Kính gởi: Uỷ ban dân chúng phường (xã, thị trấn)......................................................................

Bạn đang xem: Giấy cam kết tự phá dỡ công trình

Tôi tên:................................................................. CMND số...............................................................

Do...................................................................... cung cấp ngày…….....mon .......năm..............................

Địa chỉ hay trú:................................................................... đường................................................

Phường (xóm, thị trấn)........................................................ Thị xóm (huyện)............................................

Xin cam kết tự phá cởi với Chịu phần đông ngân sách đến việc phá túa khi Nhà nước thực hiện quy hoạch kiến thiết.

Lý bởi vì xin cam kết: Để xin phxay phát hành dự án công trình tạm5:................................................................

Tại can hệ 2:.................................................................... đường .........................................................

Phường (thôn, thị trấn).................................................. Thị làng (huyện) ...............................................

Thuộc lô, thửa đất số3 .........................................................................................................................

Tờ bạn dạng đồ dùng số4:......................................................................................................................................

………, ngày ....... tháng ...... năm ..........

Người có tác dụng đơn

(Ký tên)

Xác nhấn của UBND phường (làng, thị trấn)6

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..……, ngày ....... mon ....... năm ............

Xem thêm: Các Phương Pháp Đánh Giá Trong Giáo Dục Mầm Non, Hướng Dẫn Đánh Giá

TM Ủy Ban Nhân Dân PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

CHỦ TỊCH

(Ký thương hiệu, đóng góp dấu)

*

1- Mẫu này sử dụng cho trường hòa hợp bên đất không cân xứng quy hoạch xin phát hành tạm thời giải pháp trên khoản 3 Điều 5 của Quy định này.