Hôm nay, edquebecor.com sẽ hướng dẫn các bạn cách viết một Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ đảng mới nhất 2019. Với bản kiểm điểm đảng viên trong quá trình một năm hoạt động chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng tổng kết lại thì bản kiểm điểm này sẽ được Bí thư xem xét và có những định hướng cho quá trình hoạt động và hành vi của bạn năm sau dựa trên bản kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

Bạn đang xem: Báo cáo tự giám sát đảng viên violet


Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2019

Hôm nay edquebecor.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2019.

*

 

Nội dung cách viết bản kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2019

 

ĐẢNG BỘ……………………………….

CHI BỘ ………………………………….

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_______________________

……………, ngày…..tháng….năm….

 

BẢN TỰ KIỂM TRA

Đảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng

Kính gửi: Chi bộ ………………………………………

 

Họ và tên đảng viên được kiểm tra: ………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………………………………………….

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………….

Ngày vào đảng: ……/…../…… Chính thức ngày: ……/…../…..

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ …………. thuộc Đảng bộ………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể):…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………. .

Thực hiện Kế hoạch số …….-KH/CB, ngày…….tháng……năm….. của Chi ủy Chi bộ ………… (hay Chi bộ ………….) về kiểm tra đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ……) năm 20……, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

1/- Về nội dung, thời gian kiểm tra

* Về nội dung:

– Thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đối với những đảng viên đã được kiểm tra đảng viên chấp hành trước đó.

2/- Phần tự kiểm tra

a/- Những ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b/- Những khuyết điểm, nhược điểm: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

c/- Nguyên nhân của những khuyết điểm, nhược điểm:

* Nguyên nhân khách quan: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Nguyên nhân chủ quan: ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm

Cần nêu cụ thể các biện pháp khắc phục sửa chữa, thời gian khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, nhược điểm.

4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất:

Nêu những ý kiến, đề nghị, đề xuất của bản thân đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và BGH Nhà trường; Với cấp trên có liên quan đến nội dung được kiểm tra (nếu có)

Hay ghi không có (nếu không có ý kiến, đề nghị, đề xuất).

5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trên đây là những nội dung tự bản thân kiểm tra và nhận thấy trong thời gian qua. Tuy nhiên cũng còn những khuyết điểm chưa thấy được, kính đề nghị Chi ủy và các đồng chí đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân sửa chữa, khắc phục và rèn luyện ngày càng hoàn thiện.

Xem thêm: Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3

Chân thành cám ơn!

Người viết tự kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2019. Tại đây

Trên đây đây là hướng dẫn chi tiết về cách viết bản kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2019 cho các đồng chí đảng viên hoạt động theo tôn chỉ và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hi vọng với những thông tin trên giúp bạn viết một bản kiểm điểm đảng viên theo Điều lệ Đảng hợp lý và không ảnh hưởng tới bản thân và chi bộ cơ sở.

bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ đảng năm 2019bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2017bản kiểm điểm đảng viên theo điều 30kiểm tra đảng viên chấp hành 2019bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2019 violetbáo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2017kiểm tra đảng viên chấp hành 2017bản kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2016

 

edquebecor.com là mạng xã hội thông tin kiến thức về các lĩnh vực như: làm đẹp, sức khoẻ, thời trang, công nghệ... do cộng đồng edquebecor.com tham gia đóng góp và phát triển. Sitemap | Mail: dhp888888