2 Đề thi học sinh tốt môn Tiếng Anh 4 gồm đáp án dưới đây phía trong cỗ đề Ôn thi học viên xuất sắc lớp 4 tiên tiến nhất vì chưng edquebecor.com xem tư vấn cùng đăng cài. Đề đánh giá môn Tiếng Anh lớp 4 được biên tập bgiết hại chương trình học tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới của cục GD&ĐT. Mời thầy cô, quý phụ huynh và những em học viên tìm hiểu thêm cùng download phục vụ Việc học tập với giảng dạy!

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, chúng ta vui miệng kéo xuống cuối nội dung bài viết để mua về.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 4 cấp tỉnh


2 Đề thi học viên giỏi giờ Anh lớp 4 cung cấp thị xã gồm đáp án

Đề tu dưỡng học viên xuất sắc tiếng Anh lớp 4 có lời giải - Đề hàng đầu Đề thi giờ đồng hồ Anh học sinh xuất sắc lớp 4 gồm câu trả lời - Đề số 2

Đề bồi dưỡng học viên tốt giờ đồng hồ Anh lớp 4 gồm câu trả lời - Đề số 1


Choose the correct answer. 

1. I have Arts on....

A. Monday

B. February

C. June

D. May

2. She...got brown hair.

A. has

B. have

C. having

D. khổng lồ have

3. I want to thank you... helping me.

A. of

B. about

C. for

D. to

4. He likes playing sports … football & tennis.

A. such as

B. such like

C. sample

D. example

5. What a … doll! My children like it very much.

A. better

B. lovely

C. awful

D. expensive

Reorder the words. 

1. I lượt thích / football / the rain. / playing / in

…………………………………………………………………

2. the / are / in / My toys / brown box.

…………………………………………………………………………

3. is / When / your / birthday?

………………………………………………………………

4. me? / you / write / lớn / Can

…………………………………………………

5. Mr Smith / a lot of / grows / vegetable / in his garden.

…………………………………………………………………

Choose the odd one out. 

1. A. picture B. red C. blachồng D. green

2. A. late B. work C. easy D. lazy

3. A. hour B. minute C. hand D. second

4. A. Letter B. shirt C. Blouse D. dress


5. A. uncle B. aunt C. father D. friend

Complete the sentence. 

1. Ha can dance _ _ _ cannot play football.

2. How _ _ _ is he? – He is 10 years old

3. There are _ _ _ _ fingers is one hand.

4. My brother is seven _ _ _ _ _ old.

5. Listen _ _ the teacher, please

6. My new pencils are _ _ the table

7. Would you _ _ _ _ some milk? – No, thanks

8. He was happy because he was _ _ _ best player.

9. It _ _ sunny in Hanoi.

10. We have Arts _ _ Friday.

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer.

1 - A; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - B;

Reorder the words.

1 - I like playing football in the rain.

2 - My toys are in the brown box.

3 - When is your birthday?

4 - Can you write khổng lồ me?

5 - Mr. Smith grows a lot of vegetable in his garden.

Choose the odd one out.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - D;

Complete the sentence.

1. Ha can dance but cannot play football.

2. How old is he? – He is 10 years old

3. There are five sầu fingers is one hand.

4. My brother is seven years old.

5. Listen to the teacher, please

6. My new pencils are on the table

7. Would you like some milk? – No, thanks

8. He was happy because he was the best player.

9. It is sunny in Hanoi.

10. We have sầu Arts on Friday.

Đề thi giờ Anh học viên giỏi lớp 4 gồm đáp án - Đề số 2


I. Circle the best answer A, B, C or D:

1. It’s time ………………………. breakfast.

A. to

B. in

C. for

D. eat

2.What …………………………. is it? It’s seven o’clochồng.

A. day

B. time

C. year

D. month

3. What time ……………………… it? It’s ten thirty.

A. are

B. am

C. be

D. is

4. It’s time for………………………………?

A. lunch

B. learn

C. play

D. dance

5. What time is it? It’s……………………….o’cloông chồng.

A. thirty

B. fourty

C. twenty

D. fifty

6. Excuse me.

- …………………?

A. Thanks

B. No

C. Yes

D. What

7. Mai ……………………… lunch at 12.30.

A. have

B. has

C. does

D. plays

8. What time does Lindomain authority have…………………..?

A. fifteen

B. subject

C. dinner

D. football

9. My mother ………………….. lunch at twelve sầu o’clock.

A. have

B. learns

C. plays

D. has

10. His brother ………………………….. khổng lồ work at 6.45 A.M.

A. go

B. speak

C. play

D. goes

11. Her mother ……………………….. T.V in the evening.

A. watches

B. watch

C. plays

D. goes

12. His father goes to lớn work …………………….. the morning.

A. on

B. in

C. at

D. to

13. She goes to bed at ……………………. P..M.

A. 10.30

B. 25.30

C. 32.30

D. 40.45

14. …………………………….. he watch T.V in the evening? Yes, he does.

A. Do

B. Does

C. Play

D. Don’t

15. …………………………… time vì chưng you have sầu lunch? At 11.20

A. what

B. where

C. when

D. who

16. My father doesn’t work …………………………. the evening.

A. on

B. to

C. from

D. in

17. I don’t ……………………….. T.V in the morning.

A. watches

B. watch

C. play

D. learn

18. He works from 7.30 A.M ………………………… 4.30 P..M.

A. on

B. to

C. at

D. in

II. Choose the underlined word or phrase A, B, C or D

1. Where (A) time is (B) it? – It’s (C) ten o’cloông xã (D).

2. My mother (A) watch (B) T.V in (C) the evening (D).

3. Nam go (A) lớn school (B) at 6.đôi mươi A.M (C) in the (D) morning.


4. LiLi have (A) lunch (B) at 11.30 (C) in the morning (D).

5. I go (A) khổng lồ (B) school on (C) 6. 30 A.M in the morning (D).

III. Read the passage & then answer the following questions:

Hi, my name is Peter. This is my father. He gets up at six o’clock. He has breakfast at 6.30 A.M. He goes khổng lồ work at 7 o’clock. He works from 7.30 A.M to lớn 4.30 P..M. He watches T.V in the evening. He goes khổng lồ bed at 10.45 P.M.

1. Who is this?

– This……………………………………………………………………….

2. What time does he get up?

– He gets……………………………………………..

3. What does he bởi at 6.30?

– He has…………………………………………………

4. What time does he go khổng lồ work?

– He goes………………………………………..

5. How many hours does he work a day?

– He works…………….. hours a day.

6. What does he bởi vì in the evening?

– He watches…………………………………..

7. What does he bởi at 10.45?

– He…………………………………………………………

8. Where is he at 8.30 A.M?

– He is…………………………………………………………

IV. Circle the odd one out

1. A. eleven B. twelve sầu C. twenty D. time 2. A. where B. what C. when D. o’clochồng 3. A. lunch B. breakfast C. ice-cream D. dinner 4. A. evening B. morning C. afternoon D. work 5. A. go B. watch C. have sầu D. lunch 6. A. school B. work C. bed D. ten 7. A. Monday B. Tuesday C. January D. Friday 8. A. at B. from C. to D. T.V

ĐÁPhường ÁN:

I. Circle the best answer A, B, C or D:

1. C; 2. B; 3. D; 4. A; 5. C; 6. C; 7. A; 8. C; 9. D;

10. D; 11. A; 12. B; 13. A; 14. B; 15. A; 16. D; 17. B; 18. B

II. Choose the underlined word or phrase A, B, C or D

1. A; 2. B; 3. A; 4. A; 5. C;

III. Read the passage and then answer the following questions:

1. This is Peter’s father.

2. He gets up at six o’cloông chồng.

3. He has breakfast at 6.30. / At 6.30, he has breakfast.

4. He goes khổng lồ works at 7 o’clochồng.

5. He works 9/ nine hours a day.

6. He watches T.V in the evening.

7. He goes lớn bed at 10.45.

8. He is at work.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 3 Theo Thông Tư 22 Được Tải Nhiều Nhất

IV. Circle the odd one out

1. D; 2. D; 3. C; 4. D; 5. D; 6. D; 7. C; 8. D;


Bên cạnh đội Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tmê mệt gia nhóm học tập: Tài liệu giờ đồng hồ Anh Tiểu học tập - địa điểm cung ứng không hề ít tư liệu ôn tập tiếng Anh miễn mức giá giành riêng cho học sinh tè học (7 - 11 tuổi).


Trên đấy là Đề tu dưỡng HSG giờ đồng hồ Anh lớp 4 kèm đáp án. Mời độc giả tìm hiểu thêm những tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học xuất sắc Tiếng Anh lớp 4, các bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học tập kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật thường xuyên bên trên edquebecor.com.