Mẫu 01-TLKS-BS Mẫu trích lục knhị sinh (phiên bản sao) ban hành dĩ nhiên Thông tứ 15/2015/TT-BTP ngày 16 mon 11 năm năm ngoái của Bộ Tư pháp


Bạn đang xem: Mẫu trích lục giấy khai sinh

*
Giới thiệu Dịch vụ Luật sư của người sử dụng Kiến thức lao lý Hướng dẫn Tuyển dụng Liên hệ
  Toàn vnạp năng lượng  Thuộc tính  VB liên quan tiền áp dụng  Văn bạn dạng gốc/pdf  Lịch sử hiệu lực  Tải về  Đối chiếu VB
Mẫu 01-TLKS-BS | Ban hành: 16/11/2015  |  Hiệu lực: 02/01/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực hiện hành


Xem thêm: Luận Văn Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu Chọn Lọc, Đề Tài Xây Dựng Phát Triển Thương Hiệu Chọn Lọc

…………..………………..……………

………………..………………….…….

………………..………………….…….(1)

 

Số: (2)         /TLKS-BS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

                                                                             

………, ngày ….… tháng …… năm đôi mươi....

 

TRÍCH LỤC KHAI SINH

(BẢN SAO)

Họ, chữ đệm, tên : ……………..……….…………………..……….…………………..……….………………...................……….……

Ngày, mon, năm sinh: ……………..………….……                           ghi bởi chữ: ……………..…………….……………..……….…………

…………………………………………..……….…………………………………..……….………………………………………………..……….

Giới tính: …………….............…............……. Dân tộc: ……………………………. Quốc tịch: ………………….....…………

Nơi sinh: …………………………..……….…………………………………..……….……….....……………………………………..……….

…………………………………………..……….…………………………………..……….………………………………………..…..……….

Quê quán: …………………………………………………………………..…………………………….…………………………..……….

Số định danh cá nhân: ………………………….……..……..………...............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên tín đồ mẹ: ………………………………………………………………..…………………………….…..……

Năm sinh:   …………………………..………… Dân tộc: ………………….……… Quốc tịch:   …………..……………………

Nơi cư trú: …………………………..……….…………………..…………..……….………………………………..….………...……….

…………………………………………..……….…………………………………..……….…………………………………………....……….

Họ, chữ đệm, thương hiệu fan cha: ……………………………………………………………..…………..………………….…..……

Năm sinh:   …………………………..………… Dân tộc: ………………….……… Quốc tịch:   …………………….…………

Nơi cư trú: …………………………..……….…………………..…………..………………….………………………….………...……….

…………………………………………..……….…………………………………..……….……………………………………………..……….

Đăng cam kết knhì sinc trên (3) ……………………………………………………………………….…………………………………………….…

Số …………….……… ngày …..…… / …..…… / ….……

Ghi chú: (4) ……………………..……….…………………………………..……….………………………………………………………..……….

 

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ chúng ta, chữ đệm, tên, công tác, đóng góp dấu)

 

 

 

 

 

Chụ thích:

(1) Ghi thương hiệu ban ngành cấp cho bản sao Trích lục.

Nếu là Ủy ban quần chúng. # cung cấp xã thì ghi đầy đủ 03 cấp cho hành chính (làng, thị trấn, tỉnh); nếu như là Ủy ban quần chúng. # cung cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chủ yếu (huyện, tỉnh); nếu như là Cơ quan liêu đại diện thay mặt thì ghi rõ thương hiệu ban ngành thay mặt với tên nước tất cả trụ sở Cơ quan tiền đại diện thay mặt.

Ví dụ:                                   Tỉnh Thanh hao Hoá                                                     Thành phố Thanh hao Hoá                                       UBND phường Lam Sơn

Hoặc:     Đại sứ cửa hàng nước ta                                                               tại Hoa Kỳ

(2) Ghi theo số trong Sổ theo dõi và quan sát câu hỏi cung cấp bản sao Trích lục hộ tịch của phòng ban cấp phiên bản sao Trích lục hộ tịch.

(3) Ghi thương hiệu phòng ban đăng ký knhì sinc

Ví dụ: Uỷ ban quần chúng phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Thành

                                                    Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội.

(4) Tuỳ theo phương pháp tiến hành, ghi rõ địa thế căn cứ cấp cho bạn dạng sao Trích lục: “Thực hiện tại Việc trích lục tự Sổ ĐK knhị sinh” hoặc “Thực hiện Việc trích lục từ Cửa hàng tài liệu hộ tịch năng lượng điện tử theo quy trình tin học”.