Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vngơi nghỉ bài xích tập

Lớp 3

Vsinh hoạt bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng thích hợp Từ vựng khá đầy đủ, Ngữ pháp cụ thể, dễ hiểu cùng Những bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit góp học viên học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 hơn. Để thiết lập tư liệu bài tập Tiếng Anh lớp 6 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 có đáp án

Mục lục các bài tập luyện Tiếng Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, Những bài tập Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My trang chủ

Đề soát sổ 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 1 có giải đáp (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề khám nghiệm 1 huyết Tiếng Anh 6 học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề chất vấn 15 phút Tiếng Anh 6 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports & games

Đề soát sổ 15 phút ít Tiếng Anh 6 học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm soát 1 máu Tiếng Anh 6 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề kiểm soát 15 phút ít Tiếng Anh 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 gồm đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. phone B. photo C. badminton D. open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: I often spover the weekkết thúc _____________ badminton with my elder brother.

A. playing B. doing C. studying D. having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “play + môn thể thao”: đùa môn thể dục thể thao gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành riêng thời gian làm gì

Dịch: Tôi thường dành cuối tuần đùa cầu lông cùng với anh trai.


Question 2: Lindomain authority _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, và Friday every week.

A. have sầu B. is having C. has D. had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân chia sinh hoạt thời bây chừ đơn bởi vì bao gồm mốc thời gian “every”

Dịch: Lindomain authority bao gồm máu giờ đồng hồ Anh vào đồ vật 3, 5 với 6 hàng tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. talkative B. reserved C. active sầu D. confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved có nghĩa là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô nhỏ nhắn khá nhút ít hèn. Cô ko nói nhiều lúc chạm mặt chúng ta mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table và the bookshelf.

A. on B. behind C. between D. under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Cụm trường đoản cú chỉ vị trí “between…and…”: sinh hoạt giữa…và…

Dịch: – Con mèo đâu rồi? – Nó ở giữa chiếc bàn và giá đựng sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. finish B. finishing C. finished D. finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia làm việc thời ngày nay solo bởi vì gồm mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex hay làm xong bài bác tập về công ty thời điểm 8 giờ buổi tối.


Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “there + are + danh từ số nhiều”: có…

Dịch: Có 2 loại cây bút chì bên trên bàn học tập.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. have sầu B. talk C. play D. do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “bởi vì physical exercise”: số đông dục

Dịch: quý khách đề xuất bè bạn dục thường xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/vị B. Is/bởi vì C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Câu hỏi nghi hoặc thời hiện tại đơn

Dịch: Có đề nghị Bobby thường xuyên làm cho xem sét vật lý sau giờ học tập không?


Question 9: We _________ lớn the juvì chưng club twice a month.

A. go B. have sầu C. make D. take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cụm trường đoản cú “go to the jubởi vì club” đi đến câu lạc cỗ judo

Dịch: Chúng tôi cho câu lạc bộ jubởi vì 2 lần mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson khổng lồ us.

A. explain B. is explainingC. explains D. lớn explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia làm việc thời bây chừ tiếp tục vày tất cả nhiệm vụ thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô vẫn phân tích và lý giải bài học cho việc đó bản thân đấy.


Question 11: – What do you bởi in your không lấy phí time? – I always ________ books in my không tính phí time.

A. is reading B. khổng lồ read C. readsD. read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách sống thời hiện thời solo do có trạng từ “always”

Dịch: – Lúc rhình ảnh cậu có tác dụng gì? – Tớ luôn xem sách Khi rhình ảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. the tallest B. tall than C. taller D. the taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her bike khổng lồ school.

A. ride B. is riding C. rides D. khổng lồ ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời bây giờ tiếp diễn vày bao gồm trạng tự “at the moment”

Dịch: Bây tiếng, Ann vẫn đạp xe cộ mang đến trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. visiting B. visitC. to lớn visit D. khổng lồ visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me lớn study.

A. so B. such C. enough D. too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “be too adj (for sb) to V”: quá…đề nghị ko thể…

Dịch: Mấy trường đoản cú new này thừa khó bắt buộc tớ chả học được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) Ba Dinc secondary school on Hoang Hoa Tmê mệt Street. He usually __________ (3) home for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks to lớn school with some of his friends. But today his father ___________ (7) hlặng lớn school. He loves Literature và English. Today he has Physics, Chemistry & English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. is B. are C. am D. be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + thương hiệu ngôi trường học

Dịch: Cậu ấy học tập ở trường THCS Ba Đình trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia sinh sống hiện giờ đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” tránh chỗ nào cho chỗ nào


Đáp án C

Giải thích: So: đề xuất, bởi vì thế

Dịch: Cậu ấy sống khá ngay gần trường, chính vì vậy cậu ấy hay đi bộ với một vài tín đồ các bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu phân tách thời ngày nay tiếp tục vì chưng bao gồm mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng bây giờ cha cậu ấy sẽ chuyển cậu ấy mang lại trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ học

Dịch: Sau giờ học tập, cậu ấy thường chơi nhẵn chuyền bên trên sân thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big đô thị. Every morning I get up at 5:30 o’ cloông xã. After that, I dress up, have breakfast & go khổng lồ school. My school is not very far from my house so I often go to school on foot. But today I ride my xe đạp because I want khổng lồ attover my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. a teacherB. a farmerC. a studentD. a driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Dựa vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 trong những học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Dựa vào câu: “I’m twelve sầu years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. half past five sầu B. five forty-five sầu C. a quarter lớn six D. six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ cloông xã.”


Question 12: How is she getting lớn school today?

A. on foot B. by xe đạp C. by oto D. by bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Dựa vào câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: Trường học của tớ ko xa ngoài đơn vị tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Dựa vào câu: “I want to attend my English class after school.”

Dịch: Tôi ước ao tham mê gia lớp tiếng Anh sau giờ đồng hồ học tập.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel lớn work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling khổng lồ work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to work by motorxe đạp every day.

C. Mrs. Smith travel lớn working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel khổng lồ work with motorxe đạp every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách nghỉ ngơi ngày nay solo vị gồm mốc thời gian “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe cộ máy từng ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: sống ngôi trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số những buộc phải động từ phân chia ở dạng số nhiều “are”

Dịch: Tất cả những môn làm việc trường mới của mình đều rất thú vui.


Question 3: Helen/ do / this English test/ good / than I vị.

A. Helen does this English thử nghiệm gooder than I vày.

B. Helen does this English thử nghiệm better than I vì.

C. Helen is doing this English demo good than I do.

D. Helen bởi vì this English kiểm tra better than I vì chưng.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought lớn study hard khổng lồ please our parents.

B. We ought studying hard to lớn please our parents.

C. We ought khổng lồ study hard to pleasing our parents.

D. We ought khổng lồ studying hard lớn please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “ought to V”: có nhiệm vụ bắt buộc làm gì

Dịch: Chúng ta buộc phải học cần cù để làm phụ huynh ưa thích.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ bachồng yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the baông xã yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu chia thời hiện thời tiếp tục do bao gồm mốc thời hạn “at present”

Dịch: Bây giờ Bing sẽ tennis sinh sống Sảnh sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight blaông xã hair.

B. My teacher has straight blachồng long hair.

C. My teacher has hair black long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight blaông chồng hair” tóc dài, thẳng với Black.

Dịch: Cô giáo tôi gồm mái tóc nhiều năm, thẳng với Đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports không tính tiền spends.

B. He spends most his không tính tiền time of playing sports.

C. He spends most of his free time playing sports.

D. He playing sports most of his miễn phí time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Cấu trúc “spover + thời hạn + Ving”: Dành thời hạn có tác dụng gì

Dịch: Anh ấy dành riêng số đông thời hạn rhình họa đùa thể dục.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her khổng lồ take and ask your teacher the size lớn sign.

B. Please your teacher her take the size to lớn & ask khổng lồ sign.

C. Please sign khổng lồ take form your teacher ask khổng lồ the her and.

D. Please take the form khổng lồ your teacher & ask her to lớn sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “take st lớn sw” sở hữu cái gì mang đến đâu

“ask sb lớn V” đòi hỏi ai có tác dụng gì

Dịch: Vui lòng sở hữu lá solo đến đến gia sư của em và nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, and a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, và three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil & a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, and three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: Có một cái bút chì, 1 loại compage authority, với 3 quyển sách trên giá chỉ.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn uống tiệm, ăn uống ngoài

Dịch: Tối ni đi ra ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t like learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: mê thích làm gì

Dịch: Tôi phù hợp học tập nước ngoài ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Chuyển đổi giữa 2 cấu trúc “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: Trường tôi có 2000 học sinh.


Question 13: Students ought lớn vì homework after class

A. Students must vì homework after class.

B. Students may vị homework after class.

C. Students can vì homework after class.

D. Students have to bởi homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “have to lớn V” = “ought to V”: tất cả nghĩa vụ bắt buộc làm cho gì

Dịch: Học sinc rất cần được có tác dụng bài xích tập sau tiếng học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough to be in my class.

A. That little girl is too young to be in my class.

B. That little girl is old enough to be in my class.

C. That little girl isn’t too young khổng lồ be in my class.

Xem thêm: Các Bài Viết Số 5 Lớp 8 Số 5 Đề 4: Giới Thiệu Một Loài Hoa Hoặc Một Loài Cây

D. That little girl is young enough lớn be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Chuyển thay đổi 2 cấu tạo “Be adj enough khổng lồ V” (đủ thế nào để làm gì)