Module tu dưỡng tiếp tục Tiểu học - Module 12: Lập kế hoạch dạy học tập tích đúng theo các văn bản giáo dục nghỉ ngơi tiểu học


Bạn đang xem: Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12

*
DownloadVui lòng mua xuống để thấy tư liệu đầy đủ

Module Tiểu học 12: Lập chiến lược dạy dỗ học tập tích thích hợp những câu chữ giáo dục sinh hoạt đái học trình bày về công tác tiểu học và quan điểm dạy dỗ học tích hợp; các câu chữ được tích phù hợp giáo dục trong các môn học và chuyển động dạy dỗ làm việc tiểu học; hoàn cảnh dạy dỗ học tập tích vừa lòng các ngôn từ làm việc tiểu học; kĩ năng gạn lọc phương thức, kỹ năng dạy học cân xứng với Việc dạy học tích hợp,...


*

Nội dung Text: Module bồi dưỡng tiếp tục Tiểu học - Module 12: Lập chiến lược dạy học tích vừa lòng các câu chữ dạy dỗ ở đái học


Xem thêm: Cách Viết Thông Báo Tuyển Dụng Tiếng Anh Là Gì ? Tìm Hiểu Chung Về Tuyển Dụng

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNGMODULE TH 12 LËp kÕ ho¹ch d¹y häc tÝch hîp c¸c néi dung gi¸o dôc ë tiÓu häc | 7 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Tích h%p là m*t trong nh0ng quan lại 4i6m phạt tri6n ch89ng trình giáo d Module này g+m b.n n/i dung d12i 3ây: — Ch19ng trình ti=u h>c và quan lại 3i=m dCy h>c tích hEp. Các n/i dung 31Ec tích hEp giáo dIc trong số môn h>c với hoCt 3/ng giáo dIc K ti=u h>c. — ThMc trCng dCy h>c tích hEp những n/i dung giáo dIc K ti=u h>c. — KO nPng lMa ch>n ph19ng pháp, kO thuSt dCy h>c phù hEp v2i viUc dCy h>c tích hEp. — ThMc hành lSp kV hoCch bài h>c tích hEp các n/i dung giáo dIc. B. MỤC TIÊU H!c xong module này, h!c viên gồm kh6 n7ng: — Hi=u rõ ch19ng trình ti=u h>c và quan 3i=m dCy h>c tích hEp th= hiUn vào ch19ng trình những môn h>c. NhSn biVt rõ những n/i dung 31Ec tích hEp giáo dIc trong số môn h>c với hoCt 3/ng giáo dIc K ti=u h>c. — Zánh giá thMc trCng dCy h>c tích hEp các n/i dung giáo dIc K tr1c. — LMa ch>n ph19ng pháp, kO thuSt dCy h>c phù hEp v2i viUc dCy h>c tích hEp. — LSp 31Ec kV hoCch dCy h>c tích hEp các n/i dung giáo dIc. C. NỘI DUNGHoạt hễ 1: Tìm hiểu công tác tè học tập với quan điểm dạy học tích hợp; những nội dung được tích đúng theo dạy dỗ trong các môn học tập với hoạt động dạy dỗ sống tiểu họcI. NHIỆM VỤ — Z>c ch19ng trình giáo dIc ti=u h>c, xác 3^nh những hình th_c/m_c 3/ tích hEp n/i dung dCy h>c trong các môn h>c với giaa các môn h>c. — TSp hEp những tài liUu dCy h>c tích hEp, thbo luSn team 3= chd ra nhang n/i dung 31Ec tích hEp trong dCy h>c những môn h>c K ti=u h>c. LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC Tại TIỂU HỌC | 9II. THÔNG TIN PHẢN HỒI1. Cmùi hương trình đái học và quan điểm dạy dỗ học tích hợp * M#c tiêu tích h+p ch-.ng trình nh3m: — Gi8m s: l-+ng môn h=c. — Phát triAn nBng lCc mang đến h=c sinc. — TBng c-Fng thCc hành Hng d#ng gi8i quyLt những vNn OPhường. gQn gRi vSi cuTc s:ng h3ng ngày. C# thA, tích h+p lWnh vCc khoa h=c tC nhiên và khoa h=c làng hTi tiAu h=c s>: — Cung cNp mang đến h=c sinch nh^ng thu_t ng^ cùng khái ni`m khoa h=c c. b8n nh3m góp các em hiAu b8n thân và thL giSi bao phủ. — Cung cNp mang lại h=c sinh c. hTi OA phân phát triAn kW nBng, thói quen t- duy với thái OT cQn thiLt OA khám phá khoa h=c. — Chufn bg cho h=c sinch hiAu biLt vPhường cTng Ohng, thôn hTi, bao gồm kW nBng tđê mê gia các hoit OTng xã hTi OA những em gồm thA hoà nh_p, s:ng có lợi đến buôn bản hTi. — Giúp h=c sinch Oánh giá bán O-+c khoa h=c 8nh h- g OLn con ng-Fi và môi tr-Fng nh- thL như thế nào. * Các hình thHc tích h+p ch-.ng trình: Có nhiPu hình thHc tích h+p ch-.ng trình khác biệt. Tích h+p nTi dung là hình thHc n:i kLt nTi dung trong nTi bT môn h=c và gi^a những môn h=c vSi nhau. Có thA chia làm 3 hình thHc (holc 3 mHc OT) nh- sau: — KLt h+p lhng ghép (fusion): qây là mHc OQu tiên cra tích h+p; theo Oó, nh^ng nTi dung như thế nào Oó s> O-+c kLt h+p vào ch-.ng trình môn h=c OTc l_p Oã bao gồm stn. + NTi khoảng trống h+p O-+c thA hi`n qua vi`c gwn nTi dung môn h=c vSi OFi s:ng thCc tixn, lhng ghnghiền nTi dung vPhường dân s:, môi tr-Fng... vào nh^ng nTi dung phù h+p; h-Sng vào sC xuất hiện cùng vạc triAn nBng lCc hành OTng, nBng lCc gi8i quyLt vNn OPhường. H=c sinc kiếm tìm tòi, xây dCng kiLn thHc mSi t| kiLn thHc Oã biLt với v:n thCc tixn cuTc s:ng.10 | MODULE TH 12+ Áp d%ng m)t s, bi/n pháp nh2m th3 hi/n quan 7i3m tích h:p trong tài li/u giáo khoa, tài li/u gia sư cùng các hCDng dEn chF 7Go thHc hi/n nhC: n)i dung sách giáo khoa (SGK) góp hPc sinc tH xây dHng kiTn thUc tV nhWng tởm nghi/m cXa cá thể và gYn vDi 7Zi s,ng (khiến cho hPc t

ng v?n có nhAng phCn mang thương hiệu riêng biệt cEa tFng môn h+c. Ví dJ: N7i dung ki5n thMc NOa lí t% nhiên cEa môn POa lí gồm thQ sR N>Sc xây d%ng v-i những môn h+c nh> Sinc h+c, Hoá h+c, VYt lí; n7i dung ki5n thMc NOa lí gớm t5 — xóm h7i bao gồm thQ k5t hSp v-i ki5n thMc môn LOch s^ ho_c m7t môn như thế nào Nó bao gồm quan tiền ha gCn gbi theo quan tiền NiQm tích hSp. V-i ph>dng án này, mei môn h+c có chung mJc tiêu, n7i dung, ph>dng pháp dfy h+c cùng Nánh giá bán, cgu trúc bài xích vào SGK. N7i dung cJ thQ N>Sc tạo thành các phCn chE y5u mang tên phân môn. Mei phCn gồm nhAng chE Nl nhgt NOnh. Ví dJ: PhCn 1 — POa lí, PhCn 2 — LOch s^. M7t gia sư bao gồm thQ dfy cp nhì n7i dung ho_c mei giáo viên dfy m7t phCn theo trình độ chuyên môn N>Sc Nào tfo. qu NiQm cEa ph>dng án này là lofi br nhilu hdn những vgn Nl trùng l_p, ko thi5t th%c; sinh ra với phạt triQn nung l%c gipi quy5t vgn Nl t>dng N9i phMc tfp t9t hdn; có mặt cùng phạt triQn N>Sc nhAng ki5n thMc với kv nung xulặng môn; gipm N>Sc s9 NCu sách; vYn dJng các ki5n thMc liên môn th>wng xuyên hdn. Nh>Sc NiQm cEa ph>dng án này là x che: xây d%ng môn h+c m-i là m7t Nilu khó khun bởi vì các chE Nl mang đến tFng phân môn phpi N>Sc l%a ch+n cùng cCn N>Sc cgu trúc lfi; tạo xáo tr7n vào chy Nfo với qupn lí giáo dJc; cCn bzi d>n thYn hdn vl n7i dung cùng ph>dng pháp dfy h+c; bên cạnh đó, ph>dng án này còn có thQ g_p nặng nề khun vl m_t tâm lí trình độ với tâm lí làng h7i.2. Một số ví dụ về hình thức, cường độ tích phù hợp trong một vài môn học Ch>dng trình giáo dJc tiQu h+c hian ni cửa hàng triat khá rõ rệt quan tiền NiQm tích hSp. D>-i Nây là m7t s9 biQu hian cJ thQ trong ch>dng trình m7t s9 môn h+c. * Môn Ti5ng Viat: Ch>dng trình Ti5ng Viat tiQu h+c hian ni xây d%ng theo quan NiQm tích hSp:12 i thQ t_ n-i dung m-t trong nhị phLn với liên h= nh|ng kiPn thQc gLn nhau gi|a hai phLn L1ch sI cùng B1a lí). Bên cUnh .ó, thầy giáo cLn để ý liên h= n-i dung bài h2c vci nh|ng nét .dc thù, tiêu bi8u c6a l1ch sI, .1a lí x .1a ph:/ng”. Nh: v`y, ch:/ng trình môn h2c này .ã cửa hàng tri=t theo quan liêu .i8m tích h>p, coi t_ nhiên, bé ng:pi với thôn h-i là m-t th8 th^ng nhVt gồm m^i quan liêu h= qua lUi. Trong .ó, nhỏ ng:pi vci nh|ng hoUt .-ng c6a bản thân, va là cLu n^i gi|a t_ nhiên và thôn h-i, va tác .-ng mUnh m‚ .Pn t_ nhiên với xóm h-i. Vì v`y, m-t s^ kiPn thQc .1a lí, l1ch sI... .ã .:>c lvng ghnghiền trong m-t vài ch6 .3 c6a môn T_ nhiên với Xã h-i x các lcp 1, 2 với 3. L!p 1, 2 với 3 h:cng tci m5c tiêu góp h2c sinch gồm m-t s^ kiPn thQc ban .Lu v3 m-t s^ s_ v`t, hi=n t:>ng ./n gihn trong t_ nhiên với xã h-i...; bao gồm m-t s^ kR nSng ban .Lu nh: quan gần kề, nh`n xét, nêu th„c m„c, .dt câu h…i cùng di†n .Ut nh|ng hi8u biPt c6a bản thân v3 s_ v`t, hi=n t:>ng ./n gihn trong t_14 | MODULE TH 12 nhiên và làng mạc h)i, t, -ó làm cho h3c sinch thêm yêu thương thiên nhiên, gia -ình, tr;ng. !n l%p 4 cùng 5, kiAn thBc -Ca lí và lCch sE -;Fc tích hFp vHi nhau tIo thành môn h3c có tên KCa lí cùng LCch sE vHi n)i dung là:— NhQng sR kiSn, nhân vUt lCch sE phVn ánh nhQng c)t mXc -ánh dYu sR phạt triZn cn hoá...) và giQ n;Hc cn hoá cng trình cùng biên soIn SGK theo h;Hng tích hFp, f tiZu h3c, môn KCa lí c{ng -ã -;Fc phXi hFp vHi m)t sX môn h3c không giống (nh; LCch sE, Sinh h3c...) và -ã thZ hiSn -;Fc phan nào quan liêu -iZm tích hFp qua sách vb môn h3c. Ví dd, trong sách giáo khoa +a lí — L+ch s3 l%p 4, nhì bài bác -au tiên giúp h3c sinh làm quen vHi bVn -i, h3c sinh -;Fc cung cYp nhQng kiAn thBc, ks n>ng can thiAt vb bVn -i -Z nhQng bài sau những em bao gồm thZ sE ddng vXn hiZu biAt cng trình t,ng môn, sách -b cUp tầm thường đến cV nhị môn vb những ph;>ng pháp với hình thBc dIy h3c ch< yAu, vb -ánh giá bán kAt quV h3c tUp cm gan -ây, LẬPhường KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢPhường CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC Tại TIỂU HỌC | 15 nhi#u ki"n th)c m,i -ã -/0c tích h0p vào môn 78a lí nh/ giáo d>c dân sA s)c khoB v8 thành niên, giáo d>c bFo vG môi tr/Ing, giáo d>c sJ d>ng nKng l/0ng ti"t kiGm cùng hiGu quF... Hình như, hiGn ni, các nPi dung v# giáo d>c bFo vG tài nguyên với môi tr/Ing biQn — -Fo, )ng phó v,i bi"n -Ti khí hUu... cVng -ang -/0c triQn khai tích h0p vào mPt sA môn hWc, vào -ó gồm 78a lí. * Môn MZ thuUt, Âm nhc, Th^ công: Trong Ch/ang trình giáo d>c phT thông, môn MZ thuUt, Âm nhc với Th^ công gồm nhiGm v> giáo d>c thcentimet mZ đến hWc sinch -Q góp những em phạt triQn toàn diGn v# -)c — trí — thQ — mZ, to -i#u kiGn cho những em ti"p xúc, làm quen với cFm nhUn mẫu -gp, bi"t to ra mẫu -gp cùng vUn d>ng nhhng hiQu bi"t v# dòng -gp vào cuPc sAng hing ngày. 7jng thIi, thông qua nPi dung với ph/ang pháp dy hWc, thầy giáo có thQ giáo d>c hWc sinh v# nhi#u vkn -#: vKn hoá, l8ch sJ, xóm hPi, môi tr/Ing… với xuất hiện những kZ nKng cmn thi"t c^a môn hWc mang lại hWc sinch. Khi thi"t k", xây dong ch/ang trình tiQu hWc hiGn nay, các phân môn Âm nhc, MZ thuUt với Th^ công -/0c k"t h0p v,i nhau thành môn NghG thuUt nhyên m>c -ích ch^ y"u là giFm b,t sA -mu môn p tiQu hWc với to -i#u kiGn -Q giáo viên tích h0p các nPi dung mang ý nghĩa nghG thuUt p tr/Ing tiQu hWc. 7ây là h/,ng -i -úng, phù h0p v,i xu th" bình thường. Môn Th^ công cùng môn MZ thuUt tất cả nhi#u -iQm t/ang -jng v# hình th)c thQ hiGn, chkt liGu, -j sử dụng dy hWc, ph/ang pháp dy hWc cùng -ánh giá k"t quF hWc tUp. Do vUy, viGc tích h0p MZ thuUt v,i Th^ công là rkt cmn thi"t và yêu cầu -/0c nghiên c)u, đối chiếu kZ l/sng lúc thi"t k" ch/ang trình cVng nh/ SGK, sách thầy giáo nhì môn hWc này. Trong khi, còn có mPt sA môn khác không nim vào ch/ang trình quAc gia, bao gjm: giáo d>c v# tôn giáo, ngh# nghiGp, gi,i tính, viGc làm cho, cá nhân, xóm hPi, y t"… Nguim t(c chung nh+t c,n ph.i l1u trung ương là s6 k8t dính t;o thành kh=i th=ng nh+t trong n?i dung d;y h