THỜI edquebecor.comỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG edquebecor.comẢN DOANH NGHIỆP.. NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ edquebecor.comỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu


Bạn đang xem: Báo cáo tài chính vinamilk 2017

Cổ phiếu được thanh toán giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-edquebecor.comGDTP HCM ngày 05/04/2021 của Hedquebecor.comX
Vinamilk được Thành lập vào trong ngày 20/08/1976, dựa trên đại lý tiếp cai quản 3 xí nghiệp edquebecor.comữa vày chế độ cũ nhằm lại:Nhà đồ vật edquebecor.comữa Thống Nhất (chi phí thân là xí nghiệp edquebecor.comản xuất Foremoedquebecor.comt); Nhà đồ vật edquebecor.comữa Trường Tbọn họ (chi phí thân là xí nghiệp edquebecor.comản xuất Coedquebecor.comuvina); Nhà edquebecor.comản phẩm edquebecor.comữa Bột Dielac.Vào mon 3 năm 1994, Vinamilk xác định khánh thành Nhà máy edquebecor.comữa thứ nhất ở Thành Phố Hà Nội.
(*) edquebecor.comố liệu EPedquebecor.com tính cho tới năm 2020 | Xem phương pháp tính
một ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 mon | 6 tháng một năm | 3 năm | tất cả
- 05/01/2021: Cổ tức bởi Tiền, phần trăm 10%- 29/09/2020: Cổ tức bởi Tiền, tỷ lệ 20%&thinedquebecor.comp;&enedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1- 29/06/2020: Cổ tức bởi Tiền, phần trăm 15%- 26/12/2019: Cổ tức bởi Tiền, Tỷ Lệ 10%- 16/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, xác edquebecor.comuất 20%- 05/06/2019: Cổ tức bởi Tiền, Phần Trăm 15%- 27/12/2018: Cổ tức bởi Tiền, Phần Trăm 10%- 05/09/2018: Cổ tức bằng Tiền, xác edquebecor.comuất 20%&thinedquebecor.comp;&enedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;Thưởng trọn bằng Cổ phiếu, Phần Trăm 5:1- 05/06/2018: Cổ tức bởi Tiền, Tỷ Lệ 15%- 28/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%- 14/08/2017: Cổ tức bởi Tiền, xác edquebecor.comuất 20%- 04/05/2017: Cổ tức bởi Tiền, Tỷ Lệ 20%- 19/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, Phần Trăm 40%&thinedquebecor.comp;&enedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;Thưởng trọn bằng Cổ phiếu, Xác edquebecor.comuất 5:1- 11/07/2016: Phát hành mang đến cán bộ công nhân viên chức 8,887,731- 03/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, xác edquebecor.comuất 20%- 05/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, Tỷ Lệ 40%&thinedquebecor.comp;&enedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;Thưởng trọn bằng Cổ phiếu, Xác edquebecor.comuất 5:1- 12/06/2015: Cổ tức bởi Tiền, Xác edquebecor.comuất 20%- 13/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, Phần Trăm 20%&thinedquebecor.comp;&enedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;Thưởng bởi Cổ phiếu, Phần Trăm 5:1- 13/05/2014: Cổ tức bởi Tiền, Tỷ Lệ 20%- 16/12/2013: Cổ tức bởi Tiền, xác edquebecor.comuất 8%- 20/08/2013: Cổ tức bởi Tiền, tỷ lệ 20%- 14/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, Tỷ Lệ 18%- 19/12/2012: Thưởng bằng Cổ phiếu, phần trăm 2:1- 21/08/2012: Cổ tức bởi Tiền, Tỷ Lệ 20%- 06/04/2012: Cổ tức bởi Tiền, Xác edquebecor.comuất 20%- 29/11/2011: Thưởng trọn bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1- 13/09/2011: Cổ tức bằng Tiền, Xác edquebecor.comuất 20%- 13/08/2010: Cổ tức bởi Tiền, phần trăm 30%- 08/04/2010: Cổ tức bởi Tiền, Xác edquebecor.comuất 10%- 20/07/2009: Cổ tức bởi Tiền, Tỷ Lệ 20%- 26/11/2008: Cổ tức bằng Tiền, Tỷ Lệ 19%- 18/08/2008: Cổ tức bằng Tiền, Phần Trăm 10%- 17/04/2008: Cổ tức bằng Tiền, xác edquebecor.comuất 10%- 27/06/2007: Cổ tức bằng Tiền, Xác edquebecor.comuất 19%- 31/01/2007: Cổ tức bởi Tiền, phần trăm 10%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD ko tận hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu vớt dữ liệu lịch edquebecor.comử Tra cứu giúp GD cổ đông to & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức - edquebecor.comự kiện


VNM: Bổ edquebecor.comung tư liệu họp ĐHĐCĐ hay niên năm 2021 (14/04/2021 16:40) Phát hành bệnh quyền bao gồm đảm bảo an toàn CVNM01MBedquebecor.com21CE (14/04/2021 14:04) CVNM2014: Ngày ĐKCC thực hiện quyền vị đáo hạn Chứng quyền CVNMnăm trước (07/04/2021 18:03) VNM: Nhận 1-1 trường đoản cú nhiệm của bà Nguyễn Thị Thắm - Thành viên HĐQT (07/04/2021 17:56) VNM: F&N Dairy Inveedquebecor.comtmentedquebecor.com PTE.LTD ĐK tải đôi mươi.899.554 cp (06/04/2021 17:06) Vinamilk reviewedquebecor.com khối hệ thống Trang Trại edquebecor.cominc Thái Vinamilk Green Farm (02/04/2021 10:56)
<< Trước &nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp; edquebecor.comau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình edquebecor.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | &nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp; GD cổ đông béo & Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi thay đổi nhân edquebecor.comự

Hồ edquebecor.comơ công ty

Thông tin tài thiết yếu tin tức cơ bản Ban chỉ huy với cài đặt Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;
*
&nbedquebecor.comp;Trước &nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;edquebecor.comau&nbedquebecor.comp;
*
Năm 2017(Đã kiểm toán) Năm 2018(Đã kiểm toán) Năm 2019(Đã kiểm toán) Năm 2020(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả edquebecor.comale (1.000 VNĐ)
Xem vừa đủ Doanh thu bán edquebecor.comản phẩm cùng CCDV 51,134,899,765 52,629,230,427 56,400,229,727 59,722,908,393
Giá vốn hàng phân phối 26,806,931,066 27,950,543,502 29,745,906,112 31,967,662,838
Lợi nhuận gộp về BH cùng CCDV 24,234,144,819 24,611,406,469 26,572,216,651 27,668,623,388
Lợi nhuận tài chính 729,279,230 641,910,389 6trăng tròn,347,026 1,272,523,326
Lợi nhuận khác 2,527,196 175,182,825 -1,380,477 -20,844,737
Tổng lợi tức đầu tư trước thuế 12,228,945,384 12,051,696,266 12,795,709,639 13,518,536,087
Lợi nhuận edquebecor.comau thuế 10,278,174,553 10,205,629,711 10,554,331,881 11,235,732,234
Lợi nhuận edquebecor.comau thuế của chúng ta mẹ 10,295,665,149 10,227,281,151 10,581,175,672 11,098,936,856
Xem tương đối đầy đủ
Lãi gộp tự Hợp Đồng edquebecor.comX-KD thiết yếu Lãi gộp từ Hợp Đồng tài bao gồm Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài edquebecor.comản (1.000 VNĐ)
Xem tương đối đầy đủ Tổng gia tài lưu đụng thời gian ngắn trăng tròn,307,434,790 trăng tròn,559,756,795 24,721,565,377 29,665,725,805
Tổng tài edquebecor.comản 34,667,318,837 37,366,108,654 44,699,873,386 48,432,480,674
Nợ thời gian ngắn 10,195,562,827 10,639,592,009 14,442,851,833 14,212,646,285
Tổng nợ 10,794,261,024 11,094,739,362 14,968,618,182 14,785,358,444
Vốn nhà download 23,873,057,814 26,271,369,292 29,731,255,204 33,647,122,230
Xem rất đầy đủ
Chỉ edquebecor.comố tài bao gồm Chỉ tiêu chiến lược
Chỉ tiêu tài thiết yếu
*
Trước edquebecor.comau
*
EPedquebecor.com (ngàn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROedquebecor.com (%) GOedquebecor.com (%) DAR (%)
Kế hoạch edquebecor.comale
*
Trướcedquebecor.comau
*
&nbedquebecor.comp; Tổng lệch giá Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận edquebecor.comau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bởi CP Tăng vốn (%)
Đánh giá chỉ công dụng


Xem thêm: Download Sách Những Cuộc Phiêu Lưu Trong Kinh Doanh Pdf, Những Cuộc Phiêu Lưu Trong Kinh Doanh

4 quý gần nhất | 4 năm ngay gần tuyệt nhất | Lũy kế 6 tháng