Danh mục: Tiếng Anh209 50,409 92

Danh mục: Anh ngữ phổ thông132 36,989 161

Danh mục: Tiếng Anh


... 36- C 42-A 37-B 38-C 39-D 40-C 41-B Page 32 DIRECTIONS 43-C 49-D 44-D 45-A 46- D 47-A 48-A 50-D 56- D 51-A 52-B 53-D 54-B 55-A 68 -B 69 -C 57-B 58-D 59-C 60 -B 61 -A 62 -C 63 -C 64 -B 70-B 65 -A 66 -C 67 -A ... outside the ovals Đáp án tập trắc nghiệm Tiếng anh 1-A 7-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6- B 8-D 14-A 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 15-D 21-B 16- C 17-A 18-B 19-B 20-C 22-A 28-B 23-B 24-B 25-B 26- B 27-B 29-B 35-A ... leaving 66 -My grandfather………many years ago A-had died B-has died C-died D-was dying 67 -I………… my son the money for that last week A-gave sầu Page 19 B-given C-have given D-was given DIRECTIONS 68 -Yesterday...

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6 mai lan hương


33 3,024 1

Danh mục: Ngữ văn uống


... successfully 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 A tolerate A production ... allowance D contestant 46 65 A conservation B environment C erosion D alternative sầu 66 A property B language C reasonable D possession 67 A together B occasion C introduce D expectant 68 A interesting ... asked Lan A Hoa asked Lan whether she liked sports or not B Hoa asked Lan if she liked sports or not C Hoa asked Lan whether did she lượt thích sports D Hoa asked Lan if did she like sports 16 “Can...
102 40,338 152

Danh mục: Anh ngữ phổ quát


... a show how important the language is b introduce a new way of language learning c give sầu the reader advice on language learning d persuade the readers to lớn join their new language class 28 The author ... learn just one foreign language c should learn two foreign languages d shouldn’t learn foreign languages 30 What does the word ‘they’ in line refer to? a experts b children c languages d cultures ... Listen and fill in the blanks Tony & Nam belong to the same club, the Young Pioneers Club They are among mỏi the active members of the club Nam Tony, (6. 6) or we’ll be (6. 7) _ for the trip...
132 10,036 16

Danh mục: Tiếng anh


... a 163 What color is _ hair ? It’s blaông xã A your B you C me D I 164 We go to lớn the movies Sunday evening A to lớn B at C on D in 165 It"s very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ... D three 265 My school is not big It’s A big B small C not small D new 266 How many floors _ it have? A does B is C D are 267 What _ you every morning? A are B C is D does 268 class ... a 163 What color is _ hair ? It’s blaông chồng A your B you C me D I 164 We go to lớn the movies Sunday evening A lớn B at C on D in 165 It"s very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ...
34 1,4trăng tròn 8

Danh mục: Tiếng Anh257 81,659 200

Danh mục: Tổng phù hợp122 9,779 9

Danh mục: Đề thi


... Street A in B on C at D of 65 :Tuan: How many floors your school have sầu, Lan? Lan: Four A B does C is D are 66 : The day of a week is Monday A first B second C third D fourth 67 : Is your school in ... Hoa, is Phong Hoa: Hi, Phong A You B.How C I 322 Lan: Hi, Mai old are you? Mai: I’m twelve A What B.How C Year 323: Hoa: Good evening, Lan! Lan: Good ., Hoa B afternoon C night D morning ... _ No, she isn’t We’re in Miss Mai s class A Is Miss Hoa your teacher? B Are you in Miss Mai s class? C Is Miss Mai your teacher? D Are you in Miss Hoa’s class? 366 Which word is the odd one out?...
29 1,339 2

Danh mục: Tiếng Anh


... THE END 16 ChoQue24H.Net – DienDanTiengAnh.Net Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm năm ngoái (kèm đáp án) Đáp án I Phần trắc nghiệm: Câu số Đáp án B D A C A B C A A ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Đáp án A D A A C B A D D B A D A A A A D D D A II Phần viết: 65 The boy apologised to lớn the teacher for being late 66 I"d rather you didn"t smoke in my house 67 .Ho ... 31 32 Đáp án C D B B A B A B C D D B D B A C D B B B B B A B A A C A C C B C Câu số 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Đáp án B A...
370 1,878 3

Danh mục: Tổng hòa hợp62 4,839 13

Danh mục: Vật lý


... năng lượng điện ngôi trường phương thơm nằm ngang, độ mạnh E = 2kV/m lúc dây treo phù hợp với phương thơm trực tiếp đứng góc 60 0 Tìm năng lượng điện cầu, rước g = 10m/s2: A 5,8 μC B 6, 67 μC C 7, 26 μC D 8 ,67 μC Câu hỏi 6: Một cầu kyên ổn ... cực to nhưng tụ tích được: A 26, 65.10-8C B 26, 65.10-9C C 26, 65.10-7C D 13.32 10-8C Câu hỏi 3: Tụ năng lượng điện điện dung 2μF khoảng cách nhì tụ 1centimet tích điện với nguồn tích điện hiệu điện 24V Cường độ ... ngôi trường E = 12 000V/m, phương trực tiếp đứng chiều tự xuống Xác định pmùi hương chiều độ Khủng lực tác dụng lên điện tích q: A phương thẳng đứng, chiều tự F xuống bên dưới, F = 0,36N B pmùi hương nằm hướng ngang,...
26 11,210 190

Danh mục: Vật lý


... B B C x x D x 44 45 46 47 48 49 50 x x x x x x x A 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 B x C D x x x x x x x x x A x B C D x x x x 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 x x x x ... lần D tăng lần 56/ Trên bóng đèn ghi Đ( 6V- 6W) khi mắc đèn vào nhì điểm U = 3V công suất tiêu trúc đèn là: A 6W B 3W C 1,5W D 0,75W 57/ Hai đèn Đ1( 6V - 6W ), Đ2( 6V - 3W ) dây tóc đèn ... - 6W) độ mạnh cái điện qua dây tóc đèn sáng sủa bình thường : A 2A B 1,5A C 1A D 0,5A 66 / Một đèn dây tóc ghi (12V - 6W) năng suất chiếc năng lượng điện qua dây tóc đèn sáng bình thường : A 12W B 9W C 6W...
21 4,706 4

Danh mục: Ngoại ngữ


... La Hương p181 BTTN Tiếng Anh 12 – Mai La Hương p201, 202 BTTN Tiếng Anh 12 – Mai La Hương p214 BTTN Tiếng Anh 12 – Mai La Hương p229, 230 BTTN Tiếng Anh 12 – Hoàng Thái Dương p175, 1 76 BTTN Tiếng ... BTTN Tiếng Anh 12 – Hoàng Thái Dương p140 BTTN Tiếng Anh 12 – Hoàng Thái Dương p1 46 Mạng – Bac Klặng bai giangViolet (Thuy Quynh) Củng cố + TNKT Tiếng AnhNG.T Thuỳ Trang p 164 , 165 BTTN Tiếng Anh ... BTTN Tiếng Anh 12 – Hoàng fill Gapfill Gapfill Gapfill Gapfill 10 Gapfill 11 Gapfill 12 D B D A A B D A C C A B D C D A D C C B B C A B D B A D C B Thái Dương p157, 158 BTTN Tiếng Anh 12 – Mai...
38 7,210 3

Danh mục: Trung học tập các đại lý - rộng rãi


... chồng - married (a) bà xã, ck, cưới - phối of cups/ mix of points tập vừa lòng điểm/ set of day thời điểm chiều tà/ mix of the hill dáng vẻ đồi - mix foot on đặt chân lên/ a watch bố trí canh phòng/ my cloông chồng ... or <14> native sầu language another 400 million speak it as a second 23 language Nobody toàn thân <15> knows exactly how many people speak it as a < 16> foreign language Chinese is 24 the only language with ... people < 36> are English in that country Great Britain is not a large country It is much <37> smaller than France It has four <38> parts : Engl&, Wales, Scotlvà and Northern Irelvà Engl& is...
101 3,791 15

Danh mục: Đề thi lớp 11


... năng lượng điện trường phương nằm theo chiều ngang, độ mạnh E = 2kV/m Khi dây treo phù hợp với pmùi hương thẳng đứng góc 60 0 Tìm điện tích cầu, mang g = 10m/s2: A 5,8 μC B 6, 67 μC C 7, 26 μC D 8 ,67 μC Câu hỏi 6: Một cầu kyên ổn ... cực đại mà lại tụ tích được: A 26, 65.10-8C B 26, 65.10-9C C 26, 65.10-7C D 13.32 10-8C Câu hỏi 3: Tụ điện năng lượng điện dung 2μF khoảng cách nhì tụ 1centimet tích năng lượng điện với điện áp nguồn hiệu năng lượng điện 24V Cường độ ... bào dày 8nm Cường độ năng lượng điện ngôi trường màng tế bào là: A 8,75.106V/m B 7,75.106V/m C 6, 75.106V/m D 5,75.106V/m Câu Đáp án A D B B C B A 14 Ngày mai b đầu từ thời điểm ngày hôm C C 10 A Phạm Thị Hiến - THPT chăm...
27 1,077 0

Danh mục: Đề thi lớp 12


... 15 A 16 A 17 B 18 A 23 A 24 B 25 C 26 A 27 C 28 B 29 A 34.D 35.A 36 A 37 B 38 B 43 A 44 D 45 C 46 B 47 A 48 C 49 D 50 A Test 25 C B B B B A D 13 B 14 C 15 B 16. A 17 C 18 D 23 C 24 D 25 A 26 B 27 ... 29 D 34 A 35.B 36 C 37 A 38 A 43 B 44 B 45 C Test 26 A B A C B D 12 D 13 C 14 B 15 B 16. C 17 B 18 A 23 A 24 C 25 B 26 A 27 C 28 D 29 B 34 C 35.B 36 C 37 D 38 A 43 B 44 B 45 A 46 C 47 C 48 B (or ... 15 B 16. B 17 C 18 D 23.B 24 C 25 A 26 A 27 C 28 A 29 B 34 A 35.C 36 D 37 B 38 C 43 A 44 C 45 A 46 D 47 D 48 B 49 D 50 A I/1.B 2.A 3.D 4.C 5.B 6. C 7.C 8.C 9.D 10.D 11.B 12.C 13.D 14.D 15.C 16. D...
52 927 1

Danh mục: Đề thi lớp 11


... 12b 3b 13a 4a 14d 5b 15a 6c 16c 7a 17b 8b 18c 9a 19a 10b 20c Exercise 1c 2a 11b 12a 3d 13a 4d 14c 5a 15c 6b 16a 7a 17b 8d 18 9c 19 10d đôi mươi BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 Exercise 1 ... John not tease her 2b 12b 3c 13d 4a 14b 5b 15b 6d 16c 7c 17d 8b 18c 9d 19b 10a 20c BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 Exercise 1 Aymara _ an Indian language spoken by approximately one million ... however c furthermore d otherwise 1c 11c 2d 12a 3d 13b 4b 14a 5a 15c 6d 16d 7b 17b 8c 18b 9d 19a 10c 20b BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 Exercise 1 Charlie said, "I", thinking of going khổng lồ live sầu...
181 1,731 0

Danh mục: Đề thi lớp 11


... closed b closing c to lớn cthua kém d cthua 2a 12a 3c 13b 4b 14d 5a 15c 6d 16c 7d 17a 8d 18a 9a 19b 10b 20d making BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 Exercise Find the one choice that best completes the ... that Adam get Gavin’s haircut D Adam suggested that Gavin should have his haircut BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 Exercise 1 I enjoy _ alone a be b being c khổng lồ be d lớn have been Would you ... D The school which was built in 1990 159 The house with the Trắng wall is my uncle’s 160 161 162 163 164 165 A The house whose wall is Trắng is my uncle B The house where wall is trắng is my uncle’s...

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Eview 8 Pdf, Cách Dùng Eview 8 Khi Làm Dissertation


292 1,129 0

bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 đáp án luyện thi đại học hóa học năm nhâm thìn


Danh mục: Lớp 10


... 1,2044.10 D 10,83 96. 1023 Cho 7Li = 7,0 16 Phát biểu cho 7Li? A 7Li số kăn năn 7,0 16 B 7Li nguyên ổn tử kân hận 7,0 16 C 7Li khối lượng ngulặng tử 7,0 16 g D 7Li trọng lượng nguyên ổn tử 7,0 16 đvC Phát biểu ... theo hướng tăng cường mức độ âm điện 19 Kyên ổn loại đặc điểm bình thường là: A bán kính ngulặng tử nhỏ phi klặng chu kì B Lớp electron C Lớp thường xuyên 5, 6, electron D bán kính nguyên ổn tử bự phi kyên chu kì ... 2, 56 D 2, 16 (Cl = 35,5) Cho 24,4 g hỗn hợp Na2CO3 K2CO3 tác dụng với hỗn hợp BaCl2 toàn vẹn, dung dịch A 39,4 g kết tủa Khối lượng muối hạt clorua hỗn hợp A là: A 2 ,66 g B 22 ,6 g C 26, 6 g D 6, 26...
50 1,177 0

quý khách có muốn tìm thêm cùng với từ bỏ khóa: trac nghiem tieng anh lop 6 teo dap an bài bác tập trắc nghiệm giờ anh lớp 9 bao gồm đáp án mai lan hương bài bác tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 12 có đáp án mai lan hương bài bác tập trắc nghiệm giờ anh lớp 12 bao gồm giải đáp bai tap trac nghiem tieng anh lop 9 co dap an bai tap trac nghiem tieng anh lop 6 co dap an bai tap trac nghiem tieng anh lop 10 co dap an bài bác tập trắc nghiệm giờ đồng hồ anh lớp 11 tất cả giải đáp bai tap trac nghiem tieng anh lop 7 teo dap an bài tập giờ anh lớp 6 tất cả giải đáp mai lan hương thơm bài bác tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 11 bao gồm lời giải mai lan mùi hương bài xích tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 bao gồm giải đáp bộ đề trắc nghiệm giờ đồng hồ anh lớp 6 bao gồm lời giải bài bác tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 12 khong giải đáp mai lan mùi hương 51 tr bài bác tập giờ anh lớp 6 co dap an mai lan huong
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và mức độ lôi cuốn của tiếng nhật trên nước ta khẳng định những phương châm của công tác khảo sát chương trình huấn luyện và giảng dạy của những đơn vị đào tạo tại nhật phiên bản điều tra lịch trình huấn luyện và giảng dạy gắn với những giáo trình ví dụ tiến hành kiến tạo công tác đào tạo dành riêng cho đối tượng người tiêu dùng ko chuyên ngữ trên VN điều tra cùng với đối tượng người tiêu dùng sinc viên học tập giờ đồng hồ nhật không chăm ngữ1 khảo sát điều tra các công tác huấn luyện và giảng dạy theo số đông bộ giáo trình tiêu biểu vượt trội ngôn từ ví dụ mang lại từng khả năng ở từng Lever khẳng định cường độ đáp ứng nhu cầu về vnạp năng lượng hoá với trình độ chuyên môn trong ct msống sản phẩm động cơ rôkhổng lồ dây quấn các tính năng của bộ động cơ điện ko đồng nhất hệ số hiệu suất cosp fi p2 sệt con đường hiệu suất h fi p2 sệt tuyến đường mômen xoay m fi p2 động cơ điện ko đồng điệu một pha sự cần thiết buộc phải chi tiêu xây dựng nhà máy thông báo liên lạc cùng những các dịch vụ phần 3 trình làng vật liệu chỉ tiêu quality theo quality phđộ ẩm hóa học thành phầm thô tự gạo của cục y tế năm 2008 tiêu chí quality 9 tr 25
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Văn uống Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng chế tạo cv xin bài toán cunghocvui kiếm tìm kiếm giao thương mua bán đơn vị khu đất Giỏi tin học tập Documento lớn Dokument bắt tắt vnạp năng lượng phiên bản trong thâm tâm mẹ hành động cùng với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân vào Dịp lễ tết điểm sáng bình thường và mục đích của ngành ruột vùng thuyết minch về bé trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ lý 8 cthị trấn cũ vào tủ chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn uống tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc biên soạn bài cô bé nhỏ chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu nhỏ trau củ
Hỗ trợ quý khách hàng info
edquebecor.com.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường xuyên chạm chán Điều khoản áp dụng Quy định chế độ bán tư liệu Hướng dẫn tkhô giòn toán thù Giới thiệu edquebecor.com là gì?