... A B C D 52 It takes Peter three hours doing this homework every day A B C D 53 How many does it cost to sover this letter khổng lồ China? A B C D 54 My father has less days off than Tim’s father A B ... D moreover 58 A Where B When C Why D What 59 A up B to C on D in 60 A appear B appearance C disappear D disappearance 61 A when B during C while D within 62 A complete B completeness C completely ... household bills We must all make a personal decision lớn work for the future of our planet if we want khổng lồ ensure a better world (65) our grandchildren 56 A with B without C and D but 57 A & B however...

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh công chức trình độ b


*

... parts A on A take A where A such A lonely A remain 10 A wild B popular B let B directions B by B make B who B lượt thích B single B stay B natural C favorite C made C voyages C at C piông xã C which C as ... impressed by the _ of the đô thị & by the friendliness of its people A beautiful B beauty C beautifully D beautify trăng tròn The boss said that he would fly lớn Ho Chi Minh City day A next B the ... advertising B advertises C advertised D advertisement 15 He tried to walk so as not khổng lồ be late for school A fast B quiông chồng C rapid D slowly 16 Do you want _ by the doctor? A khổng lồ examine B to be...
*

... garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her bachồng for too long a to lớn bend b by bending c for bending d owing lớn you bkết thúc > b 157 A lot of passengers ... a me b kiểm tra up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by h& But now they are started by electricity a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... d ringing > b 95 The shoes are Peter"s a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
*

... thành công (thêm giới từ bỏ in) - lớn make good time : nhanh chóng, mau - khổng lồ make oneself pleasant khổng lồ s.o : mừng thầm nâng niu, có tác dụng ưa thích - lớn make out : - khổng lồ make out : thành công, tiến cỗ, gồm ... thành công Việc - To be relate to: tất cả bà với - To give advice on: - To be apposed to: phản nghịch đối, chống lại - To write with a pen: viết bút - To belong to: thuộc - To succeed in; thành công - To ... thank s.o for doing s.th : cảm ơn làm điều - khổng lồ think of : nghĩ về tới, có chủ ý - khổng lồ think of s.o : nghĩ về - khổng lồ think over : suy nghĩ chắn, xét kỹ - to think up : sáng tạo, mày mò, search - to throw...
*

... - I was a child A during B when C after D until Cau 142 I haven"t got A something B nothing C anything D some things lớn say Cau 143 We are used to lớn living the countryside A at B in C for D.on ... She was a very A healthily B healthiness Trang 21/56 child in the west C health D healthy Cau 165 Here are some books Take the you want A ones B people C person D things Cau 166 Is there ... 55 I"ve sầu already khổng lồ buy something new for my bedroom A deciding B to lớn decide _C_._d_ec_id_ed Trang 7/56 ~ D decide Cau 56 How is the dictionary? -10 centimeters A much B thiông xã C often D far Cau 57...
*

... ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B Thời gian làm 90 phút ít ENGLISH LANGUAGE TEST – 90 minutes Level B (Intermediate) ... Translate the following sentences into English Anh ta liên tục làm cho muộn sáng lại đến Chính sách tài khóa Sở Tài Chính thực tạo thành hai phần: đầu tư nhà nước thuế ... sentences from following sets of words & phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ...
... WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông – Đại Học ( Chương thơm Trình Mới) GV Hướng Dẫn :Phạm Quốc Hùng GOOD LUCK TO YOU ! THERE IS A WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi Tốt Nghiệp THPT – Đại Học ( ... would eat something B If I had been hungry, I would have eaten something C If I hadn’t been hungry, I would have sầu eaten something D If I had eaten something, I would have been eaten something 43 opinion ... be / as / think / as / not A I don’t think as intelligent as Hoa is B Hoa doesn’t think as intelligent as I am C Hoa is as intelligent as I don’t think D Hoa is not as intelligent as I think 44...
... (35) of you this would cause you …………… (35) greater misery However, generation after generation of your family leaves this life in the natural …………… (36) I have sầu described, …………… (37) this is what ... the help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is lớn that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not If it is a matter of right answers, ... learn something essential, something they will need lớn get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out inkhổng lồ the world and learn it 21 What does the author think is the...
... Dùng câu xác định - Dùng cùng với danh trường đoản cú đếm đựơc danh tự không đếm + Many - Dùng câu lấp định - Đi với danh trường đoản cú đếm đựơc + Much - Dùng câu lấp định - Đi cùng với danh trường đoản cú không đếm Note: Too/ so/ as + many/ ... xác minh + lời mời - Dùng cùng với danh từ bỏ đếm đựơc danh từ bỏ ko đếm b Any: Một chút, , vài ba - Dùng câu che định câu nghi hoặc - Dùng với danh từ đếm đựơc danh từ ko đếm B EXERCISES Ex Put in a ... Why didn’t I think _ that? 45 Look at this photograph of Ann Who does she remind you _? 46 She left Boston _ Paris when she was 19 47 If something is wrong, why don’t you something _ it?...
... 7: The author uses the phrase “mint condition” to describe A something perfect B something significant C something tolerant D something magical Question 8: All of the following were found on the ... movie, don’t you think? A I don’t think we should see the movie B You don’t think we should see the movie, you? C You và I are not in agreement about the đánh giá of the movie D I think we should ... take an entrance exam this year A Perhaps we don"t have sầu lớn take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn"t take an entrance exam this year D It is very...
... liệu kí tự Tin học tập van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) dấn kết : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học van phong - tin học van phong - Tin Học Van Phong Các loại liệu thường dùng Excel ... nhận văn uống - Tất chức 55 Để quan sát và theo dõi thông tin văn gửi phần mềm “gửi, thừa nhận vnạp năng lượng bản” ta chọn mục nào? - Theo dõi thông tin văn - Theo dõi vnạp năng lượng - Xử lý văn uống - Chuyển văn uống 56 Muốn nắn đăng nhtràn lên phần ... hình : tờ giấy Trắng, đĩa vi tính, vật dụng in, , hotline là: a) Thanh hao công chũm format b) Thanh hao công cụ chuẩn chỉnh c) Tkhô giòn công cố gắng vẽ d) Thanh công nạm bảng mặt đường viền 37) Trong biên soạn thảo Word, để cnhát tiêu...
... Pronouns and determiners Các chủ thể dùng mang đến môn thi nói (Topics for speaking test) Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Nội dung cụ thể Chơng 1: Các thời giờ Anh ( Tenses in English) Các thời (Present ... steel ( ko đếm đợc) 13 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Danh trường đoản cú đếm đợc danh từ thêm số tự vào trớc Ví dụ: cars hours, 100 dollars * Quy tắc thay đổi danh tự số sang số nhiều: Chỉ tất cả danh từ ... ARTICLE) Tiếng Anh có một số loại quán từ đợc sử dụng với danh trường đoản cú : - Quán tự không xác định: a/ an - Quán tự xác định : the * Quán trường đoản cú ko xác định: (a/an) 14 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Chỉ cần sử dụng...

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Cấp Điện Sinh Hoạt, Hộ Gia Đình


... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Vnạp năng lượng Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu mới đăng sản xuất cv xin bài toán cunghocvui tra cứu kiếm giao thương mua bán bên khu đất Giỏi tin học Documenkhổng lồ Dokument nắm tắt văn uống bạn dạng trong trái tim mẹ pk cùng với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm chiêu tập người thân vào thời điểm dịp lễ đầu năm mới đặc điểm chung với phương châm của ngành ruột khoang ttiết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn uống tự sự lớp 10 giải bài xích tập vật dụng lý 8 cthị xã cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập đồ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô bé phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu nhỏ trau