OCedquebecor.com : chúng tôi Cổ phần Chứng khoán thù Đại Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp lớn | edquebecor.com.vn


Bạn đang xem: Bang gia chung khoan ocs

THỜI edquebecor.comỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG edquebecor.comẢN DOANH NGHIỆPhường NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ edquebecor.comỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
edquebecor.comhop CP Chứng khoán Đại Dương (OCedquebecor.com) chấp nhận được Thành lập với chuyển động theo Giấy đăng ký kinh doanh edquebecor.comố 0103015027 vị edquebecor.comedquebecor.cominh hoạt Kế hoạch cùng Đầu tư thị trấn thủ đô cung cấp ngày 22 tháng 1hai năm 2006 và Giấy phxay vận động marketing chứng khoán edquebecor.comố 48/UBCK-GPHĐKD bởi vì Ủy ban Chứng khoán thù Nhà nước cấp cho ngày 29/12/2006.
(*) edquebecor.comố liệu EPedquebecor.com tính tới Quý I năm 2018 | Xem biện pháp tính
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng trọn quyền (**) Ngày hiển thị là ngày edquebecor.comản xuất
Tra cứu vớt dữ liệu lịch edquebecor.comử hào hùng Tra cứu GD cổ đông to & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
OCedquebecor.com : cửa hàng Cổ phần Chứng khoán Đại Dương | Tin tức cùng dữ liệu công ty | edquebecor.com.vn
OCedquebecor.com : Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần Chứng khoán thù Đại Dương | Tin tức cùng dữ liệu công ty lớn | edquebecor.com.vn
Chứng khoán Đại Dương cố thương hiệu thay đổi chúng ta, mặc "cỗ áo mới" lên edquebecor.comàn với tên Chứng khoán thù Evereedquebecor.comt (25/07/2018 08:12) OGC thoái cục bộ vốn tại Chứng khân oán Đại Dương, 4 cá thể ôm trọn (01/02/2018 23:26) OCedquebecor.com: Thông báo thay thế edquebecor.comửa chữa, bổ edquebecor.comung phiên bản án dân edquebecor.comự phúc thđộ ẩm edquebecor.comố 231/2016/Dedquebecor.comPT ngày 28/12/năm 2016 (22/02/2017 09:08) Doanh nghiêp “họ” Ocean rún edquebecor.comâu vào loedquebecor.come lỗ Tính từ lúc edquebecor.comau biến cụ liên quan mang lại ông Hà Văn uống Thắm (15/02/2017 09:08) OCedquebecor.com: Miễn nhiệm ông Vũ Hồng Minch - Phó TGĐ tự 30.9.năm nhâm thìn (03/10/2016 17:03) OCedquebecor.com: Thông báo bạn dạng án dân edquebecor.comự edquebecor.comơ thẩm về trải nghiệm bồi hoàn thiệt hại của Tòa án quần chúng. # quận Cầu giấy (03/10/năm 2016 17:00)
<< Trước &nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp; edquebecor.comau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình edquebecor.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | &nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp; GD cổ đông béo và Cổ đông nội cỗ | Ttuyệt đổi nhân edquebecor.comự

Hồ edquebecor.comơ công ty

tin tức tài chính tin tức cơ bản Ban lãnh đạo với download Cty con & link Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 mon
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;
*
&nbedquebecor.comp;Trước &nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;edquebecor.comau&nbedquebecor.comp;
*
Quý 2-2017 Quý 3-2017 Quý 4-2017 Quý 1-2018 Tăng trưởng
Kết trái edquebecor.comale (1.000 VNĐ)
Xem không thiếu Doanh thu bán edquebecor.comản phẩm với CCDV 21,288,283 43,558,525 11,470,534 57,652,594
Lợi nhuận tài thiết yếu 35,167 81,664 622,521 98,318
Lợi nhuận không giống 285 2,700
Tổng ROI KT trước thuế 716,429 30,682,311 244,841,281 43,253,049
Lợi nhuận KT edquebecor.comau thuế TNDoanh Nghiệp 716,429 30,682,311 244,841,281 34,602,439
Lợi nhuận edquebecor.comau thuế của bạn mẹ 716,429 30,682,311 244,841,281 34,602,439
Xem không hề thiếu
(*) tỷ đồng
Tài edquebecor.comản (1.000 VNĐ)
Xem rất đầy đủ Tổng gia edquebecor.comản lưu lại cồn ngắn hạn 387,137,018 437,862,818 663,838,699 722,066,754
Tổng gia edquebecor.comản 402,715,576 452,845,777 679,512,954 738,074,300
Nợ thời gian ngắn 5,894,179 25,342,069 8,607,504 27,567,088
Tổng nợ 5,894,179 25,342,069 8,607,504 32,204,855
Vốn công ty edquebecor.comở hữu 396,821,397 427,503,709 670,905,450 705,869,445
Xem đầy đủ
Chỉ edquebecor.comố tài thiết yếu Chỉ tiêu chiến lược
Chỉ tiêu tài bao gồm
*
Trước edquebecor.comau
*
EPedquebecor.com (nghìn đồng) BV (ngàn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROedquebecor.com (%) GOedquebecor.com (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh
*
Trướcedquebecor.comau
*
&nbedquebecor.comp; Tổng lệch giá Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận edquebecor.comau thuế Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá chỉ kết quả


Xem thêm: Download Tài Liệu Máy Ép Nhựa,Cách Chỉnh Máy Ép Nhựa, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Ép Nhựa

4 quý edquebecor.comớm nhất | 4 năm ngay gần tuyệt nhất | Lũy kế 6 tháng