Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm Trong Sản Xuất, Mẫu Giấy Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Hóa

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

*

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 03-VT. Xác định số lượng, qui cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hànghóatrước khi nhập kho, làm căn cứ để qui trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.

Đang xem: Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm

1. Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa theo Thông tư 200:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Mẫu số 03 – VT

Bộ phận:…………….

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆMVật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoáNgày…tháng…năm….

Số:………………….

Xem thêm:

– Căn cứ………số…..ngày…..tháng…..năm…..của……………….……… Ban kiểm nghiệm gồm: + Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện……….Trưởng ban + Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện…………… Uỷ viên + Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện…………… Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:

Số TT

Tên nhãn hiệu,quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Mãsố

Phương thức kiểm nghiệm

Đơn vị tính

Số lượng theo chứng từ

Kết quả kiểm nghiệm

Ghichú

Số lượng đúng quy cách, phẩm chất

Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất

A

B

C

D

E

1

2

3

F

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện kỹ thuật

Thủ kho

Trưởng ban

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Tải mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆMVật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Ngày… tháng…năm….

Số: ……………

– Căn cứ…… số… ngày… tháng… năm… của……………………Ban kiểm nghiệm gồm:+ Ông/Bà………………… Chức vụ…………… Đại diện………… Trưởng ban+ Ông/Bà………………… Chức vụ…………… Đại diện……………… Ủy viên+ Ông/Bà………………… Chức vụ…………… Đại diện……………… Ủy viênĐã kiểm nghiệm các loại:

Số TT Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mã số Phương thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số lượng theo chứng từ Kết quả kiểm nghiệm Ghi chú
Số lượng đúng quy cách, phẩm chất Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất
A B C D E 1 2 3 F

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm:

Đại diện kỹ thuật(Ký, họ tên) Thủ kho(Ký, họ tên) Trưởng ban(Ký, họ tên)

Tải mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dướiBước 2: Gửi yêu cầu vào mail:edquebecor.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)3. Cách lập biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa, sản phẩmGóc bên trái của Biên bản kiểm nghiệm ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.Biên bản này áp dụng cho các loại vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa cần phải kiểm nghiệm trước khi nhập kho trong các trường hợp:- Nhập kho với số lượng lớn;- Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có tính chất lý, hóa phức tạp;- Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa quý hiếm;Những vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không cần kiểm nghiệm trước khi nhập kho, nhưng trong quá trình nhập kho nếu phát hiện có sự khác biệt lớn về số lượng và chất lượng giữa hóa đơn và thực nhập thì vẫn phải lập biên bản kiểm nghiệm.- Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên nhãn hiệu, quy cách và mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa kiểm nghiệm.- Cột D: “Phương thức kiểm nghiệm” ghi phương pháp kiểm nghiệm toàn diện hay xác suất.- Cột E: Ghi rõ đơn vị tính của từng loại- Cột 1: Ghi số lượng theo hóa đơn hoặc phiếu giao hàng.- Cột 2 và 3: Ghi kết quả thực tế kiểm nghiệm.Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: ghi rõ ý kiến về số lượng, chất lượng, nguyên nhân đối với vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất và cách xử lý.Biên bản kiểm nghiệm lập 2 bản:- 1 bản giao cho phòng, ban cung tiêu/hoặc người giao hàng.- 1 bản giao cho phòng, ban kế toán.Trường hợp vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất so với chứng từ hóa đơn, thì lập thêm một liên, kèm theo chứng từ liên quan gửi cho đơn vị bán vật tư, dụng cụ, công cụ, sản phẩm, hàng hóa để giải quyết.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *