Biên phiên bản nhận xét máu dự giờ đồng hồ được lập ra nhằm Đánh Giá tiết dạy Khi dự giờ đồng hồ của gia sư. Mẫu biên bạn dạng nêu rõ thời hạn ra mắt giờ đồng hồ dạy, nguyên tố tsay đắm gia, ưu cùng lỗi của giờ đồng hồ dạy dỗ nhằm rút ít kinh nghiệm từ máu dạy dỗ đó.

Bạn đang xem: Biên bản nhận xét tiết dạy

Mời chúng ta thuộc tham khảo mẫu mã biên bạn dạng nhận xét huyết dự giờ tại đây:

Mẫu biên phiên bản review huyết dự giờ

Trường……………………..

Tổ:……………………........

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

BIÊN BẢN(V/v rút ít tay nghề máu dạy)

I/ PHẦN MTại ĐẦU

- Tiến hành rút ít kinh nghiệm tay nghề tiết dạy dỗ vào mức ... giờ ... phút ít, ngày ..... tháng ..... năm 201…

- Tại Trường: ………………………………………………………………………………..

- Tiết dạy của thầy (Cô) : ................................................................


- Môn ................... Lớp .......... Tiết .......... Buổi ...................

- Tên bài: ...............................................……….....................................................................

- Thuộc ngày tiết : ................. của phân phối chương thơm trình

* Người rút ít kinh nghiệm:

1/ ...........................................................................

2/ ...........................................................................

3/ ...........................................................................

II/ NỘI DUNG

1/ Ưu điểm:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2/ Ktiết điểm:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II/ KẾT THÚC

Thống tốt nhất Đánh Giá ngày tiết dạy dỗ cùng với số điểm ............................. Loại ................... Biên phiên bản ngừng vào tầm khoảng .........tiếng ........ phút ít cùng ngày

GV dự thống độc nhất ký kết tên

1/..............................................................

2/...............................................................

3/...............................................................

4/...............................................................

..................., ngày ……./…….

Xem thêm: Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế, Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Ueh

/ 201

Người dạy

………………………………...........