giao trình autocad3d Bài tập thực hành AutoCAD 2007 Trung vai trung phong tin học tập Đại Học Nông Lâm 1 BÀI THỰC HÀNH SỐ 1. 1. Các lệnh bắt buộc thực hiện nay trong bài tập: Lệnh tùy chỉnh cấu hình phiên bản vẽ, crosshair; display; right clichồng,… Sử dụng lệnh LINE cùng các phương thức nhập tọa độ điểm. Lệnh PLINE, POLYGON; RECTANG. Lệnh quan lại gần kề phiên bản vẽ ZOOM; lênh xóa đối tượng ERASE. Các phương thơm thức tầm nã bắt điểm 2. u cầu thực hiện tại Mnghỉ ngơi file mới với thực hiện nay các u cầu sau: Thiết lập bạn dạng vẽ cùng với đơn vị chức năng hệ mét. Thực hiện nay các phiên bản vẽ vào bài tập. Save phiên bản vẽ vào D/hovaten/baitap_1.dwg. Hình 1.1 (Lệnh line với hệ tọa độ Đecac) Hình 1.2 (Lệnh line cùng hệ tọa độ cực) Hình 1.3 (lệnh polygon) Bài tập thực hành AutoCAD 2007 Trung vai trung phong tin học tập Đại Học Nông Lâm 2 Hình 1.4 (lệnh rectang) Hình 1.6 Hình 1.7 Bài tập thực hành AutoCAD 2007 Trung trung khu tin học Đại Học Nông Lâm 3 BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 1. Các lệnh phải thực hiện nay vào bài tập: Lệnh XLINE; CIRCLE; ARC;SPLINE; ELLIPSE Lệnh DIVIDE; MEASURE . Lệnh vẽ điểm POINT và hiển thị điểm POINT STYLE. Cách lệnh 2D vẫn học tập sinh hoạt bài trước. 2. u cầu thực hiện nay Mngơi nghỉ tệp tin mới cùng thực hiện tại những u cầu sau: Thiết lập bạn dạng vẽ cùng với đơn vị hệ mét. Thực hiện những bản vẽ vào bài tập. Save bản vẽ vào D/hovaten/baitap_2.dwg. Hình 2.1 (line kết hợp với xline) Hình 2.2 (lệnh circle kết hợp) Hình 2.3 (lệnh circle + tầm nã bắt điểm) Bài tập thực hành AutoCAD 2007 Trung vai trung phong tin học Đại Học Nông Lâm 4 Hình 2.4 (lệnh pline + circle) Hình 2.5(pline + arc + circle) Hình 2.6(ellipse + line + circle + osnap) Hình 2.7 (arc + divide) Hình 2.8 (divide + arc + circle) Bài tập thực hành AutoCAD 2007 Trung trung ương tin học tập Đại Học Nông Lâm 5 BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 1. Các lệnh phải thực hiện tại trong bài tập: Các lệnh hiệu chỉnh: COPY – MIRROR – OFFSET – TRIM – EXTEND – CHAMFER - MOVE. Các lệnh vẽ hình sẽ học sinh sống bài trước. Các lệnh quan tiền gần cạnh bạn dạng vẽ Các lệnh 2 chiều khác. 2. u cầu thực hiện tại Msinh sống tệp tin bắt đầu cùng thực hiện nay những u cầu sau: Thiết lập bạn dạng vẽ cùng với đơn vị hệ mét. Thực hiện những bạn dạng vẽ vào bài tập. Save sầu bản vẽ vào D/hovaten/baitap_3.dwg. Hình 3.1 Hình 3.2 Bài tập thực hành AutoCAD 2007 Trung trung ương tin học tập Đại Học Nông Lâm 6 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Bài tập thực hành AutoCAD 2007 Trung tâm tin học tập Đại Học Nông Lâm 7 BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 1. Các lệnh nên thực hiện tại trong bài tập: Các lệnh hiệu chỉnh: ARRAY – ROTATE – SCALE – STRETCH – FILLET. Các lệnh vẽ hình vẫn học tập nghỉ ngơi những bài trước. Các lệnh quan tiền cạnh bên bản vẽ. Các lệnh 2D khác. 2. u cầu thực hiện nay Msinh hoạt file bắt đầu cùng thực hiện tại các u cầu sau: Thiết lập bạn dạng vẽ cùng với đơn vị hệ mét. Thực hiện nay những bạn dạng vẽ vào bài tập. Save bạn dạng vẽ vào D/hovaten/baitap_4.dwg. Hình 4.1 Hình 4.2 Bài tập thực hành AutoCAD 2007 Trung vai trung phong tin học Đại Học Nông Lâm 8 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Hình 4.6 Bài tập thực hành AutoCAD 2007 Trung tâm tin học Đại Học Nông Lâm 9 BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 1. Các lệnh đề nghị thực hiện nay vào bài tập: Các thiết lập LAYER tương xứng cùng với TCtoàn nước. Ghi kích cỡ lên bản vẽ. Vẽ mặt phẳng cắt – và ghi chữ. Các lệnh vẽ hình đang học tập sống những bài trước. Các lệnh quan liêu gần cạnh bản vẽ. Các lệnh 2 chiều không giống. 2. u cầu thực hiện Mlàm việc file new cùng thực hiện tại những u cầu sau: Thiết lập bản vẽ với đơn vị hệ mét. Thực hiện tại các bản vẽ trong bài tập.


Bạn đang xem: Bài tập thực hành autocad 2007


Xem thêm: Phiếu Bài Tập Toán Lớp 1 Violet, Bài Tập Ôn Hè Từ Lớp 1

Save sầu phiên bản vẽ vào D/hovaten/baitap_5.dwg. Hình 5.1 Hình 5.2 Bài tập thực hành AutoCAD 2007 Trung vai trung phong tin học Đại Học Nông Lâm 10 Hình 5.3 Hình 5.4 Hình 5.5