quý khách hàng vẫn xem bạn dạng rút ít gọn của tư liệu. Xem và tải ngay bản không thiếu thốn của tài liệu trên phía trên (636.21 KB, 6 trang )


Unit 14- What does he look like?A. VOCABULARYExercise 1: Look & write:12s _ _ _ _ and _ _ _43_ l _ & _ _ _ _ _5s_ _ _ _ _ và w _ _ __ _ _ _ & sh _ _ _6th _ _ _ and th _ _f _ _ and s _ _ _Exercise 2: Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.1.2.3.4.

Bạn đang xem: Bai tap tieng anh lop 4 theo tung unit violet


5.6.t a e l l => .......................s t h o r t => .......................f a r t => .......................t h i n c k => .......................s t r o r n g => .......................o n l d => .......................7. t h i n n => .......................8. w e i a k => .......................9. y o u r n g => .......................10. s l i a m => .......................11. s m a l t l => .......................12. b e i g => .......................Exercise 3: Order the letter khổng lồ make them correct:1.2.3.4.5.atf => .......................ickth => .......................ngyou => .......................dlo => .......................igb => .......................
6. kewa => .......................7. nthi => .......................8. strogn => .......................9. imsl => .......................10. llta => .......................Exercise 4: Read and circle the correct description:12She’s short / tall43She’s tall/ short5It’s thick / thinHe’s old/ young.6They’re young/ oldDaily Quote: Thành công là kiên định theo đuổi 1 mục tiêu và phát triển 1% từng ngàyShe’s fat/ sllặng.
Page 1Unit 14- What does he look like?Exercise 4: Choose the odd one out:1. a. old2. a. father3. a. elder sister4. a. younger sister5. a. thick6. a. slim7. a. green8. a. vegetables9. a. tea10. a. breadb. youngb. uncleb. nurseb. elder sisterb. dictionaryb. thinb. youngb. youngb. tomatob. orange juicec. fishc. brotherc. farmer
c. younger brotherc. fatc. younger brotherc. whitec. weakc. carrotsc. lemonaded. slimd. youngd. teacherd. housed. strongd. bigd. yellowd. slimd. potatod. coffeeB. STRUCTURESI am young.(I’m .....)DescribingYou/We/They + are ....(You’re/We’re/They’re .....)1appearance (miêu tảHe/She/It + is .....(He’s/ She’s/ It’s ......)nước ngoài hình)
Asking – AnsweringWhat bởi I/you/we/they look like? => I’m/ You’re/ We’re/ They’re .........about appearance2What does he/she/it look like? => He’s/ She’s / It’s ........(Hỏi – đáp về ngoạihình)Exercise 1: Making questions & answer about appearance.1. she/tall ...............................................................................................................................................2. he/fat ..................................................................................................................................................3. Lan’s father/svào ............................................................................................................................4. Lan’s mother/sllặng ..............................................................................................................................5. Lan’s grandpa/old ..............................................................................................................................6. Phong/young .......................................................................................................................................7. they/old ...............................................................................................................................................8. Hoa’s grandpa và grandma/ old ....................................................................................................................................................................................................................................................................9. Hoa’s elder sister/ young ....................................................................................................................................................................................................................................................................10. it / thin ...............................................................................................................................................11. your book/thin ....................................................................................................................................12. your dictionary/thichồng ...........................................................................................................................13. Nam’s sister/slyên ...............................................................................................................................14. your house/big ....................................................................................................................................15. his books/green ...................................................................................................................................16. your pencils/short................................................................................................................................17. your rulers/long...................................................................................................................................Daily Quote: Thành công là bền chí theo đuổi 1 kim chỉ nam với phát lên 1% mỗi ngàyPage 2
Unit 14- What does he look like?18. Phong’s room/small ............................................................................................................................19. Phong’s house/big ...............................................................................................................................20. Phong’s books/thichồng ............................................................................................................................Exercise 2: Find the mistakes. Then correct them.1. He are slyên ổn. => .............................................................................................................................2. She are slim .................................................................................................................................3. My brother am fat ........................................................................................................................4. His younger brother are tall ..........................................................................................................5. His book are thichồng ........................................................................................................................6. His books is thichồng .........................................................................................................................7. My house are big ..........................................................................................................................8. My classroom are small .................................................................................................................9. What do she look like? .................................................................................................................10. What vì Lan look like ? ................................................................................................................11. What does your books look like? ...................................................................................................12. What bởi vì your brother do? .............................................................................................................13. He are a pupil ...............................................................................................................................14. Where vị your father work? .........................................................................................................15. What does your grandpa and grandma look like? ..........................................................................Exercise 3: Read and complete:doctor mother sports youngA: That"s my (1) ........................B: Who? Is she (2) ........................ over there?A: Yes, she is. She likes (3) ........................ .B: What does she do?A: She"s a (4) .........................B: What does she look like?
A: She"s tall and (5) ........................ .cyclingExercise 4: Put the words in order.1.2.3.4.5.lượt thích ?/mother/what/your/does/look ...............................................................................................what/grandparents/do/like?/your/look............................................................................................is/father/strong./my .......................................................................................................................slim/brother/my/is .........................................................................................................................parents/young/my/are ....................................................................................................................Daily Quote: Thành công là kiên trì theo xua 1 phương châm với phát triển 1% từng ngàyPage 3Unit 14- What does he look like?Comparisions (Dạng so sánh)Comparative (So sánh Other rules (Các luật lệ không giống ):- Tận cùng “e” => thêm “r” :hơn)Example: wide => widerlonger
Tận thuộc là “prúc âm+ nguyên âm+ phụ âm”smaller=> gấp rất nhiều lần phú âm cuối + “er”shorterExample: big => bigger, slyên => slimmerstrongerA is taller than BMy father is fatter than my motherAdjectives (Tính từ)longsmallshortstrong ComparativesentencesExercise 1: Write te comparative sầu adjectives1. small .............................2. young .............................3. long .............................4. short .............................5. tall .............................6. wide .............................7. nice .............................8. big .............................9. sllặng .............................10. fat .............................11. thin .............................
12. thick .............................13. old .............................14. hot .............................15. cold ............................Exercise 2: Write sentences, using the comparative sầu adjective of the word in brackets.123BBBAAA(small / big)-A is smaller than B-B is bigger than A(young/old)1.................................................2. ................................................
45(strong/short)1.................................................2. ................................................6BBA(short/tall)1.................................................A(thick/thin)1.................................................BA(slim/fat)1.................................................2. ...........................................

Xem thêm: báo cáo kiến tập sư phạm mầm non


2. ................................................2. ................................................Exercise 3: Make sentences with the words given.Ví dụ:Hue / small / HaNoiHue is smaller than HaNoi1. My school / big / my sister’s school ………………………………………………2. Lan / young / Hoa………………………………………………3. Gold Star Hotel / tall / Silver Star Hotel………………………………………………4. My uncle / old / my aunt………………………………………………5. Tuan /thin/ his brother.………………………………………………Daily Quote: Thành công là bền chí theo xua đuổi 1 kim chỉ nam và tiến tới 1% mỗi ngàyPage 4Unit 14- What does he look like?6. This ruler / long / that one………………………………………………7. In the winter / days / short / nights………………………………………………8. Mr Quang / strong / Mr Loc.………………………………………………9. This road / big / that road………………………………………………10. This room / small / my room………………………………………………
Exercise 4: Look at the table: Making comparative sentences about Phong, Nam, Peter as much aspossible: (Nhìn vào bảng. Đặt các câu so sánh về Phong, Nam và Peter càng những càng tốt)1. Tall -..............NameTallYoungFat...............................................................................Phong1.5513...............................................................................Nam1.5012...............................................................................Peter1.4815.............................................................................................................................................................................................................................................2. Young -...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Fat - ...................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Exercise 5: Read và tiông chồng True (T) or False (F). Then answer the questions:This is Hoa"s father. He is thirty-six years old. He is a factory worker. He likes sports. He likes playingvolleyball và swimming. He is very tall.This is Hoa"s mother. She is thirty-two years old. She is a nurse. She works in a hospital. She likes cooking. Sheis younger and shorter than Hoa"s father.No.True (T)False (F)1 Hoa"s father works in a factory.2 He likes playing volleyball.3 He is shorter than Hoa"s mother.4 Hoa’s father is thirty years old.5 He doesn’t like swimming6 Hoa"s mother does not lượt thích cooking.7 Hoa"s mother is older than her husb&.8 Hoa’s father is older than her wife.9 She is a doctor.10 She works in a hospital.Daily Quote: Thành công là kiên định theo xua đuổi 1 phương châm và tiến tới 1% từng ngàyPage 5Unit 14- What does he look like?
Answer questions:1. What is Hoa’s father name?11. How old is she?.........................................................................................................................................................2. How old is he?12. Who is younger, her father or her mother?.........................................................................................................................................................3. What does he do?13. Who is older, her father or her mother?.........................................................................................................................................................4. Where does he work?14. What does she do?.........................................................................................................................................................5. Does he lượt thích sports?15. Where does she work?.........................................................................................................................................................6. Does he lượt thích playing volleyball?16. What does she lượt thích doing?.........................................................................................................................................................7. Does he lượt thích swimming?17. Does she like swimming?.........................................................................................................................................................8. What does he lượt thích doing?
18. Does she like play sports?.........................................................................................................................................................9. What does he look like?19. Who is shorter, her father or her mother?.........................................................................................................................................................10. What’s Hoa’s mother name?trăng tròn. Who is taller, her father or her father?.........................................................................................................................................................Exercise 6: Write about your family.My name is (1) ................... I’m (2) .................................. old. There are (3) .................... people in my family:my father, my mother, (4)............................., (4’)............................. and me. My father is (5)....................... yearsold. He is a/an (6) ............................. & he is (7)............................... . My mother is (8)...............................years old và she is (7)............................... I think she’s very beautiful. ...................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .............................................................................Daily Quote: Thành công là bền chí theo xua 1 phương châm và phát lên 1% từng ngàyPage 6


Tài liệu liên quan


*
các bài luyện tập điền tự môn giờ đồng hồ anh lớp 11 10 920 5
*
Những bài tập điền tự môn tiếng anh lớp 11 10 771 4
*
bài tập ôn hnai lưng môn giờ đồng hồ anh lớp 9 31 796 1
*
các bài tập luyện ôn thi HKI giờ đồng hồ Anh lớp 113 10 847 13
*
Bài tập theo Chủ đề Tiếng anh Lớp 2 10 1 7
*
Những bài tập phân chia cồn từ giờ đồng hồ anh lớp 6 6 757 5
*
các bài tập luyện ôn thi HKI giờ anh lớp 11 10 824 0
*
bài bác tập theo từng Unit tiếng anh lớp 4 Unit 14 6 7 1,127
*
Bài tập tự vựng HKI giờ anh lớp 12 (with key) 12 537 1
*
bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 6 3 849 19