Danh mục: Vật lý


4 1,522 8

Danh mục: Vật lý


... KIỂM TRA 15 PHÚT VẬT 10 CƠ BẢN(thời gian :15 phút Lần 1) ĐỀ B (2009 – 2 010 ) Họ tên : Lớp : 10 C Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCDA.TRẮC NGHIỆM :Câu 1: Đại lượng nào cho ... Cho g = 10 m/2s.Tính: a).Thời gian vật rơi hết quãng đường đó. b).Quãng đường mà vật đi được.BÀI LÀM KIỂM TRA 15 PHÚT VẬT 10 CƠ BẢN(thời gian :15 phút Lần 1) ĐỀ C (2009 – 2 010 ) Họ ... Một vật rơi tự do từ độ cao 40 m so với mặt đất. Cho g = 10 m/2s.Tính: a).Thời gian vật rơi hết quãng đường đó.b).Vận tốc của vật ngay khi chạm đất. BÀI LÀM KIỂM TRA 15 PHÚT VẬT 10 ...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra vật lý 10 chương 1 violet


8 4,627 67

Danh mục: Vật lý


... Câu 9.Đổ 10 0cm3 rượu vào 10 0cm3 nước thể tích hổn hợp nước và rượu thu được có thể nhận giá trị nào sau đây?A. 10 0cm3.B. 200cm3.C. Lớn hơn 200cm3.D. Nhỏ hơn 200cm3. Câu 10 . Phát ... nghiệm khách quan( 6điểm) mỗi câu đúng 0,5 điểm.Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp ánC B B C C A D A D C A DPhần bài tập:(4điểm)Câu 1: - Không: 0,5 điểm- Vì đường không tan trong không ... kéo là: A = F.S : 0,5 điểm.Thay số: A = 18 0N. 8m = 14 40J : 1 iểm.b. Công suất của người kéo là: P = tA : 0,5 điểm.Thay số P = W7220 14 40= : 1 iểm. Câu 7.Một viên đạn đang bay trên...
3 9,341 337

Danh mục: Vật lý


... định ảnh của vật ABGươngGươngAB Hướng dẫn chấm MĐ 01 PHẦN THI TRÁC NGHIỆM KHÁCH QUAN Từ câu 1 đến câu 13 đúng hết là 5 điểm tương ứng 1 câu 0,4đ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B A D C D ... (khi vật đặt sát gương).A. Nhỏ hơn vật. B. Bằng vật C. Lớn hơn vật. D. Bằng nửa vật Câu 12 : Vật sáng là vật: A. Vật có ánh sáng đi vào mắt ta. C. Vật hắt lại ánh sáng chiếu tới nó. B. Vật tự ... phản xạ và góc tới Nêu cách vẽ?GươngGương MĐ 01 ĐÊ KIỂM MỘT TIẾT : MÔN VẬT Thời gian 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) Ngày kiểm tra Ngày trả Họ và tên Lớp PHẦN THI TRẮC NGHIỆM...
6 1,758 27

Danh mục: Vật lý1 2,487 19

Danh mục: Vật lý


... điểm0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 B. Phần Tự Luận (3đ)Câu Đáp án Điểma> ( ) ( )0 16 ,7 / , 10 /v m s v m s= =-Gia tốc của vật là: ADCT: ( )2 22 22 2 200 10 16 ,72 0,9 /2 2 .10 0v ... THPT ĐÔNG THỌĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KỲ INăm Học 2 010 - 2 011 Môn: - lớp 10 Ban cơ bảnThời gian: 45 phút A. Phần Trắc Nghiệm( 7đ)Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp ánA D C D D C B ... )( ),2 22 2,2 2 , ,00 12 ,2 16 ,72 72,252 2 0,9v vv v as s ma−−− = ⇒ = = =− 1, 0đ 1 0,5đ0,5đTRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ Năm Học 2 010 - 2 011 Môn: - lớp 10 Ban cơ bảnThời gian: 45 phútHọ...
4 2,727 54

Danh mục: Vật lý1 882 1

Danh mục: Vật lý


3 793 7

Danh mục: Vật lý


1 1,964 1

Danh mục: Vật lý


1 1,016 6

Danh mục: Vật lý


2 443 0

Danh mục: Vật lý


... áp suất ở 00C là 1, 20 .10 5Pa. a. 1, 08. 10 5Pa b. 1, 90. 10 5Pa c. 0,90. 10 5Pa d. 1, 33. 10 5Pa 28) Một lượng hơi nước có nhiệt độ t 1 = 10 00C và áp suất p 1 = 1atm đựng trong bình ... hợp giảm bớt 1, 8dm3 và áp suất tăng thêm 14 at. Tính nhiệt độ của hỗn hợp khí nén a. 13 50K b. 450K c. 10 80K d. 15 0K 17 ) Chất khí trong xilanh của một động cơ nhiệt có áp suất 0,8 .10 5 Pa và ... tích đều biến đổi. d. Cả 3 quá trình trên đều có thể áp dụng được. 15 ) Phương trình nào tương đương với phương trình Cla-pê-rôn: a. 2 1 22 11 TTVpVp= b. p 1 . V2 = p2 . V 1 c. 1 22 1 TTpp=...
2 1,560 20

Danh mục: Vật lý


... gia B 1 A C DB2A C DB6A C DB7A C DB 11 A C DB 12 A C DB 16 A C DB 17 A C DB 21 A C DB22A C DB3A C DB4A C DB8A C DB9A C DB 13 A C DB 14 A C DB 18 A C DB 19 A C ... xuất phát từ A là:A.x 1 =10 0t (km) ; x2 = 50 + 40(t - 0,5) (km)B.x 1 =10 0t (km) ; x2 = 50 + 40(t - 1, 5) (km)C.x 1 =50t2 (km) ; x2 = 50 + 40(t - 1, 5) (km)D.x 1 =50t2 (km) ; x2 ... là:A.x 1 =50t2 (km) ; x2 = 50 + 40(t - 1, 5) (km)B.x 1 =50t2 (km) ; x2 = 50 + 40(t - 0,5) (km)C.x 1 =10 0t (km) ; x2 = 50 + 40(t - 0,5) (km)D.x 1 =10 0t (km) ; x2 = 50 + 40(t - 1, 5)...
9 585 4

Danh mục: Vật lý


... DB 11 A C DB 12 A C DB 16 A C DB 17 A C DB 21 A C DB22A C DB3A C DB4A C DB8A C DB9A C DB 13 A C DB 14 A C DB 18 A C DB 19 A C DB23A C DB24A C DB5A C D B 10 A ... thẳng đều ?B 1 A C DB2A C DB6A C DB7A C DB 11 A C DB 12 A C DB 16 A C DB 17 A C DB 21 A C DB22A C DB3A C DB4A C DB8A C DB9A C DB 13 A C DB 14 A C DB 18 A C DB 19 A ... DB9A C DB 13 A C DB 14 A C DB 18 A C DB 19 A C DB23A C DB24A C DB5A C D B 10 A C D B 15 A C D B20A C D B25A C DTr¶ lêi kiÓm tra 45 phót kú I LÇn 1 §Ò sè: 11 5Hä vµ tªn: ....
17 606 1

Danh mục: Vật lý


... Một vật thả rơi từ độ cao h = 10 m tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2 .Thời gian vật rơi là:A. 3 s B. 2 s C. 2 s D. 1 sCâu 21: Vận tốc kéo theo là vận tốc A. vật đối với hệ quy chiếu chuyển ... tốc độ 12 km/h.Tốc độ trung bình của người đó là :A. 32km/h B. 8km/h C. 16 km/h D. 15 km/hCâu 15 : Công thức tính vận tốc và quảng đường đi được của vật rơi tự do:A. gtsgtv2 1 ;2 1 ==B. ... đổi hướng.Câu 19 : Chuyển động thẳng A. chậm dần đều :a<0 B. chậm dần đều theo chiều dương:a>0C. nhanh dần đều theo chiều dương :a>0 D. nhanh dần đều :a>0Câu 20: Một vật thả rơi từ...
2 554 2

Danh mục: Vật lý


... §¸p ¸nI. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (8®iÓm) 1. D 2. B 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B PhiÕu bµi lµmI. PhÇn Tr¾c nghiÖm C©u hái§¸p ¸n 1 2 3 4 5 6 7 8ABCD II. Tù luËn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3 414 0

Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút vật lớp 10 ppt


Danh mục: Vật lý


... 2 vật Đáp ánA: Trắc Nghiệm:Giáo viên soạn: Phạm Xn nNgày Soạn: 25 -10 -06GIÁO ÁN VẬT 10 CƠ BẢNTuần:08NGÀY Kiểm: 01- 11- 06CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết :15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... câu 1 và 2 15 ). Đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật? Giáo viên soạn: Phạm Xn nNgày Soạn: 25 -10 -06GIÁO ÁN VẬT 10 CƠ BẢNTuần:08NGÀY Kiểm: 01- 11- 06CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết :15 a). ... Ngày Soạn: 25 -10 -06GIÁO ÁN VẬT 10 CƠ BẢNTuần:08NGÀY Kiểm: 01- 11- 06CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết :15 a). Mặt trời đứng yên, trái đất quay quanh mặt...
4 5,431 197

Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút vật lớp 10 đề 2 pdf


Danh mục: Vật lý


... a. 16 000 (N) b. 36000 (N) c. 48000 (N) d. 9000 (N) 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT – Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút Chú ý: học sinh trả lời trên phiếu trả lời, không trả lời trên đề Câu ... đổi Câu 11 : Một lò xo có độ cứng 24 (N/m) để nó dãn ra được 5cm phải treo một vật có khối lượng (lấy g = 10 m/s2) là: a- 1, 2(kg). b- 0 .12 (kg). c- 0. 012 (kg). d- 12 (kg). Câu 12 : Một lò ... tấn. Cho G=6.67 .10 -11 (N.m2/kg2). Lực hấp dẫn giữa hai tàu là: a- 0.82(N) b- 0 .16 4(N) c- 12 .3(N) d- 0.082(N) Câu 15 : Một con tàu vũ trụ ở trên Trái Đất có trọng lượng P =14 4000 (N). Lực...
6 2,453 20

Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút vật lớp 10 đề 3 doc


Danh mục: Vật lý


... 0,24 (N) d- 2,4 (N) 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT – Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút Chú ý: học sinh trả lời trên phiếu trả lời, không trả lời trên đề Câu 1: Hai chất điểm bất kỳ hút nhau ... 4Câu 11 : Hai tàu thủy ở cách nhau 2 (km), khối lượng mỗi tàu là 70.000 tấn. Cho G=6.67 .10 -11 (N.m2/kg2). Lực hấp dẫn giữa hai tàu là: a- 0 .16 4(N) b- 12 .3(N) c- 0.082(N) ... 6Câu 17 : Một vật có khối lượng 500 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s2 từ trạng thái đứng yên. Hệ số ma sát giữa vật và mặt đường là k=0, 01. Lấy g =10 m/s2. Khi...
6 1,724 13

Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút vật lớp 10 đề 4 ppt


Danh mục: Vật lý


... 2 lần e. Không đổi 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT – Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút Chú ý: học sinh trả lời trên phiếu trả lời, không trả lời trên đề Câu 1: Hai chất điểm bất kỳ hút nhau ... 5Câu 14 : Một lò xo có độ cứng 24 (N/m) để nó dãn ra được 5cm phải treo một vật có khối lượng (lấy g = 10 m/s2) là: a- 0 .12 (kg). b- 0. 012 (kg). c- 12 (kg). d- 1, 2(kg). Câu 15 : Một lò ... khối lượng 500 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s2 từ trạng thái đứng yên. Hệ số ma sát giữa vật và mặt đường là k=0, 01.

Xem thêm: Giáo Án Công Thức Lượng Giác Lớp 10 Violet, Bài Tập Công Thức Lượng Giác Lớp 10 Violet

Lấy g =10 m/s2. Khi đó lực đẩy của động cơ sẽ là:...
6 1,490 8

Xem thêm


Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: đề kiểm tra trắc nghiệm vật lý 12 chương 1 đề kiểm tra 15 phút vật lý 7 chương 1 đề kiểm tra 1 tiết vật lý 10 chương 1 đề kiểm tra 1 tiết vật lý 10 chương 1 violet kiểm tra 1 tiết vật lý 10 chương 1 kiểm tra 1 tiết vật lý 10 chương 1 nâng cao đề kiểm tra 15 phút vật lý 10 chương 1
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
edquebecor.com.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu edquebecor.com là gì?