Tài khoản kế toán thù công ty theo TT 200 Hệ thống thông tin tài khoản kế toán thù theo TT 133Tài khoản kế toán thù doanh nghiệp lớn theo QĐ 15Tài khoản kế toán thù doanh nghiệp theo QĐ 48Tài khoản kế toán thù ngân hàngTài khoản kế toán thù hành chính sự nghiệpHỏi Đáp Nghiệp Vụ Kế Toán

các bài tập luyện kinh tế tài chính vi tế bào chương thơm 1 tất cả giải đáp , sinh hoạt cmùi hương cung và cầu và túi tiền thị trưởng thì tất cả các dạng bài xích tập tài chính vi mô sau, những chúng ta cũng có thể giữ lại tin nhắn nghỉ ngơi bên dưới ô comment nhằm dìm câu trả lời với bài xích tập nha.

Bạn đang xem: Bài tập kinh tế vi mô chương 1 có lời giải


*

1/ Veõ ñoà thò ñöôøng caàu vaø ñöôøng cung cuûaSF treân. Xaây döïng phöông trình ñöôøng cung vaø ñöôøng caàu. Xaùc ñònh giaùvaø löôïng caân baèng treân thò tröôøng SF beáp nöôùng baùnh mì noùi treân.
2/ Xaùc ñònh löôïng dö thöøa hoaëc thieáu huïttaïi moãi möùc giaù noùi treân. Moâ taû söï bieán ñoäng cuûa giaù trong töøngtröôøng hôïp.
4/ Giaû söû ôû moãi möùc giaù löôïng cung taêngleân 1000chieác, caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi. Tính giaù vaø löôïng caân baèngmôùi.
5/ Söû duïng soá lieäu ôû caâu 4, giaû söû Chínhphuû trôï caáp mang lại ngöôøi saûn xuaát 1000ñ/ 1beáp . Tính soá löôïng beáp baùnñöôïc, giaù maø ngöôøi tieâu duøng phaûi traû vaø möùc giaù maø ngöôøi saûnxuaát nhaän ñöôïc. Tröôøng hôïp naøy haõy tính soá nuốm ñoåi trong thaëng döcuûa ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn Chính phuû caàn döï lieäuvaø soá nạm ñoåi trong phuùc lôïi xaõ hoäi.
6/ Söû duïng soá lieäu ôû caâu 4, giaû söû baâygiôø Chính phuû ñaùnh thueá 1000ñ/ 1beáp . Tính soá löôïng beáp baùn ñöôïc,giaù maø ngöôøi tieâu duøng phaûi traû vaø soá tieàn maø ngöôøi saûn xuaátnhaän ñöôïc. Tröôøng hôïp naøy haõy tính soá vắt ñoåi vào thaëng dö cuûangöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn Chính phuû thu ñöôïc vaø soánúm ñoåi vào phuùc lôïi xaõ hoäi.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Marketing MớI NhấT NäƒM 2020


7/ Söû duïng soálieäu ôû caâu 4, giaû söû baây giôø Chính phuû qui ñònh möùc giaù saøn cho moãibeáp laø 18.000ñ . Chính phuû tải heát löôïng dö thöøa ñeå möùc giaù saøn thöïchieän ñöôïc. Tính soá löôïng beáp baùn ñöôïc, soá löôïng beáp ñöôïc ngöôøitieâu duøng tải, Chính phuû tải. Tröôøng hôïp naøy haõy tính soá cố gắng ñoåitrong thaëng dö cuûa ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn Chínhphuû caàn döï lieäu vaø soá cố ñoåi vào phuùc lôïi xaõ hoäi.
8/ So saùnh caâu 5vaø caâu 7, bao gồm saùch naøo coù lôïi cho ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâuduøng, vaø mang lại Chính phuû. Anh (chò)choïn chính saùch naøo, vày sao?
*

*