đề thi toán tiếng anh lớp 1

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 CÓ ĐÁP ÁN

Mời các em học viên lớp 1 cùng demo sức với cỗ Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1. Tmê say gia giải đề thi vào BST các em sẽ tiến hành tập luyện khả năng gọi phát âm Tiếng Anh và kĩ năng giải Toán, học thêm được không ít tự vựng giờ Anh trong nghành nghề toán học.

Đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm năm ngoái - 2016

Đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm năm ngoái - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm năm ngoái - năm nhâm thìn trực tuyến

Đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 năm năm nhâm thìn - 2017

Bài thi số 1: Điền hiệu quả tương thích vào khu vực trống

Câu 1: Compare the number of things in the two groups.

*


Câu 2: Compare the number of things in the two groups.

*

Câu 3: Compare the number of things in the two groups.

*

Câu 4: Compare the number of things in the two groups.

*

Câu 5: Compare the number of things in the two groups.

*


Câu 6: Compare the number of things in the two groups.

*

Câu 7: How many hats are there?

*

Câu 8: How many books are there?

*

Câu 9: How many pencils are there?

*

Câu 10: How many chickens are there?

*

Câu 11: Compare the number of things in the two groups.


*

Câu 12: Compare the number of things in the two groups.

*

Câu 13: How many dolls are there?

*

Bài thi số 2: Vượt vật cản vật

Câu 1:

*

Câu 2:

*

Câu 3:

*

Câu 4:

*


a) 8 b) 10 c) 9 d) 6Câu 5: Choose the suitable number to lớn fill in the box:7 → 8 → □ → 10

a) 6 b) 9 c) 8 d) 7

Câu 6: Choose the suitable number to fill in the box:6 → 7 →□ → 9

a) 7 b) 8 c ) 5 d) 9

Câu 7: Choose the suitable number to lớn fill in the box: □ > 9

a) 10 b) 2 c) 7 d) 9

Câu 8: Choose the suitable number khổng lồ fill in the box:□ > 7

a) 6 b) 10 c) 2 d) 7

Bài thi số 3: Sắp xếp thep lắp thêm từ tăng dần

Câu 1:

*

Câu 2:

*

Đáp án đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Bài thi số 1: Điền công dụng tương thích vào nơi trống

Câu 1: < Câu 2: < Câu 3: < Câu 4: = Câu 5: <

Câu 6: > Câu 7: 6 Câu 8: 10 Câu 9: 8


Câu 10: 5 Câu 11: > Câu 12: > Câu 13: 9

Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1: > Câu 2: = Câu 3: = Câu 4: c

Câu 5: b Câu 6: b Câu 7: a Câu 8: b

Bài thi số 3: Sắp xếp thep thiết bị trường đoản cú tăng dần

Câu 1: 10 < 3 < 8 < 9 < 7 < 5 < 1 < 4 < 6 < 2

Câu 2: 4 < 5 < 7 < 1 < 8 < 2 < 10 < 9 < 6 < 3

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm năm ngoái - 2016

Exam number 1: Tìm cặp bởi nhau

*

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: Add:

*

Question 2: Add:

*

Question 3: Add:

*

Question 4: Add:

Question 5: Calculate:

Question 6: Calculate:

Question 7: Calculate:

Question 8: Calculate:

Question 9: Fill the missing number in the blank

10 + 5 < 18 – ............ < 11 + 6

Question 10: How many circles are there in the figure?

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 availabe answers.

Question 1: Add:

a. 6 b. 7 c. 5 d. 8

Question 2: Add:

a. 8 b. 7 c. 5 d. 6

Question 3: Add:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 6

Question 4: Add:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 8

Question 5: Calculate:

a. 2 b. 1 c. 3 d. 0

Question 6: Calculate:

a. 15 b. 13 c. 16 d. 14

Question 7: Calculate:

a. 8 b. 7 c. 9 d. 10

Question 8: Calculate:

a. 6 b. 4 c. 7 d. 5


Question 9: What numbers of dots are hidden behind the mèo và the dog in the equations.

a. 9 & 2 b. 9 and 3 c. 7 and 4 d. 8 and 3

Question 10: The star is inside how many circles?

a. 2 b. 1 c. 4 d. 3

Đáp án đề thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 1

Exam number 1: Tìm cặp bởi nhau

(1) = (8); (2) = (3); (4) = (10); (5) = (7); (6) = (9)

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 9

Question 2: 9

Question 3: 10

Question 4: 7

Question 5: 0

Question 6: 3

Question 7: 9

Question 8: 6

Question 9: 2

Question 10: 12

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 availabe answers.

Question 1: b

Question 2: a

Question 3: b

Question 4: c

Question 5: b

Question 6: a

Question 7: d

Question 8: d

Question 9: b

Question 10: a