Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng ngực mang lại vòng 35 góp các em học viên ôn tập, củng vắt, cũng giống như khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho những vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Đề thi ioe lớp 10

Mời những em cùng xem thêm ngôn từ chi tiết bên dưới đây:

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng ngực mang lại vòng 35

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng một mang lại vòng 35

Sở đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cát.

A. you B. he C. she D. has

2. My ..... is Jenny.

A. your B. name C. game D. name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice khổng lồ meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. are B. am C. is D. you

5. St& ......, please.

A. down B. up C. in D. on

6. You ........ Long

A. is B. be C. are D. am

7. Goodbye ........

A. Nice to meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... to lớn ...... you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

A. down B. up C. in D. on


10. ......... your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order khổng lồ make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice khổng lồ meet you.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Vnen Lớp 7 - Sách Giáo Khoa Vnen Môn Toán 7 Tập 1

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

Tải file Doc hoặc PDF nhằm xem thêm câu chữ cụ thể Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3


edquebecor.com
(201 lượt)
Lượt tải: 12.096 Lượt xem: 52.066 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết edquebecor.com về

Link edquebecor.com chính thức:

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng 1 mang đến vòng 35 edquebecor.com Xem

Các phiên phiên bản khác với liên quan:


Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA
meta.vn.
Bản quyền © 2021 edquebecor.com. Giữ toàn quyền.Không được coppy hoặc áp dụng hoặc tạo lại bất kỳ câu chữ làm sao trực thuộc edquebecor.com