Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Quyết Định 219/Qđ

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1485/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN, KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ BẢO TRÌ,BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG.

Đang xem: Mẫu quyết định phê duyệt dự toán gói thầu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡnghệ thống kỹ thuật tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt dự toán gói thầu dịch vụbảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồngnăm 2017:

a) Chủ đầu tư: Ban Quản lý Trung tâmhành chính tỉnh.

b) Địa điểm: Trung tâm hành chínhtỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

d) Tổng giá trịdự toán: 593.049.000 đồng (Năm trăm chín mươi ba triệu, không trăm bốn mươi chín ngàn đồng).

Trong đó :

– Phần công việc không thuộc kế hoạchlựa chọn nhà thầu: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng);

– Phần công việc thuộc kế hoạch lựachọn nhà thầu: 589.049.000 đồng (Năm trăm tám mươi chín triệu, không trăm bốn mươi chín ngàn đồng);

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu góithầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật tòa nhà Trung tâm hành chínhtỉnh Lâm Đồng năm 2017:

a) Nội dung công việc bảo trì, bảodưỡng: bao gồm nhân công và các vật tư phụ bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống sau:

– Hệ thống điện tổng.

– Hệ thống điện chiếu sáng.

– Hệ thống điện lạnh.

– Hệ thống thông gió – tăng áp.

– Hệ thống chữa cháy tự động.

– Hệ thống báo cháy.

– Hệ thống chống sét.

Xem thêm: Biểu Mẫu Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Biểu Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp

– Hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt.

– Hệ thống camera.

– Hệ thống âm thanh.

– Thiết bị cơ điện sân vườn.

– Một số hệ thống cơ điện phát sinh.

Chế độ thực hiện bảo trì: định kỳtheo từng hệ thống thiết bị kỹ thuật.

Khối lượng công việc bảo trì, bảodưỡng không bao gồm: Hệ thống thang máy, máy phát điện, hệ thống âm thanh, ánhsáng hội trường 300 và 500 chỗ và bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuậttrong các đơn vị làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh.

b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọnnhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợpđồng và thời gian thực hiện:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện

Gói thầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật

589.049.000

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 7/2017

Trọn gói

12 tháng

Tổng cộng

589.049.000

Điều 2. Chủđầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nướcđể triển khai thực hiện.

Điều 3.

Xem thêm:

ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Trưởng Ban Quản lý Trungtâm hành chính tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan căn cứ Quyếtđịnh thi hành kể từ ngày ký./.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *