Giới thiệu bộ môn Tuyển sinh Đào tạo Nghiên cứu khoa học SINH VIÊN TIÊU BIỂU ĐỐI TÁC - CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
*

*

*

*

*

KHOA NGÂN HÀNG – BỘ MÔN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

********

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Năm ban hành: 2017 - Năm học áp dụng:2017 - 2018)

 

Tên học phần: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG IMã học phần: ACT06ATrình độ/ hình thức đào tạo (hệ đào tạo): ĐHCQĐiều kiện tiên quyết của học phần:Các học phần đã học: Nguyên lý kế toán (ACT01A)Số tín chỉ của học phần: 3Mô tả ngắn về học phần:

6.1. Mục tiêu chung của học phần:

Mục tiêu của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học trong việc vận dụng các nguyên lý kế toán để hạch toán các nghiệp vụ cơ bản tại ngân hàng thương mại. Học phần đề cập nội dung vận dụng các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh cơ bản của một Ngân hàng thương mại như: Huy động vốn, cấp tín dụng, kinh doanh ngoại tệ giao ngay, thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán vốn giữa các ngân hàng.

Bạn đang xem: Giáo trình kế toán ngân hàng học viện ngân hàng

6.2. Nội dung tóm tắt, cốt lõi của học phần:

Học phần đề cập nội dung vận dụng các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh cơ bản của một Ngân hàng thương mại như: Huy động vốn, cấp tín dụng, kinh doanh ngoại tệ giao ngay, thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán vốn giữa các ngân hàng.

Mục tiêu/ chuẩn đầu ra của học phần:

Sau khi hoàn thành học phần, người học có thể:

Nắm được những vấn đề cơ bản về kế toán Ngân hàng cũng như các nghiệp vụ kế toán ngân hàng cơ bản.Hiểu các nguyên tắc, phương pháp, quy trình hạch toán các nghiệp vụ chủ yếuÁp dụng các nguyên tắc để hạch toán kế toán các nghiệp vụ chủ yếu.Phân tích và có khả năng tư vấn.Các yêu cầu đánh giá người học:

Chuẩn đầu ra học phần

Yêu cầu đánh giá

Chương tham khảo của giáo trình Kế toán ngân hàng

Nắm được những vấn đề cơ bản về kế toán Ngân hàng cũng như các nghiệp vụ kế toán ngân hàng cơ bản.

Nhớ được khái niệm,vai trò của kế toán trong hoạt động kinh doanh ngân hàng;Làm rõ sự khác biệt giữa Kế toán Ngân hàng và kế toán doanh nghiệp trên các mặt chủ yếu sau: về đối tượng, đặc điểm, tài khoản, chứng từ sử dụng.Nắm được công tác tổ chức bộ máy kế toán giao dịch tại một NHTM…Nhớ được các nguyên tắc hạch toán những nghiệp vụ cơ bản, nhớ được chứng từ, tài khoản sử dụng…

Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 5, Chương 6 của Giáo trình

Hiểu các nguyên tắc, phương pháp, quy trình hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu của một NHTM.

Hiểu một cách thấu đáo các nguyên tắc, phương pháp và quy trình hạch toán kế toán đối với các nghiệp vụ cơ bản của một NHTM hay các TCTD như: kế toán huy động vốn, kế toán cấp tín dụng, kế toán thu chi tiền mặt, kế toán thanh toán qua ngân hàng, kế toán kinh doanh mua bán ngoại tệ giao ngay trong những tình huống thông thường.

Chương 2, Chương 3, Chương 5, Chương 6 của giáo trình

Áp dụng các nguyên tắc để hạch toán kế toán các nghiệp vụ chủ yếu.

Trên cơ sở hiểu biết, người học có đủ khả năng xử lý tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong ngày tại một NHTM như huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán tiền tệ, mua, bán, chuyển đổi ngoại tệ giao ngay.

Chương 2, Chương 3, Chương 5, Chương 6 của giáo trình

Phân tích và có khả năng tư vấn.

Phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở cấp độ phức tạp hơn, các nghiệp vụ bất thường (rút trước hạn, xử lý, mua – bán nợ) hoặc các nghiệp vụ quyết toán, xác định kết quả kinh doanh ngoại tệ ngày cuối tháng.

Chương 2, Chương 3, Chương 5 của giáo trình

Đánh giá học phần:

Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được các chuẩn đầu ra của học phần thông qua hoạt động đánh giá của giảng viên. Theo quy định hiện hành của edquebecor.com, sinh viên sẽ có 2 điểm tích luỹ giữa kỳ (1 bài tập lớp theo nhóm và 1 bài kiểm tra viết cá nhân) và phải tham gia thi kết thúc học phần.

Tỷ trọng các lần đánh giá cần được quy định và công bố rõ, cụ thể như sau:

Chuyên cần: 10%Bài tập lớn: 15%Kiểm tra giữa kỳ: 15%Thi cuối kỳ: 60%.

Kế hoạch đánh giá học phần:

Chuẩn đầu ra

Hình thức kiểm tra, thi

Thời điểm

1. Nắm được những vấn đề cơ bản về kế toán Ngân hàng cũng như các nghiệp vụ kế toán ngân hàng cơ bản của một NHTM.

Bài tập lớn (Kỹ năng 1, 2)

Hết tiết 21 nộp bài

2. Hiểu các nguyên tắc, phương pháp, quy trình hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu cấp của một NHTM

Kiểm tra viết (Kỹ năng 1, 2, 3)

Hết tiết 42 làm bài kiểm tra

3. Áp dụng các nguyên tắc để hạch toán kế toán các nghiệp vụ chủ yếu.

4. Phân tích và có khả năng tư vấn

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (4 kỹ năng)

Kết thúc học kỳ

Ngưỡng đánh giá người học

Điểm D (điểm số 4,0-5,4): Người học chỉ có thể nhớ được một số kiến thức cơ bản về kế toán ngân hàng tại chi nhánh. Chỉ nhớ được một số quy trình kế toán, nội dung tài khoản, phương pháp hạch toán các nghiệp vụ rất đơn giản.

Điểm C (điểm số 5,0-6,9): Người học đạt mức điểm D và có thể hiểu được các kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kế toán diễn ra tại chi nhánh. Chỉ hạch toán được các nghiệp vụ đơn giản, thông thường.

Điểm B (điểm số 7,0-8,4): Người học đạt mức điểm C và có kiến thức đầy đủ về các nghiệp vụ kế toán diễn ra tại chi nhánh. Vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp, quy trình kế toán để hạch toán các nghiệp vụ kế toán thông thường phát sinh hàng ngày tại chi nhánh.

Điểm A (điểm số 8,5-10): Người học đạt mức điểm B và phải thể hiện tư duy sáng tạo, tư duy tổng hợp cao trong bài thi, kiểm tra; có kiến thức toàn diện và tổng hợp về kế toán tại chi nhánh NHTM. Đủ khả năng phân tích, xử lý và hạch toán các tình huống bất thường phát sinh tại chi nhánh.

Tên chương

Mục tiêu/ Chuẩn đầu ra của chương

Nội dung chính

Thời lượng (tiết QC)

Chủ đề 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng

Nắm được những vấn đề cơ bản về kế toán Ngân hàng như:

Nhớ được khái niệm,vai trò của kế toán trong hoạt động kinh doanh ngân hàng;Làm rõ sự khác biệt giữa Kế toán Ngân hàng và kế toán doanh nghiệp trên các mặt chủ yếu sau: về đối tượng, đặc điểm, tài khoản, chứng từ sử dụng.Nắm được công tác tổ chức bộ máy kế toán giao dịch của một NHTM…

1.1. Kế toán với hoạt động ngân hàng

- Khái niệm, vai trò của KTNH

- Đối tượng, đặc điểm & nhiệm vụ của Kế toán ngân hàng

- Các nguyên tắc kế toán cơ bản áp dụng trong kế toán ngân hàng.

1.2. Tổ chức bộ máy kế toán NH

- Tổ chức bộ máy trong pháp nhân NHTM (TCTD)

- Tổ chức mô hình kế toán giao dịch

1.3. Tài khoản và hệ thống tài khoản Kế toán NH

1.4. Chứng từ sử dụng trong kế toán NH

1.5. Hình thức kế toán sử dụng trong ngân hàng

06

Chủ đề 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn.

Sau khi hoàn thành chương học, người học có thể:

- Nắm được Nguyên tắc hạch toán lãi trong nghiệp vụ huy động vốn.

- Hiểu các nguyên tắc, phương pháp, quy trình hạch toán các nghiệp vụ về huy động vốn.

- Xử lý được tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong ngày về huy động vốn.

- Phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở cấp độ phức tạp hơn, các nghiệp vụ bất thường (rút trước hạn)

2.1. Những vấn đề cơ bản về kế toán huy động vốn

- Khái quát về vốn huy động của NHTM

- Tài khoản và chứng từ sử dụng

- Nguyên tắc hạch toán lãi trong nghiệp vụ huy động vốn

2.2. Kế toán các nguồn vốn huy động:

- Kế toán tiền gửi Không kỳ hạn, có kỳ hạn

- Kế toán Tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn

- Kế toán phát hành giấy tờ có giá

03

Chủ đề 3: Kế toán nghiệp vụ cấp tín dụng.

Sau khi hoàn thành chương học, người học có thể:

- Nắm được Nguyên tắc hạch toán lãi trong nghiệp vụ tín dụng, phương pháp xử lý các khoản nợ có vấn đề.

- Hiểu các nguyên tắc, phương pháp, quy trình hạch toán các nghiệp vụ về tín dụng.

- Xử lý được tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong ngày về tín dụng.

- Phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở cấp độ phức tạp hơn, các nghiệp vụ bất thường (xử lý TSBĐ, sử dụng dự phòng)

3.1. Tổng quan về tín dụng và kế toán nghiệp vụ cấp tín dụng:

- Tín dụng và các hình thức cấp tín dụng của ngân hàng

- Điểm cần lưu ý đối với Kế toán nghiệp vụ cấp tín dụng

- Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán nghiệp vụ cấp tín dụng

- Nguyên tắc hạch toán lãi trong nghiệp vụ cấp tín dụng

3.2. Kế toán các phương thức cấp tín dụng chủ yếu

- Kế toán nghiệp vụ cho vay từng lần

- Kế toán nghiệp vụ cho vay theo hạn mức tín dụng

- Kế toán nghiệp vụ cho vay đồng tài trợ

- Kế toán nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá.

- Kế toán nghiệp vụ bảo lãnh

3.3. Kế toán các nghiệp vụ đi kèm nghiệp vụ cấp tín dụng

- Kế toán xử lý tài sản đảm bảo nợ

- Kế toán phân loại nợ, trích lập và sử dụng DPRR

09

Chữa bài tập và giải đáp thắc mắc Chủ đề 2, 3

03

+ Nộp Bài tập lớn và thuyết trình

03

Chủ đề 4: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ giao ngay.

Sau khi hoàn thành chương học, người học có thể:

- Nắm được các phương pháp hạch toán đối với ngoại tệ.

- Hiểu các nguyên tắc, phương pháp, quy trình hạch toán các nghiệp vụ về kinh doanh ngoại tệ giao ngay.

- Xử lý được tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong ngày về mua bán, chuyển đổi ngoại tệ.

- Phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở cấp độ phức tạp hơn, các nghiệp vụ bất thường (xác định kết quả kinh doanh, đánh giá lại giá trị ngoại tệ tồn quỹ)

4.1. Những vấn đề cơ bản về kế toán ngoại tệ

4.2. Kế toán mua – bán, chuyển đổi ngoại tệ giao ngay

4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ngoại tệ

4.4. Kế toán đánh giá lại giá trị ngoại tệ tồn quỹ

03

Chữa bài tập và giải đáp thắc mắc Chủ đề 4

03

Chủ đề 5: Kế toán thanh toán tiền tệ.

Sau khi hoàn thành chương học, người học có thể:

- Nắm được những nghiệp vụ ngân quỹ cơ bản, yêu cầu cơ bản cũng như quy trình luân chuyển chứng từ trong các nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Hiểu các nguyên tắc, phương pháp, quy trình hạch toán các nghiệp vụ về ngân quỹ, thanh toán không dùng tiền mặt.

- Xử lý được tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong ngày về ngân quỹ, thanh toán không dùng tiền mặt.

5.1. Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ

- Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ ngân quỹ

- Kế toán nghiệp vụ thu – chi tiền mặt

- Kế toán nghiệp vụ điều chuyển tiền mặt

- Kế toán nghiệp vụ đối chiếu số liệu tiền mặt cuối ngày

5.2. Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt

- Những vấn đề cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt

- Kế toán thanh toán bằng UNC

- Kế toán thanh toán bằng UNT

- Kế toán thanh toán bằng Séc

- Kế toán thanh toán bằng Thẻ

05

Chủ đề 6: Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các Ngân hàng.

Sau khi hoàn thành chương học, người học có thể:

- Nắm được những vấn đề cơ bản về thanh toán vốn, quy trình thanh toán vốn, quy trình sửa sai.

- Hiểu các nguyên tắc, phương pháp, quy trình hạch toán các nghiệp vụ về thanh toán vốn giữa các ngân hàng.

Xem thêm: sơ yếu lý lịch theo mẫu 2a/tctw-96

- Xử lý được tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong ngày về thanh toán vốn giữa các ngân hàng.