Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vlàm việc bài xích tập

Lớp 3

Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu


*

Loạt bài tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ dàng nắm bắt và Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit giúp học viên học xuất sắc môn Tiếng Anh lớp 8 rộng. Để tải tư liệu bài xích tập Tiếng Anh lớp 8 về, bạn vào cụ thể từng Unit khớp ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp án unit 1

Mục lục Những bài tập Tiếng Anh 8

Từ vựng, Ngữ pháp, Những bài tập Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 có đáp án

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Đề chất vấn 15 phút ít Tiếng Anh 8 học tập kì 1 tất cả lời giải (Bài số 1)

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Đề chất vấn 1 ngày tiết Tiếng Anh 8 học tập kì 1 gồm đáp án

Unit 4: Our customs and traditions

Đề kiểm soát 15 phút ít Tiếng Anh 8 học tập kì 1 tất cả lời giải (Bài số 2)

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Đề khám nghiệm 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 2 tất cả giải đáp (Bài số 1)

Unit 9: Natural disasters

Đề khám nghiệm 1 huyết Tiếng Anh 8 học kì 2 có đáp án

Unit 10: Communication

Đề chất vấn 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Science & technology

Unit 12: Life on other planets

Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 tất cả đáp án

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 1

I. PHONETICS & SPEAKING

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. adore B. worldC. workerD. word

Question 2: A. beach B. peachC. watch D. chemistry

Question 3: A. culturalB. communicateC. musicD. student

Question 4: A. leisureB. furnitureC. featureD. nurture

Question 5: A. mind B. fireC. kitD. socialize

Question 6: A. weird B. relaxC. netlingoD. dechạy thử

Question 7: A. craftB. gameC. communicateD. bracelet

Question 8: A. centreB. dekiểm tra C. leisureD. relax

Question 9: A. addictedB. adoreC. satisfiedD. virtual

Question 10: A. socializeB. windowC. netlingoD. communicate

Question 11: A. hookedB. addictedC. watchedD. shopped

Question 12: A. watchingB. relaxC. satisfiedD. cultural

Question 13: A. leisureB. dethử nghiệm C. sociableD. spend

Question 14: A. craftB. addictedC. centreD. cook

Question 15: A. netlingoB. saiisfiedC. windowD. virtual

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɔː/ những đáp án còn lại phạt âm là /ɜ:/

Question 2: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /k/ những câu trả lời sót lại phân phát âm là /tʃ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ʌ/ những câu trả lời còn lại vạc âm là /ju/

Question 4: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ə:/ những đáp án còn lại phạt âm là /ə/

Question 5: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ɪ/ các lời giải còn lại vạc âm là /aɪ/

Question 6: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /e/ những giải đáp còn sót lại phát âm là /ɪ/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɑː/ những đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 8: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /i/ các đáp án còn sót lại phát âm là /e/

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /æ/ những đáp án còn lại vạc âm là /ə/

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /ə/ các câu trả lời sót lại phạt âm là /əʊ/

Question 11: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phân phát âm là /id/ các giải đáp còn sót lại phát âm là /t/

Question 12: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /ə/ các câu trả lời còn lại phân phát âm là /æ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʒ/ các lời giải còn lại phân phát âm là /s/

Question 14: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /s/ các câu trả lời sót lại phát âm là /k/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /ɜ:/ những giải đáp còn sót lại phạt âm là /i/


II. VOCABULARY và GRAMMAR

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: He adores __________ out with his friends at weekends.

A. hangB. hanging

C. to hangD. hangs

Question 2: My brother is addicted ___________ playing beach games.

A. onB. of

C. toD. at

Question 3: We need a craft ___________ lớn bởi dome DIYs.

A. kitB. street

C. braceletD. leisure

Question 4: What is your favorite ___________ activity?

A. culturalB. leisure

C. hookedD. addicted

Question 5: Anna wants to lớn ___________ the team so much.

A. joinB. hang

C. dethử nghiệm D. relax

Question 6: I don’t mind window ___________ if you lượt thích.

A. shopB. shopping

C. to shopD. shopped

Question 7: The young use ___________ to lớn socialize on the mạng internet.

A. netlingoB. activity

C. eventD. centre

Question 8: People watching is right ___________ my street.

A. downB. up

C. toD. of

Question 9: I dedemo ___________ with weird people.

A. communicatingB. relaxing

C. joiningD. minding

Question 10: Are you ___________ on making bracelets?

A. hookedB. hanged

C. addictedD. adored

Question 11: Will your parents be ___________ with your school results?

A. relaxedB. joined

C. satisfiedD. detested

Question 12: What vì you often ___________ at leisure time?

A. goB. do

C. getD. have

Question 13: Do you think friendship on the internet is ___________?

A. satisfiedB. cultural

C. virtualD. addicted

Question 14: Have you ever attended a ___________ sự kiện in your neighborhood?

A. leisureB. relaxing

C. culturalD. craft

Question 15: How many people are there in the community ___________?

A. centerB. area

C. windowD. leisure

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: adore + Ving: ưa thích làm cái gi

Dịch: Anh ấy mê say đi chơi với anh em vào vào buổi tối cuối tuần.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be addicted to Ving”: nghiện làm những gì

Dịch: Anh ấy nghiện tại đùa các trò đùa bãi tắm biển.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: craft kit: bộ đồ quần áo thủ công bằng tay

Dịch: Chúng tôi cần 1 bộ đồ bằng tay để làm những sản phẩn bằng tay.

Question 4: Đáp án B

Giải thích: leisure activity: chuyển động thư giãn

Dịch: Hoạt cồn vui chơi yêu mếm của người sử dụng là gì?

Question 5: Đáp án A

Giải thích: join the team: tham gia vào team

Dịch: Anna hết sức mong muốn tđắm say gia vào team.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: window shopping: đi dạo nhìn vật ngoài cửa hàng.

Dịch: Tôi không lo đi dạo nhìn đồ gia dụng ngoại trừ siêu thị.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: netlingo: ngữ điệu dùng trên mạng

Dịch: Mọi người dùng ngữ điệu mạng nhằm giao tiếp tạo quan hệ trên mạng.

Question 8: Đáp án B

Giải thích: thành ngữ “be right up my street”: đúng vị của tôi

Dịch: Ngắm bạn hỗ tương là đúng vị của mình.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: communicate with sb: giao tiếp cùng với ai

Dịch: Tôi hết sức ghét nói chuyện với mấy tín đồ kì cục.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: be hooked on Ving: ham mê làm cái gi

Dịch: Bạn gồm yêu thích làm cho vòng tay không?

Question 11: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be satisfied with st”: ưng ý cùng với cái gì

Dịch: Bố mẹ sẽ ưng ý cùng với tác dụng học tập của bạn chứ?

Question 12: Đáp án B

Giải thích: What…do…? Câu hỏi làm gì

Dịch: quý khách hàng thường làm gì vào thời hạn thư giãn giải trí nghỉ ngơi ngơi?

Question 13: Đáp án C

Giải thích: virtual: ảo, không có thật, chỉ có trên mạng

Dịch: Quý khách hàng có nghĩ về tình chúng ta trên mạng chỉ cần ảo không?

Question 14: Đáp án C

Giải thích: cultural event: sự khiếu nại văn uống hoá

Dịch: Bạn đã từng có lần tsay mê gia một sự khiếu nại văn hoá ngơi nghỉ Khu Vực bạn sinh sống chưa?

Question 15: Đáp án A

Giải thích: community center: trung trung ương cộng đồng

Dịch: Có từng nào fan vẫn ngơi nghỉ vào trung chổ chính giữa cộng đồng vậy?


III. READING

Read the passage below & decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Hello everyone. This is Alice. What vì chưng you often vị when you have không lấy phí time? There are a lot of leisure activities for young people to lớn choose from. I myself adore doing DIYs. I have sầu a craft kit with a lot of things khổng lồ make crafts. Thanks khổng lồ the craft kit, I can make some gifts for my friends và relatives. My mother taught me lớn make bracelets. Last week, I made a bracelet for my younger sister. I will make another for my cthua friend tomorrow. Making bracelet is my favorite leisure activity. I want khổng lồ learn to lớn make photo collages and frames, too. Therefore, I surf the internet for more information. Also, I have found a lot of useful Youtube videos teaching how khổng lồ make scarfs & pullovers by wool. After watching them, I hope I will be able khổng lồ make woolen clothes for my puppy.

Question 1: Alice enjoys doing DIYs.

A. TrueB. False

Question 2: She doesn’t have any craft kits.

A. TrueB. False

Question 3: Her mother told her how lớn make bracelets.

A. TrueB. False

Question 4: Alice surf the internet for information on collage making.

A. TrueB. False

Question 5: Alice has found lots of Youtube Clip on puppies.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “I myself adore doing DIYs.”.

Dịch: Bản thân tôi ưng ý làm cho đồ bằng tay tự chế.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: Dựa vào câu: “I have sầu a craft kit with a lot of things to lớn make crafts.”.

Dịch: Tôi bao gồm một bộ quần áo thủ công để làm các thành phầm bằng tay.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “My mother taught me to make bracelets”.

Dịch: Mẹ tôi dạy cách làm cho vòng đeo tay.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “I want lớn learn lớn make phokhổng lồ collages & frames, too. Therefore, I surf the mạng internet for more information.”.

Dịch: Tôi có muốn làm hình ảnh ghxay với khung hình họa nữa. Vì nuốm tôi đang lướt mạng để có thêm thông tin.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Dựa vào câu: “I have sầu found a lot of useful Youtube videos teaching how to make scarfs & pullovers by wool.”.

Dịch: Tôi đã và sẽ tra cứu thấy không ít Clip youtube hữu dụng dạy bí quyết làm khăn quàng và áo len ấm chui đầu bằng len.


Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

The British spend their không tính phí time in different ways. People generally use it to relax. But many people also take part (6) _____________ voluntary work, especially for charities.

People spkết thúc a lot of their free time in the trang chính, where (7) _______ popular leisure activity is watching television, the average viewing time being 25 hours a week. People often (8)______ programs on Clip so that they can watch later.

Reading is also a favourite way of spending leisure time. The British ________ (9) a lot of time reading newspapers & magazines.

In the summer gardening is popular. And in winter it is often replaced by “Do-it-yourself”, (10) ________people spend their time improving or repairing their homes. Many people have pets to look after: taking the dog for a daily walk is a regular routine.

Question 6: A. onB. inC. atD. for

Question 7: A. the mostB. mostC. moreD. more than

Question 8: A. record B. scan C. print D. power

Question 9: A. spendB. spendsC. spendingD. lớn spend

Question 10: A. what B. why C. when D. while

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu trúc: “take part in”: tsi gia

Dịch: Nhưng nhiều người dân cũng tmê mệt gia những hoạt động tự nguyện, nhất là cho những tổ chức triển khai trường đoản cú thiện nay.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: câu đối chiếu độc nhất cùng với tính từ bỏ dài “the most + adj dài”

Dịch: Con bạn dành riêng không ít thời gian ở trong nhà, khu vực chuyển động vui chơi phổ biến độc nhất vô nhị là xem phim…

Question 8: Đáp án A

Giải thích: record: lưu lại

Dịch: Mọi người hay ghi băng lại các chương trình sẽ vạc để xem lại.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: cấu trúc: “spover + thời hạn + Ving”: dành thời gian làm cái gi

Dịch: Người ta thuộc dành nhiều thời hạn đọc báo và tập san.

Question 10: Đáp án C

Giải thích: when sửa chữa thay thế mệnh đề chỉ thời gian

Dịch: Và vào ngày thu nó được thay bằng “Tự làm phần lớn thứ”, là thời hạn lúc số đông bạn dành riêng thời hạn tân trang bên cùng thay thế sửa chữa sản phẩm.


Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

A favourite pastime with children & adults alike is betting on cricket fights during the rainy season. Children catch crickets và sell them for this purpose.

Horse racing held on Saturday và Sunday in a Saigon suburb draws large crowds as thousands of Vietnamese, young and old, turn out to cheer the pint-sized Asiatic horses & jockeys on to lớn victory. Betting is heavy, with profits going inlớn the national treasury of Southern Vietphái mạnh. It is not uncomtháng to see a horse run the wrong way around the traông chồng.

Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, and tennis. Vietnam giới teams often compete with other countries in soccer, tennis, bicycling, basketball, và other sports.

There are few golf courses in Southern Vietphái nam. The one in Saigon is located near Tan Son Nhat Airport. It may well be the only golf course in the world fortified by pillbox installations on its perimeter, with soldiers và machine guns inside. There is an excellent golf course in Da lat. Caddies are usually women.

Question 11: What bởi children do with crickets?

A. SellB. play

C. talkD. give

Question 12: When are horse-racing held?

A. MondayB. Tuesday

C. SaturdayD. Friday

Question 13: Where does the betting go?

A. local treasury

B. national treasury

C. international treasury

D. individuals

Question 14: Do Vietnamese play soccer?

A. Yes, they do

B. No, they didn’t

C. Yes, they are

D. No, they don’t

Question 15: Are there any golf courses in Vietnam?

A. Yes, there are no golf course.

B. Yes, there are few.

C. No, there aren’t

D. No, There are many

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “Children catch crickets & sell them for this purpose.”.

Dịch: Tthấp em bắt dế cùng xuất bán cho mục đích trên.

Question 12: Đáp án C

Giải thích: Dựa vào câu: “Horse racing held on Saturday & Sunday in a Saigon suburb”.

Dịch: Đua ngựa được tổ chức vào trang bị 7- chủ nhật làm việc ngoại thành Sài Gòn.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: Dựa vào câu: “Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietphái mạnh.”.

Dịch: Tiền cá cược rất to lớn, với lãi suất được đưa vào ngân khố nước nhà phía Nam cả nước.

Question 14: Đáp án

Giải thích: Dựa vào câu: “Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, và tennis.”.

Dịch: Những sự kiện thể thao khác bao gồm đá bóng, bóng rổ, nhẵn chuyền, lượn lờ bơi lội, giẫm xe cộ mặt đường lâu năm, ping pong cùng tennis.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: Dựa vào câu: “There are few golf courses in Southern Vietnam.”.

Dịch: Có hết sức không nhiều sảnh golf nghỉ ngơi miền Nam toàn nước.


IV. WRITING

Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences with given words

Question 1: How much/ time/ day/ you/ spend/ playing game?

A. How much time a day bởi vì you spover on playing game?

B. How much time a day do you spkết thúc in playing game?

C. How much time a day did you spover in playing game?

D. How much time a day did you spover on playing game?

Question 2: Nick/ just/ buy/ a CD/ Vietnamese folk songs/ & he/ think/ he/ enjoy/ listen/ to the melodies.

A. Niông xã just bought a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening to lớn the melodies.

B. Nick has just bought a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening khổng lồ the melodies.

C. Nick did just buy a CD of Vietnamese folk songs & he thinks he’ll enjoy listening lớn the melodies.

D. Niông xã just buys a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening khổng lồ the melodies.

Question 3: Ping/ not/ mind/ do/ a lot of/ homework/ in the evenings.

A. Ping doesn’t mind khổng lồ bởi vì a lot of homework in the evenings.

B. Ping didn’t mind lớn vì a lot of homework in the evenings.

C. Ping didn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

D. Ping doesn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

Question 4: Marie/ like/ window shopping/ her cthua kém friend/ Saturday evenings.

A. Marie likes window shopping with her cthua kém friend in Saturday evenings.

B. Marie lượt thích window shopping with her cthất bại frikết thúc in Saturday evenings.

C. Marie likes window shopping with her cthua kém friover on Saturday evenings.

D. Marie like window shopping with her cthua friend on Saturday evenings.

Question 5: Why/ not/ we/ help/ our parents/ some DIY projects?

A. Why not we help our parents with some DIY projects?

B. Why not we help our parents some DIY projects?

C. Why don’t we help our parents some DIY projects?

D. Why don’t we help our parents with some DIY projects?

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án AGiải thích: spend time on Ving: dành riêng thời gian vào vấn đề làm những gì

Dịch: quý khách hàng dành riêng bao nhiêu thời hạn 1 ngày nhằm nghịch game?

Question 2: Đáp án B

Giải thích: câu chia thời bây chừ xong vì bao gồm trạng trường đoản cú “just”

Dịch: Niông chồng vừa mới mua một đĩa CD dân ca VN và anh ấy suy nghĩ anh ấy sẽ tận thưởng nghe giai điệu.

Question 3: Đáp án D

Giải thích: mind + Ving: phiền/ ngại ngùng làm cho gì

Dịch: Ping không ngại làm cho các bài xích ttràn lên ban đêm.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: lượt thích + Ving

On + lắp thêm + buổi

Dịch: Marie phù hợp đi ngắm đồ gia dụng làm việc shop với bạn bè vào tối trang bị 7.

Question 5: Đáp án D

Giải thích: cấu tạo đề nghị: “Why don’t we + V…?”: tại vì sao họ không…

Dịch: Tại sao bọn họ không giúp cha mẹ chút ít các bước sửa chữa thay thế từ có tác dụng nhỉ?


Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: look/ does/ she/ what/ like?

A. What like she look does?

B. What does she look like?

C. What does like she look?

D. What she look does like?

Question 7: a/ received/ Lan/ letter/ yesterday/ her/ from/ frikết thúc.

A. Lan a letter received her friover from yesterday.

B. Lan her frikết thúc received a letter from yesterday.

C. Lan received a her friend letter from yesterday.

D. Lan received a letter from her friover yesterday.

Question 8: is/ My/ gardening/ activity/ favourite/ leisure.

A. My favourite leisure activity is gardening.

B. My leisure activity favourite is gardening.

C. My gardening is favourite leisure activity.

D. My activity is favourite leisure gardening.

Question 9: not/ get/ is/ She/ to/ old/ married/ enough.

A. She is not old lớn get enough married.

B. She is not get married old enough khổng lồ.

C. She is not old enough khổng lồ get married.

D. She is not enough old to lớn get married.

Question 10: long/ is/ a/ girl/ She/ with/ nice/ hair.

A. She is a nice girl with long hair.

B. She is a long hair girl with nice.

C. She is with a nice girl long hair.

D. She is with a long hair girl nice.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: câu hỏi nước ngoài hình: “What do/ does + S + look like?”: trông như vậy nào…

Dịch: Cô ấy trông như vậy nào?

Question 7: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc: “receive sầu st from sb”: dấn cái gì từ ai

Dịch: Lan cảm nhận lá tlỗi tự cô bạn ngày ngày qua.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: leisure activity: chuyển động thư giãn ưa thích

Dịch: Hoạt cồn thư giãn và giải trí hâm mộ của tớ là làm cho vườn cửa.

Question 9: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc cùng với enough: “be + adj + enough + to V”: đủ…để làm gì…

Dịch: Cô ấy chưa đầy đủ tuổi kết duyên.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: with + N dùng làm diễn đạt hẳn nhiên

Dịch: Cô ấy là 1 cô nhỏ bé đẹp tươi gồm làn tóc lâu năm.


Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Making craft is more interesting than collecting stamps.

A. Making craft is as interesting than collecting stamps.

B. Making craft is less interesting than collecting stamps.

C. Collecting stamps is as interesting than making craft.

D. Collecting stamps is less interesting than making craft.

Question 12: It’s tiring khổng lồ sit in front of the computer for hours.

A. Sitting in front of the computer for hours is tiring.

B. Sit in front of the computer for hours is tiring.

C. Sat in front of the computer for hours is tiring.

D. To sit in front of the computer for hours is tiring.

Question 13: He passed the exam because he’s intelligent.

A. He’s intelligent, but he passed the exam.

B. He’s intelligent, and he passed the exam.

C. He’s intelligent, for he passed the exam.

D. He’s intelligent, so he passed the exam.

Question 14: He hates playing board games.

A. He doesn’t like playing board games.

B. He doesn’t dislike playing board games.

C. He doesn’t dethử nghiệm playing board games.

D. He doesn’t want playing board games.

Question 15: We would prefer to make crafts rather than play tennis.

A. We would rather to lớn make crafts than play tennis.

B. We would rather make crafts rather than play tennis.

C. We would rather make crafts than play tennis.

D. We would rather making crafts rather than play tennis.

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án D

Giải thích: kết cấu đối chiếu kém: “be less + adj + than”

Dịch: Làm thiết bị bằng tay thú vui hơn tích lũy tem.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: danh đụng tự đứng đầu câu hễ tự phân tách số ít

Dịch: Ngồi trước máy tính xách tay hàng giờ rất mệt.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: so: vì vậy

Dịch: Anh ấy xuất sắc, vị vậy anh ấy đỗ kì thi.

Xem thêm: Đọc Truyện Doremon Tập Cuối Truyện Màu, Truyện Doremon Ngắn Tập Cuối

Question 14: Đáp án A

Giải thích: hate + Ving = not like + Ving: không thích làm gì

Dịch: Anh ấy không thích hợp chơi những trò nghịch bên trên bàn cờ.

Question 15: Đáp án C

Giải thích: kết cấu would prefer khổng lồ V rather than V = would rather V than V: ưa thích làm cái gi rộng làm cái gi