Bạn đang xem: Báo cáo thực tập trạm y tế

Share Like Download ...
4 Comments 11 Likes Statistics Notes


12 hours ago   Delete Reply Blochồng


Xem thêm: Hướng Dẫn 09-Hd/Btctw 2017, Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên

Bao cao thuc te tram y te

1. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 1 Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o hµ néi Tr−êng trung cÊp y d−îc tuÖ tÜnh hµ néi --------------*****----------- - B¸o c¸o thùc tËp Thùc tÕ c¬ së T¹i: .................................................................................... Hä vµ tªn: .............................. Líp: ............. Khãa: ..... - ....... Thêi gian thùc tËp: Tõ ngµy... th¸ng ... n¨m ...... ®Õn ngµy .... th¸ng ... n¨m ...... Hµ Néi , ngµy ... th¸ng ...... n¨m 2012 2. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinch.edu.vn HäC SINH …….. Trang 2 Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù vì chưng - H¹nh phóc ---------&--------- B¸o c¸o thùc tËp thùc tÕ c¬ së KÝnh göi: Ban gi¸m hiÖu tr−êng Trung cÊp Y D−îc TuÖ TÜnh Hµ Néi Tr¹m y tÕ ..................................................... Tªn em lµ: .............................. Líp : D…/…….. Lêi më ®Çu Víi môc ®Ých phôc vô tèt cho m«n häc, Ban gi¸m hiÖu nhµ tr−êng Trung cÊp Y D−îc TuÖ TÜnh Hµ Néi ®· tæ chøc cho sinh viªn cña tr−êng ®i kiÕn tËp t¹i c¬ së y tÕ nh»m n©ng cao kiÕn thøc vµ n¾m v÷ng tay nghÒ. Sau thêi gian thùc tËp thùc tÕ t¹i tr¹m y tÕ x· .....................tõ ngµy ......... ®Õn ..........., cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸n nhỏ nhắn y tÕ tr¹m em ®· nhËn thøc s©u s¾c h¬n vai trß cña ng−êi D−îc sü.Tõ ®ã vËn dông ®−îc kiÕn thøc, kü n¨ng ®· häc vµo thùc tÕ ch¨m sãc søc kháe céng ®ång ®i ®«i víi viÖc h−íng dÉn sö dông thuèc an toµn vµ hîp lý. C¬ b¶n vµ quan tiền träng h¬n lµ nh÷ng khiếp nghiÖm em ®· häc ®−îc tõ c¸c c¸n nhỏ bé tr¹m qua thêi gian thùc tÕ. TiÕp cËn trùc tiÕp trm¹ y tÕ c¬ së ®Ó biÕt râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña nh©n viªn vào tr¹m, c¬ cÊu tæ vµ m« h×nh bÖnh tËt, thùc tÕ sö dông thuèc, tËp lËp cho dù trï thuèc ë tr¹m y tÕ. Tuyªn truyÒn, t− vÊn ch¨m sãc søc khoÎ t¹i céng ®ång. §ã chÝnh lµ nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých, lµ hµnh trang gióp em b−íc vµo nghÒ mét c¸ch tù đọng tin víi chuyªn m«n nghiÖp vô v÷ng vµng. 3. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinch.edu.vn HäC SINH …….. Trang 3 I/ tiÕp cËn víi tr¹m y tÕ ®Ó t×m hiÓu vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô tæ chøc ho¹t ®éng cña nh©n viªn tr¹m y tÕ 1/ Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô a/ Chøc n¨ng + Thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n kü thuËt d−îc, nghiªn cøu kü thuËt d−îc. Tyêu thích gia c«ng t¸c tËp huÊn vµ båi d−ìng c¸n bé. + Qu¶n lý thuèc, ho¸ chÊt, y cô vµ chÕ ®é chuyªn m«n vÒ d−îc ë tr¹m. + Tæng hîp kiÕn thøc vµ ®Ò xuÊt c¸c vÊn ®Ò c«ng t¸c d−îc theo ph−¬ng h−íng cña ngµnh vµ yªu cÇu. b/ NhiÖm vô: + C¨n cø vµo chøc n¨ng cña ngµnh vµ dùa trªn c¬ së khoa häc chuyªn m«n vµ lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c«ng t¸c d−îc vµ l¹p kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu cho dù tr÷ thuèc, ho¸ chÊt, dông cô y tÕ ®iÒu trÞ. + B¶o qu¶n thuèc ë tñ thuèc, y cô trong tr¹m. + ChÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é chuyªn m«n vÒ d−îc. + H−íng dÉn sö dông thuèc, thùc hiÖn h−íng dÉn trong n¨m, tđê mê gia ý kiÕn khoa học kỹ thuật vÒ d−îc theo yªu cÇu ®iÒu trÞ. + Gãp phÇn x©y sử dụng c¸c tiªu chÈn vµ chÕ ®é chuyªn m«n vÒ chuyªn nghµnh. + H−íng dÉn tuyªn truyÒn ch¨m sãc søc khoÎ vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh đến toµn x· héi ®Þnh kú trong n¨m. + NhËn thuèc vµ cÊp ph¸t thuèc cho nh©n d©n toµn x·. 4. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinch.edu.vn HäC SINH …….. Trang 4 2/ C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña tr¹m y tÕ x· ............... */ C¸n bé nhỏ nh©n viªn trong tr¹m gåm: tt Hä vµ tªn Tr×nh ®é chuyªn m«n Chøc n¨ng nhiÖm vô 1 Tr¹m tr−ëng tr¹m y tÕ Phô tr¸ch chung. 2 Phô tr¸ch thuèc thiÕt yÕu, y tÕ mặc dù phßng, tiªm chñng më réng, qu¶n lý trang thiÕt bÞ. 3 Phô tr¸ch kh¸m vµ ®iÒu trÞ khoa, kh¸m thai ®ì ®Î kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. 4 Phô tr¸ch kh¸m ch÷a bÖnh, ch−¬ng tr×nh lao, b−íu cæ, sèt rÐt. Tr¹m tr−ëng Tr¹m phã Phô tr¸ch d−îc Y t¸ D−îc t¸ Hµnh chÝnh 5. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinch.edu.vn HäC SINH …….. Trang 5 TÊt c¶ nh÷ng nh©n viªn trong tr¹m lµm viÖc theo chØ dÉn cña tr¹m tr−ëng. Tæ chøc l·nh ®¹o theo nhu cÇu cña tr¹m, ®¶m b¶o tèt c«ng t¸c søc khoÎ trong toµn x·. * Phã tr¹m: .................. cïng víi tr−ëng tr¹m ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung. Phã tr¹m cßn cã nhiÖm vô thay thÕ Khi tr¹m tr−ëng v¾ng mÆt. * Tr−ëng khoa d−îc: + NhËn vµ cÊp ph¸t thuèc cña bÖnh viÖn vµ c¸c c«ng ty hiÖu thuèc vÒ tr¹m m×nh ®Ó c«ng øng cho nh©n d©n toµn x·. + Theo dâi qu¶n lý tiªu chuÈn thuèc, dông cô y häc. + Tæ chøc xuÊt nhËp ®¨ng ký kết thèng kª vµ ho¹ch to¸n thuèc, dông cô y tÕ. + LËp cho dù tr÷ thuèc trong hµng th¸ng. + §«n ®èc thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n vµ kiÓm tra thùc hiÖn tèt. + Thùc hiÖn b¸o c¸o kiÓm kª lªn cÊp trªn ®óng quy ®Þnh vµ thêi gian, tmê mẩn gia c¸c buæi häp cña tr¹m. + Th−êng xuyªn n¾m v÷ng l−îng thuèc vµ chÊt l−îng tñ thuèc. + Ph©n lo¹i vµ s¾p xÕp tñ thuèc vào tr¹m cïng víi d−îc t¸. (*) Thuèc th−êng (*) Thuèc g©y nghiÖn vµ thuèc h−íng t©m thÇn. (*) Y cô phôc vô y tÕ - C¸ch s¾p xÕp: Em thÊy tr¹m y tÕ s¾p xÕp theo nhãm t¸c dông ®Ó ®iÒu trÞ vµ theo dâi b¶o qu¶n. + Tñ thuèc phÝa trªn: C¸c lo¹i thuèc nh− kh¸ng sinh, kh¸ng khuÈn, h¹ sèt, gi¶m ®au, chèng viªm, thuèc dÞ øng, ho hen, thuèc tiªu ch¶y, thuèc ch÷a ®au d¹ dµy, t¸ trµng, thuèc nhuém tÈy, thuèc trÞ giun s¸n, thuèc gi¶m ®au co th¾t. + Ng¨n d−íi gåm c¸c Vi-Ta-Min, ®¹m, dÞch truyÒn, mét snai lưng thuèc ®iÒu trÞ ngoµi da, b«ng b¨ng g¹c. + Thuèc tiªm m¹ch ®Ó ng¨n riªng. + Thuèc g©y nghiÖn vµ h−íng t©m thÇn ®Ó ng¨n riªng vµ cã khãa cÈn thËn + Tñ bªn c¹nh: Thuèc nhá m¾t, nhá mòi, tai, häng, mét sè y cô kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh nh− bao cao su thiên nhiên, vßng tr¸nh tnhì. + PhÝa d−íi: Trang bÞ phÉu thuËt vµ dông cô tiªm truyÒn 6. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinc.edu.vn HäC SINH …….. Trang 6 + Tñ sau: Gåm thuèc ®«ng y, dÇu xoa bãp, dÇu giã .... + C¸c thuèc tiªm ®Ó ng¨n riªng vµ ph©n nhãm ®iÒu trÞ. + D−îc t¸: NhËn thuèc vµ cÊp thuèc mang đến bÖnh nh©n vµo sæ s¸ch sæ thuèc nhËn vµ ph¸t ra ®èi chiÕu víi tr−ëng khoa chuyªn vÒ nhỏ xíu phËn hµnh chÝnh. + Y tá: Có trách nhiệm cho người bệnh uống thuốc hoặc tiêm âu yếm người bệnh cùng rất chưng sĩ triển khai các ca phẫu thuật, đỡ đẻ. - Hành thiết yếu (kế toán dược) + Vào sổ các bệnh trường đoản cú nhập vào cùng quản lý sổ sách hóa 1-1 hội chứng trường đoản cú cấp phát thuốc. + Nắm vững vàng tình hình giá thành với sự đổi khác từng thời hạn nhằm quyết toán thù cùng báo cáo với trạm trưởng. + Thanh hao quyết toán dung dịch, chất hóa học qui định các tháng, toàn quý. + Theo dõi thống kê hàng ngày số thuốc với y chũm của các nhân viên cấp dưới cấp dung dịch. (*) Thống kê: + Lãi xuất món đồ vào sổ chính nhằm so sánh với người phụ trách rưới . + Tsay mê gia khiểm tra chu trình sản phẩm từng tháng một lần, nếu có số dung dịch vượt giỏi thiếu buộc phải báo cáo với người phú trách để sở hữu phương án giải quyết và xử lý. 3) Cách tổ chức triển khai cấp phép dung dịch đến người bệnh đi khám dịch (*) Ngulặng tắc vận động tầm thường. - Trước lúc cấp phép thuốc cần triển khai tốt: + Kiểm tra hóa đối kháng, 1-1 dung dịch, phiếu lĩnh. + Kiểm tra nhãn thuốc + Tên thuốc ở đối chọi với nhãn + Nồng độ và lượng + Số lượng 1-1 dung dịch cùng con số thuốc giao. Người phú trách dược là dược sĩ trung học tập tất cả sức khỏe cùng phẩm chất giỏi luôn luôn coi người mắc bệnh đau buồn như bao gồm mình nhức. Đủ khả năng update số dung dịch phát mang đến người mắc bệnh từng ngày. (*) Một số phiếu lĩnh thuốc bảo hiểm sinh sống trạm. 7. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinc.edu.vn HäC SINH …….. Trang 7 + Bác sĩ đi khám bệnh đau dạ dày và chuẩn đoán thù. - Cimetin 2g 20v - Papvelin 20v - Tetracylin 20v - Vitamin 3B 20v + Suy giảm tác dụng gan: - Livbilnic 40v - Phtrtamin 20v + Đau đôi mắt lan truyền khuẩn: - Ampicilin 20v - Ciflox 1 lä - Fatamin 20v - Serala 20v - Dung dÞch polydexa 1 lä (*) Chó ý: lúc cÊp thuèc ë phÝa nµy cÇn: + KiÓm tra phÝa bªn ph¶i phân tách + KiÓm tra strần tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng + Ký tªn II/ T×m HiÓu vÒ m« h×nh bÖnh tËt vµ thùc tÕ sö dông thuèc cña nh©n d©n vào x· n¬i sinch viªn thùc tËp (*) §Æc ®iÓm cña céng ®ång d©n c− vào x·. + X· ............ lµ mét x· n»m trªn ®Þa bµn phÝa ®«ng cña huyÖn ......... chñ yÕu lµm nghÒ ®¸nh c¸ nªn hiÓu biÕt ch−a cao, vÒ ch¨m sãc b¶o vÖ søc khoÎ cña m×nh vµ gia ®×nh. Ng−êi d©n ë ®©y th−êng m¾c mét sè bÖnh nh−: dÞch t¶, sëi, dÞch c¶m cóm, sèt suÊt huyÕt. + Thuèc ®iÒu trÞ dÞch t¶: chèng mÊt n−íc uèng n−íc ch¸o xuất xắc ORS uèng thuèc bét 27,9g dïng pha mét lÝt n−íc + Chèng tiªu ch¶y: -Attapulgite mormoirn ®· ho¹t ho¸ - Berberin uèng viªn 10 mg - Doismectile gãi 3 g - Loperamide 2 mg - Nufuroxazid 200 mg 8. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinc.edu.vn HäC SINH …….. Trang 8 - Tetrecylin 0,25 g - Besepkhổng lồ 10,48 g - Ampicilin 0,25 g TruyÒn NaCl 0,9%, NaHCO3 1,25%, glucose, lactic håi phôc c¬ thÓ. + Sëi: - Tr−êng hîp nhÑ cÇn gi÷ vÖ sinch r¨ng miÖng - Tr−êng hîp nÆng: CÇn thuèc ®iÒu trÞ chøng nh− thuèc b¹i liÖt: - Aspirin 0,25g - Pracetamol 0,3g - Pamin 0,25g Thuèc an thÇn: - Gordenal 100mg - Sedusen 2mg - Gi¶m ho terpin C¸c lo¹i thuèc Vitamin nhãm B, Vitamin C NÕu cã biÕn chøng th× dïng kh¸ng sinc hoÆc dïng thuèc nh− rau củ riÕp c¸ 20g s¾c lÊy n−íc uèng + BÖnh c¶m cóm: Thuèc ®iÒu trÞ - H¹ nhiÖt gi¶m ®au Aspirin 0,5g - Pracitamol 0,3g .4v/ngµy - Gi¶m ho: Terpincodein 0,25g 4v/ngµy - Trî tyên ổn, long n·o, spactein vitamin nhãm B,C - Kh¸ng sinc ampicilin 0,25g.2v/ngµy, 2lÇn/ngµy §«ng y: X«ng c¸c lo¹i l¸ cã chøa tinch dÇu nh− l¸ ng¶i cøu, l¸ b¹ch ®µn, l¸ tre, l¸ ckhô hanh.......... + BÖnh sèt xuÊt huyÕt: thuèc ®iÒu trÞ - Tr−êng hîp nhÑ: cho bÖnh nh©n n»m nghØ t¹i chç, ¨n chÊt dÔ tiªu, n−íc hoa qu¶. - Dïng Vi-Ta-Min liÒu cao 500-1000mg/ngµy - Dïng thuèc h¹ nhiÖt pracetamol kh«ng dïng thuèc aspirin - Dïng thuèc an thÇn sedusen, aerpobamat - Tr−êng hîp nÆng: Kh«i phôc khèi l−îng tuÇn hoµn đến bÖnh nh©n b»ng c¸ch truyÒn lo¹i huyÕt thanh hao kiªm hoÆc m¸u t−¬i. - Trî tyên ổn trî h« hÊp nh− thë oxy, tiªm uabain 9. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 9 - Vitamin C vµ c¸c thuèc triÖu trøng h¹ nhiÖt, an thÇn Muèn kh¾c phôc ®−îc t×nh tr¹ng bÖnh tËt ®éi tuyªn truyÒn truyÒn th«ng søc khoÎ ph¶i nç lùc ph¸t huy nhiÖt t×nh ®Ó nh©n d©n hiÓu vµ biÕt c¸ch phßng bÖnh. II/ Tmê mẩn gia x©y cần sử dụng v−ên thuèc phái mạnh tr¹m y tÕ. + Tr¹m y tÕ x· vị ®iÒu kiÖn ghê tÕ cßn nghÌo nµn, c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu tnhát ®Êt ®ai cßn chËt hÑp nªn nh©n viªn ë tr¹m chØ trång ®−îc mét v−ên thuèc nho nhá ®Ó ch÷a bÖnh th«ng th−êng nh−: Tªn c©y T¸c dông cña c©y C©y Cau Ch÷a giun s¸n C©y M¬ Ch÷a kiÕt lÞ C©y NghÖ Ch÷a ®au d¹ dµy vµng da C©y Ng¶i Cøu §au ®Çu B¹c Hµ Ch÷a c¶m sèt Cóc Hoa Ch÷a ®au ®Çu hoa m¾t B¸n H¹ Cho ho hen Vµ mét sè c©y kh¸c ch÷a bÖnh theo d©n gian Hµng th¸ng nh©n viªn vào tr¹m ®i s−u tÇm vµ ®em vÒ trång nhiÒu c©y cã gi¸ trÞ ch÷a bÖnh bæ Ých ®Ó phôc vô nh©n d©n vào x·. Trong ®ît thùc tÕ nµy em ®· tham mê gia cïng c¸c c« c¸c chó vào tr¹m ®i ®Õn c¸c vïng ®Ó t×m c©y thuèc mµ v−ên m×nh ch−a cã ®Ó t¨ng v−ên thuèc nam giới ngµy mét phong phó h¬n vào qu¸ tr×nh ch÷a bÖnh đến nh©n d©n. IV/ Tsay đắm gia lËp kÕ ho¹ch cung øng thuèc t¹i c«ng céng: + T¹i tr¹m y tÕ x· khoa d−îc cña tr¹m ph¶i lËp kÕ ho¹ch mang lại tr¹m m×nh ®Ó dù ®o¸n snai lưng thuèc ®iªï trÞ đến hµng th¸ng. + T×m hiÓu vÒ m« h×nh bÖnh tËt vµ lËp lệch giá thuèc mặc dù trï ®Ó cung øng thuèc mang đến céng ®ång d©n c− vào x· m×nh. M¸ §Ò, C©y Ng« Ch÷a lîi tiÓu C©y V«ng Nem An thÇn g©y ngñ 10. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 10 + Qua c¸ch lËp kÕ ho¹ch c« tr−ëng khoa, c« ®· h−íng dÉn tØ mØ ®iÒu ®ã gióp em tương lai ra nghÒ d−îc lµ mét con ng−êi nh©n hËu cÈn thËn, kiªn tr×. §ã lµ muèn nãi c¸ch cÈn thËn cña ng−êi lµm d−îc, th¸i ®é cña ng−êi b¸n thuèc ph¶i ©n cÇn, lÞch sù lÔ phÐp vµ h−íng dÉn kü c¸ch sö dông thuèc ®ã lµ thÓ hiÖn ®¹o ®øc l−¬ng t©m nghÒ nghiÖp. + ë mçi x· Ýt nhÊt cã mét cuèn vÒ thuèc vµ c¸ch dïng vị c¬ quan d−îc Bé y tÕ uû nhiÖm so¹n th¶o ph¸t hµnh ®Ó tra cøu th−êng xuyªn. V/ LËp danh môc c¸c lo¹i thuèc c©y non lµm thuèc hiÖn ®ang sö dông t¹i tr¹m y tÕ x· .................. 1/ Thuèc h¹ sèt gi¶m ®au chèng viªm TT Tªn thuèc nång ®é, hµm l−îng D¹ng thuèc §ang dïng 1 Paracetamol 0,3g ;0,5g Viªn Uèng 2 Aspirin 0,25g; 0,5g Viªn Uèng 3 Natri Diclofenac 75g, 100g ¤ng, viªn, mì Uèng, b«i, tiªm 4 Indomethecin 25mg Viªn Uèng 5 Meloxicam Viªn Uèng 2/ Thuèc chèng dÞ øng TT Tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng D¹ng thuèc D¹ng dïng 1 Promethazlặng 15mg, 25mg Viªn Uèng 2 Dimedro 110mg Viªn, èng Uèng,tiªm 3 Clorphenamin 2mg, 4mg Viªn, èng Uèng, tiªm 4 Alimemazin Viªn Uèng 5 Mazidraon èng Tiªm 3/ Thuèc chèng nhiÔm khuÈn TT Tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng D¹ng Thuèc D¹ng dïng 1 Cephalexin 500mg Viªn Uèng 2 Cephotaxin 1g Lä Tiªm b¾p 3 Penicillin Viªn Uèng 4 Tetracylin 250mg Viªn, lä Uèng, tiªm b¾p 5 Erythromycin 250mg Viªn Uèng 6 Lincomycin 250-500mg Viªn Uèng 11. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 11 4/ Thuèc tiªm m¹ch, lîi tiÓu: TT Tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng D¹ng thuèc D¹ng dïng 1 Digoxin 0,25mg, 5mg Viªn, nÐn, èng Uèng, tiªm 2 Carvedilol 6,25mg Viªn Uèng 3 Lanatosidec 0,2mg èng Tiªm 4 Furosemid 40mg, 120mg Viªn, nÐn,èng Uèng, tiªm 5 Hydrochlorothiazide 25-50mg èng tiªm Uèng 6 Nitroglycerin 0,5g Viªn nÐn Uèng 7 Nifedipin 10,20mg Viªn Uèng 8 Adrenalin èng Tiªm 5/ Thuèc tiªu ho¸ TT Tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng D¹ng thuèc D¹ng dïng 1 Oresol 5g Gãi Uèng 2 Biseptol 480mg Viªn, gãi Uèng 3 Klion Viªn Uèng 4 Papaverin 40mg Viªn Uèng 5 Alverin 10mg Viªn Uèng 6 Metronidazol 0,5g Viªn Uèng 6/ Thuèc t¨ng c−êng tuÇn hoµn n·o TT Tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng D¹ng thuèc D¹ng dïng 1 Ho¹t huyÕt d−ìng n·o Viªn Uèng 2 Stugerol 75mg Viªn Uèng 3 Cavinton 5mg Viªn, èng Uèng 4 Pracetam 400mg Viªn Uèng 5 Niketamid 10ml èng, lä Tiªm 6 Ciwnarizin 250mg Viªn Uèng 7 Vinpocelin 10mg/2ml èng Tiªm 7/ Thuèc an thÇn TT Tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng D¹ng thuèc D¹ng dïng 1 Diazepam 10mg Viªn, èng Uèng, tiªm 2 Gardenal 100,200mg Viªn, èng Uèng, tiªm 3 Barbital 10,50,100 mg Viªn nÐn Uèng 4 Phenobarbital 10,50,100mg Viªn nÐn Tiªm, Uèng 9/ Vitamin 12. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 12 TT Tªn thuèc, nång ®é, hµm l−îng D¹ng thuèc D¹ng dïng 1 Vitamin A 500.000ui Viªn, èng Uèng, tiªm 2 Vitamin B1 250mg Viªn, èng Uèng, tiªm 3 Vitamin B6 0,125g Viªn, èng Uèng,tiªm 4 Vitamin B12 1000mcg èng Tiªm 5 Vitamin C 1g, 500mg Viªn, èng Uèng, tiªm 6 Vitamin B2 10mg Viªn, èng Uèng, tiªm 7 Vitamin PPhường. 500mg Viªn, èng Uèng, tiªm 8 Vitamin D 600.000ui èng Tiªm 9 Vitamin E 100mg Viªn, èng Uèng, tiªm 10 Vitamin K 10mg Viªn, èng Uèng,tiªm B/ Danh môc thuèc nam giới cña tr¹m x· ................ TT Nhãm thuèc Tªn c©y thuèc 1 An thÇn g©y ngñ V«ng nem T¸o ta L¹c tiªn 2 C¶m sèt Cóc hoa B¹c hµ Kinh giíi Ng¶i cøu 3 Bæ d−ìng §Þa hoµng Tam thÊt Nlô gia b× C©y nh·n 4 ThÊp khíp – Bong g©n Ng−u tÊt Thiªn niªn kiÖn Hy thiªm 5 Môn nhät, ghÎ lì KÐ ®Çu ngùa C©y ®µo Sµi ®Êt 6 Lîi tiÓu C©y ng« M· ®Ò 7 Ho hen C©y d©u t»m Cµ ®éc d−îc 8 Øa ch¶y Th¹ch x−¬ng bå C©y æi 9 BÖnh phô n÷ Kim ng©n Cá mÇn trÇu Ých mÉu 10 BÖnh d¹ dµy NghÖ D¹ cÈm 13. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinc.edu.vn HäC SINH …….. Trang 13 11 Giun s¸n Keo ®Ëu BÝ ng« VI/ Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng gi¸o dôc søc khoÎ trong ®ît vÒ thùc tËp thùc tÕ. + Søc khoÎ bµ mÑ trÎ em + KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh + VÖ sinh m«i tr−êng n¬i sèng Nhê ho¹t ®éng truyÒn th«ng cña ®éi nđụn c¸n bé bỏng tr¹m y tÕ ®· gióp nh©n hiÓu biÕt vµ coi träng søc khoÎ. Tuyªn truyÒn c¸ch phßng vµ ch÷a bÖnh mang lại mét sè d©n c− ë xa tr¹m y tÕ ®Ó sö lý kÞp thêi c¸c dÞch bÖnh nh−: Øa ch¶y, ngé ®éc thøc ¨n, sèt-cóm vi rót. VII/ ttê mê gia c¸c ch−¬ng tr×nh y tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng V× d©n c− sèng r¶i r¸c, mét strằn xãm sinc sèng c¸ch xa tr¹m y tÕ nªn hµng th¸ng c¸n bé bỏng y tÕ ph¶i ®Õn kh¸m ch÷a bÖnh t¹i tõng th«n. Tæ chøc tiªm chñng më réng cho trÎ em tõ 0-6 th¸ng tuæi VIII/ thùc hiÖn mét strằn kü n¨ng c¬ b¶n cña ng−êi d−îc sÜ t¹i c¬ së y tÕ tr¹m. + Cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc cña m×nh lµ mét d−îc sÜ trung häc ®øng ®Çu khoa d−îc cña tr¹m vµ chÞu tr¸ch nhiÖm cÊp ph¸t thuèc cho toµn x· + LËp mặc dù trï cung øng thuèc hµng th¸ng + Hµng th¸ng ®Õn bÖnh viÖn tuyÕn huyÖn nhËn thuèc b¶o hiÓm vÒ tuyÕn x· cung øng mang đến nh©n d©n + §äc kü ®¬n, nång ®é thuèc, tªn thuèc tr−íc lúc cÊp ph¸t thuèc mang lại bÖnh nh©n, cÇn sù cÈn thËn tØ mØ cña ng−êi d−îc sÜ + KiÓm kª thuèc hµng tuÇn – th¸ng sè thuèc trong tñ t¹i tr¹m + B¶o qu¶n thuèc ®óng quy ®Þnh cña tõng lo¹i thuèc + Phèi hîp víi b¸c sÜ kh¸m ®Ó kª ®¬n thuèc đến phï hîp víi tõng bÖnh. Cïng víi nh©n viªn vào tr¹m h−íng dÉn nh©n d©n dïng thuèc an toµn, kh«ng l¹m dông thuèc v×:” §ïa giìn víi chÝnh m¹ng sèng cña m×nh v× thuèc lµ con dao hi l−ìi. IX/ Ghi chÐp hå s¬ søc khoÎ vµ biÓu mÉu sæ s¸ch t¹i tr¹m thùc tÕ 14. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 14 C¸c lo¹i sæ s¸ch chøng tõ vµ c¸ch ghi chÐp Tr−ëng khoa d−îc t¹i tr¹m ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra chÊt l−îng thuèc, vµo sæ s¸ch c¸c lo¹i hãa ®¬n ®Ó cuèi th¸ng kiÓm kª, nhËn biÕt l−îng thuèc tån. Sæ s¸ch cÊp ph¸t thuèc, theo dâi, dù trï hµng th¸ng ®Ó tiÖn mang đến viÖc kiÓm kª ®èi chiÕu lúc cÇn thiÕt Vµo sæ thuèc b¸n ra hµng ngµy, sè bÖnh nh©n ®Õn kh¸m t¹i tr¹m vµ lÊy thuèc theo ®¬n Khi dao nhËn ph¶i vµo sæ cÊp – nhËn c¸c lo¹i thuèc ®éc thuèc h−íng t©m thÇn, thuèc g©y nghiÖn ®Ó theo dâi riªng sau ®ã chuyÓn phiÕu ®Õn kÕ to¸n cña tr¹m ®Ó vµo sæ theo dâi quyÕt to¸n X/ t− vÊn, h−íng dÉn ng−êi bÖnh vµ ng−êi nhµ cña bÖnh nh©n lúc ®Õn tr¹m y tÕ vÒ c¸ch sö dông thuèc an toµn hîp lý + T− vÊn: Tr¹m y tÕ theo ®Þnh k× tæ chøc t− vÊn vÒ søc khoÎ, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai - Ph−¬ng ph¸p vËt lý: lÊy ngµy ch¶y m¸u ®Çu tiªn cña ngµy ®Çu khiếp nguyÖt. Trung b×nh tõ 28-30 ngµy dùa vµo chu kú gớm nguyÖt ®èi víi ng−êi teo vßng gớm ®Òu. T−¬ng ®èi an toµn an toµn t−¬ng ®èi ngµy rông trøng t−¬ng ®èi khi bÖnh nh©n ®Õn cài đặt thuèc, ng−êi d−îc sÜ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hái vµ biÕt vÒ triÖu chøng, giíi tÝnh, ®é tuæi cña ng−êi dïng thuèc VD: BÖnh nh©n lµ phô n÷, 40 tuæi, triÖu chøng lµ c¶m sèt, ®au ®Çu, chãng sản xuất mÆt, sæ mòi, ho nhiÒu. Thuèc ®iÒu trÞ: Paracetamol 0,5g-1v/lÇn-2l/ngµy Terpincodein 0,25g-2v/lÇn-2l/ngµy Clopheramin 4mg-2v/lÇn-2lÇn/ngµy Vitamin 3B 2v/lÇn-2l/ngµy Lêi dÆn: Thuèc g©y buån ngñ nªn kh«ng dïng lúc ®iÒu khiÓn ph−¬ng tiÖn giao th«ng. Kh«ng dïng R−îu trong thêi gian dïng thuèc VD2: Thuèc ®iÒu trÞ: 1 KN 3 4 6 12 nguy hiÓm trăng tròn 26 28 15. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinch.edu.vn HäC SINH …….. Trang 15 ORS trộn víi n−íc s«i ®Ó nguéi: 1 gãi/100ml n−íc Clorocid 250mg-2v/lÇn-2l/ngµy Lêi dÆn: sau hai ngµy kh«ng ®ì ph¶i ®−a tức thì ®Õn c¬ së y tÕ ®Ó ®iÒu trÞ kÞp thêi VD3: BÖnh nh©n bÞ ®¸i buèt, ®¸i r¾t, n−íc tiÓu ®ôc cã Lúc lÉn mñ. §ã chÝnh lµ viªm ®−êng tiÕt niÖu. Thuèc ®iÒu trÞ: Doxycylin 500mg-2v/lÇn-2l/ngµy Furosemid 400mg-2v/lÇn/ngµy Cortinoxazol 0,48g*2-4v/ngµy*2lÇn/ngµy Lêi dÆn: Furosemid lµ thuèc lîi tiÓu nªn tr¸nh uèng vµo buæi tèi v× sÏ ®i tiÓu nhiÒu lµm ¶nh h−ëng ®Õn giÊc ngñ. KÕt luËn chung: Tr¹m y tÕ x· ........... ®· vµ lu«n ctrần gi¾ng ®¸p øng nhu cÇu cña ng−êi d©n, trong ®ã khoa d−îc cña tr¹m lu«n nªu cao khÈu hiÖu”3 kiÓm tra ,3 ®èi chiÕu”.ThËn träng, tØ mØ chÝnh x¸c Lúc sö dông thuèc. Tr¹m y tÕ nãi thông thường khoa d−îc nãi riªng vµ c¸n nhỏ xíu y tÕ cña tr¹m lu«n lµm viÖc víi tr¸ch nhiÖm cao, theo ®óng quy chÕ cña nghµnh. Tñ thuèc cña tr¹m ®−îc ®¶m b¶o ®óng quy chÕ qu¶n lý d−îc vÒ ®é Èm, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, vÖ sinc. Mét sè cổ −u nh−îc ®iÓm trong khoa d−îc t¹i tr¹m y tÕ x· .............. (*) ¦u ®iÓm: - C¸n bé vµ nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng ch¾c nhiÖt t×nh h¨ng say víi c«ng viÖc tinc thÇn tr¸ch nhiÖm cao. - Cã ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®Ó tuyªn truyÒn, vËn ®éng. - Phôc vô tËn t×nh ®Õn tõng th«n vào x· - ChÊp hµnh ®óng quy ®Þnh cña nghµnh mµ ph¸p luËt ®· ®Ò ra, nªu cao tinch thÇn ®¹o ®øc cña ng−êi thÇy thuèc. (*) Nh−îc ®iÓm: 16. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinch.edu.vn HäC SINH …….. Trang 16 - C¬ së vËt chÊt ch−a ®Çy ®ñ - L−îng thuèc nam giới ch−a ®−îc phong phó. Lêi kÕt Sau nhị tuÇn thùc tÕ t¹i tr¹m y tÕ x· ............. HuyÖn .......... TØnh ........... Em nhËn thÊy m×nh ®· häc hái ®−îc rÊt nhiÒu nh−ng gớm nghiÖm bæ Ých gióp mang lại em cã nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ ®Ó gióp Ých mang lại qu¸ tr×nh häc tËp vµ lµm viÖc sau khoản thời gian ra tr−êng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tr−êng Trung cÊp Y D−îc TuÖ TÜnh Hµ Néi, tr¹m y tÕ x· .......... ®· t¹o ®iÒu kiÖn mang lại em ®−îc ®i thùc tÕ vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. Cuèi cïng, em xin chóc tÊt c¶ c¸c thÇy c« trong Ban gi¸m hiÖu nhµ tr−êng Trung cÊp Y D−îc TuÖ TÜnh Hµ Néi. Nh÷ng ng−êi ®· gi¶ng d¹y truyÒn ®¹t đến em nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých, c¸c c« chó, anh chÞ, vào ®éi ngò c¸n bé nhỏ y tÕ, tr¹m x¸ .......... lêi chóc søc khoÎ, h¹nh phóc vµ ngµy cµng t©m huyÕt, g¾n buồn chán vµ cèng hiÕn mang đến nghµnh v× søc khoÎ céng ®ång. Ng−êi viÕt b¸o c¸o ........................ 17. B¸O C¸O THùC TÕ C¥ Së TR¹M Y TÕ http://www.yduoctuetinh.edu.vn HäC SINH …….. Trang 17