Để nhìn nhận lại giảm bớt, thiếu sót của phiên bản thân, Đảng viên đều nên từ làm bạn dạng kiểm điểm làm địa thế căn cứ đánh giá, xếp một số loại chất lượng mỗi thời điểm cuối năm. Dưới đây là mẫu mã bản kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm theo lý lẽ tiên tiến nhất trên Hướng dẫn số 21.


Bạn đang xem: Biên bản kiểm điểm đảng viên

Mẫu kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất Ví dụ chi tiết về Bản kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm Kiểm điểm, đánh giá Đảng viên nhằm mục tiêu mục đích gì? 4 câu chữ kiểm điểm Đảng viên mới nhất Đảng viên được xếp một số loại theo hầu hết tiêu chí nào? 2 bước đánh giá, xếp các loại unique Đảng viên Đảng viên được miễn công tác không nên kiểm điểm?
Xem thêm

https://cdn.edquebecor.com/uploaded/Others/2020/11/25/mau-ban-kiem-diem-dang-vien_2511095041.doc


Mẫu kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm new nhất

 


ĐẢNG BỘ ...                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ...........                                                   .........., ngày.....tháng....năm.......

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Xem thêm: Mẫu Đơn Đề Nghị Kiểm Tra Công Tơ Điện, Đơn Đề Nghị Kiểm Tra Công Tơ Điện

Năm.............

Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả có được

1. Về tư tưởng chính trị; phđộ ẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về bốn tưởng chính trị………………………………..…………………………..

- Về phđộ ẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

- Việc chiến đấu phòng, phòng hầu hết biểu hiện suy thoái về bốn tưởng chính trị, đạo đức, lối sinh sống, “từ bỏ diễn biến”, “từ bỏ gửi hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu thị, cá nhân tự thừa nhận diện)………………………………………..…………..

Tự đánh giá về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc triển khai chức trách, quyền lợi theo vẻ ngoài (Đảng, chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết trái triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm………...……….

- Trách nhiệm cá nhân liên quan tiền cho công dụng, tiêu giảm, yếu điểm ngơi nghỉ nghành, địa pmùi hương, tổ chức, phòng ban, đơn vị bởi mình prúc trách……………………...….

Tự đánh giá về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc tiến hành khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng mỗi năm

II. Hạn chế, lỗi và nguyên nhân

1. Hạn chế, lỗi (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. Nguyên nhân của hạn chế, kngày tiết điểm………………………………………..

III. Kết trái hạn chế và khắc phục số đông tinh giảm, điểm yếu đã được cấp có thẩm quyền Kết luận hoặc được chỉ ra nghỉ ngơi các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng giảm bớt, điểm yếu (đã được khắc phục; đang hạn chế và khắc phục, mức độ tự khắc phục; không được tự khắc phục); mọi khó khnạp năng lượng, vướng mắc (giả dụ có); trách nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự đánh giá về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình đa số vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu như có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân so với từng vụ việc được gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với phần lớn tiêu giảm, điểm yếu của đồng minh (ví như có)

VI. Phương hướng, biện pháp hạn chế và khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhấn mức xếp các loại unique

1. Xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành trách nhiệm

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□ Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□  Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)  

Đánh giá, xếp loại quality cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản ngại lý, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp nhiều loại unique công chức, viên chức:...................................................

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu)

 

Đánh giá, xếp nhiều loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của đưa ra ủy:..............................................................................

- Chi cỗ đề xuất xếp nhiều loại mức hóa học lượng:..............................................................

 

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ chúng ta tên)

 

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức hóa học lượng:.............................

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)