Giấy kẻ ô vuông

Bạn có thể in các biểu mẫu chẳng hạn nhỏng giấy kẻ dòng, giấy kẻ ô vuông, hoặc danh sách kiểm, v.v. lên giấy thường kích cỡ A4, B5, hoặc Letter.

Bạn cũng có thể in giấy mẫu hình đến nhiều mục đích sử dụng nhỏng trang album hình ảnh và thảm bếp, bên trên giấy thường cỡ A4 hoặc Letter, giấy ảnh nhám, giấy bìa và các loại giấy khác.


*

*

Bạn có thể chọn bố định dạng giao động cách dòng.

Cài đặt bên trên màn hình cảm ứng:

Giấy sổ 1 (8 mm)(Notebook paper 1 (8 mm))

Giấy sổ 2 (7 mm)(Notebook paper 2 (7 mm))

Giấy sổ 3 (6 mm)(Notebook paper 3 (6 mm))

Lưu ý

Bạn không thể in giấy sổ lên giấy cỡ B5.

Giấy kẻ ô vuông


*

Bạn có thể chọn cha khuôn khổ khổ vuông.

Cài đặt trên màn hình cảm ứng:

Giấy kẻ ô vg 1 (ô 5 mm)(Graph paper 1 (5 mm grid))

Giấy kẻ ô vg 2 (ô 3 mm)(Graph paper 2 (3 mm grid))

Giấy kẻ ô vg 3 (ô 1 mm)(Graph paper 3 (1 mm grid))

Lưu ý

Bạn không thể in giấy kẻ ô vuông lên giấy khuôn khổ B5.

Giấy soạn nhạc


*

Bạn có thể in giấy soạn nhạc có 10 hoặc 12 sườn nhạc.

Cài để trên màn hình cảm ứng:

Giấy snhạc 1 (10 khuông)(Staff paper 1 (10 staves))

Giấy snhạc 2 (12 khuông)(Staff paper 2 (12 staves))

Danh sách kiểm


*

Bạn có thể in sổ tay có hộp kiểm.

Cài để bên trên màn hình cảm ứng:

Danh sách kiểm(Checklist)

Giấy viết tay


Bạn có thể in giấy viết tay.

Cài đặt trên màn hình cảm ứng:

Giấy viết tay (3 dòng)(Handwriting paper (3 lines))

Kế hoạch tuần


Bạn có thể in biểu mẫu kế hoạch tuần.

Cài đặt trên màn hình cảm ứng:

Kế hoạch tuần (dọc)(Weekly schedule (vertical))

Kế hoạch tháng


Bạn có thể in biểu mẫu kế hoạch tháng.

Cài đặt trên màn hình cảm ứng:

Kế hoạch tháng (lịch)(Monthly schedule(calendar))


In biểu mẫu

In biểu mẫu theo quy trình dưới trên đây.

Chọn

*
In(Print) bên trên màn hình TRANG CHỦ.

Chọn

*
Mẫu(Templates).

Chọn mẫu người mua hàng muốn in.

lúc thông báo xuất hiện, kiểm tra và chọn Tiếp(Next).

Chỉ định cài đặt nếu cần.


Bản in(Copies)

Chỉ định số bản in.

Ng.giấy(Paper src)

Chọn nguồn giấy (Kgiỏi sau(Rear tray)/Cát-xét(Cassette)/Tự động(Auto)) mà giấy đã được nạp.

Lưu ý

lúc đã chọn Tự động(Auto), thì giấy nạp từ nguồn giấy khớp với các cài đặt giấy (cỡ trang và loại pmùi hương tiện giấy) sẽ được nạp.

Cỡ trang(Page size)

Chọn kích thước trang.

Lưu ý

Tùy theo mẫu, một số cài để cỡ trang ko thể sai khiến được. Nếu được chọn, và Chi tiết lỗi(Error details) sẽ hiển thị trên màn hình cảm ứng. Trong trường hợp này, chọn ở phía trên bên trái của màn hình cảm ứng để xác minh thông báo và cố đổi cài đặt.

Loại(Type) (Loại phương tiện)

Chọn loại phương thơm tiện.

Lưu ý

Loại giấy được đặt thành Giấy thường(Plain paper), ngoại trừ giấy mẫu hình.