... V, Complete the dialogue Lan: Good morning, Ba Ba: _, Lan How _? Lan: I’m _, _ This is Mai Anh Ba: Hello, Mai Anh What _ you _ , Mai Anh? Mai Anh: I’m a student And you? ... you? - Lan this is Nam - Good morning, Hoa - Hello, Nam How old are you? - Good mornig, Lan How are you? - Hello, Lan - Fine, thanks Hoa, this is Lan Anh - I’m eleven - I am nine - Hello, Lan Anh ... sau Tam: Lan, Mai? Lan: in her room Tam: What’s she ? Lan: reading Tam: What’s she reading? Lan: reading a newspaper Thu: Minh a student? Lan: ...

Bạn đang xem: Giải bài tập sách mai lan hương lớp 8


*

*

*

*

... thành viên Group có tài liệu ôn thi hiệu Nếu có thắc mắc trình sử dụng sách, tham gia Group để giải đáp nhận thêm nhiều tài liệu khác: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/2 Quyển sách ... thành viên Group có tài liệu ôn thi hiệu Nếu có thắc mắc trình sử dụng sách, tham gia Group để giải đáp nhận thêm nhiều tài liệu khác: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/3 Quyển sách ... thành viên Group có tài liệu ôn thi hiệu Nếu có thắc mắc trình sử dụng sách, tham gia Group để giải đáp nhận thêm nhiều tài liệu khác: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/4 Quyển sách...
*

... work  They ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN : TIẾNG ANH ĐỀ 10 I Listening: (1đ) (Unit 12 - Listen) A B B A II Choose the correct word : 2đ B D C C D B A 8. A III Verb form or tense: (1đ) ... It is exciting to travel around the world I have learnt English for years - ĐỀ I II ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN : ANH VĂN LỚP KTHK (English 8- tham khảo) Listen carefully ... ……………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH ĐỀ I/ LANGUAGE FOCUS (5. 5ms) Mỗi câu làm cho 0. 25 điểm * Khoanh tròn vào câu trả lời (2.5ms) B B A B C A A A B 10 C * Matching:...
... all dancers take daily classes 10/ Most classes begin with slow exercises that increase balance and fluid (flowing, not jerky) motion Sách Trắc Nghiệm Tiếng Anh 10 – Có đáp án UNIT 2: PEOPLE’S ... don"t feel ready for (mother) _ yet 10 Sách Trắc Nghiệm Tiếng Anh 10 – Có đáp án 9/ I felt quite (sister) _ towards him, but I couldn"t marry him 10/ Couples who are (child) _ can feel ... post woman 15 Sách Trắc Nghiệm Tiếng Anh 10 – Có đáp án A after B for C ahead D along 9/ She"s decided to go _ business as a freelance computer programmer A into B on C for D by 10/ The lights...
... Luitpold Gymnasium and after this his religious education was given at school He began to study mathematics, in particular the calculus, in 1891 In 1894 his family moved to Milan but he remained ... (Complete this sentence) SỞ GD-ĐT KIÊN GIANG ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 10 THPT MÔN TIẾNG ANH Trường THPT Thạnh Lộc Ngày:……………………… Mã đề: Họ tên:…………….………………………… Lớp: …… Th i gian làm b i: 45 phút 006 PRONUNCIATION ... KIÊN GIANG ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 10 THPT MÔN TIẾNG ANH Trường THPT Thạnh Lộc Ngày:……………………… Mã đề: Họ tên:…………….………………………… Lớp: …… Th i gian làm b i: 45 phút 003 PRONUNCIATION Câu 1: Chọn phương án...
... 31B 41 C 51A 61A 71C 2B 12B 22D 32C 42 D 52C 62C 72D 3B 13C 23C 33D 43 D 53D 63A 73B 4B 14D 24A 34A 44 B 54B 64C 74B 5C 15D 25D 35D 45 D 55C 65D 75A 6A 16D 26D 36A 46 C 56C 66D 76A 7B 17B 27B 37B 47 C ... the correct Tham gia ngay! Group ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan www.DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi. C p nh t h ng ngày! word for each ... working soon Tham gia ngay! Group ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan www.DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi. C p nh t h ng ngày! B She"s succeeded...
... 38 B The other 39 C appearance 40 D regardless of 41 C mention 42 B breakthrough 43 C means 44 A loss 45 D fetch Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer ... different kinds of plants in prairies 52 B were abundant in 53 C mud 54C to become extinct 55 D they must establish a conservation program Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate ... the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction 76 B 77 D 78 D 79 B 80 C THE END Page of Đề thi thử đại học-2011 lần ...

Xem thêm: Access Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Access Bai Giang: Hướng Dẫn Sử Dụng Access


... 5- Marie Curie / born / Poland / 186 7 đáp án chấm học sinh giỏi môn tiếng anh Năm học : 2007- 20 08 I- Find the word whose underlined part is pronounced diffirent ... English is an and important subject (interest) 2- My country is rich in resources (nature) THCS Đào S Tích HaiTung
gmail.com 3- My father can read without glasses (good) 4- We had an interesting ... C to take 8- Would you mind the windows ? A to open B opening C open 9- The man next to me was very nervous A sits B is sitting C sitting D take D opened D sit Mụn thi : Ting Anh H v tờn...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau