http://thiviolympic.com. - Đây là bài xích Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Lớp 8 Vòng 7 Năm học 2013 -năm trước Thầy cô và quý phụ huynh hoàn toàn có thể coi với tìm kiếm cách giúp học sinh , con trẻ của mình mình cách giải tốt phần nhiều bài bác tân oán trong vòng này. Đề thi học sinh tốt tân oán 8, Giáo án học viên xuất sắc toán 8, Bài biên soạn Bồi dưỡng học viên giỏi toán 8, Các dạng tân oán điển hình nổi bật Lớp 8, góp bé học Giỏi toán

Text of De thi violympic lop 8 vong 7 nam giới hoc 2013 2014
Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 15 năm 2015

1. MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE GRADE 8 ROUND 7st THI GII TON TRN INTERNET VIOLYMPIC LP.. 8 - VNG 7 VIOLYMPIC 2013 năm trước LPhường 8 VNG 7 ( RA NGY 21/11/ 2013) ThiViolympic.com - Bi thi s 1 : Cc vng ti cha (Chn p n ng): in s (100) Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com 2. VNG 7 - TON 8 BI THI S 1 SP.. XP.. THEO TH T TNG Doanh Nghiệp Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com 3. Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com 4. Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com 5. VNG 7 - TON 8 - BI THI S 2 VT CHNG NGI VT 1) Hai on thng AB v A"B" i xng vi nhau qua O. Khi no th AB//A"B"? A. A, B, O thng hng B. A, B, O khng thng hng C. A trng vi O D. B trng vi O 2) Cho tam gic ABC vung ti A (AC>AB). ng trung trc ca cnh BC ct AC ti D. Ly lặng E i xng ca D qua A. Lúc , B EC = .....B CE . 3) Hnh bnh hnh c . trc i xng v c . tm i xng. 4) Tch ca tt c cc nghyên ổn ca a thc x3 + 9x - 6x2 bng .. 5) Vi a + b + c = 2 p , biu thc ( ) ( ) ( ) p2 + p - a 2 + p - b 2 + p - c 2 bng: A. a2 + b2 - c2 B. a2 -b2 - c2 C. a2 + b2 + c2 D. a2 -b2 + c2 6) Tp nghlặng ca a thc ( ) ( ) x2 - 5x + 7 2 - 2x -5 2 c . phn t? 7) Cho tam gic ABC v lặng M thuc min vào tam gic. Gi D, E, F ln lt l trung im ca AB, AC, BC v A", B", C" l yên ổn i xng ca M ln lt qua tm i xng F, E, D. So snh s o ca BAB" v BA"B" , ta c BAB" . BA"B" . 8) S nghlặng m ca a thc 8x2 + 30x + 7 l .. nghlặng. 9) Tp nghim ca a thc ( ) ( ) ( ) 3 3 3 x -1 - 4 - x - 2x -5 l S= ......... 10) Tp gi tr ca x tha mn x2 - 7x +10 = 0 l ..... 11) Cho tam gic vung ti A, D l mt lặng ty trn cnh BC. Gi E l lặng i xng ca D qua AB, F l lặng i xng ca D qua AC. Bit AD=5centimet, di EF l cm. Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com 6. 12) Cho tam gic ABC (AB1 th n3 - n c phân chia ht mang đến 6 khng? 20) C cp s nguyn m tng ca nhị s nguyn y bng tch ca chng. 21) Cho hnh thang ABCD c hai y AD v BC bit AD=8cm, BC=5cm. Gi M, N theo th t l trung im ca cc cnh AB, CD; E l mt lặng bt k trn cnh y AD. Gi I, K ln lt l yên ổn i xng ca E qua M, N. di on thng IK bng cm. VNG 7 - TON 8 BI THI S 3 Cu 1:Nu l nghyên ca a thc th . Cu 2:Trong cm t vit in hoa BAC HO KINH YEU, c ch ci l nhng hnh c tm i xng. Cu 3:Xt th t vào bng ch ci Vit Nam, ch ci in, vit hoa c tm i xng ng cui cng l ch . Cu 4:Phn tch thnh nhn t ca a thc c kt qu l: . Nh vy = Cu 5:Gi tr biu thc A = l Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com 7. Cu 6:Tp nghyên ổn ca phng trnh: (x + 4)(x+2) - x - 2 = 0 l (Nhp cc phn t theo gi tr tng dn, ngn cch bi du ;) Cu 7:Gi tr ca biu thc bng vi mi gi tr ca y. Cu 8: nhn l mt nhn t th b= . Cu 9:Gi tr ca biu thc ti bng . Cu 10: gi tr ca biu thc l s nguyn t th n= Cu 11:Vi th = Cu 12:Tp cc nghyên nguyn ca phng trnh l (Nhp cc phn t theo gi tr tng dn, ngn cch bi du ;) Cu 13:Gi tr ca biu thc bng . Cu 14:S t nhin n nh nht c 3 ch s s 1000027nhn n l c l n = . Cu 15:Gi tr ln nht ca biu thc bng . Cu 16:Vi , gi tr ca biu thc bng . Cu 17:Nu c hng ng thc: th = Cu 18:Gi s tn ti s t nhin n gi tr ca biu thc l s nguyn t p th p = . Cu 19:Cho . Gi tr ca biu thc bng . Cu 20:Gi tr nguyn dng ca n gi tr biu thc l s chnh phng l n= . Cu 21:Vi gi tr ca = a thc chia ht mang đến . Cu 22:Mt hnh lc gic u c trc i xng . Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com 8. Cu 23:Cho ng gic li ABCDE, gi D, E, B, P.., C, M, N, theo th t l trung yên ổn ca cc on thng AB, BC, DE, CE, AE, BD, CE. So snh di ca MN v CD ta c CD = MN. ( Nhp h s thch hp vo trng). Cu 24:Qua trung yên ổn M ca cnh AB ca tam gic ABC k ng thng tuy vậy tuy vậy vi BC, ng thng ny ct AC ti N. Lúc , ta c AN CN.( Nhp kt qu so snh thch hp vo trng). Cu 25:Gi tr ca biu thc vi v l A= . Cu 26:Cho tam gic ABC c . V pha ngoi tam gic ABC dng cc tam gic u ABE v ACF ri dng hnh bnh hnh AEDF. S o bng . Cu 27: Gi tr ca biu thc vi v l B= . ___________________o0o___________________ Mi thy c v cc bn vo http://thiviolympic.com c tt c cc thi Violympic Gii ton trn mng nm hc năm trước -1015 Hay tt c cc thng tin - hng dn gii mi nht ca lp hc ny Thy c v cc bn ti min ph ti liu ny vi mc ch gio dc nhng tuyt i khng sao chp pht tn vi ngươi mc ich khc. Nu c nhn t chc no vi phm iu ny.

Xem thêm: bảng khảo sát chất lượng dịch vụ ngân hàng

Chng ti s gi in trc tip n ni ch qun v truy nã cu trch nhyên ổn hnh s theo Lut bn quyn hin hnh. Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com