Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu vật liệu đầu vào cập nhật mới nhất file word. Các mẫu biên bản nghiệm thu – Vạn An Group.

Bạn đang xem: Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào

Các bạn mới vào nghề xây dựng cụ thể là cán bộ giám sát thi công hoặc các bên liên quan, cần các biểu mẫu về ngành xây dựng để rút ngắn thời gian nghiên cứu mà vẫn có cho mình những biểu mẫu chất lượng và đặc biệt là phải đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành. Một trong số biên bản quan trọng, gắn bó với dân thi công là biên bản nghiệm thu sẽ được thương hiệu Thiết kế Vạn An Group chia sẻ đầy đủ đến Quý bạn đọc và kèm file word free download để các bạn dễ dàng chỉnh sửa phù hợp dự án, công trình của đơn vị mình.

*
*
*
*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 ……

 BIÊN BẢN SỐ : XM.01-VLĐV/XDCB

NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

Dự án: Đầu tư xây dựng A

Công trình: Công trình B

Gói thầu: Thi công xây dựng hoàn thiện phần thô, giao thông và hàng rào bảo vệ công trình B

Địa điểm xây dựng: ……………………..………………….

1. Đối tượng nghiệm thu: Xi măng Vissai xây trát, đổ bê tông: 60 tấn

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện CĐT: Công ty 1

Ông/Bà: ………………………………………. Chức vụ: ……………………………….

Ông/Bà: ………………………………………. Chức vụ: ……………………………….

b. Đại diện TVGS: Công ty 2

Ông/Bà: ………………………………………. Chức vụ: ……………………………….

Ông/Bà: ………………………………………. Chức vụ: ……………………………….

c. Đại diện nhà thầu thi công: Công ty CP Tập đoàn Kiến trúc và Xây dựng Vạn An

Ông/Bà: Phương Hữu Thơ …………….. Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Ông/Bà: Lại Xuân Chung …………….. Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

Thời gian:

Bắt đầu: ………….. ngày …….. tháng …….. năm 20……..

Kết thúc: ………….. ngày …….. tháng …….. năm 20……..

Địa điểm: ……………………………………….

4. Đánh giá vật liệu nghiệm thu:

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công việc xây dựng đã được thống nhất giữa CĐT, TVGS và nhà thầu.

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu số:

Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu.

– Hồ sơ bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được CĐT chấp thuận:

– Bản vẽ thi công được phê duyệt: ……………………………………………………………………………….

– Bản vẽ biện pháp thi công được phê duyệt.

– Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

4.2. Nội dung nghiệm thu vật liệu đầu vào:

– Kiểm tra chủng loại, quy cách vật liệu so với thiết kế được phê duyệt

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các kết quả thí nghiệm thực tế thực tế (So sánh với yêu cầu thiết kế):

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các kết quả thí nghiệm, đo lường:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Đánh giá sự phù hợp của vật liệu so với yêu cầu thiết kế:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các ý kiến khác (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Kết luận :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên tham gia nghiệm thu: (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁTĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

Phương Hữu Thơ

Cũng giống như mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng mà chúng tôi đã chia sẻ. Mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào cũng bao gồm nghiệm thu vật liệu đầu vào, phiếu yêu cầu nghiệm thunghiệm thu nội bộ vật liệu đầu vào.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày …… tháng ……  năm 20 ……

 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

PHIẾU SỐ: XM. 01- PYCNT/ XDCB

Kính gửi:– CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY 1
– TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TY 2

1. Người yêu cầu: Phương Hữu Thơ

2. Bộ phận đề nghị: Ban chỉ huy công trường

3. Lý do yêu cầu: Căn cứ tiến độ thi công hạng mục thi công xây dựng hoàn thiện phần thân, giao thông và hàng rào bảo vệ công trình B. Nhà thầu thi công Công ty cổ phần Tập đoàn Kiến trúc và Xây dựng Vạn An đề nghị Chủ đầu tư, Ban quản lý công trình B nghiệm thu công việc sau:

4. Thời gian nghiệm thu: ………… ngày …… tháng …… năm 20 …… 

5. Các thông tin cần thiết về công việc nghiệm thu:

Xi măng Vissai xây trát, đổ bê tông: 60 tấn

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Các thành phần tham gia nghiệm thu:

XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁTBAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG

Phương Hữu Thơ
Quý bạn đọc download hợp đồng thiết kế công trình của thương hiệu Thiết kế Vạn An Group.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày …… tháng ……  năm 20 ……

 BIÊN BẢN SỐ: XM. 01- VLĐV / XDCB

NGHIỆM THU NỘI BỘ VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

Dự án: Đầu tư xây dựng A

Công trình: Công trình B

Gói thầu: Thi công xây dựng hoàn thiện phần thô, giao thông và hàng rào bảo vệ công trình B

Địa điểm xây dựng: ……………………..………………….

1. Đối tượng nghiệm thu: Xi măng Vissai xây trát, đổ bê tông: 60 tấn

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện: Ban chỉ huy công trường

Ông/Bà: Phương Hữu Thơ Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Ông/Bà: Lại Xuân Chung Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

b. Đại diện: Tổ nhân công

Ông: Triệu Quang Tuấn Chức vụ: Tổ trưởng

Ông: ………………………… Chức vụ: ……………..

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

– Thời gian:

Bắt đầu: ………… ngày …… tháng …… năm 20 …… 

Kết thúc: ………… ngày …… tháng …… năm 20 …… 

– Địa điểm: ………………………………………….

4. Đánh giá vật liệu nghiệm thu:

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Hồ sơ bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được CĐT chấp thuận:

– Bản vẽ thi công được phê duyệt: ……………………………………………………………………………….

– Bản vẽ biện pháp thi công được phê duyệt.

– Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

4.2. Nội dung nghiệm thu vật liệu đầu vào:

– Kiểm tra chủng loại, quy cách vật liệu so với thiết kế được phê duyệt

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các kết quả thí nghiệm thực tế thực tế (So sánh với yêu cầu thiết kế):

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các kết quả thí nghiệm, đo lường:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Đánh giá sự phù hợp của vật liệu so với yêu cầu thiết kế:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các ý kiến khác (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Kết luận:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: 200 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 11 Có Đáp Án (6 Chương), Trắc Nghiệm Tin Học 11

Các bên tham gia nghiệm thu: (Ký, ghi rõ họ tên)

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNHĐẠI DIỆN TỔ ĐỘI THI CÔNG

Phương Hữu ThơTriệu Quang Tuấn
 

DOWNLOAD BỘ BBNT VL ĐẦU VÀO

Trên đây là chia sẻ tài liệu của Thiết kế Vạn An Group về mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựngnghiệm thu vật liệu đầu vào của công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Rất mong tài liệu chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích nhiều cho Quý bạn đọc trong quá trình thi công xây dựng công trình.