih ó od ,uahn gn ig gnôhk