Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 4 Có Đáp Án ), Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô (Có Đáp Án)

Đang xem: Bài tập kinh tế vi mô chương 4 có đáp án

Tài khoản kế toán doanh nghiệp theo TT 200 Hệ thống tài khoản kế toán theo TT 133 Tài khoản kế toán doanh nghiệp theo QĐ 15 Tài khoản kế toán doanh nghiệp theo QĐ 48 Tài khoản kế toán ngân hàng Tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp Hỏi Đáp Nghiệp Vụ Kế Toán

Baøi 21 :    Cung vaø caàu cuûa moät ngaønh coâng nghieäp thuoäc thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo ñöôïc cho bôûi phöông trình nhö sau:

            Qs =  5.000   +  600P                      

2/         Giaû söû coù moät doanh nghieäp döï ñònh gia nhaäp thò tröôøng naøy, coù phöông trình toång chi phí cho bieát nhö sau:     TC = 50  –  10Q  +  2Q2  .Xaùc ñònh haøm chi phí bieân cuûa doanh nghieäp naøy
3/ Neáu doanh nghieäp muoán gia nhaäp ngaønh, tính möùc saûn löôïng saûn xuaát ñeå ñaït muïc tieâu toái ña hoùa lôïi nhuaän. Möùc lôïi nhuaän toái ña naøy laø bao nhieâu?
3. Giaû söû chi phí bieán ñoåi bình quaân cuûa haõng laø AVC = 3 + Q. Chi phí coá ñònh FC=3. Haõy cho bieát trong ngaén haïn haõng seõ kieám ñöôïc lôïi nhuaän hay khoâng?
Baøi 24 . Haøm soá caàu thò tröôøng SP X cuûa moät ngaønh caïnh tranh hoaøn haûo ñöôïc xaùc ñònh laø P = 1000 – 1/20 Q. Moät XN saûn xuaát SP X coù haøm chi phí SX daøi haïn laø :
            LTC = 1/10 Q2 +  200Q + 4000

2. Xaùc ñònh möùc giaù caân baèng daøi haïn vaø saûn löôïng caân baèng daøi haïn cuûa ngaønh
3. Giaû ñònh caùc XN trong ngaønh ñeàu coù haøm chi phí SX daøi haïn nhö nhau thì coù bao nhieâu XN SX trong ngaønh?
Baøi 25 . Trong ngaén haïn saûn löôïng Q cuûa DN caïnh tranh hoaøn haûo phuï thuoäc vaøo soá löôïng lao ñoäng L cho ôû baûng sau:
            Maët khaùc coù baûng soá lieäu veà chi phí nieán ñoåi bình quaân AVC, vaø chi phí coá ñònh bình quaân AFC phuï thuoäc vaøo caùc möùc saûn löôïng Q nhö sau:
1. Haõy cho bieát qui luaät saûn phaåm bieân giaûm daàn coù chi phoái vieäc sx cuûa XN khoâng?
2. Xaùc ñònh chi phí trung bình vaø chi phí bieân öùng vôùi caùc möùc saûn löôïng noùi treân. Veõ leân ñoà thò hai ñöôøng bieåu dieãn naøy.
3. Neáu giaù thò tröôøng laø 6 thì XN neân haønh ñoäng nhö theá naøo laø ñuùng? Coøn neáu giaù thò tröôøng laø 10 thì sao?

Xem thêm:

Baøi 26 :  Coù quan heä giöõa saûn löôïng vaø chi phí cuûa moät doanh nghieäp caïnh tranh hoaøn haûo nhö sau :
            1/ Xaùc ñònh toång chi phí coá ñònh vaø chi phí bieán ñoåi trung bình taïi möùc saûn löôïng Q = 3
            2/  Tính caùc giaù trò cuûa AC, AVC, AFC, MC ôû caùc möùc saûn löôïng treân
            3/  Xaùc ñònh möùc giaù caû ñeå doanh nghieäp coù lôøi, hoøa voán, vaø ñoùng cöûa.
            4/  Neáu giaù cuûa saûn phaåm laø 9 . Doanh nghieäp neân choïn phöông aùn saûn xuaát nhö theá naøo? Vì sao.
Baøi 27.           1/ Haõy neâu coâng thöùc vaø ñieàn ñaày ñuû soá lieäu vaøo baûng döôùi ñaây
2. Neáu DN noùi treân laø DN caïnh tranh hoaøn haûo, tìm nhöõng muùc giaù sinh lôøi, hoøa voán vaø ñoùng cöûa cuûa DN
3.Giaû söû giaù baùn saûn phaåm treân thò tröôøng laø 7. DN muoán toái ña hoùa lôïi nhuaän thì soá löôïng saûn phaåm baùn toái öu laø bao nhieâu? Tính möùc lôïi nhuaän trong tröôøng hôïp naøy.
4.Xaùc ñònh lôïi nhuaän ôû möùc saûn löôïng 5, vaø 10 ( neáu giaù vaãn laø 7). So saùnh vôùi caâu 2, anh chò coù nhaän xeùt gì?
Baøi 28 . Moät haõng trong thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo coù haøm AC = 2Q + 2 + 77/Q. Neáu giá thò tröôøng laø 30$/SP, yeâu caàu :
Baøi 30. Giaû söû coù 100 DN CTHH tham gia SX SP A. Ñöôøng toång chi phí ngaén haïn cuûa caùc DN gioáng nhau vaø coù daïng:

3. Giaû söû ñöôøng caàu thò tröôøng ñoái vôùi SP A laø Q = 8.000 – 200P. Xaùc ñònh giaù baùn vaø soá löôïng cung öùng cuûa moãi DN khi thò tröôøng SP A caân baèng trong ngaèn haïn.
4. Giaû söû thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng taêng leân, daãn ñeán ñöôøng caàu thò tröôøng SP A laø Q = 10.000 – 200P. Xaùc ñònh lôïi nhuaän moãi DN thu ñöôïc khi thò tröôøng SP A caân baèng trong ngaén haïn.
Baøi 31 . Giaû söû moät thò tröôøng CTHH bao goàm : 10 DN tham gia cung öùng SP vaø 1.000 ngöôøi tieâu duøng gioáng heät nhau, ñöôøng caàu cuûa moãi ngöôøi tieâu duøng  coù daïng :

3. Xaùc ñònh giaù baùn vaø saûn löôïng cung öùng cuûa moãi DN khi thò tröôøng caân baèng trong ngaén haïn.
Để email lại, để minh gửi dap an nhe
st.uel.edu.vn
Ad ơi, cho em xin đáp án với ạ, em rất cần cái này. em cảm ơn !

ReplyDelete

Xem thêm: Download Mẫu Sổ Phụ Ngân Hàng, Mẫu Sổ Phụ Ngân Hàng Vietcombank

Thông tư 200 có gì mới File bài giảng thông tư 200/2014/TT – BTC Bộ chứng từ kế toán cần thiết cho kế toán Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT, hóa đơn có g… CHUYỂN ĐỔI SỐ DƯ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NĂM 2015 Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo quyết định 48 Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15 Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp Hệ thống tài khoản kế toán 200 Lỗi Máy chủ SQL sever đang được thiết lập ở chế độ windows.authenticate mode MISA 2015 Lỗi không mở được MISA 2015 Lỗi misa 2015 error reading setupintialization fil… Thông tư 92/2015 có gì mới Điều chỉnh Hóa đơn Sai Tên Công ty, Địa chỉ 2015 Kinh nghiệm thực tế khi làm việc với cơ quan thuế Tình huống kế toán Những giấy tờ thông báo phát hành hóa đơn lần đầu … Thông tư 138 2011 TT- BTC ngày 04/05/2011 Cách hạch toán chi phí mua bánh trung thu Mua bán hóa đơn bị phạt như thế nào? cách nhớ tài khoản kế toán nhanh chóng Một số lưu ý về hóa đơn, chứng từ năm 2015 Hướng dẫn gửi tờ khai bổ sung 01/GTGT theo Tháng Hệ thống tài khoản kế toán bằng tiếng anh Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn NĐ 12 về thuế GTGT, hóa đơn và quản lý thuế Hướng dẫn hạch toán mua hàng mẫu TNCN bị lỗi Trình tự làm thủ tục bảo hiểm, lao động của công t… Quy trình thanh tra thuế mới nhất Quy trình kiểm tra hóa đơn tổng cục thuế Quy trình kiểm tra thuế Chi phí quảng cáo facebook, google adword có hợp l… Những trường hợp cho phép lập Giấy ủy quyền TRƯỜNG HỢP KINH DOANH KHÔNG ĐÚNG NGÀNH NGHỀ Đ… Xử lý hóa đơn khi sai – xé khỏi cuống và chưa xé khỏi cuống Bán hàng hóa mà điểm giao nhận hàng hóa ở ngoài vi… Tải phần mềm KBHXH 2015 Hướng dẫn sử dụng kbhxh Phần 1 Hướng dẫn sử dụng KBHXH phần 3 tình huống kế toán khấu trừ và nộp thay thuế Sửa lỗi phần mềm kbhxh IN SỔ SÁCH CHỨNG TỪ CUỐI NĂM VÀ CÁCH SẮP XẾP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Kinh nghiệm về thanh tra thuế 2016 2017 2018 2019 … Thủ tục làm miễn giảm thuế thu nhập cá nhân TNCN Cách hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương t… Mức phạt Không nộp thông báo phát hành hoá đơn Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới nhất Những sai sót thường gặp trong kế toán Hàng tồn kh… Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017 Đề kiểm tra kinh tế vi mô có đáp án Đề thi kinh tế vi mô có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô Bài tập kinh tế vi mô chương 2 Đề trắc nghiệm kinh tế vi mô Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh Cách tính tiền lãi chậm nộp bhxh, trốn đóng BHXH, BHTN Việc làm kế toán hà nội Cách làm bảng tính lương hàng tháng trên excel Một số lưu ý về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2… Hàm excel kế toán chuyển đổi số thành chữ vnđ Đề thi nguyên lý kế toán có đáp án Mở quán net đóng các loại thuế gì ? Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không? CÁC KHOẢN PHỤ CẤP KHÔNG TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THU… Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế mst thu nhập cá … Đề test tuyển kế toán – đề thi tuyển kế toán viên Nơi nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm những gì ? Những sai sót cần tránh khi làm thủ quỹ – kế toán … Những sai sót thường gặp khi làm kế toán công nợ Hướng dẫn cách tải phần mềm kê khai thuế HTKK 3.3…. Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm giá bán, số lượng, thuế suất, thành tiền Hướng dẫn cách lập hóa đơn điều chỉnh tăng: Tăng đ… Từ vựng tiếng anh cho kế toán – Phần 1 Tự vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán Hành vi mua, bán hóa đơn bị xử lý thế nào? Truyện cười kế toán – " Kế toán cho Mafia " In sổ sách chứng từ cuối năm và cách sắp xếp chứng từ kế toán Những điểm cần chú ý về Hoá đơn đầu vào Tải Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc Thu hộ chi hộ có phải xuất hóa đơn không ? Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động Hướng dẫn điền mẫu 07 báo cáo tình hình thay đổi về lao động Kinh nghiệm quyết toán mới nhất Hạch toán chi phí xăng dầu Tiếng anh cho kế toán trên bảng cân đổi kế toán, C… Các sai phạm chủ yếu về Hoá Đơn Một số hậu quả của việc sai phạm hoá đơn và cách khắc phục Tải Thông tư số 133/2016/TT-BTC lỗi java.lang.NullPointerException: null ? Cho mượn tài sản, hàng hóa có phải xuất hóa đơn kh… Thời hạn nộp các báo cáo thuế mới nhất năm 2018

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *