*

Mẫu 01 ĐOÀN....................................                                               ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ………………………….

Bạn đang xem: Mẫu sổ chi đoàn

                              ……………., ngày … tháng … năm ……                    ***
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ………………………. NHIỆM KỲ ……………. (…………. - ……………)
            Đại hội bỏ ra đoàn …………… nhiệm kỳ …………(……..-……….) với …. đoàn viên đã ra mắt vào ngày ……….. Đại hội đã ra mắt nghiêm túc, trách nhiệm, dân nhà. Đại hội đã nghe trình bày báo cáo đánh giá chuyển động nhiệm kỳ ……, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ …….., nội dung phương thơm hướng nhiệm kỳ …….. Trên các đại lý ý kiến bàn thảo của Đại hội và kết quả biểu quyết;  
QUYẾT NGHỊ  
    1. Thông qua các vnạp năng lượng kiện của Ban chấp hành đưa ra đoàn nhiệm kỳ ………trình đại hội nhiệm kỳ ……. cùng đều ngôn từ đã được biểu quyết bằng phiếu và công cha trước đại hội.     2. Giao cho Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ……. căn cứ vào kết quả đàm đạo, công dụng phiếu biểu quyết đã được công cha, hấp thụ ý kiến lãnh đạo của cấp ủy và Đoàn cấp cho trên nhằm hoàn chỉnh ngôn từ văn khiếu nại chính thức của đại hội và ban hành.     3. Ban chấp hành bỏ ra đoàn nhiệm kỳ ……. có trách nhiệm cụ thể hóa quyết nghị đại hội, xây dựng chiến lược thực thi tiến hành đạt tác dụng cao nhất.
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ……..
NHIỆM KỲ ……. (………-………….)
 
Mẫu 02 ĐOÀN....................................                                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ………………………….                             ……………., ngày … tháng … năm ……                    ***                       ***  
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN …………………… NHIỆM KỲ …….. (……………-…………..)
      Vào lúc ………… ngày …………………. Tại …………………………    Chi đoàn ………………… đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ………… (………..-……….) cùng với ngôn từ nlỗi sau:     1. Thành phần tmê mẩn dự:     - Lãnh đạo:     - Đoàn viên ttê mê dự: …….. đồng chí / tổng số đoàn viên chi đoàn ………. tỷ lệ %     2. Thành phần tinh chỉnh đại hội:     - Chủ tọa (công ty trì đại hội): Đ/c …………….     - Thư ký đại hội: Đ/c …………………     3. Nội dung văn kiện:     a. Những vấn đề góp ý mang lại báo cáo chuyển động và báo cáo kiểm điểm:     b. Những vấn đề góp ý đến phương thơm phía chuyển động và chỉ tiêu:     4. Nhân sự:     a. Góp ý mang đến đề án nhân sự, biểu quyết đề án:     b. Thảo luận danh sách nhân sự:     - Ý kiến đóng góp; Ứng cử, đề cử; Biểu quyết rút tên ngoài danh sách bầu cử     c. Bầu tổ bẩu cử và tiến hành bầu cử:     d. Công cha công dụng trúng cử tất cả các đồng chí với số phiếu: ……….     5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết (công dụng biểu quyết:../.. Xác Suất..%)     6. Bế mạc Đại hội:     Biên bạn dạng đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ………………                         CHỦ TỌA                                                                                       THƯ KÝ Mẫu 03 ĐOÀN....................................                                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ………………………….                             ……………., ngày … tháng … năm ……                    ***
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN CHẤP. HÀNH CHI ĐOÀN .................... NHIỆM KỲ………(……….-……………)
_____________
  Hôm ni vào lúc …….. giờ đồng hồ ……… phút, ngày …….. tháng …….. năm ……. Tại …………………………………………… Tổ thai cử chúng tôi gồm: 1. Đ/c ………………………………………………………….. Tổ trưởng 2. Đ/c ………………………………………………………….. Thành viên 3. Đ/c ………………………………………………………….. Thành viên Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành………………………… nhiệm kỳ …….. (………….-………) Số lượng ủy viên Ban chấp hành đề nghị bầu là: ............    đồng chí Danh sách ứng cử viên là: ..........................................    đồng chí Tổng số phiếu phát ra:……………………………….    phiếu Tổng số phiếu thu vào:………………………………    phiếu Số phiếu vừa lòng lệ:……………………………………..    phiếmẹ Số phiếu không thích hợp lệ:……………………………...    phiếu   Kết quả kiểm phiếu so với từng ứng cử viên nlỗi sau: 1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..% 2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..% 3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..% 4. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..% 5. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..% 6. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..% 7. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..% (Ghi theo danh sách phiếu bầu)   Căn cứ đọng vào hiệu quả biểu quyết số lượng ủy viên Ban chấp hành tại đại hội đã thông qua, so sánh với nguyên tắc trúng cử theo phương pháp của điều lệ Đoàn, phần đa đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban chấp hành ………….nhiệm kỳ …….. (………..-………) theo trang bị từ bỏ từ bỏ cao xuống phải chăng là: 1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..% 2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..% 3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..% Biên phiên bản kết thúc lúc ……….. giờ đồng hồ ………. cùng ngày.
TM. TỔ BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG (Ký và ghi rõ chúng ta tên)
Mẫu 04 ĐOÀN....................................                                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ………………………….                             ……………., ngày … tháng … năm ……                    ***
BIÊN BẢN Họp phân tích chất lượng đoàn viên ……………. năm ………… _________
Vào lúc …………… tại …………………….. Căn uống cứ đọng hướng dẫn của Đoàn cung cấp trên về câu hỏi phân tích chất lượng đoàn viên. Chi đoàn …………… đã tiến hành họp phân tích quality đoàn viên cùng với văn bản và tác dụng nhỏng sau: 1. Thành phần tham mê dự: - Chủ tọa: Đ/c ………………..; Thư ký: Đ/c ………………… - Đoàn viên tyêu thích dự: …………… đồng chí / tổng cộng đoàn viên bỏ ra đoàn   2. Phân tích quality đoàn viên: - Đ/c ……………… phát âm trường đoản cú kiểm và tự nhận nhiều loại …………….. Góp ý của đưa ra đoàn:  + Mạnh:                                    + Hạn chế: Biểu quyết phân loại của đưa ra đoàn: ………….. - Đ/c ………….. hiểu tự kiểm và trường đoản cú thừa nhận nhiều loại ………………. Góp ý của bỏ ra đoàn: + Mạnh:                                   + Hạn chế: Biểu quyết phân một số loại của chi đoàn: …………………..   3. Phân nhiều loại đưa ra đoàn: - Ban chấp hành bỏ ra đoàn đọc bạn dạng từ nhấn xét dũng mạnh, hạn chế đánh giá theo tiêu chuẩn chỉnh xếp các loại bỏ ra đoàn, khuyến cáo xếp các loại. - Đoàn viên chi đoàn đóng góp bạn dạng nhấn xét, biểu quyết xếp loại: Kết trái phân tích chất lượng đoàn viên: - …………đồng chí đạt xuất sắc đẹp -          tỷ lệ: ………% - …………đồng chí đạt khá -                 tỷ lệ: ………% - …………đồng chí đạt trung bình -      tỷ lệ: ………% - …………đồng chí đạt yếu -                 tỷ lệ: ………% - Chi đoàn: ………………… Biên bạn dạng kết thúc vào lúc …………….. ngày …………….                               CHỦ TỌA                                                THƯ KÝ Mẫu 05 ĐOÀN....................................                                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ………………………….                             ……………., ngày … tháng … năm ……                    ***
GIẤY BẢO ĐẢM GIỚI THIỆU THANH NIÊN VÀO ĐOÀN
Kính gởi: Ban chấp hành chi đoàn ……………………. Tôi là: ………………………. Vào Đoàn ngày: ………………………….. Được sự phân công của bỏ ra đoàn, sau một thời gian cùng sinc họat, công tác, tìm gọi và giúp đỡ, tôi nhận ra chúng ta / anh (chị): ……………………… đã biểu hiện đều ưu, khuyết điểm sau: - Ưu điểm: ……………………………………… - Ktiết điểm: ……………………………… Đối chiếu cùng với ĐK và tiêu chuẩn chỉnh, tôi nhận ra chúng ta / anh (chị) ………………… xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đoàn Tkhô giòn niên Cộng sản Hồ Chí Minch. Vậy kiến nghị bỏ ra đoàn xem xét kết nạp anh (chị) vào Đoàn. Tôi xin đảm bảo và chịu trách nhiệm trước Đoàn về gần như lời trình làng của mình và hẹn đã thường xuyên giúp đỡ bạn / anh (chị) nkhô cứng chóng làm thân quen với công tác của Đoàn, trlàm việc thành đoàn viên xuất dung nhan.                                                                                          Ký tên Mẫu 06 ĐOÀN....................................                                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ………………………….

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Đánh Giá Chất Lượng Sản Phẩm Trong Sản Xuất, Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Hàng Hóa

                             ……………., ngày … tháng … năm ……                    ***
BIÊN BẢN HỌPhường XÉT KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN
Thời gian:...................................... Địa điểm:.......................................... Hiện diện:....................................... ĐV/ tổng cộng đoàn viên của đưa ra đoàn Chủ trì: Đ/c.........................................Thỏng ký Chi đoàn tiến hành họp xét hấp thụ anh (chị).......................................... Đồng chí trình làng là: ……………………….. đã hiểu lời trình làng và đảm bảo an toàn. Chi đoàn luận bàn và thừa nhận thấy: (nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của Đoàn viên) Sau Khi bàn bạc, chi đoàn đã tiến hành biểu quyết cùng với ……… ý kiến (tỷ lệ ………) đồng ý kết nạp anh (chị) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.                   THƯ KÝ                                               CHỦ TỌA Mẫu 07 ĐOÀN....................................                                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ………………………….                             ……………., ngày … tháng … năm ……                    ***
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠPhường ĐOÀN VIÊN
Kính gởi: Ban chấp hành Đoàn …………………………………. Căn uống cứ lời reviews của đồng chí …………………………. , xét đơn xin tham gia Đoàn của anh (chị) …………Hội nghị đưa ra đoàn …………………..…………… họp ngày …. tháng …. năm .… có khía cạnh …………. Đoàn viên trên tổng số ………. đoàn viên đưa ra đoàn , đã có ………………………. đồng chí biểu quyết đồng ý thu nhận anh (chị) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minch. Chi đoàn ………….. vẫn liên tục tu dưỡng, giúp đỡ để anh (chị) làm tròn trách nhiệm Đoàn viên và trsống thành Đoàn viên xuất sắc đẹp. Đề nghị Ban chấp hành Đoàn ………… xem xét ra ra quyết định chuẩn chỉnh y thu nhận và trao thẻ Đoàn cho anh (chị) ………………..                                                                             TM. BAN CHẤPhường HÀNH CHI ĐOÀN                                                                                                     BÍ THƯ

Nguồn tin:  Sưu tầm


TIN Khác

1 Một sổ mẫu mã văn bạn dạng trong công tác bỏ ra đoàn 8/7/2019 2 Hồ sơ sổ sách của đoàn cùng một số văn bản không giống 8/7/2019 3 Công tác đánh giá, giám sát và đo lường 8/7/2019 4 Mức thu cùng Tỷ Lệ trích nộp đoàn giá tiền 8/7/2019 5 Quy trình cách tân và phát triển đảng trong lực lượng đoàn viên 8/7/2019 6 Chương thơm trình rèn luyện sum họp 8/7/2019 7 Công tác cai quản sum họp 8/7/2019 8 Công tác cứng cáp đoàn 8/7/2019 9 Công tác cải tiến và phát triển đoàn viên 8/7/2019 10 Đại hội đưa ra đoàn 8/7/2019