Bạn đang xem: Bài tập kinh tế vi mô chương 4 có đáp án

Tài khoản kế toán thù doanh nghiệp lớn theo TT 200 Hệ thống tài khoản kế toán thù theo TT 133 Tài khoản kế toán công ty lớn theo QĐ 15 Tài khoản kế toán thù doanh nghiệp theo QĐ 48 Tài khoản kế toán thù ngân hàng Tài khoản kế toán thù hành chính sự nghiệp Hỏi Đáp Nghiệp Vụ Kế Toán thùBaøi 21 :    Cung vaø caàu cuûa moät ngaønh coâng nghieäp thuoäc thò tröôøng caïnh trạng rỡ hoaøn haûo ñöôïc mang lại bôûi phöông trình nhö sau:

            Qs =  5.000   +  600P                      


2/         Giaû söû coù moät doanh nghieäp döï ñònh gia nhaäp thò tröôøng naøy, coù phöông trình toång ngân sách mang đến bieát nhö sau:     TC = 50  -  10Q  +  2Q2  .Xaùc ñònh haøm chi phí bieân cuûa doanh nghieäp naøy
3/ Neáu doanh nghieäp muân oán gia nhaäp ngaønh, tính möùc saûn löôïng saûn xuaát ñeå ñaït muïc tieâu toái ña hoùa lôïi nhuaän. Möùc lôïi nhuaän toái ña naøy laø bao nhieâu?
3. Giaû söû ngân sách bieán ñoåi bình quaân cuûa haõng laø AVC = 3 + Q. Ngân sách chi tiêu coá ñònh FC=3. Haõy mang lại bieát vào ngaén haïn haõng seõ kieám ñöôïc lôïi nhuaän hay khoâng?
Baøi 24 . Haøm soá caàu thò tröôøng SPhường. X cuûa moät ngaønh caïnh trỡ hoaøn haûo ñöôïc xaùc ñònh laø Phường = 1000 – 1/trăng tròn Q. Moät XN saûn xuaát SP X coù haøm ngân sách SX daøi haïn laø :
            LTC = 1/10 Q2 +  200Q + 4000

2. Xaùc ñònh möùc giaù caân baèng daøi haïn vaø saûn löôïng caân baèng daøi haïn cuûa ngaønh
3. Giaû ñònh caùc XN trong ngaønh ñeàu coù haøm chi phí SX daøi haïn nhö nhau thì coù bao nhieâu XN SX vào ngaønh?
Baøi 25 . Trong ngaén haïn saûn löôïng Q cuûa DN caïnh tnhóc con hoaøn haûo phuï thuoäc vaøo soá löôïng lao ñoäng L mang lại ôû baûng sau:
            Maët khaùc coù baûng soá lieäu veà ngân sách nieán ñoåi bình quaân AVC, vaø chi phí coá ñònh bình quaân AFC phuï thuoäc vaøo caùc möùc saûn löôïng Q nhö sau:
1. Haõy đến bieát qui luaät saûn phaåm bieân giaûm daàn coù đưa ra phoái vieäc sx cuûa XN khoâng?
2. Xaùc ñònh chi phí mức độ vừa phải vaø ngân sách bieân öùng vôùi caùc möùc saûn löôïng noùi treân. Veõ leân ñoà thò nhị ñöôøng bieåu dieãn naøy.
3. Neáu giaù thò tröôøng laø 6 thì XN neân haønh ñoäng nhö theá naøo laø ñuùng? Coøn neáu giaù thò tröôøng laø 10 thì sao?
Baøi 26 :  Coù quan tiền heä giöõa saûn löôïng vaø chi phí cuûa moät doanh nghieäp caïnh toắt con hoaøn haûo nhö sau :
            1/ Xaùc ñònh toång ngân sách coá ñònh vaø chi phí bieán ñoåi vừa đủ taïi möùc saûn löôïng Q = 3
            2/  Tính caùc giaù trò cuûa AC, AVC, AFC, MC ôû caùc möùc saûn löôïng treân
            3/  Xaùc ñònh möùc giaù caû ñeå doanh nghieäp coù lôøi, hoøa vân oán, vaø ñoùng cöûa.
            4/  Neáu giaù cuûa saûn phaåm laø 9 . Doanh nghieäp neân choïn phöông aùn saûn xuaát nhö theá naøo? Vì sao.
Baøi 27.           1/ Haõy neâu coâng thöùc vaø ñieàn ñaày ñuû soá lieäu vaøo baûng döôùi ñaây
2. Neáu DN noùi treân laø Doanh Nghiệp caïnh tma lanh hoaøn haûo, tra cứu nhöõng muùc giaù sinh lôøi, hoøa vân oán vaø ñoùng cöûa cuûa Doanh Nghiệp
3.Giaû söû giaù baùn saûn phaåm treân thò tröôøng laø 7. DN muân oán toái ña hoùa lôïi nhuaän thì soá löôïng saûn phaåm baùn toái öu laø bao nhieâu? Tính möùc lôïi nhuaän vào tröôøng hôïp naøy.
4.Xaùc ñònh lôïi nhuaän ôû möùc saûn löôïng 5, vaø 10 ( neáu giaù vaãn laø 7). So saùnh vôùi caâu 2, anh chò coù nhaän xeùt gì?
Baøi 28 . Moät haõng vào thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo coù haøm AC = 2Q + 2 + 77/Q. Neáu giá thò tröôøng laø 30$/SP, yeâu caàu :
Baøi 30. Giaû söû coù 100 DN CTHH tyêu thích gia SX SP. A. Ñöôøng toång chi phí ngaén haïn cuûa caùc DN gioáng nhau vaø coù daïng:3. Giaû söû ñöôøng caàu thò tröôøng ñoái vôùi SP. A laø Q = 8.000 – 200P. Xaùc ñònh giaù baùn vaø soá löôïng cung öùng cuûa moãi Doanh Nghiệp lúc thò tröôøng SPhường. A caân baèng vào ngaèn haïn.
4. Giaû söû thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng taêng leân, daãn ñeán ñöôøng caàu thò tröôøng SP.. A laø Q = 10.000 – 200P.. Xaùc ñònh lôïi nhuaän moãi Doanh Nghiệp thu ñöôïc lúc thò tröôøng SPhường A caân baèng vào ngaén haïn.
Baøi 31 . Giaû söû moät thò tröôøng CTHH bao goàm : 10 DN tđê mê gia cung öùng SP vaø 1.000 ngöôøi tieâu duøng gioáng heät nhau, ñöôøng caàu cuûa moãi ngöôøi tieâu duøng  coù daïng :3. Xaùc ñònh giaù baùn vaø saûn löôïng cung öùng cuûa moãi Doanh Nghiệp Lúc thò tröôøng caân baèng trong ngaén haïn.Để email lại, nhằm minc gửi dap an nhe
st.uel.edu.vn Ad ơi, cho em xin giải đáp cùng với ạ, em cực kỳ bắt buộc đặc điểm này. em cảm ơn !

ReplyDelete


Xem thêm: Download Mẫu Sổ Phụ Ngân Hàng, Mẫu Sổ Phụ Ngân Hàng Vietcombank

Thông bốn 200 bao gồm gì new File bài xích giảng thông bốn 200/2014/TT – BTC Bộ triệu chứng từ bỏ kế tân oán cần thiết đến kế toán Thông tứ 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT, hóa đơn tất cả g... CHUYỂN ĐỔI SỐ DƯ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NĂM 2015 Hệ thống thông tin tài khoản kế toán doanh nghiệp lớn theo quyết định 48 Hệ thống tài khoản kế tân oán ngân hàng Hệ thống thông tin tài khoản kế toán thù công ty theo ra quyết định 15 Hệ thống thông tin tài khoản kế toán thù hành chính sự nghiệp Hệ thống thông tin tài khoản kế toán 200 Lỗi Máy chủ Squốc lộ máy chủ đang được thiết lập cấu hình ngơi nghỉ chính sách windows.authenticate mode MISA năm ngoái Lỗi ko mở được MISA 2015 Lỗi misa năm ngoái error reading setupintialization fil... Thông tứ 92/năm ngoái tất cả gì bắt đầu Điều chỉnh Hóa 1-1 Sai Tên công ty chúng tôi, Địa chỉ năm ngoái Kinc nghiệm thực tiễn khi thao tác làm việc cùng với cơ quan thuế Tình huống kế toán Những giấy tờ thông báo xây dựng hóa đối kháng lần đầu ... Thông tư 138 2011 TT- BTC ngày 04/05/2011 Cách hạch tân oán chi phí sở hữu bánh trung thu Mua bán hóa 1-1 bị pphân tử như thế nào? giải pháp nhớ thông tin tài khoản kế toán thù nhanh chóng Một số xem xét về hóa 1-1, bệnh từ thời điểm năm năm ngoái Hướng dẫn gửi tờ knhị bổ sung 01/GTGT theo Tháng Hệ thống thông tin tài khoản kế tân oán bởi giờ anh Thông tứ 26/2015/TT-BTC lý giải NĐ 12 về thuế GTGT, hóa đối kháng cùng cai quản thuế Hướng dẫn hạch toán mua sắm và chọn lựa chủng loại TNcông nhân bị lỗi Trình từ có tác dụng giấy tờ thủ tục bảo hiểm, lao đụng của công t... Quy trình thanh hao tra thuế tiên tiến nhất Quy trình khám nghiệm hóa 1-1 tổng cục thuế Quy trình đánh giá thuế túi tiền truyền bá facebook, google adword tất cả vừa lòng l... Những trường vừa lòng cho phép lập Giấy ủy quyền TRƯỜNG HỢP KINH DOANH KHÔNG ĐÚNG NGÀNH NGHỀ Đ... Xử lý hóa 1-1 Lúc sai - xé ngoài cuống cùng không xé ngoài cuống Bán sản phẩm & hàng hóa nhưng điểm giao thừa nhận hàng hóa sống ko kể vi... Tải ứng dụng KBHXH 2015 Hướng dẫn thực hiện kbhxh Phần 1 Hướng dẫn sử dụng KBHXH phần 3 tình huống kế tân oán khấu trừ cùng nộp nạm thuế Sửa lỗi phần mềm kbhxh IN SỔ SÁCH CHỨNG TỪ CUỐI NĂM VÀ CÁCH SẮP.. XẾPhường CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Kinh nghiệm về tkhô cứng tra thuế năm 2016 2017 2018 2019 ... Thủ tục có tác dụng miễn sút thuế thu nhập cá nhân cá nhân TNcông nhân Cách hạch tân oán trích lập quỹ dự trữ tiền lương t... Mức phạt Không nộp thông báo xây đắp hoá 1-1 Cách tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn (TNDN) tiên tiến nhất Những sai sót thường gặp vào kế tân oán Hàng tồn kh... Hướng dẫn quyết toán thù thuế TNcông nhân năm 2017 Đề soát sổ kinh tế vi tế bào có đáp án Đề thi kinh tế vi tế bào có lời giải Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế tài chính vi mô các bài tập luyện tài chính vi mô cmùi hương 2 Đề trắc nghiệm kinh tế vi mô Xử lý hóa đối kháng lúc đưa địa điểm kinh doanh Cách tính chi phí lãi lừ đừ nộp bhxh, trốn đóng góp BHXH, BHTN Việc làm kế toán hà nội Cách chế biến bảng tính lương mỗi tháng trên excel Một số lưu ý về Quyết tân oán thuế thu nhập cá nhân 2... Hàm excel kế tân oán đổi khác số thành chữ vnđ Đề thi nguyên lý kế toán gồm lời giải Mlàm việc cửa hàng net đóng những một số loại thuế gì ? Hóa đối chọi điện tử bao gồm đề xuất đóng góp vệt cùng chữ ký kết không? CÁC KHOẢN PHỤ CẤP KHÔNG TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THU... Hướng dẫn bí quyết ĐK mã số thuế mst thu nhập cá ... Đề thử nghiệm tuyển chọn kế toán - đề thi tuyển chọn kế toán viên Nơi nhấn hồ sơ quyết toán thù thuế TNcông nhân Hồ sơ quyết tân oán thuế TNCN bao gồm hồ hết gì ? Những không đúng sót cần tránh khi làm cho thủ quỹ - kế toán ... Những không nên sót thường chạm mặt lúc có tác dụng kế tân oán nợ công Hướng dẫn bí quyết tải phần mềm kê knhì thuế HTKK 3.3.... Cách viết hóa 1-1 điều chỉnh áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá buôn bán, số lượng, thuế suất, thành chi phí Hướng dẫn giải pháp lập hóa đối chọi kiểm soát và điều chỉnh tăng: Tăng đ... Từ vựng giờ anh cho kế toán thù - Phần 1 Tự vựng giờ anh chuyên ngành kế toán thù Hành vi mua, chào bán hóa đơn bị giải pháp xử lý vắt nào? Truyện cười cợt kế tân oán - " Kế tân oán mang đến Mafia " In sổ sách bệnh từ bỏ cuối năm cùng cách bố trí hội chứng từ kế toán Những vấn đề cần chú ý về Hoá solo đầu vào Tải Mẫu giấy ủy quyền ký kết hóa solo GTGT chũm giám đốc Thu hộ bỏ ra hộ gồm yêu cầu xuất hóa đối chọi ko ? Đối tượng nộp báo cáo thực trạng áp dụng lao cồn Hướng dẫn điền chủng loại 07 báo cáo thực trạng đổi khác về lao cồn Kinc nghiệm quyết tân oán tiên tiến nhất Hạch toán thù ngân sách xăng dầu Tiếng anh mang lại kế toán nằm trong bảng cân nặng đổi kế tân oán, C... Các không đúng phạm đa số về Hoá Đơn Một số kết quả của vấn đề sai phạm hoá đơn cùng giải pháp hạn chế Tải Thông bốn số 133/2016/TT-BTC lỗi java.lang.NullPointerException: null ? Cho mượn gia tài, sản phẩm & hàng hóa gồm cần xuất hóa đối kháng kh... Thời hạn nộp những report thuế mới nhất năm 2018