Mẫu phiếu chi (1/2a4) theo qđ số 15/2006/qđ

mẫu phiếu thu theo đưa ra quyết định 15 và ra quyết định 48

Trung trung khu kế toán Thuận Việt ra mắt chủng loại phiếu thu nlỗi sau:

1. Mẫu Phiếu thu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

Đơn vi:………..Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

PHIẾU THU

Ngày …tháng …năm …

Quyển số: ………..Số: …………………….

Nợ: …………………….

Có: …………………….

Họ với tên tín đồ nôp tiền: …………………………………………………………………………

Lý vì chưng nộp: …………………………………………………………………………………………..

Số tiền: …………………………………………….(Viết bởi chữ): …………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: ……………………….Chứng tự cội.

Ngày …mon …năm …

Giám đốc

(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, chúng ta tên)

Người nộp tiền

(Ký, bọn họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, chúng ta tên)

Thủ quỹ

(Ký, chúng ta tên)

Đã dìm đủ số chi phí (viết bởi chữ): ……………………………………………………………………..

+ Tỷ giá bán nước ngoài tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………………..

+ Số chi phí quy đổi: ……………………………………………………………………………………………

2. Mẫu Phiếu thu theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:

Đơn vị:…………………………… Mẫu số 01 – TT

PHIẾU THU

Ngày .tháng năm 2006

Quyển số:………………….

Số:…………………………….

Nợ:……………………………

Có:……………………………

Họ cùng tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………………………………….

Lý do nộp:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền:………………………………………. (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo:…………………………………………………………………… Chứng tự gốc:

 

Ngày………. mon …………. năm trăng tròn

 

Giám đốc Kế toán thù trưởng Người nộp chi phí Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, bọn họ thương hiệu, đóng dấu) (Ký, chúng ta tên) (Ký, bọn họ tên) (Ký, bọn họ tên) (Ký, chúng ta tên)

Đã dấn đầy đủ số chi phí (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………..

+ Tỷ giá chỉ nước ngoài tệ (rubi bạc, đá quý):………………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………………………………..

Tải chủng loại phiếu thu trên phía trên : Phiếu thu theo QD 15, Phiếu thu theo QĐ 48

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH THUẬN VIỆT

ĐC : 69/2/2 Đường D2, P..25, Q.Bình Thạnh