Kiến thức giờ Anh ở bậc Trung học tập đại lý được xem là phần lớn kỹ năng cực kỳ cần thiết, không những được áp dụng nhiều vào cuộc sống từng ngày mà lại còn là nền tảng đến số đông kỹ năng cao hơn nữa ngơi nghỉ cung cấp Trung học tập phổ quát giỏi Đại học tập. Trong số đó, phần kỹ năng giờ đồng hồ Anh lớp 7 chắc rằng là một trong trong những đơn vị kiến thức và kỹ năng đặc biệt quan trọng tốt nhất cùng cũng cực nhọc nắm bắt nhất. Bài viết này xin gợi ý một số đề ôn tập để những em rất có thể ghi ghi nhớ cùng củng cầm cố lại phần lớn kiến thức vẫn học tập của bản thân mình.

Bạn đang xem: Bài tập về các thì trong tiếng anh lớp 7

1. Tóm tắt kiến thức giờ đồng hồ Anh lớp 7

Từ gốc rễ kiến thức giờ đồng hồ Anh lớp 6, ngữ pháp giờ Anh lớp 7 liên tiếp được nâng cao rộng cùng góp học sinh từng bước một làm thân quen với các kiến thức đặc biệt như sau:

Câu cảm thán cùng với “What” với “How”

What + (a/an) + Adj + danh tự đếm được số ít/ số nhiều!

What + Adj + danh tự ko đếm được!

How + Adj/ Adv + S + V!

Câu hỏi bước đầu bởi từ nhằm hỏi: What, Where, When, Who, Why, How often, How long, How far, How many/ much.Câu so sánh

So sánh bằng: S + be/ V + as + Adj/ Adv + as…

So sánh hơn: S + be/ V + Adj/ Adv_er + than…

S + be/ V + more + Adj/ Adv + than…

So sánh rộng nhất: S + be/ V + the + Adj/ Adv_est…

S + be/ V + the most + Adj/ Adv…

Câu đề nghị: Let’s V, What about/ How about Ving, Why don’t we V…Các giới tự chỉ xứ sở, thời hạn, phương tiện đi lại chuyên chở.Các thì

Hiện tại đơn: mô tả một kinh nghiệm hoặc một sự thật hiển nhiên.

S + V/ V_s/ V_es…


Bây Giờ tiếp diễn: mô tả hành động vẫn xảy ra tại thời điểm nói.

S + am/ is/ are + Ving…

Quá khđọng đơn: miêu tả hành động vẫn xẩy ra và hoàn thành vào quá khứ.

S + V_ed/ P2…

Tương lai đơn: diễn tả một hành vi hoặc một kế hoạch hoàn toàn có thể xẩy ra về sau.

S + will + V…

Động trường đoản cú tình thái

May, Might: miêu tả hành động rất có thể xẩy ra.

Can, Can’t: diễn đạt khả năng ở ngày nay hoặc sau này (rất có thể xảy ra hoặc dự đoán), sự xin phxay cùng chất nhận được, nhu cầu, kiến nghị hoặc nhắc nhở.

Could, Couldn’t: biểu đạt kỹ năng trong thừa khứ, kỹ năng rất có thể xảy ra (ko chắc hẳn rằng bởi Can), sự xin phnghiền (lễ phxay và trịnh trọng rộng Can), sự đòi hỏi, đề xuất hoặc gợi nhắc lịch lãm.

Would, Wouldn’t: là thừa khđọng của “will”, dùng để diễn đạt nhu cầu, đề nghị lịch sự hoặc thói quen vào quá khứ đọng.

Should, Shouldn’t: mô tả lời khuyên ổn, lời đề xuất.

Ought lớn, Ought not to: diễn đạt lời khuim (sắc đẹp thái khỏe mạnh hơn Should) hoặc sự mong ngóng.

Must, Mustn’t: diễn tả sự cần thiết phải, lời khuyên, sự đòi hỏi được nhấn mạnh hoặc sự suy đoán phù hợp, chắc hẳn rằng.

Have sầu to, Don’t have to: “Have to” miêu tả sự cần thiết, đề xuất vì nội quy, nghĩa vụ, điều khoản. “Don’t have sầu to” chỉ sự không cần thiết.

2. Một số đề ôn tập giờ Anh lớp 7

Đề 1: Đề bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 cơ bản

Bài 1: Điền giới tự thích hợp

Do you go …… school …… foot or …… bike? My house is …… Le Loi Street and her house is …… 9 Le Lai Street. We are living …… our parents …… Quang Nsợi town. I’m …… class 7A …… Binc Chau school. The books …… the table are …… English. Nam sits …… two school girls. Dictionaries are …… the shelves …… the left …… the room. She is interested …… literature, but we are fond …… Math. My birthday is …… May first. Is Lan’s birthday …… March?

*

Bài 2: Chia dạng đúng của động trường đoản cú trong ngoặc

It (rain)……………….. heavily now. You should (stay)……………….. at trang chủ and (read)……………….. books. What are you (do)……………….. at the moment? I (write)……………….. an essay. Where Lan và Ba (go)……………….. tomorrow? They (visit)……………….. the museum. You (have)……………….. Geography next Friday. What about (play)……………….. a game of chess? It takes her 10 minutes (make)……………….. this toy. She (be)……………….. ten on her next birthday. I (meet)……………….. you soon. Why don’t we (hold)……………….. a các buổi party. Let’s (go)……………….. camping. They (practise)……………….. playing the guitar in the music room now. We shouldn’t (waste)……………….. water. I’d like (drink)……………….. some orange juice. Hoa usually (do)……………….. aerobics early in the morning. Would you lượt thích (come)………………..to lớn my house for lunch?

Bài 3: Chọn đáp án đúng

Her new school is different …… her old school.

A. of B. with C. from D. at

…… is it from your house lớn the market?

A. How old B. How C. How far D. How long

Is there a picture on the wall? …………..

A. Yes, there be. B. Yes, there is. C. Yes, there is not.

He works …… a hospital. He takes care …… patients.

A. in / for B. in / of C. at / for D. for / of

What does your father do? ……………

A. He’s farmer. B. He does a farmer. C. He’s a farmer.

His oto is …… the cửa hàng.

A. front of B. behind C. next D. near to

Do you work …… hours than Hoa?

A. few B. less C. lesser D. fewer

She works six days …… week.

A. in B. for C. a D. the

Bài 4: Sắp xếp lại những câu dưới đây

always / school / time / we / lớn / go / on.

→ …………………………………………………………….

hours / week / often / does / how / he / many / a / work?

→ …………………………………………………………….

not / American / uniforms / bởi vì / usually / school / wear / students.

→ …………………………………………………………….

10:00 / at / Wednesday / Science / Nam / on / has.

→ …………………………………………………………….

interesting / I / because / Math / it / lượt thích / is.

→ …………………………………………………………….

like / what / does / subject / best / Tom?

→ …………………………………………………………….

you / work / lớn / want / we / with.

→ …………………………………………………………….

there / excuse / a / ! / post / is / me / near / office / here?

→ …………………………………………………………….

is / interested / Mai / experiments / doing / in.

→ …………………………………………………………….

Huong / be / November 20th / , / twelve / on / will / Saturday.

→ …………………………………………………………….

Bài 5: Viết thắc mắc cho đa số câu vấn đáp sau

…………………………………………………………….

It’s about 200 meters from my school khổng lồ the post office.

…………………………………………………………….

The dictionary is 200,000 dong.

…………………………………………………………….

I’d like some local stamps and a phone thẻ.

…………………………………………………………….

Tyên is my pen pal in Engl&.

…………………………………………………………….

Mr. Viet is a farmer.

…………………………………………………………….

Lan often goes khổng lồ the library in her free time.

…………………………………………………………….

My mother is cooking in the kitchen at the moment.

…………………………………………………………….

I go lớn the movies twice a month.

Đề 2: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 7

Bài 1: Điền một từ tương thích vào vị trí trống để kết thúc đoạn văn uống sau

Minh is my new classmate. He’s now staying (1)………… his brother in Ha Noi, but he’s (2)………… Bac Giang Town and his parents still (3)………… there.

Minh’s brother’s house is smaller (4)………… his house in Bac Giang, và it is on Xuan Thuy Street. It (5)………… in the center of Ha Noi, so (6)………… is about 8 kilometers from his new house (7)………… school. Every day, Minch goes to school (8)………… xe đạp. Minc is unhappy because he doesn’t (9)………… many friends in Ha Noi. He also (10)………… his parents & his friends in Bac Giang.

Bài 2: Sử dụng tự gợi ý nhằm viết thành câu hoàn chỉnh

beautiful / little / girl!

→ …………………………………………………………….

History / be / interesting / important / subject.

→ …………………………………………………………….

Nga / like / listen / music / after / school.

→ …………………………………………………………….

It / take / 15 minutes / walk / zoo.

→ …………………………………………………………….

Why / people / think / students / have sầu / casy life?

→ …………………………………………………………….

Bài 3: Viết lại câu cần sử dụng trường đoản cú gợi ý

What about going lớn the movies?

→ Why …………………………………………………………….

Where does she live?

→ What …………………………………………………………….

What bởi vì you do?

→ What …………………………………………………………….

The dress is very old.

→ What …………………………………………………………….!

What subject does Mary lượt thích best?

→ What is …………………………………………………………..

How much is the hat?

→ How much does …………………………………………………………….?

How old is your sister?

→ What …………………………………………………………….?

Lan is taller than Hoa.

→ Hoa is …………………………………………………………….

Nam works more hours than Lan.

→ Lan works …………………………………………………………….

We have a two-month summer vacation.

→ Our summer vacation lasts………………………………………..

Bài 4: Tìm lỗi không đúng và sửa lại

What time the concert will start?

…………………………………………………………….

I see you at 8 tomorrow morning. Don’t be late.

…………………………………………………………….

How long will the play last? Till nine or half & past nine.

…………………………………………………………….

What is your date of birth? November twentieth.

…………………………………………………………….

Are you like your school? Yes, it’s very beautiful.

…………………………………………………………….

Bài 5: Chia dạng đúng của các trường đoản cú vào ngoặc

This dress is the ……………….. of three dresses. (expensive) He has ……………….. money than his wife. (much) Summer holiday is ……………….. than tet holiday. It’s the ……………….. holiday. (long)Tom is……………….. than Peter (intelligent)My father drinks ……………….. beer than his friends. (little)She works ……………….. hours than any workers. (many) Your watch is ……………….. than my watch. (good) Nam is ……………….. in his class. (tall) Ho Chi Minch thành phố is ……………….. than Ha Noi. ( big ) Winter is ……………….. season in the year. ( cold )

Đề 3: Đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 nâng cao

Bài 1: Chọn trường đoản cú có âm gạch men chân không giống cùng với hầu hết từ bỏ còn lại

A. magazine B. mathematics C. manage D. watchA. material B. familiar C. magazine D. want A. brush B. uncle C. uniform D. bus A. orange B. wake C. way D. wasteA. good B. too C. tooth D. two A. lovely B. mother C. money D. mostA. car B. far C. start D. water A. talk B. take C. walk D. what

Bài 2: Sửa lỗi sai

1.Don’t worry. You will have lot of friends.

…………………………………………………………….

I live sầu with my parents on 88 Tran Hung Dao street.

…………………………………………………………….

How old will he be in his next birthday?

…………………………………………………………….

I classes start at seven o’cloông xã.

…………………………………………………………….

This is a girl nice.

…………………………………………………………….

Bài 3: Điền trường đoản cú phù hợp nhằm dứt câu

Talking is ………… common way of relaxing. Children should ………… lớn bed early . ………… don’t you come khổng lồ my house? Ok.Let’s go. What about ………… Ha Long Bay ? Would you lượt thích ………… badminton ? I want ………… a new bike. ………… does Nga have Math? On Tuesday and Friday He looks different ………… his father. Mai learns ………… khổng lồ use a computer. Children shouldn’t ………… beer.

Bài 4: Chọn câu trả lời đúng

The summer vacation …… for almost three months.

A. longs B. lasts C. is

My sister loves …… stamps.

A. collect B. khổng lồ collect C. collecting

3. I …… come và see you sometime.

A. will B. am C. don’t

My brother likes watching soccer. -……….

A. I lượt thích, too B. So lượt thích C. I am, too

Mr. Tuan has …… days off than Mr. Jones.

A. many B. less C. fewer

Jane is … beautiful than her sister.

A. more B. the most C. fewer

Tkhô giòn helps children to learn. She is a ……

A. doctor B. musician C. teacher

Which Vietnamese vacation is ……?

A. the longest B. long C. longest

Mr. Jones repairs machines in a factory. He’s a ……

A. cửa hàng assistant B. mechanic C. farmer

At recess, …… activity is talking.

A. more popular B. most popular C. the most popular

This book is …… interesting of the three.

A. most B. the most C. more

Every morning, I wake up and have my ……

A. dinner B. lunch C. breakfast

Do Vietnamese students have more vacations than American ……?

A. students B. vacations C. farmers

…… a look at this picture.

A. Take B. Give C. Do

Hurry or you’ll be late …… school.

Xem thêm: mẫu 1 hsđv lý lịch đảng viên

A. with B. for C. at

Bài 5: Chia dạng đúng của cồn tự vào ngoặc

Could you (show)……………….. me the way khổng lồ the bus stop? Lan and Hoa (go)……………….. khổng lồ the post office now. He (phone)……………….. his parents three or four times a week. Hoa needs (buy)……………….. a phone card. I (mail)……………….. this letter tomorrow.

Hi vọng đa số đề ôn tập mà nội dung bài viết cung cấp trên đây để giúp chúng ta học sinh trau dồi thêm kỹ năng và kiến thức của chính bản thân mình để tự tin rộng trong việc học giờ đồng hồ Anh cũng như trong số kì thi. Chúc các bạn học tốt!