Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, lực lượng học sinh - sinh viên đóng vai trò quan trọng, là lực lượng tham gia trực tiếp vào cuộc trường chinh đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Và ngày nay, học sinh - sinh viên là nền móng quan trọng xây nên lớp trí thức mới, có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Định hướng cho sinh viên trong quá khứ, hiện tại và tương lai là tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam với 70 năm truyền thống vàng son.

Đây là ấn phẩm để các bạn hội viên, sinh viên và nhân dân hiểu thêm về lịch sử vẻ vang và vị trí, vai trò của học sinh, sinh viên và của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đối với sinh viên Việt Nam trong lịch sử và trong giai đoạn hiện nay.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Đại học Thủ Dầu Một Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội sinh viên Việt Nam Tỉnh Đoàn Bình Dương Phòng Công tác sinh viên Trung tâm Công nghệ thông tin Trung tâm Ngoại ngữ Trung tâm Tuyển sinh Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Tỉnh Bình Dương