Mẫu đơn xin trích lục hồ sơ địa chính:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do_ Hạnh phúc

………….., ngày …... tháng …... năm 201..

ĐƠN XIN TRÍCH LỤC – SAO LỤC HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Uỷ ban quần chúng phường ……………………………………

 

Tôi tên:……………………………………..                   Sinh năm:………………

CMND:…………….      Cấp ngày:………………         Nơi cấp:……………….......................................................

HKTT:……………………………………………………………………………….....................................................

Là chủ sử dụng khu đất tại:……………………………………………………………….....................................................

Diện tích:………….m2   Tờ bản đồ dùng số:…………….      Thửa số:………………........................................................

Giấy tờ gốc tương quan quyền thực hiện đất:………………………………………….......................................................

………………………………………………………………………………………......................................................

……………………………………………………………………………………….......................................................

Lý vày xin sao lục (vì mất, thất lạc, rách…):………………………………………........................................................

………………………………………………………………………………………........................................................

……………………………………………………………………………………….........................................................

Mục đích xin sao lục (để làm gì, có tác dụng nhiều loại giấy tờ thủ tục, làm hồ sơ gì?):……………………….......................................................

………………………………………………………………………………………..........................................................

………………………………………………………………………………………..........................................................

Tài liệu xin sao lục tất cả (nhiều loại tài liệu, số lượng xin trích lục):……………………..........................................................

………………………………………………………………………………………..........................................................

Đề nghị...…………………………………………………………………được cho phép tôi được sao lục làm hồ sơ đất đai nhằm sử dụng vào mục tiêu nêu bên trên.

Tôi xin khẳng định hoàn toàn chịu đựng trách nát nhiệm trước pháp luật về vấn đề thực hiện làm hồ sơ này sẽ không đúng nguyên nhân nêu trên./.


Bạn đang xem: Mẫu đơn xin trích lục bản đồ địa chính


Xem thêm: từ vựng n4 pdf

 

Ngày…..tháng…..năm 20….

                                         NGƯỜI LÀM ĐƠN

Tải về:  https://drive.google.com/file/d/0B_uIBKIscSNmWmxxbGpZbXMzNFk/view