Bài tập kinh tế vi mô chương 3

Bài giảng "Kinh tế mô hình lớn - Cmùi hương 3:Xác định sản lượng cân nặng bằng"phần bài tập cung ứng cho những người học tập một số trong những bài tập trắc nghiệm vềsố nhân, đầu tư, sản lượng. Hi vọng phía trên vẫn là một trong tư liệu có ích giành cho các bạn sinc viên ngành Kinch tế dùng làm cho tư liệu học hành và nghiên cứu và phân tích.


*

̣KINH TẾ HOC VĨ MÔ 3 ̣ Bài Tâp Chương 3 Phần trắc nghiệmPhần bài tập trắc nghiệm Chương thơm 3, 4 Nhỏng Ý, Bích Dung(2011)1) Trả lời câu trắc nghiệm câu 5, 6, 10, 11, 12, 20, 28, 29, 30, 31 (từ trang 151 tới 156) của cmùi hương 3.2) Trả lời câu trắc nghiệm câu 5, 7, 9, 21, 22, 37, 42 (từ trang 186 tới 193) của chương 4. • 2 BT1 Cho bảng sauTrong một nền ghê tế đóng, không có chính phủ •Yd • 0 • 200 • 400 • 600 • 800 • 1000 •C • 100 • 260 • 4đôi mươi • 580 • 740 • 900a) Chi tiêu tự định (Co) và MPC là bao nhiêu?b) Hàm tiêu dùng? Hàm tiết kiệm?c) Tìm điểm trung hòa mà tại đó thu nhập khả dụng bằng đưa ra tiêu(C = Yd) 3 • Bài tập 2-Bài Tập Về Số Nhân, Đầu Tư, Sản LượngGiả sử khuynh hướng tiêu dùng biên MPC = 0.6, và đầu tư biên MPI = 0a) Giá trị số nhân bằng ?b) Nếu đầu bốn tự định tạo thêm là 25, sản lượng tăng lên là bao nhiêu?c) Nếu tiêu dùng tự định là 60, đầu bốn tự định là 90, sản lượng cân nặng bằng là bao nhiêu? 4 • Bài tập 3-Bài Tập Về Số Nhân, Đầu Tư, Sản LượngGiả sử khuynh hướng tiêu dùng biên MPC = 0.6, và đầu tứ biên MPI = 2a) Giá trị số nhân bằng ?b) Nếu tiêu dùng tự định tạo thêm là 25, sản lượng tạo thêm là bao nhiêu?c) Nếu tiêu dùng tự định là 60, đầu tứ tự định là 90, sản lượng cân nặng bằng là bao nhiêu? 5 • Bài tập 4C= 15 + 0.9 Yd I = 80G= 200 Tr = 10 Tx = 0.1YX = 120 M = 24 + 0.06 Y a) Tính hàm thuế ròng b) Tính điểm cân bằng theo phương thơm pháp: Y = AD c) Tính điểm cân nặng bằng theo phương thơm pháp: S + T + M = I + G +X d) khi nền ghê tế ở trạng thái cân nặng bằng, ngân sách chính phủ thặng dư tốt thâm hụt? e) khi nền khiếp tế ở trạng thái cân bằng, cán cân nặng tmùi hương mại thặng dư giỏi thâm nám hụt? 6 • Bài tập 5 C= 100 + 0,8Yd; I=150+0,2Y; G=400; T=0,2Y; X=500; M=200+0,24Y a/ Xaùc ñònh saûn löôïng caân baèngquoác gia vaø thực trạng caùn caânthöông maïi taïi ñoù? b/ Neáu taêng đưa ra tieâu thiết yếu phuû 70,saûn löôïng caân baèng rứa ñoåi nhötheá naøo? c) Nếu xuất khẩu tăng thêm 100, sản lượng cân 7 • Bài tập 6Xem xét quy mô tài chính vĩ mô sau: AD = C+I+G; C= a+b.Y; I=I0; G=G0a) Sản lượng cân bằng được tính nhỏng thếnào?b) Số nhân gồm dạng như vậy nào?c) Tính sản lượng cân đối nếu biết a=200;b=0,6; I0=500; G0=300d) Số nhân bằng bao nhiêu? 8 •